AUDITORSKÉ FIRMY

1. Podmínky pro povinné ověřování účetní uzávěrky auditorem

Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 20 Ověřování účetní uzávěrky auditorem.
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenu auditorem tyto účetní jednotky:
a) akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za něž se účetní závěrka (§ 18 odst. 3) ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií:
1. aktiva celkem více než 40.000.000 Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 2 odst. 3,
2. roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč; ročním úhrnem čistého obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti,
3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu,
b) ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka (§ 18 odst. 3) ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií uvedených v písmenu a) bodech 1 až 3; v případě družstva se zaměstnancem podle písmene a) bodu 3 rozumí i pracovní vztah člena k družstvu

Po celém světě se jim říká „Velká čtyřka“. Jsou to čtyři přední auditorské společnosti (KPMG, Deloitte, Ernst &Young a PricewaterhouseCoopers). Všichni jsou světovými hráči a mají svá zastoupení i v České republice.

2. Deloitte
2.1  Základní Info
Deloitte Česká republika je název zaštiťující několik společností (Deloitte Advisory s. r. o., Deloitte Audit s. r. o., Deloitte BPO a. s., Deloitte Security s. r. o. a Deloitte Central Europe Centre, s. r. o.) jejichž celkový základní kapitál přesahuje 58 milionů Kč. Největší podíl základního kapitálu připadá na společnost Deloitte Advisory s. r. o., sídlící na Praze 8, Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, ve výši 52,9 milionů Kč. Předmětem činností společnosti jsou specializované služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančních poradenských služeb.
2.2  Strategie
Deloitte je v České republice od roku 1993 a od roku 1997 se pravidelně zařazujeme mezi Českých 100 nejlepších v prestižním celostátním žebříčku firem, „které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozoruhodných výsledků“. Za rok 2009 se umístil na 21. příčce.
Vize spočívají v tom, že Deloitte je společnost vysoce respektovaná klienty i zaměstnanci, a je:
• první volbou nejtalentovanějších lidí… které přitahuje náš věhlas, kultura a rozmanitost
• první volbou klientů… které lákají naše prvotřídní služby světové úrovně ve všech segmentech trhu
Cílem je získat uznání za:
• Kvalitu a efektivitu odvedené práce
• Jednotný, pevný a nezávislý přístup
• Inovaci a příkladné chování

2.3  Zaměstnanci
Ve společnosti je několik vedoucích partnerů, kteří tvoří hlavní pilíře zaměstnanecké struktury. Každý se zaměřuje na jiné odvětví, snaží se ho rozvíjet a je i zárukou kvality na určitém území. Každoročně zde nacházejí pozice absolventi vysokých škol. Firma hledá uchazeče, kteří:
• ukončili vysokoškolské vzdělání nebo studují v posledních ročnících vysoké školy (oblast účetnictví, financí nebo práva je výhodou, nikoli podmínkou),
• mají výbornou znalost angličtiny a češtiny (případný další jazyk je výhodou),
• prokáží dobré komunikační a analytické dovednosti,
• jsou zaměření na sebevzdělávání a osobní rozvoj a rychle se učí,
• jsou týmoví hráči a přistupují k řešení problémů pozitivně.
Nabízí:
• komplexní, průběžné odborné vzdělávání – intenzivní školení pro nové zaměstnance, různá domácí a zahraniční školení a propracovaný portál pro e learning;
• rozvoj kariéry – zavedený proces podpory a hodnocení osobní výkonnosti, který podporuje kariérní růst v rámci firmy;
• odbornou kvalifikaci – mezinárodně uznávané kvalifikace ACCA pro auditory, zkoušky pro certifikované auditory a daňové poradce a kvalifikace v oblasti firemních financí pro finanční poradenství;
• mezinárodní stáže – krátkodobé i dlouhodobé mezinárodní programy;
• výkonnostní bonusy – programy pro ocenění dobrých pracovních výkonů, inspirativní prostředí – místo s příjemnou kulturou, zaměřenou na lidi, a se smyslem pro partnerství a týmovou práci.

2.4  Služby
Hlavními službami je provádění auditů, daňového a právního poradenství, finančního poradenství a poradenství v oblasti řízení obchodní činnosti.
2.5  Vztah s okolím
V posledních letech se deloitte zaměřila na dvě skupiny sociálně znevýhodněných občanů: poskytli přístup ke studiu mladým handicapovaným lidem a pomohli zanedbávaným nebo týraným seniorům. Jako příklad je sponzoring zahraniční stáže 2 handicapovaným studentkám z TUL na univerzitě ve Švédsku.
Deloitte je jedním z generálních partnerů projektu Global Management Challenge Euromanager. Jde o mezinárodní týmovou soutěž pro rozvoj manažerských schopností, v níž skupiny studentů, absolventů vysokých škol a odborníků soutěží v řízení virtuálních firem na základě realistické simulace obchodního prostředí v oblasti marketingu, výroby, lidských zdrojů, nákupů a financí.

3. KPMG
3.1  Základní info
KPMG Česká republika je společnost s ručením omezeným, se základním kapitálem 100.000 Kč a se sídlem na Pobřežní 648/1a, 18600 Praha 8, Česká republika. Předmětem činnosti je ověřovatelství/auditorství/daňové poradenství, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
3.2  Strategie
Celosvětová síť poradenských společností KPMG byla vytvořena v roce 1987 fúzí společností Peat Marwick International (PMI) a Klynveld Main Goerdeler (KMG) a jejich členských firem.
K jako Klynveld. Piet Klynveld založil účetní společnost Klynveld Kraayenhof & Co. v Amsterdamu roku 1917.
P jako Peat. William Barclay Peat založil účetní společnost William Barclay Peat & Co. v Londýně roku 1870.
M jako Marwick. James Marwick založil v New York City v roce 1897 spolu s Rogerem Mitchellem účetní společnost Marwick, Mitchell & Co..
G jako Goerdeler. Dr. Reinhard Goerdeler byl po mnoho let předsedou Deutsche Treuhand-Gesellschaft a později předsedou KPMG. Byl jedním z těch, kteří významnou měrou přispěli k fúzi KMG.
ČSN EN ISO 9001 : 2009 pro poradenské, ověřovací a vzdělávací služby v oblasti řízení a informačních systémů.

3.3  Zaměstnanci
KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství. V jejích členských společnostech pracuje více než 137 000 pracovníků ve 144 zemích. Nezávislé členské společnosti sítě KPMG jsou přidružené ke KPMG International Cooperative ("KPMG International"), švýcarské organizační jednotce. Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka a tak se označuje. Společnost KPMG Česká republika zahájila svou činnost v roce 1990, kdy byla v Praze otevřena první kancelář. V současné době má 800 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci a Ostravě. Z 626 odborných pracovníků je 29 partnerů, 26 statutárních auditorů, 87 certifikovaných účetních a 44 daňových poradců. V KPMG Česká republika působí celkem 25 kvalifikovaných zahraničních odborníků.
3.4  Služby
Společnost poskytuje služby zejména v oblastech auditu, daňového poradenství a poradenských služeb. Zaměřuje se i na specifické potřeby a nejnaléhavější problémy svých klientů, ať už se jedná o oblast elektronického obchodu, minimalizaci daňového zatížení, či řízení rizik informačních systémů. Poskytuje komplexní poradenské služby přizpůsobené jak místním podnikům, tak zahraničním investorům.
3.5  Vztah s okolím
KPMG podporuje především aktivity a projekty, které splňují požadavky její cílené CSR podpory: vzdělávací, ekologická a sociální oblast, návaznost jejich služeb, udržitelnost, aktivní zapojení svých zaměstnanců a místní pomoc.
Již dlouhodobě pomáhá třem neziskovým organizacím, které jsou zaměřené na vzdělávání, ekologii a pomoc handicapovaným občanům. Jsou to vzdělávací organizace Junior Achievement, ekologické sdružení TEREZA a denní stacionář AKORD.
4. Ernst & Young
4.1  Základní info
Pod tento řetězec u nás patří dvě firmy Ernst & Young, s. r. o. a Ernst & Young Audit s. r. o. Obě společnosti sídlí na adrese Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00. Základní kapitál každé z nich je 200 000 Kč.
Ernst & Young, s. r. o.: 100 % vlastní Ernst & Young CEA (South) Services Limited
Ernst & Young Audit s. r. o.: 70 % Ernst & Young CEA (South) Services Limited,
30 % Ernst & Young Europe LLP
Předmět podnikání Ernst & Young, s. r. o.: pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem, poskytování daňového poradenství, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software.
Předmět podnikání Ernst & Young Audit s. r. o.: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živn. zákona.
4.2  Strategie
Ernst & Young přišel na český trh v roce 2002 jako komanditní společnost a už v roce 2006 se přetransformoval na společnost s ručením omezeným. Krédo společnosti zní: “Prosazujeme čestné a poctivé jednání, respekt k druhým a týmového ducha. Máme dost energie, nadšení a vůle být v čele a dotáhnout věci do konce. Největší devizou našich vztahů je, že děláme vždycky tu správnou věc“.

4.3  Služby
Ernst & Young poskytuje služby především ve čtyřech oblastech: audit, daňové poradenství, transakční poradenství a podnikové poradenství a řízení rizik.
4.4  Zaměstnanci
Všech 144 tisíc zaměstnanců působících ve 140ti zemích celého světa sdílí stejné hodnoty a klade stejný důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Na cestě k profesnímu i osobnímu úspěchu zaměstnancům pomáhá globální kariérní a rozvojový systém, který jim umožňuje získat cenné zkušeností, zajišťuje průběžné vzdělávání i odborný dohled zkušenějších kolegů a motivuje k dalšímu profesnímu růstu i novým očekáváním.
4.5  Vztah s okolím
Ernst & Young zaměřujeme své úsilí do tří oblastí, které jsou propojeny s její podnikatelskou strategií a které jsou mimořádně důležité pro zlepšování a rozšiřování tržních ekonomik.
• Podnikavost (Enterpreneurship) – podpora a povzbuzování nových začínajících společností při vytváření příležitostí;
• Výchova a vzdělání (Education) – rozvoj schopností a dovedností a rozšiřování přístupu ke vzdělání tak, aby budoucí generace měla potřebné dovednosti k pozitivnímu působení na své okolí;
• Udržitelnost životního prostředí (Environmental sustainability ) – minimalizace dopadu našich aktivit na životní prostředí .

5. PriceWaterhouseCoopers – PWC
5.1  Základní info
Název „PricewaterhouseCoopers“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. U nás to jsou dvě společnosti:
obchodní firma: PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o.
základní kapitál: 5.000.000 Kč
společníci: PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V. – vklad 2.590 tis. Kč
dalších 15 společníků s vklady 120 – 240 tis. Kč
a
obchodní firma: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
základní kapitál: 500.000 Kč
společníci: 9 společníků s vklady 20 – 130 tis. Kč
obě sídlící na adrese: Kateřinská 40/466, 12000 Praha 2
předmět podnikání: psychologické poradenství a diagnostika, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, poskytování auditorských služeb, vedení daňové evidence, daňové poradenství, oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
5.2  Strategie
PricewaterhouseCoopers vznikl roku 1998 celosvětovou fúzí dvou společností: Coopers & Lybrand a Price Waterhouse. Obě tyto společnosti vstoupily na český trh již roku 1990.
Motto společnosti zní: „Chceme-li být i nadále úspěšní, musíme se neustále rozvíjet a zdokonalovat jako jednotlivci i jako celá organizace. K tomu nám pomáhají naše základní hodnoty dokonalost, týmová práce a prvenství.“  PWC je řízena systémem jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2001. Je i TOP 10: Nejžádanější společnost u studentů ekonomických oborů českých VŠ. Daří se jim auditovat největší podíl společností ze seznamu Czech TOP 100.
5.3  Služby
Oblasti nabízených služeb PWC jsou obrovské. Patří mezi ně zejména tyto: auditorské služby, daňové a právní služby, forenzní služby, podnikové poradenství, poradenství pro lidské zdroje, poradenství při transakcích, služby pro společnosti v soukromém vlastnictví a business Academy.
5.4  Zaměstnanci
PWC má 163.000 pracovníků v 151 zemích, tzn. že má nejvíce pracovníků v nejvíce zemích z „velké čtyřky“. Z řad profesionálů si společnost vybírá na základě výběrových řízení, pokud se jim uvolní nějaká pozice nebo pokud potřebují doplnit stav. Společnost nabízí i možnosti pro studenty formou stáží a pro absolventy převážně na pozice asistentů a konzultantů. Dle jejich sloganu stačí mít přirozenou inteligenci, chuť to zkusit a dorozumět se anglicky.
5.5  Vztah s okolím
Společenská odpovědnost je zaměřena především na:
• neziskový sektor – dárcovství a poradenství – Fond ohrožených dětí, Neziskovky.cz,
• životní prostředí – dobrovolnictví, snižování odpadu,
• zaměstnanci – koučování jako styl práce, vzdělávání, rovné šance,
• tržní prostředí – etika v podnikání, etický kodex.


6. Seznam literatury
(1) http://www.deloitte.com/view/cs_CZ/cz/o-nas/index.htm
(2) http://obchodnirejstrik.cz/?sg=1&q=deloitte&q2=&si=&sc=&ss=&sf=-1&st=1&sa=1
(3) http://www.comenius.cz/clanky/1974002408/vysledkova-listina-ceskych-100-nejlepsich-2009.html
(4) http://www.deloitte.com/view/cs_CZ/cz/o-nas/vedeni-ceske-pobocky/index.htm
(5) http://obchodnirejstrik.cz/kpmg-ceska-republika-audit-s-r-o-49619187/
(6) http://www.kpmg.cz/index.thtml/cz/about/history/index.html
(7) http://www.kpmg.cz/index.thtml/cz/about/csr/ekologie/index.html
(8) http://www.kpmg.cz/index.thtml/cz/about/csr/komunita/index.html
(9) http://obchodnirejstrik.cz/ernst-amp-young-audit-s-r-o-26704153/
(10) http://obchodnirejstrik.cz/ernst-amp-young-s-r-o-26705338/
(11) http://obchodnirejstrik.cz/pricewaterhousecoopers-audit-s-r-o-40765521/
(12) http://obchodnirejstrik.cz/pricewaterhousecoopers-ceska-republika-s-r-o-61063029/
(13) http://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/index.jhtml
(14) http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast3.aspx
(15) http://www.pwc.com/cz/cs/kariera-profesionalove/odmenovani-a-zamestnanecke-vyhody.jhtml
(16) http://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/etika-a-profesionalni-jednani.jhtml
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM