RETAILEŘI V ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ

V České republice podniká v oblasti nákladní železniční dopravy mnoho společností. Drtivá většina těchto dopravců se transformovala z provozovatele lokálních železničních vleček bývalých státních podniku. Tyto společnosti jsou držiteli licence na provoz dopravy na dráze. Nabízí tedy svým zákazníkům provoz nákladní železniční dopravy (NŽD) na celé síti ČD. Taktéž nabízí prostřednictvím svých partnerů provoz železniční nákladní dopravy na území Evropské unie dle daných předpisů a povolení té dané země.

Nákladních železničních dopravců, zapsaných v českém obchodním rejstříku je přibližně 50, proto se tato práce zaměří pouze na dva provozovatele NŽD. Jedná se o společnosti OKD, Doprava a.s., která je druhým největším podnikem v tomto oboru v ČR (největší soukromý železniční dopravce v České republice) a jeho přímého konkurenta, který je jedničkou na našem trhu a pětkou na evropském - ČD Cargo a.s.


1. Zápis v obchodním rejstříku
1.1 Právní forma, sídlo a další údaje z OR
Již z úvodu je patrné, že se oba dopravci shodují svou právní formou. Tuto shodu lze přistat zejména tomu faktu, že obě společnosti jsou transformované z dříve existujících firem, státních podniků, které podnikali na českém (československém) trhu již za minulého režimu.

Základní údaje - právní forma, sídlo, IČO atd. - zveřejněné v obchodním rejstříku o dopravcích jsou zaznamenány v tabulce číslo 1. 

Obchodní firma – IČO - Soud - Právní forma – Sídlo - Datum zápisu
ČD Cargo, a.s. - 28196678 - Městský soud v Praze - Akciová společnost - Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7-Holešovice - 1.12.2007

OKD, Doprava - akciová společnost - 47675977 - Krajský soud v Ostravě - Nádražní 93/2967, 70262 Ostrava-Moravská - 1.1.1994
Zdroj: http://obchodnirejstrik.cz/cd-cargo-a-s-28196678/ , http://obchodnirejstrik.cz/okd-doprava-akciova-spolecnost-47675977/

1.2 Základní kapitál společností
Společnost - Jmění - Vklad
ČD Cargo, a.s. - základní - 8 494 000 000 Kč
OKD, Doprava, a.s. - základní 2 053 473 000 Kč
Zdroj: http://obchodnirejstrik.cz/cd-cargo-a-s-28196678/ , http://obchodnirejstrik.cz/okd-doprava-akciova-spolecnost-47675977/
Z uvedených údajů lze vyčíst, že společnosti ČD Cargo a.s. a OKD, Doprava a.s. jsou velmi dobře kapitalizované. Za jejich významným základním kapitálem stojí skutečnost, že obě společnosti byly státními podniky s velmi silnou finanční podporou a kumulovaným majetkem. Samotný podnik ČD Cargo a.s. je celkem nový, vznikl až  roce 2007 rozdělením státního podniku České dráhy s.p. na dvě různé akciové společnosti. Hlavním akcionářem ČD Cargo a.s. je Česká republika a proto není divu, že disponuje větším základním kapitálem.

Základní kapitál, kterým disponuje OKD, Doprava a.s., byl rozšířen v roce 2008 o kapitál společnosti Viamont Cargo a.s., kterou v rámci akvizice OKDD nabyla.

1.3 Aktivity ČD Cargo, a.s
• Přeprava komodit: železo a strojírenské výrobky, stavebniny, chemické výrobky a kapalná paliva a maziva, dřevo a papírenské výrobky, potraviny a zemědělské výrobky, černé a hnědé uhlí, automotive (přeprava automobilů), ostatní komodity.
• Vlečkové služby: provoz na železničních vlečkách dle zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách a vyhláškám k němu vydaných.
• Přeprava vozových zásilek: přepravu konvenčních vozových zásilek.
• Intermodální přeprava: přeprava zboží v jednom jediném přepravním prostředku nebo silničním vozidle (nákladní automobil veze náklad vně svých prostor, samotný se veze na drážních přepravních prostedcích a dále pokračuje na místo určení po své ose.)
• Pronájem železničních vozů
• Údržba a opravy kolejových vozidel
• Doplňkové služby
1.4 Aktivity OKD, Doprava, a.s.
• provozování drážní dopravy na tratích celostátních a regionálních drah a rovněž na území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, v souladu s vydanými bezpečnostními certifikáty,
• provozování dráhy a převážně i provozování drážní dopravy na 50 vlečkách v České republice, z nichž 31 je zaústěno do dráhy celostátní,
• přeprava především uhlí, koksu, strusky, hlušiny, kamene, vápenece, cementu, dolomitu, chemických výrobků, pohonných hmot, ocelových výrobků, kovového šrotu, kontejnerů v kombinované dopravě, přeprava drážních vozidel.

1.5 Vlastník řetězce
1.5.1 Vlastník ČD Cargo a.s.
Stoprocentním vlastníkem ČD Cargo a.s. jsou České dráhy, a.s. se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 Praha 1. České dráhy vlastní Česká republika.

1.5.2 Vlastník OKD, Doprava a.s
Podle informací, které jsou dostupné na internetových stránkách http://obchodnirejstrik.cz je akcionář společnost New World Resources Transportation B.V. se sídlem Jachthavenweg 109 H, 1081KM, Amsterdam, Nizozemské království .  OKD kontroluje prostřednictvím tohoto nizozemského holdingu investiční skupina RPG Industries Zdeňka Bakaly. Bakala nepřímo ovládá asi 40 procent NWR, což představuje majetek za zhruba 62 miliard Kč.


2.Strategie obchodních řetězců
2.1Strategie ČD Cargo  a.s.
V Česku má firma ČD Cargo, která je dceřino společností Českých drah, téměř monopolní postavení v nákladní železniční dopravě. Nákladní doprava Českých drah je pátá největší v Evropské unii. Loni přepravila více než 90 milionů tun zboží.
Strategickým partnerem ČD Cargo je  DB Schenker. Společně hledají nová efektivní dopravní řešení, která přinesou úspory v provozních nákladech a zároveň budou znamenat zrychlení přepravní doby. Záměr je součástí dlouhodobé strategie společnosti ČD Cargo, jež spočívá ve zkvalitňování služeb zákazníkům. Realizace společného projektu také zároveň posílí konkurenceschopnost obou partnerů na evropském dopravním trhu, zejména vůči silniční dopravě.
Dalším pilířem strategie ČD Cargo a.s. je moderní vozidlový park a je nezbytným předpokladem pro poskytování kvalitních služeb nákladního dopravce. ČD Cargo považuje obnovu svého parku vozidel, který byl po desetiletí zanedbáván, za jednu z nejvýznamnějších priorit současného rozvoje firmy. Obnovou stávajících vozidel, ať již prostřednictvím modernizačních programů nebo formou pronájmu, firma pružně přizpůsobuje strukturu svého vozidlového parku aktuální poptávce podle situace na trhu, která se neustále mění.

2.2 Strategie OKD, Doprava a.s
Strategickým rozhodnutím společnosti OKD, Doprava a.s. byla akvizice firmy VIAMONT Cargo, Předsedou představenstva Viamontu byl do ledna 2005 bývalý ministr doparavy Aleš Řebíček. Transakci, dokončenou koncem roku 2008, schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Rozvoj železniční nákladní dopravy je společností OKD, Doprava a.s. považován za jednu ze strategických aktivit, které se hodlá věnovat, a možnost akvizice Viamontu Cargo velmi přivítala. Viamont Cargo byla klíčová akvizice v rámci rozšiřování aktivit OKDD v nákladní dopravě.

Viamont Cargo samostatně funguje od roku 2007, dříve patřil do skupiny Viamont. Provozuje vnitrostátní i mezinárodní železniční nákladní dopravu. Je členem mezinárodní asociace European Bulls, která sdružuje nezávislé železniční cargo přepravce. OKD Doprava tak posílila i na poli zahraniční nákladní dopravy.

2.3 Historie ČD Cargo a.s.
Společnost byla založena 31. 10. 2007 na základě usnesení Vlády ČR č. 848 ze dne 25. července 2007 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. prosince 2007.

Její základní kapitál je 8,5 miliardy korun. Vyčleněním aktivit spojených s provozováním nákladní drážní dopravy od Českých drah a. s. byla celkem převedena třetina všech lokomotiv Českých drah, všech 32 000 nákladních vagonů, část dep kolejových vozidel a asi 13 000 z původních asi 55 000 zaměstnanců Českých drah. Dále byly do ČD Cargo převedeny také majetkové podíly Českých drah v některých společnostech, které se tak staly dceřinými společnostmi ČD Cargo.

2.4 Historie OKDD
Tato firma byla založena ke dni 1. ledna 1952, kdy OKD založilo národní podnik OKR–Doprava. Tento podnik spravoval Báňskou dráhu, kolejiště koksoven v Ostravsko–karvinském revíru a postupně také jednotlivých dolů. Samotnou železniční dopravu na Báňské dráze však provozovaly státní dráhy ČSD a provoz na svých vlečkách si zajišťovaly jednotlivé doly samostatně.

Po vstupu mateřské firmy OKD do holdingu RPG a po následných majetkových transformacích je OKDD od 27. srpna 2007 vlastněna jediným akcionářem - společností New World Resources Transportation B.V. se sídlem v Amsterdamu.
V roce 2008 se společnost začala s intenzivním rozvojem silniční kamionové dopravy a logistiky. V tomto roce také došlo k akvizici železniční společnosti VIAMONT Cargo, a.s.
OKD, Doprava a.s. v  roce 2009 uskutečňila koupi společnosti OKD Rekultivace a NWRT podespsala smlouvu o koupi skupiny Čechofracht. V zahraničí OKDD získává 90% akcií kontejnerového terminálu v Brestu. Terminál Paskov zahájil druhou fázi výstavby

2.5 Obchodní značky OKDD
V rámci fungování pod vlastníkem New World Resources Transportation OKDD zahájila program akvizic společností z logistické branže.
Viamont Cargo
V srpnu 2008 firma oznámila, že od společnosti Viamont, odkoupila veškeré aktivity společnosti související s nákladní dopravou a provozováním vleček. Jedná se o činnosti, které byly z mateřského Viamontu vyčleněny do nově založené firmy Viamont Cargo. Převzetí Viamontu Cargo firmou OKD, Doprava má být po schválení transakce ÚOHS dokončeno do konce roku 2008.

Belterminal
V roce 2008 společnost ovládla železniční překládkový terminál Belterminal, který se nachází na styku normálního a širokého rozchodu v běloruském Brestu. Terminál leží u hraničního přechodu Brest / Terespol a jedná se o hraniční bod, přes který směřuje většina zboží mezi Běloruskem a státy Evropské unie. OKDD vlastní ve společnosti Belterminal podíl 90 %.

Čechofracht
V květnu 2009 společnost oznámila, že kupuje společnost Čechofracht, což je největší logistický operátor v Česku. Pod Čechofracht patří mj. železniční speditér SPEDI-TRANS Praha a silniční nákladní dopravce BlueTrucks.

OKD, Rekultivace
V dubnu 2009 bylo oznámeno, že v rámci restrukturalizace se OKDD spojí s firmou OKD, Rekultivace (OKDR), zabývající se především obnovou krajiny postižené těžbou uhlí. Původním akcionářem OKDR (do 13. srpna 2008) byla společnost OKD, na přechodnou dobu pak společnost RPG Rekultivace a od 5. října 2009 je jediným akcionářem OKDD.


3.  Zaměstnanci ČD Cargo a.s.(ČDC) a OKDD
Při vzniku společnosti ČDC k 1.12.2007disponovala společnost téměř 13000 zaměstnanci (23% z celkového počtu zaměstnanců ČD a.s). K 15. 7. 2008 měla společnost méně než 11500 zaměstnanců. Dle dostupných informací pracovalo ve firmě k 1. 1. 2010 přibližně 10 000 lidí.
Je tedy zřejmé, že firma se snaží zužovat svoji organizační strukturu a zefektivňovat hospodaření.
Společnost OKDD zaměstnává dle dostupných informací přibližně 2700 zaměstnanců, nárůst zaměstnanců lze připsat akvizicím, které společnost OKD uskutečnila.

3.1 Odbory
Hlavním odborovým svazem, který pracuje ve prospěch zaměstnanců železniční dopravy (hlavně ČD a.s. a ČD Cargo a.s.) je „Odbrové sdružení železničářů“. Hlavním úkolem je prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních a osobních práv a potřeb svých členů v návaznosti na jejich pracovně právní vztahy.
Odbory si mohou připsat zásluhu za to, že díky nim nedošlo ke zdanění benefitů zaměstnanců.


4. Provozovny
Pobočky společnosti OKDD:
OKD, Doprava Nádražní 2967/93, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava
Telefon: +420 596 166 111
Mobil CELL: +420 725 761 331
E-mail: obchod@okd-doprava.cz
OKD, Doprava Vladislavova 1390/17, 110 00  Praha-Nové Město
Telefon: +420 224 956 000
E-mail: obchod@okd-doprava.cz

Hlavní sídlo ČDC
ČD Cargo, a.s. (pobočka Praha-Holešovice) Jankovcova 1569/2c, 170 00  Praha-Holešovice
Telefon: +420 972 242 100
Fax: +420 972 242 101
E-mail: sek@cdcargo.cz
Pobočky:
ČD Cargo, a.s.  Praha-Holešovice - Jankovcova, ČD Cargo, a.s.  Beroun-Město – Nádraží, ČD Cargo, a.s.  Brno-Maloměřice - Jarní , ČD Cargo, a.s.  Česká Třebová - Bezručovo nám., ČD Cargo, a.s.  Česká Třebová - Bezručovo nám., ČD Cargo, a.s.  České Budějovice 6 – Novohradská, ČD Cargo, a.s.  České Budějovice 6 – Novohradská, ČD Cargo, a.s.  Nymburk - Petra Bezruče, ČD Cargo, a.s.  Olomouc – Vídeňská, ČD Cargo, a.s.  Olomouc-Bělidla – Jeremenkova, ČD Cargo, a.s.  Ostrava-Přívoz – Mariánskohorská, ČD Cargo, a.s.  Ostrava-Přívoz – Nádražní, ČD Cargo, a.s.  Ostrava-Přívoz – Přednádraží, ČD Cargo, a.s.  Plzeň-Jižní Předměstí – Purkyňova, ČD Cargo, a.s.  Praha-Vysočany – Českomoravská, ČD Cargo, a.s. , Ústí nad Labem-centrum – Pětidomí, ČD Cargo, a.s.  Ústí nad Labem-centrum - Tovární4.1 Nabízené služby
Služby, které společnosti nabízejí, jsou blíže specifikované v bodě 1.3 a 1.4. Servis obou dopravců je poskytován plošně po celé republice, proto není nutné podrobněji zkoumat, jaké služby, která pobočka poskytuje. Jsou totožné.


5.  Hospodářské výsledky řetězce a obraty
5.1 ČD Cargo a.s.
Podle údajů společnosi samotné v roce 2008 utržilo ČD Cargo 17,6 miliard korun, což je jen o 1% méně než v roce 2007. Výsledek hospodaření ČD Cargo za rok 2008 je zisk ve výši 670 milionů korun.
Celkové tržby a výnosy společnosti v roce 2009 dosáhly 15 miliard korun. Společnost tak meziročně utržila o 2,6 miliardy korun méně, což představuje pokles o 15,7 % oproti předloňskému roku. Zisk před zdaněním dosáhl záporné výše -378 milionů korun.

5.2 OKD Doprava
OKD, Doprava a.s., roku 2008 utržila 4,7 miliardy Kč a vykázala provozní zisk 400 milionů Kč. Informace z dřívějších let ani informace z roku 2009 nebyly z internetových zdrojů dostupné


6.  Vztah řetězce s okolím
6.1. Nadace OKD
Nadace OKD byla zřízena na počátku roku 2008 s cílem podporovat a rozvíjet duchovní a humanitární hodnoty, životní prostředí, vzdělání, sportovní či kulturní aktivity a oblast sociálně-zdravotních služeb. Mezi hlavní cíle nadace patří také podpora severomoravského regionu včetně hornických tradic a pomoc neziskovým organizacím při zpracování evropských projektů.

Zřizovatelem nadace je černouhelná těžební společnost OKD, a. s., jeden z nejvýznamnějších podniků a největších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji i celé České republice, a také společnost s dlouhou tradicí a silnou vazbou na region, kde podniká.
Mezi nejvýznamnější dárce Nadace OKD patří kromě mateřské společnosti také další firmy ze skupiny NWR  v čele s OKD Doprava a.s. a rovněž další firmy a jednotlivci.

Výší rozdělených prostředků se Nadace OKD řadí mezi největší firemní nadace v České republice.


8. Zajímavosti
ČD Cargo prodalo více než tisícovku vagonů neznáme ostravské společnosti Financial Found, od které si je bude deset let pronajímat. ČDC peníze za prodej použije na nákup nových strojů. Celková hodnota prodaného zboží podle znaleckého posudku činí 1,16 miliardy korun. Nový majitel vagonů je bude mít zaplacené za necelých deset let. Ročně ČD Cargo odvedou za pronájem 121,5 milionu korun. Po skončení smlouvy zůstanou vozy dál v majetku Financial Found.

ČDC bude platit firmě, za operaci, kterou nikdy neprováděla a není jasné, kdo za ní stojí.. Financial Found, která v obchodním rejstříku o svém hospodaření vůbec neinformuje, už peníze za vagony zaplatila. Jde o firmu s akciemi na majitele, a proto nelze zjistit, kdo za ní stojí.

Společnost v soutěži na leasing porazila dva konkurenty: Finrail a Railco. I jejich historie je pozoruhodná: Railco vzniklo teprve loni v listopadu a jeho majitelé sídlí v kanceláři v Londýně, Finrail patří výrobci nákladních vagonů Lostr a založen byl loni v prosinci. Tedy až poté, co ČD Cargo soutěž na konci října vyhlásily. Společnost ING Lease, která měla dosud u ČD Cargo na leasing takřka monopol, se do této soutěže ani nepřihlásila.

Společnosti vznikly za jediným účelem, aby byly peníze z této transakce utopeny v šedé ekonomice.


Zdroje
[1] Výpis z obchodního rejstříku  [online]. 2010 [cit. 2010-04-15]. Obchodní rejstřík(Test SOS).. Dostupné z WWW: <http://obchodnirejstrik.cz>.

[2] OKD Doprava [online]. 2009 [cit. 2010-04-15]. OKDD Dostupné z WWW: <http://www.okd-doprava.cz/>.

[3] O OKD [online]. 2009 [cit. 2010-04-15]. O OKDDostupné z WWW:  <http://cs.wikipedia.org/wiki/OKD_Doprava>.

[4] MF Dnes [online]. 2010 [cit. 2010-04-15]. Cargo propustí 350 lidí. Dostupné z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/statni-podnik-cd-cargo-propusti-350-lidi-dhy-/>.

[5] Železniční noviny [online]. 2010[cit. 2010-04-15]. OKDD koupila Viamont Cargo. Dostupné z WWW: <http://www.zelpage.cz/zpravy/6448>.

[6] ČD Cargo [online]. 2009 [cit. 2010-04-16]. Tiskové centrum ČDC. Dostupné z WWW:  <www.cdcargo.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-1948/>.

[7] Vlaky.net [online]. 2010 [cit. 2010-04-16].On-line diskuze.Dostupné z WWW: <http://www.vlaky.net/online/diskusia/tema.asp?id=230334&page=22&list=2&print=1>.

[8] Nadace OKD [online]. 2010 [cit. 2010-04-15]. Dostupné z WWW: <http://www.nadaceokd.cz/pro-media/tiskove-zpravy/id-392/?PHPSESSID=352873>.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM