ČESKÉ PŘÍSTAVY, A. S.

1. ZÁPIS V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

1.1 Název řetězce a jeho právní forma
Název řetězce: České přístavy, a. s.
Právní forma: akciová společnost
Registrováno: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579 [1]

1.2 Sídlo řetězce v ČR
Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00 [1]

1.3 Vlastník řetězce
Ing. Miloslav Černý [2]

1.4 Základní kapitál
370 mil. Kč [2]

1.5 Předmět činnosti ve vztahu k obchodu

Hlavním předmětem podnikání společnosti jsou činnosti a služby, spojené s provozem přístavů, komplexní logistické služby v oblastech lodní, železniční, silniční a kombinované přepravy a pronájmy ploch a budov. K nim se vztahují příslušná živnostenská oprávnění. [3]2. STRATEGIE OBCHODNÍHO ŘETĚZCE

2.1 Historie a současnost řetězce na území ČR
[4, 5]
České přístavy a. s. jsou akciovou společností založenou v první vlně kupónové privatizace. Vlastnictví budov a pozemků v přístavech staví akciovou společnost do klíčové pozice ve vodní dopravě.
České přístavy a. s. se zabývají provozem veřejných přístavů a souvisejícími obchodními a technickými činnostmi. Ve městech Praha (Holešovice, Smíchov, Radotín), Mělník, Ústí nad Labem, Kolín a Děčín jsou na řece Labi a řece Vltavě situovány veřejné přístavy a překladiště, které jsou v majetku akciové společnosti a jsou křižovatkami všech druhů dopravy. Vlastní lodní dopravu zabezpečuje rejdařství Českých přístavů, a. s., jak v zahraničních, tak i ve vnitrostátních přepravách.
České přístavy, a. s. vlastní též dceřiné společnosti pod názvem C-Port, s. r. o.,
T-Port, spol.  s. r. o. a Czech Ports Bucharest s. r. l.
Uživateli přístavů jsou dopravní, skladovací, překladní i výrobní firmy a subjekty, které využívají pozemky, objekty a infrastrukturu pro tři druhy dopravy - železniční, vodní a silniční. Komerční činnost se mnohdy prolíná s využíváním pro rekreaci a vodní sporty.

2.2 Vize a mise řetězce

Finanční a provozní síla společnosti České přístavy, a. s. vzrůstá. Společnost je schopna plnit své smluvní závazky a má přiměřeně vlastních prostředků jak pro rozvoj stávajících obchodních aktivit, tak i pro modernizaci své provozně technické základny.
Podstatou nové koncepce technického rozvoje je přeměna přístavů v logistická a přepravní centra. Společnost si je vědoma odpovědnosti k oboru své obchodní činnosti a proto vstupuje do společných projektů podnikání s významnými partnery z oblasti logistických služeb, což posiluje její významné postavení v intermodálně odbavovaných zbožových tocích, napojených na vodní a železniční dopravu. [6]

2.3 Obchodní značky řetězce
[7]
Dceřiné společnosti: C-PORT, s. r. o., T-PORT, spol. s r. o., Czech Ports Bucharest s. r. l.

C-PORT, s. r.o.
Tato společnost provádí zvláštní služby ve vnitrozemské vodní dopravě jako je provádění vodních děl na Labsko-vltavské vodní cestě nebo údržba a čištění vodních cest. Dále společnost podniká v oblasti stavebních odpadů, výkopové zeminy a podnájmů deponlí a skladových ploch pro odběr odpadů a prodej stavebních hmot.

T-PORT, spol. s r.o.
Společnost má od společnosti České přístavy, a. s. pronajaty přístavy Ústí nad Labem a Děčín. V rámci nich podniká ve stejném rozsahu jako České přístavy, a. s.

Czech Ports Bucharest s. r. l.
Společnost České přístavy, a. s. založila v březnu roku 2007 dceřinou společnost Czech Ports Bucharest s. r. l., jejímž hlavním cílem je výstavba logistického centra na okraji Bukurešti, prvního z dalších plánovaných logistických center, které tak naplní potřebu výstavby a dalšího rozvoje logistiky v Rumunsku.

2.4 ISO

Společnost je držitelem platných certifikátů Systémů jakosti a environmentu dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001:2005. [8]3. ZAMĚSTNANCI ŘETĚZCE
[9]
3.1 Průměrný počet zaměstnanců společnosti České přístavy a. s. za rok

 2002 – 199
 2003 – 211
 2004 – 174
 2005 – 164

3.2 Průměrná mzda zaměstnance za rok (v tis. Kč)

 2002 – 19,92
 2003 – 19,89
 2004 – 21,75
 2005 – 22,75


4. PROVOZOVNY OBCHODNÍHO ŘETĚZCE

4.1 Počet provozoven
[10]
České přístavy, a. s. mají celkem 11 provozoven.
1. Přístav Mělník: Celní ul., 276 01 Mělník
2. Přístav Praha Holešovice: Jankovcova 6, 170 07 Praha 7
3. Přístav Praha Radotín: Výpadová ul., 150 00 Praha 5
4. Přístav Smíchov: Strakonická ul., 150 00 Praha 5
5. Přístav Kolín: U přístavu 628, 280 00 Kolín
6. Přístav Ústí nad Labem T- Port, spol. s r. o.: U přístavu 628, 280 00 Kolín
7. Společnost C- Port, s. r. o.
8. Skladový areál Předboj: Předboj Tůmovka 102, 250 72 Kojetice u Prahy
9. Překladiště Miřejovice: Levý břeh Vltavy, v 18,8 -19,0 říčním kilometru
10. Překladiště Týnec nad Labem: Levý břeh Labe, v 96,0- 96,2 říčním kilometru.
11. Czech Ports Bucharest s. r. l.

4.2 Typ provozoven
přístavy, skladové areály, překladiště [10]

4.3 Nabízené služby

Překladní logistika
Překlad těžkých kusů, překlad kusového zboží, sypkých substrátů, kusových zásilek, železa a dalších. [11]

Kontejnerová logistika
Nabízí skladování a přepravy kontejnerů včetně návazných služeb (pakování, opravy, údržba, komplexní celní odbavení služby celního skladu). Na tomto terminálu jsou denně zpracovávány příchozí a odchozí přímé kontejnerové vlaky s určením jednak do západoevropských přístavů Rotterdam, Bremerhaven, Hamburg a jednak na východ a jih Evropy s určením do Bratislavy, Budapešti a Koperu.

Vnitrostátní rejdařství
České přístavy, a. s. provozuje vlastní vnitrostátní flotilu říčních plavidel skládající se z velkých nákladních tlačných dunů, malých nákladních tlačných člunů, tlačných remorkérů  a disponují s plovoucími jeřáby pro překlad plavidel v tuzemských relacích na přepravované substráty typu štěrkopísky, kámen a výkopky.

Zahraniční rejdařství
Plavidly zahraničního rejdařství jsou pravidelně najížděny námořní přístavy Severního moře, Baltského moře a vnitrozemské přístavy Německa, Nizozemí a Belgie. Do a ze zahraničí jsou přepravovány hromadné substráty, těžké a nadrozměrné kusy, investiční celky a kusové zásilky. Dále provádí zahraniční rejdařství přepravy KASK plavidel, plovoucích těles a strojů a sportovních plavidel v nákladním prostoru i vlečením za plavidlem.

Skladování
Skladová logistika Mělník se zabývá především skladováním nejrůznějších druhů komodit, včetně nebezpečného zboží. Výjimkou však není ani skladování obtížně manipulovatelného a nadrozměrného zboží.

Celní služby
Provádění celních služeb všeho druhu (proclívání do volného oběhu, režim transitu, uskladnění v celním skladu, aj.), skladové evidence, inventarizace zboží, vystavování dokumentace k příchozím a odchozím zásilkám, fotodokumentace a škodní zápisy u případných poškozených nebo vadných zásilek, paletování a foliování zboží, další služby dle konkrétních potřeb a přání zákazníků a zajištění veškerého druhu přepravy (silniční, železniční, námořní, říční a multimodální).


4.4 Provozní doba

Provozní doba je možná pouze po předchozí telefonické domluvě. [12]

5. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ŘETĚZCE
[9]
5.1 Hospodářský výsledek před zdaněním za rok (v tis. Kč)

 2002 – 26 292
 2003 –  3 665
 2004 –  3 798
 2005 – 27 459

6. POSTAVENÍ A OCENĚNÍ ŘETĚZCE
[13]
6.1 Získaná ocenění

V dubnu roku 2003 byl generální ředitel jedním z finalistů soutěže Manager roku 2002.7. VZTAH ŘETĚZCE S OKOLÍM

7.1 Vztah k životnímu prostředí

Společnost implementovala do své každodenní praxe Systém řízení životního prostředí dle ISO 14001 a striktním dodržováním tohoto systému dosáhla souladu obchodní činnosti s legislativou v oblasti životního prostředí, zlepšení vztahu s veřejností a státní správou. Snížení rizika ekologických havárií v rámci řízení obchodních operací dle směrnic tohoto systému, hospodárnější využití vstupních energií a řízení recyklace odpadů, přispívají k masivní úspoře nákladů, které zvyšují konkurenční výhody před společnostmi, které nemají systém řízení životního prostředí dle ISO 14001 do své praxe zaveden. [14]

7.2 Vztah s územní samosprávou
[15]
Pro oblast Prahy 7 má zásadní význam spolupráce Českých přístavů se skupinou Lighthouse Group, hlavním investorem do pozemků Českých přístavů, a. s. na území pražských Holešovic.
Lokalita pozemků se stala dynamicky se rozvíjející lokalitou a má prioritní postavení pro realizaci projektů skupiny Lighthouse především vzhledem ke své dobré dostupnosti centra. V rámci tohoto projektu je v Holešovicích na místě původního pražského přístavu plánována výstavba dalších administrativních budov a obchodních komplexů, dále také luxusní rezidenční čtvrti s jachetním kotvištěm s názvem Prague Marina.
Na již dokončenou výstavbu pilotní budovy Lighthouse Tower a současně probíhající výstavbu rezidenčního projektu Prague Marina navazuje plánovaný projekt Prague Marina Office Center, který je budoucí součástí pokračující revitalizace holešovického přístavu. Unikátní byty nad jachetním přístavem v centru Prahy jsou nabízeny k pronájmu. Původní památkově chráněné budovy budou nabídnuty jako penzion a restaurace.7.3 Vztah k veřejnosti
[16]
České přístavy jsou zakládajícím členem Asociace pro rozvoj intermodální přepravy ARIP, členem Svazu průmyslu a dopravy ČR, členem Českého plavebního a vodocestného sdružení a významné je i členství ve spolku Hafen Hamburg Marketing e. V. Společnost se řídí souborem pravidel, zakotvených v mezinárodních obchodních podmínkách INCOTERMS International Commercial Terms.
Společnost úzce spolupracuje se zainteresovanými partnery v oblasti vodní dopravy a kontejnerových přeprav, což přináší informovanost o aktuálních pozicích přepravců na trhu.


8. ZAJÍMAVOSTI UVEŘEJNĚNÉ O ŘETĚZCI
[4, 17]
V roce 2007 byla pro přístav Ústí nad Labem spolufinancována koupě kolejového kontejnerového jeřábu ve výši 35 % Evropským společenstvím z Operačního programu Infrastruktura.
V roce 2009 byl v přístavu Mělník dokončen a uveden do provozu projekt „Rozšíření terminálu kombinované dopravy“. Projekt byl zrealizován  za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj (Fondu soudržnosti) ve výši 6 785 000 Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 197 000 Kč.
Dále byla provedena modernizace plavidel Apollo a TR 31, spočívající v zabudování radarového zařízení. Obě akce  úspěšně proběhly v rámci Operačního programu Doprava za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v souhrnné výši 252 510 Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 44 560 Kč.ZDROJE

[1] České přístavy, a. s. Základní informace [online] [cit. 4. 4. 2010].
Dostupné z: <http://www.ceskepristavy.cz/index.php?typ=CBA&showid=58>

[2] Obchodní rejstřík [online] [cit. 4. 4. 2010].
Dostupné z: <http://obchodnirejstrik.cz/ceske-pristavy-a-s-45274592/>

[3] České přístavy, a. s. Podnikatelská činnost [online] [cit. 4. 4. 2010].
Dostupné z: <http://www.ceskepristavy.cz/index.php?typ=CBA&showid=59>

[4] Asociace vnitrozemské plavby České přístavy, a. s. [online] [cit. 4. 4. 2010].
Dostupné z: <http://www.avpcz.cz/avp_access/index.cfm>

[5] České přístavy, a. s. [online] [cit. 4. 4. 2010].
Dostupné z: : <http://www.ceskepristavy.cz/index.php?typ=CBA&showid=36>

[6] České přístavy, a. s. Vize do budoucna [online] [cit. 4. 4. 2010].
Dostupné z: <http://www.ceskepristavy.cz/index.php?typ=CBA&showid=65>

[7] České přístavy, a. s. Dceřinné společnosti [online] [cit. 4. 4. 2010].
Dostupné z: <http://www.ceskepristavy.cz/index.php?typ=CBA&showid=59>

[8] České přístavy, a. s. Řízení kvality ISO [online] [cit. 4. 4. 2010].
Dostupné z: <http://www.ceskepristavy.cz/index.php?typ=CBA&showid=61>

[9] České přístavy, a. s. Výroční zpráva 2005 [online] [cit. 4. 4. 2010].
Dostupné z: <http://www.ceskepristavy.cz/index.php?typ=CBA&showid=46>

[10] České přístavy, a. s. Přístavy [online] [cit. 4. 4. 2010].
Dostupné z: <http://www.ceskepristavy.cz/index.php?typ=CBA&showid=66>


[11] České přístavy, a. s. Nabízené služby [online] [cit. 4. 4. 2010].
Dostupné z: <http://www.ceskepristavy.cz/index.php?typ=CBA&showid=40>

[12] České přístavy, a. s. Provozní doba [online] [cit. 4. 4. 2010].
Dostupné z: < http://www.ceskepristavy.cz/index.php?typ=CBA&showid=66>

[13] České přístavy, a. s. Výroční zpráva 2002 [online] [cit. 4. 4. 2010].
Dostupné z: < http://www.ceskepristavy.cz/index.php?typ=CBA&showid=46>

[14] České přístavy, a. s. Vztah k životnímu prostředí [online] [cit. 4. 4. 2010].
Dostupné z: <http://www.ceskepristavy.cz/index.php?typ=CBA&showid=62>

[15] České přístavy, a. s. Výstavba na pozemcích  [online] [cit. 4. 4. 2010].
Dostupné z: <http://www.ceskepristavy.cz/index.php?typ=CBA&showid=60>

[16] České přístavy, a. s. Odpovědnost a komunikace vůči veřejnosti [online]
[cit. 4. 4. 2010]. Dostupné z:
<http://www.ceskepristavy.cz/index.php?typ=CBA&showid=63>

[17] České přístavy, a. s. Technický rozvoj [online] [cit. 4. 4. 2010].
Dostupné z: <http://www.ceskepristavy.cz/index.php?typ=CBA&showid=64>
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM