P. K. SOLVENT

(drogerie TETA a drogerie Family)


1.  Zápis v obchodním rejstříku


Datum zápisu: 2.srpna 1996

1.1 Název řetězce a jeho právní forma

Obchodní firma: p. k. Solvent s.r.o.

1.2 Sídlo řetězce v České republice

Praha 9, K Žižkovu 9/640

1.3 Vlastník řetězce
76 % PK. Solvent vlastní sedmatřicetiletý Martin Moravec, zbytek Radko Graclík.
1.4 Základní kapitál řetězce

100 000,- Kč
Zapsáno: 2.srpna 1996 Vymazáno: 18.listopadu 1997
200 000,- Kč
Zapsáno: 18.listopadu 1997 Vymazáno: 25.května 2000
8 400 000,- Kč Zapsáno: 25.května 2000

1.5 Předmět činnosti ve vztahu k obchodu

-  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


2.  Strategie obchodního řetězce


Strategie P.K.  Solvent

Jedná se o spolehlivou distribuční a servisní organizaci poskytující adresnou službu zákazníkům. Stále pracuje na zvyšování kvality a na inovaci svých služeb, čím získává spokojené zákazníky, kteří ji preferují. Pro spolupracovníky je příležitostí pro seberealizaci, tvůrčí a trvalý osobnostní a profesní růst.
Strategie drogerie Family

Drogerie Family je  zaměřena na provoz vlastních drogistických prodejen. V současné době se Family drogerie rozvíjí a získává nové prodejny v celé České republice. Prodejny drogerie se navenek charakterizují jako širokosortimentní, s důrazem na technickou drogerii a zboží denní potřeby. Samozřejmostí je vybavení prodejen a centrály počítačovým systémem, provádění letákových akcí a příjemná, odborně vyspělá obsluha.
Strategie drogerie TETA
Teta nabízí svým zákazníkům mnoho důvodů k pravidelným návštěvám. Např. blízkost prodejny v místě bydliště je pro ně velkou ekonomickou výhodou. V Tetě můžou zákazníci nakupovat jak denně, tak i jednorázově na delší dobu. I při velkém nákupu, obzvlášť když využijí nízkých cen z TETA letáku, si můžou být jisti, že koupili ještě levněji, než ve vzdáleném supermarketu.
Strategií je tedy známka vysoké kvality z hlediska profesionálního i z hlediska lidského přístupu k zákazníkům a osobnější vazba, kterou můžeme obzvlášť vidět v menších městech.

2.1 Historie řetězce na území České republiky

Firma P.K. Solvent-Martin Moravec započala svou činnost v říjnu 1992, kdy prodávala ručně slepená zrcátka (tehdy nedostatková) a večer vypisovala faktury.
První fáze probíhala v letech 1992-1995, kdy byla firma nazývána „kočovnou“ a distribuovala stále širší okrajový nebo nedostatkový sortiment drogerie. Zpočátku distribuce probíhala jen v okolí Prahy, v roce 1995 pak po většině území ČR.
Další fáze v letech 96 - 99 byla určována obavou o budoucnost drogistického trhu v konkurenci nadnárodních řetězců. Zorganizovala a financovala se  proto v roce 1996 iniciativa Teta-  smluvní řetězec českých a moravských drogerií, která přes počáteční úspěchy nepokračovala potřebným směrem pro budoucnost české drogerie. Příčin bylo více, jako hlavní lze uvést nepřipravenost na straně firmy i maloobchodních partnerů. Společnost naplánovala v roce 97 mimo jiné, že do 3 let zešestinásobí obrat, získá logistickou základnu takovou, která umožní distribuovat zboží v hodnotě 250mil Kč za měsíc. Tato předsevzetí se splnila, snížili se provozní náklady tak, že bylo možno kvalitně a levně distribuovat.
Dnes má P.K.  Solvent s.r.o dva společníky a pracuje ve dvou nezávislých divizích. První divize je distribučním velkoobchodem drogerie, kde své zákazníky obhospodařují 4 regionální obchodní zastoupení. Druhá divize se zabývá ambulantním prodejem drogistické galanterie. Dále je P.K.  Solvent 100% matkou dvou "dcer drogerie Teta a Family drogerie s.r.o. Adam C&C je další velkoobchodní prodejní kanál, který prodejem typu "cash a carry" obsluhuje zákazníky, kteří rádi nakupují sami. Další dcerou je Family drogerie, což je sít maloobchodů drogerie. Firma zorganizovala a financovala v roce 1996 iniciativu Teta -  smluvní řetězec českých a moravských drogerií. Takto rozsáhlý projekt mohl zrealizovat jen velmi silný, pružný a moderní velkoobchod.
2.2 Vize a mise řetězce

Jedná se o distribuční a servisní organizace poskytující adresnou službu zákazníkům. Zvyšuje se kvalita a inovace jejich služeb, tím firma získává spokojené zákazníky.
Pro spolupracovníky je tato firma příležitostí pro seberealizaci, tvůrčí práci, prosperitu a trvalý osobnostní a profesní růst. Firma vede k hospodárnosti a zbytečně nezatěžuje přírodní zdroje.

2.3 Obchodní značky řetězce

Základem firemní prezentace je obchodní značka -  logo, která v návaznosti na další prvky vytváří tzv. vizuální styl firmy. Tato výtvarná podoba názvu firmy má za úkol vytvořit v průběhu okamžiku určitou konkrétní představu o firmě a její činnosti. Apeluje na podvědomí i rozum, připravuje možného klienta ke kontaktu a pomáhá k přijímání argumentace.
Moderní značka musí být maximálně zjednodušená, stylizovaná a abstrahovaná obsahem i formou. Musí mít jistou míru informace, jedinečnost a zapamatovatelnost, opticky příznivý nebo dokonce krásný vzhled. Značka je signál. První rychlá a stručná zpráva. Signál tak výrazný a zapamatovatelný, od okolí rozlišitelný a s tím, co naznačuje, se svým nositelem či majitelem, dobře ztotožnitelný.
Firemní značka tvoří neoddělitelnou součást marketingové, komunikační a obchodní politiky při budování a upevňování jména firmy, při prosazování výrobků a služeb na trhu, při vnikání do povědomí spotřebitelů, obchodních partnerů apod. Je v přeneseném významu tzv. duševním bohatstvím firmy a společně s úrovní výroby a poskytovaných služeb ovlivňuje významným způsobem postavení firmy na trhu. Podmínkou takového stavu je příznivé utváření vztahů s veřejností, fungující Public Relations, pro které je užívání jednotného vizuálního stylu základem
Značky p.k. Solvent, drogerie Teta a Family:
http://www.slevy.cz/downloads/firmy/64_logo_teta34x134.gif
http://www.incosmetics.eu/foto/odberatel/family.jpg
http://pksolvent.jobs.cz/image/logo.jpg2.4 ISO

P.K. Solvent je držitelem certifikace ISO 9001. Jedná se o normy, které jsou světově uznávaným standardem, podle kterého se porovnává systém řízení jakosti.
Normy ISO 9001 jsou základním stavebním kamenem, na kterém může podnik založit účinnost řízení veškerých svých procesů, aby splnil požadavky zákazníků.


3. Zaměstnanci řetězce

Úspěch firma také vidí v neustálé snaze činit podnikání firmy atraktivní i pro všechny spolupracovníky uvnitř. Jen s motivovanými, kvalifikovanými a školenými lidmi, kteří jsou ochotni dát něco navíc a stále se vyvíjet, může firma uspokojovat stále náročnější potřeby trhu. Dostatek schopných, samostatných a vynalézavých lidí je jediný zdroj, který firmě chybí, aby mohla  postupovat daleko rychleji a využít většiny nabízených příležitostí. Pro naplnění tohoto nezbytného cíle byla firma rozdělena na 24 na sebe navazujících jednotek, které pracují na svůj účet zisku a ztráty a vzájemně si "prodávají" svou práci. Diky tomuto vnitřnímu trhu má firma zajištěnou vysokou produktivitu a předpoklad dále expandovat při zachování vysoké pružnosti a rentability. První rovinou je upřít úsilí ke konečnému zákazníkovi tím, že mu představí atraktivní prodejnu, která navíc dobře prosperuje. Nejlepší reklamou jsou partnerské obchody plné zákazníků. Všechny partnerské prodejny  jsou vybaveny jednotnými znaky Teta, které jsou nezbytné, aby konečný zákazník ovlivněný TV reklamou zavítal za novým nákupem.
P.K.  Solvent nabízí svým zaměstnancům:
• zajímavou a samostatnou práci v příjemném kolektivu
• práci v dynamicky rostoucí a perspektivní společnosti
• spoluúčast na důležitých a náročných projektech
• motivující finanční ohodnocení za dobře odvedenou práci
• vzdělávání odpovídající potřebám zastávané pozice
• příležitosti pro osobní růst

Firma spravedlivě odměňuje všechny spolupracovníky jen dle přispění a podílu na dosaženém úspěchu. Spolupracovníkem vytvořený zisk nad rámec svých povinností, je rozdělen mezi něj a firmu, pokud je možé ho prokazatelně vyčíslit. Odpovědnost, tvořivost a samostatnost je oceňována. Tito zaměstnanci jsou pro firmu klíčové a firma je motivuje, aby jí byli věrní.

3.1 Složení zaměstnanců řetězce

• Pro získávání pracovníků jsou používány veškeré dostupné zdroje a metody, počínajíc inzercí v tisku a na internetu přes využití personálních agentur až po přímo oslovení jednotlivých kandidátů.
• Výběr pracovníků je vždy prováděn formou několikastupňového výběrového řízení dle standardizované metodiky (postupu), s rozlišením úrovně řízení a odborné povahy konkrétní obsazované pozice.
• Všichni pracovníci jsou přijímání v souladu s ustanoveními Zákoníku práce, případně dalších platných zákonů.
• Před nástupem do firmy všichni absolvují vstupní prohlídku v nestátních zdravotnických zařízeních Biorgena Praha a Železniční poliklinika Olomouc, které poskytují pracovníkům společnosti závodní preventivní péči.
• Na každou pozici ve firmě je zpracován plán adaptačního procesu nového pracovníka, který je aktualizován a vyhodnocován v průběhu celé zkušební doby.

• P.K.  Solvent stále hledá možnosti a cesty, aby co nejlépe sloužila zákazníkům.
• Neustále iniciuje rovnoměrný růst lidí a tedy všech článku uvnitř firmy.
• Dbá na vyváženost firemního růstu, spokojenosti partnerů, zisku a osobního růstu.
• Klade se důraz na kvalitní vyhledávání a výběr lidí a hledá se možnost maximálního uplatnění jedince. Spolupracovník je vzděláván jen se souhlasem a jen tehdy pokud má vzdělávání výsledky. Nejsou-li výsledky, hledá se takové místo, kde není potřeba takové kvalifikace. Uvolněné místo je obsazeno kandidátem se zájmem o růst.
• Pravomoci a rozhodování jsou svěřovány jen schopným, kvalifikovaným, samostatní a odpovědným lidem.
• Každý ve firmě musí být ve svých rolích zastupitelný, každý musí vychovávat nástupce.
• Pro zaměstnance je zajištěna možnost vzdělávání s praktickým využitím ve firmě.
• Každému je včas umožněno získat všechny potřebné informace.


3.2 Benefity zaměstnanců

• Pro splnění cílů řízení lidských zdrojů je definována personální politika v jednotlivých oblastech. Jedná se o soubor postupů, pravidel a zásad, které dodržujeme a uplatňujeme při realizaci personálních procesů.
• Na všech pozicích ve firmě je nastaven systém odměňování s vysokým podílem variabilní složky (až 2/3 mzdy) v závislosti na výkonu a kvalitě práce.
• Hodnocení výkonu probíhá pravidelně každý měsíc.
• Politika odměňování je zaměřena na podporu motivace výkonu.
• Komplexní hodnocení pracovníků je prováděno 1 x ročně.
• Každoročně je prováděn průzkum firemního klimatu a výsledky zjištění jsou promítány do personální politiky.
• Je podporován zájem pracovníků o zdravý životní styl, s cílem snížení nemocnosti a zvýšení pocitu osobní odpovědnosti za zdravotní stav každého. Je zdůrazňován význam prevence v oblasti péče o zdraví.
• Všechny zákonné povinnosti v oblasti péče o zdraví zaměstnanců (lékařské preventivní prohlídky, nástupní prohlídky, kontroly pracovního prostředí atd.) jsou zajišťovány prostřednictvím dlouhodobě stabilního smluvního partnera, jehož lékaři jsou seznámeni s pracovním prostředím a podmínkami pro práci.
• Firma přispívá formou stravenek na nákup stravování pracovníků a umožňuje jim nákup občerstvení v kantýně. V prostorech firmy je navíc instalován nápojový automat.
• Poskytovány jsou potřebné prostředky preventivní ochrany, např. pracovní ochranné pomůcky a nápoje, prostředky osobní hygieny atd.
• Jsou pořádány sportovní a společenské setkání pracovníků (bowlingové turnaje, vánoční večírek, sportovní víkendy, apod.)
• Pravidelně je zajišťováno vzdělávání, které odpovídá potřebám jednotlivých lidí (pozic) a je okamžitě aplikovatelné do každodenní praxe.
• Firma podporuje rozvoj manažerských schopností a dovedností vedoucích pracovníků formou externích školení s využitím autdoorových aktivit.
• Pracovníci jsou motivování k vlastnímu vzdělávání prostřednictvím propojení se systémem odměňování.


4.  Provozovny obchodního řetězce


4.1 Počet provozoven
Firma p.k. Solvent rozjela velmi úspěšný koncept Teta. Drogistická síť dnes zahrnuje více než 540 prodejen. Drogerie Family má svých prodejen 59.

4.2 Prodejní doba

Prodejní doba je u jednotlivých drogerií různá. Např.: některá drogerie má otevírací dobu již od 7:15 do 17:15, samozřejmě s polední přestávkou, která je od 12:00 – 12:45 a jiné mají otevírací dobu od 7:30 – 17:00. Otevírací doba také záleží na umístění prodejny.

4.3 Nabízené služby
V současné době jsou zákazníkovi nabízeny tzv. TETA FOTO a DIGI FOTO -  zpracování foto operací za velmi výhodné ceny nebo členství v Klubu Teta.
Výhody členství v Klubu TETA:
• Karta i členství ZDARMA
• Každý měsíc akční slevy až 50%
• Slevy podle druhu karty získáváte ihned při nákupu
• Účast na předváděcích akcích, dárky při koupi zboží
• Poradenské služby a ochotný personál
Věrnostní systém Klub TETA
• Výhody členství v Klubu Teta lze využívat výhradně v prodejnách označených logem Klubu Teta.
• Karta Klub KLASIK vám při každém nákupu poskytne slevu ve výši 3%, karta Klub STŘÍBRNÝ slevu ve výši 4% a karta Klub ZLATÝ slevu ve výši 5%.
• Za každých 30,- Kč nákupu, při kterém použijete klubovou kartu, získáte 1 bod. Při dosažení 300 bodů máte nárok na kartu Klub STŘÍBRNÝ a při dosažení 900 bodů na kartu Klub ZLATÝ.
• Při dosažení hranic bodů 300 a 900 získáváte novou kartu vyššího typu. Tato karta vám přijde poštou na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce. Předchozí karta platí ještě 30dní. Veškeré dosud připsané body vám převedeme z původní na novou kartu.
• Při ztrátě, krádeži nebo poškození vám převedeme aktuální stav připsaných bodů z původní na novou kartu.
• Stav konta je s prodlevou cca 4 dnů uveden na každé účtence vystavené za uskutečněný nákup s použitím klubové karty.
• Jako člen Klubu Teta jste získali i výhodu účasti na speciálních akcích pořádaných jednotlivými prodejnami Teta, např. dárek za nákup určitého zboží, speciální slevy na výrobky, převáděcí akce a další. O těchto aktivitách vás budeme informovat písemně, prostřednictvím letáku Teta nebo ve vaší prodejně Teta.
Obchodní podmínky pro členství v Klubu TETA a užívání členské karty
1. Členem Klubu Teta se může stát fyzická osoba starší 18 let po vyplnění povinných údajů v přihlášce, předáním této přihlášky na kterékoli prodejně Teta označené logem Klub Teta a jednorázovým nákupem na více jak 150,- Kč. Po splnění těchto podmínek získává člen Klubu Teta základní věrnostní kartu s označením Klub KLASIC.
2. Zájemce o členství v Klubu Teta je povinen vyplnit údaje v přihlášce čitelně, nejlépe hůlkovým písmem, jinak společnost p.k. Solvent s.r.o. neručí za správné vystavení a provozování věrnostní karty.
3. Vyplněním, podpisem a předáním přihlášky souhlasí člen Klubu Teta s podmínkami členství a potvrzuje, že se s nimi seznámil.
4. Členství v Klubu Teta a karta Klubu Teta jsou bezplatné, a to včetně jejího vystavení a užívání. Člen může kartu použít na všech prodejnách Teta vybavených PC pokladním systémem a označených logem Klubu Teta na vstupních dveřích do prodejny.
5. Věrnostní karty Klubu Teta jsou karty Klub Klasik, Klub Stříbrný a Klub Zlatý. Všechny karty jsou označeny EAN kódem a zůstávají majetkem společnosti P.K. Solvent s.r.o. Na jméno člena klubu uvedeného v přihlášce může být vystavena pouze jedna karta. Karta je přenosná.
6. Člen klubu Teta může čerpat veškeré výhody Klubu Teta ihned po převzetí karty.
7. Člen Klubu Teta může své členství kdykoliv zrušit vrácením karty osobně v klubové prodejně Teta, případně doporučeným dopisem na adresu společnosti P.K. Solvent s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice. Členství zaniká dnem předání karty v prodejně Teta nebo dnem doručení karty poštou na výše uvedenou adresu.
8. Člen klubu Teta se zavazuje neprodleně informovat o změně údajů vyplněných v přihlášce, a to vyplněním nové přihlášky, kde uvede pouze údaje, jenž se mění a číslo karty. Oznámení o změně údajů není dotčen aktuální stav konta člena Klubu Teta (viz výhody členství).
9. Ztrátu, krádež karty nebo její znehodnocení člen Klubu Teta oznámí klubové prodejně nebo doporučeným dopisem na adresu společnosti (viz. bod 7.). V takovém případě mu je zaslána poštou nejpozději do měsíce karta stejného označení. Ztrátou karty není dotčen aktuální stav konta člena Klubu Teta (viz výhody členství).
10. Za vzniklé škody při zneužití karty neoprávněnou osobou nese plně zodpovědnost člen Klubu Teta. Zneužití výhod a záměrné vyplnění nesprávných údajů v přihlášce jsou důvodem k ukončení členství v Klubu Teta.
11. Společnost p.k. Solvent s.r.o. je oprávněna jednostranně změnit podmínky členství v Klubu Teta, aniž by měla povinnost takovou změnu členovi přímo oznamovat. Změna podmínek členství v Klubu Teta je účinná dnem vyhlášení této změny na letáku Teta, který je k dispozici na všech prodejnách Teta.
12. Provozování věrnostního systému Klub Teta a čerpání členských výhod je závislé na zpracování osobních údajů členů Klubu Teta. Člen Klubu Teta udělil provozovateli Klubu Teta, společnosti p.k. Solvent s.r.o., souhlas se zpracováním osobních údajů, jehož plné znění je spolu s těmito obchodními podmínkami k dispozici na www.tetadrogerie.cz. Člen Klubu Teta je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Dnem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, končí účast člena v Klubu Teta.

5. Hospodářské výsledky řetězce


Přehled největších hráčů na drogistickém trhu, který je uveden v mld. Kč, za rok 2008

Firma Počet prodejen

p.k. Solvent (4,5) 860
dm drogerie markt (4,3) 155
Rossmann (2,6) 109
Schlecker (2,3) 150
5.1 Maloobchodní obrat řetězce – např. od roku 2005 – 2009

Stručný přehled růstu obratu v průběhu let:

Tržby čtyř největších drogistických řetězců ve srovnání s rokem 2005 a 2006 podle předběžných údajů Incoma Research a časopisu Moderní obchod vzrostly o 1,5 miliardy korun na rekordních 11,9 miliardy korun.
Nejvíce peněz, a to 4,1 miliardy korun, loni Češi utratili v síti 148 drogerií Family. Tržby drogerií Family meziročně vzrostly o 600 milionů korun. Na druhém místě skončila s tržbami 3,4 miliardy korun společnost dm-drogerie markt, která v Česku provozuje 138 drogerií.
Třetí místo na žebříčku největších obchodníků s drogerií a kosmetikou obsadila společnost Rossmann (111 prodejen), jejíž tržby ve srovnání s rokem 2006 vzrostly o 200 milionů korun na 2,4 miliardy korun. Čtvrtá pozice připadla drogeriím Schlecker (dvě miliardy korun).
Roku 2008 obrat p.k. Solventu dosáhl téměř 3,5 miliard korun, čistý zisk byl 175 milionů. Společnost v letech 2002 až 2007 vydělala 750 milionů korun po zdanění. Dceřiná Family drogerie v roce 2007 měla obrat 757 milionů.

6.  Postavení a ocenění řetězce


6.2 Postavení řetězce v TOP 10, TOP 100

V TOP 50 se p.k. Solvent umístil na 22 místě.

6.3 Získaná ocenění
Jedním z možných řešení jak se výrazně zviditelni před konkurencí je vynikající umístění firmy v žebříčku sestaveném nezávislými odborníky nebo veřejností. A právě takovým nezávislým žebříčkem je ocenění Obchodník roku, které již několik let uděluje společnost GE Money Multiservis. Obchodníci jsou rozděleni do 11 oborových a dvou zvláštních kategorií: „Professional” a „Cena veřejnosti”, které se liší způsobem hodnocení. Zatímco vítěze jednotlivých oborových kategorií určí nezávislý průzkum spotřebitelských preferencí společnosti Incoma Research, v kategorii „Professional” zvítězí firma zvolená odbornou veřejností a v kategorii „Cena veřejnosti” rozhodují, jak již název napovídá, hlasy spotřebitelů.
Drogerie Teta získala dvakrát za sebou ocenění Obchodník roku mezi prodejci v drogistickém zboží.

Prodejce drogistického zboží roku 2007:
1. místo: TETA
2. místo: Rossmann
3. místo: dm drogerie markt

7.  Vztah řetězce s okolím


7.1 Vztah s okolím řetězce

Síť drogerií Teta je a chce být i nadále jedničkou na trhu. Proto si dala firma za cíl otevřít Teta prodejnu v každém městě nad 3000 obyvatel, ale také v centrech velkoměst. Teta chce zvýšit znalost značky u spotřebitele a vybudovat si novou odlišnou image na trhu. Takovou image, pro kterou se stane vyhledávanou a především preferovanou prodejnou. Teta bude rozšiřovat sortiment o nové komodity, které zákazník hledá.
Zákazníkům, kteří chodí nakupovat do drogerií Teta, je nabízeno mnoho důvodů k pravidelnýmnávštěvám.
Teta prodejny byly pečlivě vybírány, proto logo na výkladních skříních zaručuje známku vysoké kvality z hlediska profesionálního i z hlediska lidského přístupu k zákazníkům. Majitelé prodejen jsou dlouholetí odborníci ve znalosti sortimentu, proto pečují i o kvalitu svého personálu. S tím souvisí i osobnější vazba k zákazníkům, obzvlášť viditelná v menších městech. Kdo poradí s výběrem správného postřiku na ovocné stromy, kdo doporučí vhodný nátěr na zinkovou  střechu ? Do prodejen Teta si chodí zákazníci nejen pro radu, ale hlavně si mohou i takový specializovaný sortiment okamžitě koupit. Pokud mají opravdu speciální požadavek, drogista jim během několika dnů zboží zajistí. Takže shrnuto -  blízkost prodejny, nízké ceny, akční slevy, speciální nabídky a soutěže, široký a specializovaný sortiment, osobní přístup k zákazníkovi a intenzivní reklama - to jsou důvody, proč se zákazníci rádi vracejí.

7.2 Vztah s dodavateli
P.K. Solvent je velkoobchod a jeho úkolem je nejlépe sloužit zákazníkovi a tím je "Pan drogista".
Podmínky pro spolupráci s drogerií Teta:
Především se jedná o to, aby si každý maloobchodník dobře rozmyslel, co od vstupu do seskupení čeká. Teta  je orientovaná na maximální uspokojení potřeb konečného zákazníka, takže hlavní je chuť poskytovat konečnému zákazníkovi nejlepší služby pod značkou Teta. Velice důležitá je také velikost, lokalita a obrat prodejny. Je třeba nabídnout zákazníkovi služby, které požaduje, ceny, jaké požaduje, a navíc se odlišit od konkurence.

7.3 Vztah s územní samosprávou (městem, krajem)

Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 24. ledna 2007 projednala dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí a vydala vyjádření kraje jako územního samosprávného celku k předloženým záměrům.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Šestajovice – dostavba logistického centra p.k. SOLVENT s.r.o.“, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. Jedná se o dostavbu stávající haly skladu s drogistickým zbožím ve stávající průmyslové zóně Sychrov, obce Šestajovice v k.ú. Šestajovice. Zastavěná plocha stávajícího objektu je 9 858 m2 a plocha dostavby je 3 493 m2. Výstavba nebude vyžadovat zábor zemědělského půdního fondu. Pro účely posouzení záměru dostavby skladové haly drogistického zboží byla v oznámení zpracována rozptylová a hluková studie. Výsledky těchto studií neprokázaly významné ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí v dané lokalitě. Obec Šestajovice nemá schválený územní plán.

7.4 Vztah s obyvatelstvem
Firma p.k. Solvent, stejně jako drogerie Teta nebo Family pořádá zábavné akce pro děti, poskytuje dary dětským domovům, neziskovým organizacím atd.

Viz. příklady:
Drogerie Teta na celé léto připravila šňůru zábavných akcí pro děti. Akce se konaly na koupalištích a přehradách po celé České republice.
Program:
•  Zábavný program s Majdou z Kouzelné školky nebo Václavem Upírem Krejčím
•  Soutěže o hodnotné ceny pro děti i celou rodinu
•  Nejrůznější za účast v soutěžích
•  Atrakce v podobě nafukovacího skákacího hradu, kde jste mohli nechat řádit své ratolesti celý den

7.5 Vztah s neziskovými organizacemi

Jen pro zajímavost uvádím pár příkladu darů, které poskytl p.k. Solvent nebo drogerie Teta:

P.K. Solvent daroval dětskému domovu Plumlov 24 000,- Kč na nákup zboží v uvedené hodnotě za účast a vítězství ve dvou kategoriích v celostátní soutěží dětských domovů s Drogerií Teta – malování obrázků, jako další příklad můžeme uvést dar Občanskému sdružení Maminky dětem.

Drogerie Teta financuje dětské domovy a to z důvodu, že o děti v domovech se starají právě „tety“. Toto spojení přivedlo společnost  P.K. Solvent  k nápadu a chuti realizovat akci, kde se bude věnovat také dětem, které klasickou rodinu nemají. Důvodem konání této akce je zpříjemnit dětem z dětských domovů alespoň jeden prázdninový den. Tyto děti tráví převážnou většinu času jen mezi sebou – v jednom kolektivu. Cílem proto je, aby měly aktivity také mezi ostatními dětmi, našli si další kamarády a začlenily se do kolektivu.  Na každou akci byl pozván vybraný dětský domov z okolí a byl mu předán dárkový šek na drogistické zboží. V rámci celého „Léta s TETOU“ tak P.K. Solvent přispěl dětským domovům dárkem v hodnotě 400 tisíc korun.
Níže jsou je uveden seznam dalších sponzorovaných dětských domovů.

Seznam sponzorovaných dětských domovů
Lokace Dětský domov PSČ
Plzeň Domino - 12 dětí 2 vychovatelky DD Domino,Vojanova 22, Plzeň, 31800
Eva Dvořáková - 377 385 918 / 377 383 637
edvorakova@volny.cz

Praha Dolní Počernice - 6-8 dětí DD Dolní Počernice, Národních hrdinů 1, 19012
Jedelská - 281 930 129
dd_dolpoc@volny.cz

Slapy Pepa - 12 dětí Dětský výchovný ústav Příbram, o.p.s.,Lazec 2
Blanka Nováková - 318 633 154 / 605 500 500 261 01 Příbram
dd.pepa@tiscali.cz

Orlík Solenice - 40 lidí DD, Solenice 42 , Solenice 42, 262 33,
Vernerová - 318 694 322/21
dd.solenice@volny.cz

Liberec Frýdlant - 15 dětí DD Frýdlant, Vrchlického 3005, Frýdlant v Č., 46401
Kahana / Šafránková - 482 312 108
dd.frydl@volny.cz

Děčín Česká Kamenice - 40 dětí Dětský domov "Země dětí", Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace
412 582 629
ddkamenice@volny.cz

Kladno Ledce - 30 dětí DD Ledce, Ledce 55, Smečno, 273 05,
Prošková - 312 589 865 / 602 662 919
vedvych@ddledce.cz

Sokolov Horní Slavkov - 8 dětí DD Horní Slavkov, Dlouhá 22, 357 31 HORNÍ SLAVKOV
352 688 383

Jihlava Telč - 10 dětí DD Telč, Štěpnická 111, PSČ 588 56
567 243 896
ddtelc@ctn.cz

České Budějovice Boršov nad Vltavou DD Boršov nad Vltavou, Poříčí 168, 37382 Boršov nad Vltavou
Tomanová - 387 250 963

Pardubice Pardubice DD Pardubice, Bulharská 235, Pardubice, 53003
Hrubešová - 466 611 470

Litomyšl Polička DD Polička, A. Lidmilové 505, Polička, 57201
Kaprasová - 461 725 471 / 461 721 811

Žďár DD Nová ves u Chotěboře - 14 dětí Dětský domov
Coufalová - 569 621 522 Nová Ves u Chotěboře 1
ddnv@chot.cz 582 73 Nová Ves u Chotěboře

Vyškov Předklášteří - 16 dětí DD Předklášteří, Komenského 1 200, PSČ 666 02
549 410 375
spsadd.predklasteri@bo.orgman.cz

Blansko Boskovice - 20 dětí Dětský domov a Speciální školy Boskovice, Štefánikova 2, PSČ 580 11
516 453 030
ddasps.boskovice@seznam.cz

Vranov DD Vranov - zástupce + min 2 děti Dětský domov Vranov u Brna, Žižkova 160,
541 239 025 PSČ 664 32
dd.vranov@bo.orgman.cz

Zábřeh DD Štíty DD Štíty, Školní 86, 789 91 Štíty
583 440 267
ddklokan@wo.cz

Šternberk Lipník nad Bečvou - 12 dětí DD Lipník nad Bečvou, Tyršova 772/24
Mgr. Marie Slámová - 581 772 473 751 31 Lipník nad Bečvou
dd.lipnik@quick.cz

Olomouc DD Olomouc - 12-15 dětí DD Olomouc, U sportovní haly 1a, Olomouc 77200
D. Křepský - 585 224 379 / 585 228 969
dkrepsky@iol.cz

Ostrava DD Ostrava - Hrabová - 10 dětí DD Ostrava-Hrabová
Vladimír Lankočí - 596 734 202 Reymontova 2a, Ostrava - Hrabová
ddhrab@proactive.cz 720 00


8. Zajímavosti uveřejněné o řetězci


Společnost P.K.  Solvent ukončila spolupráci  s drogerií Martina
Společnost P. K. Solvent, která v Česku zastřešuje síť více než 500 drogerií Teta, ukončila spolupráci se 14 drogistickými obchody patřícími společnosti Drogerie Martina. P. K. Solvent tvrdí, že Drogerie Martina porušila licenční podmínky sítě Teta, a navíc neplnila finanční závazky. Vedení Drogerie Martina obvinění z porušení licenčních podmínek a neplacení odmítlo.
Podle televize Nova si P. K. Solvent najala ochranku, která již třetí den obléhá řetězec prodejen Martina. Pracovníci lidem rozdávají letáky, na nichž firma nakupující upozorňuje, že mohou napomáhat ve spáchání trestného činu zpronevěry. Podle oslovených právníků se však trestného činu křivého obvinění dopouští právě firma P. K. Solvent, uvedla televize. Stejného názoru je prý i policie, která již u několika obchodů musela zakročit.
Vedení Drogerie Martina uvedlo, že ze strany společnosti jde o nátlak, pomocí kterého chce drogistickou firmu přimět k pro ni nevýhodné spolupráci.
Jednatel P. K. Solvent Martin Moravec sdělil, že společnost Drogerie Martina v síti prodejen Teta "nepřípustnými metodami" konkurovala ostatním drogistům zařazeným do tohoto řetězce. Drogerie Martina navíc podle Moravce své nové prodejny, na které nedostala licenci sítě Teta, zásobovala zbožím získaným za zvýhodněných podmínek pro drogerie Teta a neplnila ani finanční závazky vůči společnosti.
Ředitelku Drogerie Martina Věru Bébrovou tvrzení Moravce o nepřípustné konkurenci překvapilo. "Neznám žádný důvod a ani mi nic nebylo vytýkáno," řekla Bébrová, podle které je způsob zásobování prodejen Drogerie Martina v pořádku. Odmítla, že by Drogerie Martina dlužila peníze P. K. Solvent. "Vše je vyrovnáno. Pouze P. K. Solvent nám dluží zpětné bonusy od května 2007," uvedla. Dodala, že Drogerie Martina v nových prodejnách nepoužívala propagační materiály řetězce Teta.
P. K. Solvent podle Moravce v půli prosince odstoupil od všech smluv uzavřených se společností Drogerie Martina a požaduje vyrovnání dluhů a navrácení svého majetku a podal trestní oznámení.
Trestní oznámení ovšem podle Bébrové podala i Drogerie Martina. "Ačkoliv jsem částku (pohledávky společnosti P. K. Solvent splatné po vypovězení smluv) do týdne vyrovnala, přesto spustili řadu kroků, které mají poškodit moji osobu i moji firmu. Roznášejí letáky hanobící moji osobu i firmu, obviňují mě ze zpronevěry a zastrašují. Ovlivňují také dodavatele a nájemce," dodala Bébrová.
"P. K. Solvent nás tlačil do velmi nevýhodné smlouvy, stejně jako tlačí i ostatní majitele drogerií. Tento nátlak jsem odmítla akceptovat a to, co se nyní odehrává, jsou odvetné kroky vůči m osobě..
Síť drogerií Teta měla na konci roku 2005 v Česku 516 prodejen a její předloňský obrat činil 3,6 miliardy Kč. Loni počet drogerií zařazených do řetězce Teta vzrostl na více než 560 a podle dřívějších informací majitelů by se měl díky lednové fúzi s firmou Mistr Distribuce ještě zvýšit.
Řetězce, které jsou v povědomí českých spotřebitelů mohou nabízet franchising

Jedním takovým řetězcem je například p.k. Solvent, česká společnost obhospodařující největší čistě
drogistickou síť prodejen. Společnost je majitelem značky Teta a sítě vlastních prodejen Family.
Zároveň je jedním ze tří největších prodejců drogerie v ČR. Společnost se soustavně snaží o zvyšování
kvality služeb a tím i vytváření spokojených zákazníků.
Koncentrace maloobchodního trhu s drogistickým zbožím se před několika lety meziročně zvýšila o tři procenta a tržní podíl řetězců dosáhl 68 procent. Obrat patnácti největších distributorů přitom pokrývá přes polovinu trhu.
Jsou mezi nimi jak širokosortimentní řetězce, tak specializované drogistické řetězce jako dm drogerie markt, droxi, Rossmann a nákupní aliance Teta drogerie sdružená kolem velkoobchodu P. K. Solvent. Přestože se koncentrace trhu zpomalila, zdá se, že prostor pro expanzi stále existuje. Například řetězec dm v předminulémroce vstoupil i do menších měst, kde žije zhruba 15 tisíc obyvatel. To bylo ještě před pár lety nemyslitelné. Firma v zemi ročně otevírá v průměru deset nových obchodů.
Drogerie Teta navíc získala již podruhé za sebou ocenění Obchodník roku mezi prodejci drogistického zboží. Teta používá jako jeden z kanálů expanze franchising, není jedinou společností, která používá franchising a je vyysoce ceněná i v soutěžích Obchodník roku. Další řetezec obchodů používající taktéž franchising, OBI, se také pyšní prvenstvím mezi Hobbymarkety v ČR za rok 2006.

Největší drogistické řetězce loni utržily rekordních 11,9 mld. Kč
Praha 21. května (ČTK) -  Češi utrácejí stále více peněz ve specializovaných drogistických prodejnách. Tržby čtyř největších drogistických řetězců loni ve srovnání s rokem 2006 vzrostly o 1,5 miliardy korun na rekordních 11,9 miliardy korun. Vyplývá to z žebříčku největších obchodníků, který sestavila společnosti Incoma Research a časopis Moderní obchod. Nejvíce peněz, a to 4,1 miliardy korun, loni Češi utratili v sítí 148 drogerií Family, která patří pod společnost P.K. Solvent. Tržby drogerií Family loni meziročně vzrostly o 600 milionů korun. Na druhém místě skončila s tržbami 3,4 miliardy korun společnost dm-drogerie markt, která v Česku provozuje 138 drogerií a loni tržby zvýšila o 700 milionů korun.
Třetí na žebříčku největších obchodníků s drogerií a kosmetikou obsadila společnost Rossmann (111 prodejen), jejíž tržby loni ve srovnání s rokem 2006 vzrostly o 200 milionů korun na 2,4 miliardy korun. Čtvrté místo připadlo 123 drogeriím Schlecker, které stejně jako v roce 2006 vykázaly dvoumiliardové tržby.
Obliba specializovaných drogerií v Česku roste. Podle loňského průzkumu Incoma Research a GfK Praha samoobslužné specializované drogerii dávalo při nákupu drogistického zboží a kosmetiky přednost již 35 procent českých spotřebitelů. S malým odstupem následovaly hypermarkety (32 procent). Na dalších místech byly diskontní prodejny a malé prodejny, které shodně preferovalo zhruba devět procent Čechů. Do supermarketů chodilo nakupovat drogistické zboží šest procent a pultové prodejny drogerie loni upřednostňovala čtyři procenta zákazníků.
Tuzemský drogistický trh se koncentruje. Loni v lednu se německý drogistický řetězec Schlecker stal stoprocentním majitelem sítě zhruba 130 tuzemských drogerií Droxi a poté firmu Droxi přejmenoval na Schlecker. Kromě nákupu drogerií Droxi německou skupinou Schlecker se loni odehrála i druhá velká fúze. Společnost p.k. Solvent koupila předního tuzemského distributora drogistického zboží Mistr Distribuce. Ten spolupracuje s několika desítkami nezávislých prodejen TOP drogerie a byl dceřinou společností kladenské logistické firmy ESA.
Drogerie Teta posilují, spojí se s Mistrem Distribuce

Český drogistický trh zaznamenal další akvizici. Po příchodu německého řetězce Schlecker, který koupil drogerie Droxi, posiluje i dosavadní lídr českého trhu, síť drogerií Teta. Její provozovatel p.k. Solvent totiž převzal firmu Mistr Distribuce.
Firma Mistr Distribuce provozovala drogistický leták pod značkou TOP drogerie, v čemž chce P.K. Solvent pokračovat i nadále.
Podle informací ČTK má Mistr Distribuce na českém trhu na starost drogistické výrobky firem Procter&Gamble, ReckittBenckiser, Colgate&Palmolive, Vileda, LAKMA či
Bielenda. Společnost provozuje distribuční sklady v Brně a Kněževsi u Prahy.
Podle jednatele společnosti p.k. Solvent Martina Moravce je cílem akvizice učinit drogerie Teta užitečnější a atraktivnější pro konečného zákazníka. "Ten na celé akvizici vydělá nejvíce, neboť bude mít v oblasti drogistického zboží kromě nadnárodních řetězců i  jedinou českou alternativu," uvedl Moravec.
Síť specializovaných obchodů Teta měla na konci roku 2005 v Česku 516 prodejen a její loňský obrat činil 3,6 miliardy korun.
Během letoška se počet prodejen zapojených do sítě Teta rozrostl až na 560, což z ní činí největší drogistický řetězec působící v Česku i podle počtu prodejen. Vlastních obchodů je z toho ale jen 150, zbytek jsou frančízy a partnerské prodejny, které společnost p.k. Solvent zásobuje.
Podle studie Drogerie 2006 společností Incoma/GfK byla Teta zmiňována nejčastěji jako hlavní nákupní místo drogerie a kosmetiky - takto ji v průzkumu označilo 12 procent Čechů.Přílohy:
http://www.pksolvent.cz/
http://drogeriesuba.webnode.cz/poslani-drogerie-teta/
http://drogeriesuba.webnode.cz/teta-klub-informace/
http://www.goog.cz/detail/www.tetadrogerie.cz-Drogerie%20-Teta-l554.html
http://www.nakupni-vozik.cz/tag/teta-drogerie/
http://www.mesec.cz/clanky/obchodnici-si-loajality-svych-zakazniku-ceni/
http://www.mesec.cz/clanky/hypermarkety-nenavidene-i-milovane/
http://www.drogerii.cz/drogerie-teta
http://www.tetadrogerie.cz/letopopis.php
http://www.drogerieteta.cz/main.php
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/p-k-solvent-ukoncila-spolupraci-s-drogerii-martina_35363.html
http://www.tetadrogerie.cz/napsali08.php
http://mam.ihned.cz/c1-20277140-p-k-solvent-koupil-drogistickou-spolecnost-mistr-distribuce
http://www.finance.cz/zpravy/finance/142491-spolecnost-p-k-solvent-stahla-ochranku-od-drogerii-martina/
www.financninoviny.czP. K. SOLVENT. S.R.O. (TETA, FAMILY) (2)

Tuto síť zastřešuje společnost P.K. Solvent, s.r.o. Jedná se o velmi úspěšný drogistický velkoobchod s celorepublikovou působností. Drogerie TETA tedy není podnikatelský subjekt, jedná se pouze o chráněnou značku. Drogerie TETA tak má partnera, který kromě velkoobchodního servisu zajišťuje veškeré podmínky důležité pro rozvoj této sítě. Patří sem především mohutná reklamní kampaň v televizích, rozsáhlé letákové akce, při kterých je každých 14 dní roznášeno 2,5 milionu kusů letáků přímo do poštovních schránek spotřebitele.

Historie
Síť drogerií TETA vznikla na přelomu let 1995/1996 jako odpověď na rozšiřující se zahraniční konkurenci. Společná aktivita pražského velkoobchodu P.K. Solvent a čtyř desítek zakládajících drogistů byla ze začátku postavena na letákové akci s hlavičkou chráněného loga TETA. P.K. Solvent zajišťoval letákové akce i klasický velkoobchodní servis v rámci svého sortimentu. S rozvojem počtu členů sítě se postupně rozšiřoval jeho sortiment i služby.
V současnosti, díky svému špičkovému postavení na trhu, může P.K. Solvent stavět TETU na mnohem silnějších základech. Na základě smluvního partnerství nyní sdružuje 520 nejvýznamnějších českých a moravských drogerií, kterým nabízí společnou práci do budoucnosti. Garantuje prodejnám TETA i exkluzivní podmínky, jako je jedna prodejna TETA na 3 tisíce obyvatel. Největší investice vkládá P.K. Solvent především do reklamy a podpory maloobchodního prodeje, do zavádění počítačové techniky v prodejnách (objednávání zboží z velkoobchodu přes Internet, používání pokladen na EAN kód,..), do zlepšení vzhledu a image jednotlivých prodejen.
Samotná letáková akce TETA, opakující se každý měsíc, má dopad na zákazníky srovnatelný s obdobnými akcemi největších hypermarketů. Spojení více než 3 milionů kusů letáků TETA s akčním zbožím zlevněným až o 50 %, roznášeným do poštovních schránek, spolu s výhodou blízkosti prodejny v bydlišti zákazníků, to je mocná síla. Ta je ještě násobena intenzivní TV reklamou, která oslovuje miliony zákazníků a rozhlasovou reklamou.
P.K. Solvent považuje členy sítě za skutečné partnery a podle toho s nimi komunikuje. Díky svým zkušenostem a názorům mohou jednotliví drogisté ovlivňovat sortiment i vývoj svého velkoobchodu. Pro nové členy je síť TETA stále otevřena a ve svých řadách může přivítat ještě nejméně 100 úspěšných drogistů.

Poslání drogerie TETA
Zákazníkům, kteří chodí nakupovat do drogerií TETA, nabízí mnoho důvodů k pravidelným návštěvám. Např. blízkost prodejny v místě bydliště je pro ně velkou ekonomickou výhodou. Nemusí nikam jezdit autem mimo město, což se při neustále zvyšujících se cenách pohonných hmot kladně projeví na rodinných rozpočtech.
TETA prodejny byly pečlivě vybíraný, proto logo na výkladních skříních zaručuje známku vysoké kvality z hlediska profesionálního i z hlediska lidského přístupu k zákazníkům. Majitelé prodejen jsou dlouholetí odborníci ve znalosti sortimentu, proto pečují i o kvalitu svého personálu. Na prodejnách si často vychovávají odborný učňovský dorost, který u nich po vyučení zůstává v zaměstnaneckém poměru. I toto je kvalita, která české drogerie odlišuje od supermarketů.
S tím souvisí i osobnější vazba k zákazníkům. Do prodejen TETA si  chodí zákazníci nejen pro radu, ale hlavně si mohou i takový specializovaný sortiment okamžitě koupit. Pokud mají opravdu speciální požadavek, drogista jim během několika dnů zboží zajistí. Takže shrnuto – blízkost prodejny, nízké ceny, akční slevy, speciální nabídky a soutěže, široký a specializovaný sortiment, osobní přístup k zákazníkovi a intenzivní reklama – to jsou důvody,  proč se do TETY zákazníci rádi vracejí.

Cíle drogerie TETA
zajistit každé rodině možnost spokojeného nákupu v prodejně TETA,
zajistit TETA prodejně větší ziskovost a stabilitu,
TETA drogerie chce být nejlepší specialista na drogerii a kosmetiku.
Jedině do kvalitní prodejny s kvalitní službou se zákazník vrátí.

Výhody drogerie TETA
Výhody pro zákazníka
V době stále rostoucího konkurenčního tlaku zahraničních řetězců výborně funguje následující strategie. Drogerie TETA si zákazníky získává mnoha výhodami:
snadná dosažitelnost specializované prodejny drogerie pro většinu zákazníků,
široký sortiment, obsahující položky, které v supermarketech nenajdou,
schopní majitelé, drogisté, kteří dbají na zákaznický servis, na um a schopnost svého personálu. Osobní přístup k zákazníkovi je vůbec jednou z největších deviz drogerií TETA.
Výhody pro obchodního partnera
široký sortiment zboží – přes 7000 položek,
rozvoz po celém území ČR,
dodávky do 48 hodin,
pravidelné návštěvy obchodních zástupců,
slevové akce každý den,
individuální přístup ke každému zákazníkovi,
spolehlivé dodání objednaných položek – statisticky 98%,

Označení prodejny
Drogerii TETA poznáme velmi snadno, společnost P.K. Solvent, s.r.o. se stará o důkladné označení prodejen logem TETA, které se nachází na dveřích, na výlohách, dále jsou využívány fasádní světelné panely, chodníkové stojany atd. P.K. Solvent vytváří fond, ze kterého jsou financovány místní reklamní akce, ať už v podobě tiskové inzerce nebo pomocí regionálních rádií a kabelových televizí nebo na infopanelech  městských informačních systémů.

Zlepšení prodejen
Zásadní obrat ve vývoji sítě TETA nastane díky instalaci pokladních PC systémů, které započne v měsíci červenci. Tento systém umožňuje vést nízké skladové zásoby, snadnou evidenci přijatého a prodaného zboží a s tím spojené ulehčení objednávek, což v konečném důsledku povede k větším ziskům pro majitele těchto prodejen. Během dvou let proběhne instalace ve dvou stech nejvýznamnějších prodejnách.

Rozšíření sítě drogerií TETA
V současné době je síť TETA schopna přijmout další kvalitní drogisty z celé České republiky, především z měst, která mají nad 5000 obyvatel. Každá prodejna má garantovanou exkluzivitu pro určitý počet obyvatel.

Použitá literatura
http://www.pksolvent.cz/, čerpáno dne 26.2.2010
http://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx, čerpáno dne 26.2.2010


P.K.SOLVENT S.R.O.  (3)

1.   Zápis v obchodním rejstříku
1.1 Název řetězce a jeho právní forma
Obchodní firma: p.k.Solvent s.r.o., právní forma: Společnost s ručením omezeným.

1.2 Sídlo řetězce v České republice
K Žižkovu 9/640, Praha 9.

1.3 Vlastník řetězce
Vlastníkem řetězce je firma p.k.Solvent s.r.o.. Jednatelem firmy p.k.Solvent s.r.o. je Martin Moravec a společník Radko Graclík.

1.4 Základní kapitál řetězce
8 400 000 Kč

1.5 Předmět činnosti ve vztahu k obchodu
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s vyjímkou obchod. živností uvedených v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. v platném znění),
- nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků,
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
- prodej drogistického zboží,
- zprostředkování obchodu,
- pronájem a půjčování věcí movitých,
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,
- reklamní činnost a marketing,
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
- zprostředkování služeb,
- skladování zboží a manipulace s nákladem,
- ubytovací služby,
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
- vydavatelské a nakladatelské činnosti,
- výroba sportovních potřeb,
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
- provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami,
- technické činnosti v dopravě,
- zastavárenská činnost,
- správa a údržba nemovitostí,
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,
- zpracování dat, služby databank, správa sítí,
- balicí činnost,
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
-organizování sportovních soutěží.


2. Strategie obchodního řetězce
2.1 Historie řetězce na území České republiky
Síť drogerií TETA vznikla na přelomu let 1995/1996 jako odpověď na expandující zahraniční konkurenci. Společná aktivita pražského velkoobchodu PK Solvent a čtyř desítek zakládajících drogistů byla zprvu postavena na letákové akci pod hlavičkou chráněného loga TETA. PK Solvent zajišťoval jak letákové akce, tak i v rámci svého sortimentu klasický velkoobchodní servis. S rozvojem počtu členů sítě se postupně rozšiřoval jeho sortiment i služby.

2.2 Vize a mise řetězce
Vize a mise řetězec neuvádí, ale uvádí své poslaní a dále pak své cíle.

Poslání:
Zákazníkům, kteří chodí nakupovat do drogerií TETA, nabízíme mnoho důvodů k pravidelným návštěvám. Např. blízkost prodejny v místě bydliště je pro ně velkou ekonomickou výhodou. Nemusí nikam jezdit autem mimo město, což se při neustále zvyšujících se cenách pohonných hmot kladně projeví na rodinných rozpočtech. V Tetě můžou zákazníci nakupovat jak denně, tak i jednorázově na delší dobu. I při velkém nákupu, obzvlášť když využijí nízkých cen z TETA letáku, si můžou být jisti, že koupili ještě levněji, než ve vzdáleném supermarketu.
TETA prodejny byly pečlivě vybírány, proto logo na výkladních skříních zaručuje známku vysoké kvality z hlediska profesionálního i z hlediska lidského přístupu k zákazníkům. Majitelé prodejen jsou dlouholetí odborníci ve znalosti sortimentu, proto pečují i o kvalitu svého personálu. Na prodejnách si často vychovávají odborný učňovský dorost, který u nich po vyučení zůstává v zaměstnaneckém poměru. I toto je kvalita, která české drogerie odlišuje od supermarketů.

Cíle:
Umožnit každé rodině v ČR nákup ve své prodejně Drogerie Teta.

2.3 Obchodní značky řetězce
Společnost p.k.Solvent s.r.o. vystupuje na trhu s obchodní značkou drogerie TETA a dále pak family drogerie.


3. Zaměstnanci řetězce
3.1 Benefity zaměstnanců
Probíhá projekt „Role odpovědnosti a řízení pomocí cílů“, který je zaměřen na stálý růst odpovědnosti, schopností, samostatnosti, produktivity a odměn.
Na všech pozicích ve firmě je nastaven systém odměňování s vysokým podílem variabilní složky (až 2/3 mzdy) v závislosti na výkonu a kvalitě práce.
Hodnocení výkonu probíhá pravidelně každý měsíc.
politiku odměňování zaměřujeme na podporu motivace k výkonu.
Komplexní hodnocení pracovníků je prováděno 1 x ročně.


4. Provozovny obchodního řetězce
4.1 Počet provozoven
Počet provozoven drogerie Teta činí přes 560.

4.2 Typ provozoven
Drogerie

4.3 Prodejní doba
Prodejní doba provozoven je různá obvykle však v Po- Pá od 8:00 do 17:00,
So od 8:00 do 11:00.

4.4 Nabízené služby
Především drogistické výrobky a dále pak TETA FOTO a DIGI FOTO - zpracování fotoprací za velmi výhodné ceny. Drogerie též pracujeme na rozšíření komodit např. v segmentu zdravé výživy apod.


5. Hospodářské výsledky řetězce
5.1 Maloobchodní obrat řetězce – např. od roku 2005 – 2009
Celkové tržby za rok v roce 2005 činily 3, 6 miliardy korun.


6. Postavení a ocenění řetězce
6.2 Postavení řetězce v TOP 10, TOP 100
Společnost p.k.SOLVENT s.r.o. obsadila podle žebříčku největších obchodních společností v České republice Incoma/Výběr v roce 2002 dvacáté první místo při obratu 2,2 mld. Kč. Vzhledem ke specializaci na drogistické zboží a tvrdé nadnárodní konkurenci v daném segmentu se jedná o obdivuhodný výkon. Společnost rovněž patří mezi iniciátory vzniku drogistické aliance TETA. Síť drogerií TETA byla založena na přelomu let 1995/1996 jako odpověď na expadnující zahraniční konkurenci. V celkovém součtu aktivit a hospodářských výsledků můžeme o spojení p.k.SOLVENT a TETA hovořit jako o leaderu drogistického trhu.

6.3 Získaná ocenění – Prodejce roku atd.
Drogerie Teta se několikrát po sobě stala prodejcem roku.


7. Vztah řetězce s okolím
7.1 Vztah s okolím řetězce
Výhody spolupráce:
•  Široký sortiment zboží – přes 7 000 položek
•  Rozvoz po celém území ČR
•  dodávky do 48 hodin
•  pravidelné návštěvy obchodních zástupců
•  slevové akce každý den
•  individuální přístup ke každému zákazníkovi
•  spolehlivé dodání objednaných položek - statisticky 98%
•  chcete vědět více? Kontaktujte vašeho ASM

Výhody spolupráce v systému Perla:
•  Výhodné ceny
•  Pravidelný měsíční leták
•  Roznos zdarma
•  Noví zákazníci
•  Pravidelný kontakt se zákazníkem prostřednictvím letáku
•  Speciální ceny i mimo leták
•  chcete vědět více? Kontaktujte vašeho ASM

Výhody spolupráce v systému TETA:
•  Dlouhodobé zajištění prosperity prodejny
•  Skvělé ceny
•  leták 2x měsíčně
•  Roznos zdarma
•  TV reklama
•  Teta foto
•  Noví zákazníci
•  Speciální ceny i mimo leták
•  Mimořádné obchodní podmínky od interních i externích dodavatelů

7.2 Vztah s územní samosprávou (městem, krajem)
Drogerie teta má za cíl vybudovat své pobočky v každém městě nad 3000 obyvatel.

7.3 Vztah s obyvatelstvem (sponzorování tělesně postižených obyvatel)
DROGERIE TETA podporuje DĚTSKÉ DOMOVY
Ve dnech a až do 28. 7. 2006 probíhala pro děti z dětských domovů velká malířská soutěž, v níž si každý „malý výtvarník“ mohl zkusit namalovat či nakreslit obrázky na téma „MOJE LÉTO“.

V závěru soutěže byla mezi zúčastněné dětské domovy a vítěze "malých výtvarníků" rozdělena částka téměř 300.000,- Kč.

Vítězné obrázky byly vytištěny na plakátech a pohlednicích. Pohlednice se mohli zakoupit v prodejnách DROGERIE TETA a přispět tak dětem z dětských domovů, které se soutěže zúčastnili.

Další výhody, které drogerie Teta nabízí je členství v klubu teta.
Jaké jsou výhody členství v TETA KLUBU?
• sleva 3% na veškeré mimoletákové zboží
• možnost využívat speciálních klubových akcí a slev
• se vzrůstajícím počtem bodů, získávaných za jakékoliv zakoupené zboží v našich prodejnách, možnost získat karty vyšších TETAKLUBů, s pevnou slevou 4% a 5%

Jak se zaregistrovat?
• na prodejně vyplňte formulář a od obsluhy ihned obdržíte klubovou kartu
• karta je na prodejnách TETA aktivní ihned a můžete ji tedy okamžitě použít ke svým nákupům
• kartu předložte obsluze před nákupem

Kde můžete výhod členství TETA KLUBU využít?
• ve všech prodejnách Family TETA
• ve vybraných prodejnách TETA, označených logem TETAKLUB
• prodejny, ktere podporují TETAKLUB, jsou na našich stránkách označeny tímto logem


8.  Zdroje
tetadrogerie.cz [online]. [cit. 20. 4. 2010]. Dostupné z WWW: < http://www.tetadrogerie.cz/>

Obchodní rejstřík.cz [online]. [cit. 20. 4. 2010]. Dostupné z: < http://obchodnirejstrik.cz/p-k-solvent-s-r-o-25069497/>
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM