ERSTE GROUP - ČESKÁ SPOŘITELNA

Erste  Group je jedním z největších evropských poskytovatelů finančních služeb a vedoucí retailová banka ve střední Evropě. Počtem klientů je na prvním místě v oblasti poskytování finančních služeb ve střední Evropě a na druhém místě podle objemu aktiv. Počet klientů Erste Group se od roku 1997 zvýšil z 600 tis. na více než 17 mil. v důsledku expanze banky v Rakousku, odkoupením České spořitelny, Slovenské spořitelny, chorvatské Riječka banky, na podzim roku 2003 maďarské Postabank, v srpnu 2005 odkoupením srbské Novosadske banky a v prosinci 2005 rumunské banky Banca Commerciala Romana. 28. července 2006 tehdejší Erste Bank oznámila, že získala většinový podíl v ukrajinské bance Bank Prestige.
Erste Group a její partneři mají silnou tržní pozici v nabídce produktů drobného bankovnictví, ve financování nemovitostí, v obchodě s privátními klienty a ve službách  pro malé a střední podniky.
Podle počtu klientů má Erste Group v České republice v současné době více než 32% tržní podíl, na Slovensku více než 40% podíl. V Rakousku má Erste Group spolu       se spořitelnami tržní podíl okolo 20 %. V Maďarsku se její podíl na trhu po odkoupení Postabank zvýšil ze 4 % na 8 % a stala se tak druhou největší retailovou bankou v zemi.  V Chorvatsku Erste Bank patří třetí pozice co do velikosti a její tržní podíl je okolo 10 %.
Pro vývoj obchodů v letech 2008 - 2009 Erste Group předpokládá roční průměrný nárůst čistého zisku po menšinových podílech o více než 20 %. Poměr nákladů k výnosům   se za druhé čtvrtletí roku 2009 zlepšil na 52,5 % (v prvním čtvrtletí roku 2009 činil poměr nákladů k výnosům 53,8 %).


Česká spořitelna
Od roku 2000 je Česká spořitelna členem silné středoevropské Erste Group s více než 17 miliony klientů. V červenci roku 2001 úspěšně dokončila svou transformaci, která   se zaměřila na zlepšení všech klíčových součásti banky. Česká spořitelna kontinuálně pokračuje ve zkvalitňování svých produktů a služeb a zefektivňování pracovních procesů. 
Česká spořitelna je zapsána u městského soudu v Praze dne 30. 12. 1991; spisová značka   B 1171. Právní forma společnosti je akciová společnost se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
Společnost má v obchodním rejstříku zapsán vklad ve výši 15 200 000 000 Kč a prioritní akcie na jméno v hodnotě 100 Kč v počtu 11 211 213 a akcie na majitele v hodnotě 100 Kč v počtu 140 788 787. Akcie společnosti mají zaknihovanou podobu. S jednou akcií    je spojen jeden hlas. Prioritní akcie na jméno, vydané společností, jsou omezeně převoditelné. Tyto akcie mohou být převáděny na města a obce České republiky. Na jiné osoby, ne města a obce České republiky, lze prioritní akcie na jméno převést jen se souhlasem představenstva.

Statutární orgán-představenstvo
Mag. Gernot Mittendorfer - předseda představenstva
Mgr. Dušan Baran
Ing. Daniel Heler
Dr. Heinz Knotzer
Ing. Pavel Kysilka, CSc.
Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy představenstva, a to tak, že k obchodní firmě připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni k jednání a ke všem úkonům za společnost, k nimž obvykle dochází   při činnosti, k níž byli při provozování podniku konkrétně vnitřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni (dále též „oprávnění zaměstnanci“). Jednání zaměstnanců, které má písemnou formu musí být podepsáno dvěma oprávněnými zaměstnanci, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy; výjimky stanoví organizační řád společnosti.

Dozorčí rada
Dr. Manfred Sommer - předseda dozorčí rady
JUDr. Eliška Bramborová
Ing. Zdeněk Jirásek
Dipl. Ing. Maximilian Hardegg Mag.
Bernhard Spalt Herbert Juranek
Dr Heinz Kessler
Andreas Klingen
MBA Jolana Dyková 


Strategie
Historie
Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová společnost. 5,3 milionu klientů, které dnes Česká spořitelna má, hovoří zcela jasně o jejím pevném postavení na českém trhu.
Mise, vize, hodnoty
ČS je poskytovatelem finančních služeb, který umožňuje všem klientům naplňovat jejich jedinečná přání a potřeby.
Být Bankou první volby pro všechny cílové skupiny:
• klienty,
• zaměstnance,
• akcionáře,
• tuto zemi, společenství, v němž žijeme a pracujeme.
Aby Česká spořitelna tohoto cíle dosáhla, musí se nejprve stát Bankou první volby pro své zaměstnance.
Úspěch závisí na:
• přístupu,
• loajalitě,
• spokojenosti,
• přesvědčení zaměstnanců.


Vize České spořitelny
Česká spořitelna je Bankou první volby pro všechny skupiny klientů. Díky prvotřídním výkonům svých zaměstnanců poskytuje špičkové poradenství, podporu a služby svým klientům. Díky špičkovému poradenství, podpoře a službám klientům, zajišťuje nadprůměrné výnosy svým akcionářům. Díky nadprůměrným výnosům svým akcionářům vytváří podnětné a hodnotné pracovní podmínky pro své zaměstnance. Díky nadprůměrným výnosům svým akcionářům pomáhá v rozvoji společnosti, v níž působí.

Hodnoty České spořitelny
“Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“
1. Spolehlivost
• Jsme zodpovědní. Naši vnější i vnitřní klienti a obchodní partneři     se na nás mohou bez výhrad spolehnout.
• Jsme ambiciozní. Naším standardem je být nejlepší ve všem, co děláme.
• Jsme iniciativní. Vyvoláváme, podporujeme a realizujeme smysluplné změny.
2. Vnímavost
• Jsme proaktivní. Umíme aktivně naslouchat a hledat optimální řešení.
• Jsme ohleduplní. Vážíme si práce a času klientů a kolegů.
• Jsme vnímaví. Respektujeme jedinečnost každého klienta i kolegy.
3. Vstřícnost & Srozumitelnost
• Jsme tým profesionálů. Jsme ochotni zdravě riskovat a přijímat osobní odpovědnost.
• Jsme otevření. Vyžadujeme a dáváme konstruktivní zpětnou vazbu.
• Jsme produktivní. Necháme se vést zdravým rozumem; děláme věci jednoduše, přehledně a prakticky.

Zaměstnanci
Zaměstnancům je poskytována možnost celoživotního vzdělávání, od pozic     trainee - školení absolventů, kontinuálního jazykového vzdělávání, až po hmotné zabezpečení vyššího vzdělání. Zaměstnanci mají možnost čerpat 16 benefitů včetně dvou dnů na charitu. Pro různé skupiny zaměstnanců přizpůsobují pracovní čas a místo výkonu, jako je například práce z domova či posun pracovní doby pro matky s dětmi. Kladou důraz na možnost poskytování zpětné vazby a další rozvoj zaměstnanců s pomocí metodiky hodnocení ROZA a systému otevřené komunikace.
Všechna volná místa jsou nejdříve nabízena interně a až poté externě. Česká spořitelna nabízí vhodné pracovní pozice jak čerstvým absolventům, specialistům i zkušeným managerům. Kromě internetové inzerce využívají také program odměna za doporučení zaměstnance. Ti, kdo doporučí vhodného kandidáta, získají finanční odměnu.
Zaměstnancům, kterým se z organizačních důvodů ruší jejich pracovní místo, poskytují konzultační servis. Jedná se o aktivní pomoc lidem, kteří přichází o své zaměstnání    a o poskytnutí odborné podpory při hledání nového pracovního uplatnění. Tvoří ho tyto části:
• jednodenní tréninkový seminář, kde se zájemci mimo jiné dozvědí, jak napsat průvodní dopis a životopis, jak se připravit na přijímací pohovor a výběrová řízení, jak se chovat u přijímacího pohovoru nebo jak si vypracovat plán hledání nového uplatnění;
• po absolvování semináře mají účastníci možnost telefonických konzultací s lektorem po dobu tří měsíců.
Vzdělávání zaměstnanců
Úsek lidských zdrojů připravuje pro zaměstnance širokou nabídku vzdělávacích aktivit. Studovat je možné jak prezenční formou v podobě interních nebo externích kurzů,    tak elektronickou cestou za pomoci e-kurzů a testů.
Podporují i zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců formou hmotného zabezpečení při studiu (MBA, bakalářský, magisterský, doktorandský stupeň vysoké školy apod.).
Mzda, bonusy a benefity zaměstnanců
• základní mzda je srovnatelná se mzdami nabízenými dalšími předními finančními institucemi na českém bankovním trhu;
• motivační bonusový systém v průměrné výši 30 % z roční základní mzdy    pro každého zaměstnance České spořitelny;
• podíl na zisku Erste Group pro všechny zaměstnance Finanční skupiny ČS.

Benefity v oblastech rodina, volný čas a péče o zdraví
• 25 dnů dovolené;
• 5 dnů zdravotního volna;
• příspěvek na zdraví, sport, kulturu a cestování;
• vyžití sportovních a turistických akcí;
• možnost využívání rekreačních objektů;
• finanční příspěvek na tuzemskou či zahraniční rekreaci nebo příspěvek na dětské tábory;
• speciální volno na charitu, kdy každý zaměstnanec může během roku věnovat   až dva pracovní dny na charitu, ať už je to pomoc seniorům, dětem nebo drogově závislým, organizaci zaměřené na ochranu životního prostředí či jinému obecně prospěšnému zařízení dle vlastního výběru.

Benefity v oblasti zajištěni budoucnosti a životniho komfortu:
• příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění v maximální výši 17 200 Kč (za podmínky stejně vysokého vlastního příspěvku zaměstnance);
• poukázky na stravování v hodnotě 80 Kč za odpracovanou směnu s příspěvkem zaměstnavatele;
• poskytování bankovních a finančních produktů Finanční skupiny ČS       za zvýhodněných podmínek;
• zvýhodněné podmínky nákupu akcií Erste Bank;
• slevy na produkty pojišťovny Kooperativa, např. pojištění bytu, pojištění rodinného domu nebo domácnosti, pojištění rekreační budovy, cestovní pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo havarijní pojištění;
• výhody v rámci partnerské spolupráce s jinými společnostmi, zejména dodavateli Finanční skupiny ČS, kdy zaměstnanci mohou využívat například výhodnější tarif u mobilního telefonu, slevy na počítačovou techniku, slevy na nákup vozidel,    na lázeňské pobyty, taxi službu, sportovní, relaxační a kosmetická studia, developerské projekty a další.

Pracovní prostředí:
• velmi dobré hygienické podmínky na pracovišti;
• vzájemná spolupráce;
• flexibilní pracovní úvazky;
• práce z domova;
• neplacené pracovní volno. 


Provozovny
Česká spořitelna má své pobočky po celé republice, některé pobočky mají víkendový provoz. Provozuje také pobočky se zařízením pro sluchově postižené, nejvíce     jich je v Praze, součástí služeb pro klienty jsou také pobočky s bezbariérovým přístupem. Informace o všech těch pobočkách mohou klienti nalézt na internetových stránkách České spořitelny v sekci pobočky a bankomaty. Klienti mají možnost si zde i vyhledat bankomaty přizpůsobené nevidomým zákazníkům, které společnost nabízí.
Otevírací doba provozoven je individuální pobočku od pobočky.


Nabízené produkty
Česká spořitelna nabízí:
• Konto
 běžný účet v cizí měně
 exklusive konto
 osobní účet
 osobní účet junior
 sporožirový účet
• Kreditní karty
 chytrá karta ČS
 kredit+
• Pro studenty
 osobní účet student
• Spořící účty
 šikovné spoření ČS
 šikovné spoření ČS plus
• Spotřební úvěry
 hotovostní úvěr
 půjčka
 spotřebitelský úvěr
• Termínované vklady
 vklad naruby
 vkladový účet
• Hypotéky na bydlení
 hypotéka na investice
 hypotéka v hotovosti
 ideální hypotéka ČS
 zvýhodněná hypotéka ČS


Hospodářské výsledky řetězce
Pro porovnání hospodaření České spořitelny jsem zvolila loňský rok 2009 a rok 2007.   Rok 2007 jsem zvolila záměrně, abych mohla porovnat hospodářské výsledky společnosti s dobou před světovou hospodářskou krizí.
Rok 2009
Dle prezentace výsledků za rok 2009 se provozní zisk společnosti zvýšil meziročně o 15 % a překonal 26 mld. Kč, a to zásluhou 7% růstu provozních výnosů a poklesu provozních nákladů o více než 1 %.
Ukazatel spokojenosti klientů
Co to je CSI?
Ukazatel spokojenosti klientů (Customer satisfaction index – CSI) měří pravidelně dvakrát ročně celkovou spokojenost klientů se službami příslušné banky. Údaje jsou získávány nezávislou externí agenturou prostřednictvím telefonického dotazování vybraných 2 600 klientů České spořitelny.

Zdroj: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/2009_IFRS.pdf

ČS se podařilo jako jedné z několika bank v roce 2009 úspěšně zvýšit spokojenost svých klientů, a to i přes náročnou situaci na trhu. Tyto skvělé výsledky dokazují schopnost banky identifikovat a reagovat na
měnící se očekávání jejích klientů. Zlepšování kvality služeb a zvyšování spokojenosti klientů patří mezi klíčové součásti dlouhodobé strategie banky. V roce 2009 ČS dále zlepšovala řídící manažerské systémy, a to jak na pobočkách (roční akční plány),     tak i na úrovni centrály (balance scorecard system). Všichni vedoucí pracovníci banky mají nastaveny individuální výkonnostní ukazatele zaměřené na kvalitu služeb a spokojenost klientů. 

Rok 2007
Provozní zisk společnosti byl v roce 2007 18 368,3 mil Kč. Což představuje nárůst    o 22,8 %, zatímco v roce 2009 se zisk meziročně zvýšil „pouze“ o 15,0 %.
Při srovnání výše aktiv společnosti, v roce 2007 se meziročně zvýšily o 11,8 % a v roce 2009 se meziročně snížili o -0,8 %.

Z údajů, které společnost poskytla je možné vidět, že se krize projevila i v bankovním sektoru. Společnost ale stále vytváří zisk, který se dokonce zvyšuje, a nemá výraznější finanční či jiné potíže. Podle své výroční zprávy nepotřebuje žádnou státní finanční pomoc a ani o ní neuvažuje.

Zdroj: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/2009_IFRS.pdf

Budoucnost
Výhledem do budoucnosti je pro společnost stále se zvyšující zisk. Předpokládá totiž stabilizaci a oživení ekonomiky, které nastalo už koncem roku 2009. Největší naděje vidí v růstu průmyslu, který se stabilizoval již na přelomu prvního a druhého pololetí roku 2009 a to díky šrotovnému v zahraničí a zlepšení aktivit v Asii a Spojených státech (zvýšení německých exportních objednávek vede k jejich nárůstu i v České republice, což se odráží v růstu českého průmyslu). Další pokles průmyslu, který byl některými analytiky očekáván, se po vyčerpání podpory pro automobilový průmysl nedostavil. Průmysl zůstává stále závislý na vládních záchranných balíčcích (pobídky v Číně), vývoji ve 2. Pololetí 2010 a velké otázce: bude mít světová ekonomika k růstu dostatek vnitřních zdrojů?

Vývoj koruny
Koruna v roce 2010 zásadně posílí na průměrnou hodnotu 24,90 CZK/EUR (platební bilance příznivá, konvergence a sentiment se zlepšují), ale proces přerušování příležitostními averzemi k riziku (např. Řecko, Dubai World). Na konci roku 2010 by měla dosáhnout hodnoty 24-24,20 CZK/EUR. 


Ocenění
V roce 2009 Česká spořitelna získala dvě ocenění za společenskou odpovědnost - cenu Top Filantrop 2009 v kategorii Partnerství se zaměstnanci, prvenství v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti 2009 a hlavní cena.
Česká spořitelna získala za projekt Umožňujeme zaměstnancům pomáhat, v jehož rámci poskytuje svým zaměstnancům dva dny pracovního volna ročně na pomoc v neziskových organizacích, cenu Top Filantrop 2009. V roce 2009 se spořitelního „Dne pro charitu“ zúčastnilo 1035 zaměstnanců, v roce 2008 jich bylo 927. V kategorii Nejvíce poskytnutých prostředků se navíc umístila na třetím místě, a potvrdila tak svou pozici nejštědřejší banky u nás. V roce 2009 věnovala Česká spořitelna na charitativní účely 50 milionů korun.
Zaměstnanců České spořitelny se týká i další ocenění. Česká spořitelna si ve středu   11. listopadu 2009 odnesla první místo v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti 2009, která hodnotí systémový přístup k rovným příležitostem a harmonizaci práce s osobním životem. Mezi hlavní aktivity České spořitelny v této oblasti patří loni zahájený program Diversitas, jehož cílem je zajistit zaměstnancům i uchazečům stejné pracovní příležitosti i podmínky bez ohledu na pohlaví, věk nebo např. národnost.  V letošním roce Česká spořitelna představila navíc projekt ČÁP zaměřený na podporu zaměstnanců, kteří odcházejí nebo  se vracejí z rodičovské dovolené. Cenu za Českou spořitelnu převzal generální ředitel Gernot Mittendorfer spolu s manažerkou Elke Meier. 

Další získaná ocenění:
2009
Banka roku
Nejdůvěryhodnější banka roku

2008
Nejdůvěryhodnější banka roku
Penzijní fond roku
Úvěr roku
životní pojištění roku

2007
Nejdůvěryhodnější banka roku
Účet roku

2006
Banka roku
Nejdůvěryhodnější banka roku
Hypotéka roku
Penzijní fond roku

2005
Nejdůvěryhodnější banka roku
Penzijní fond roku 


Zajímavosti
Nadace České spořitelny
V roce 2002 byla založena vlastní Nadace České spořitelny. Nadace je klíčovým nástrojem působení v oblasti firemní filantropie a zaměřuje se na oblasti sociálního rozvoje, které jsou jinak často ostatními dárci přehlíženy, ať už jde o péči o seniory, či drogově závislé, kteří se snaží ze své závislosti vymanit. Kromě těchto činností se nadace zaměřuje také  na ochranu životního prostředí a na vzdělávání. V roce 2008 společně - Česká spořitelna  a Nadace ČS - věnovali na různé obecně-prospěšné projekty více než 60 mil. Kč.     Za své působení v sociální oblasti a za svou filantropickou činnost jsou pravidelně oceňováni českým Fórem dárců jako jedna ze společností, které na dobročinnost věnují nejvíce prostředků. Nadace ČS na realizaci svých projektů používá výnosů z investování nadačního jmění, které jí věnoval zřizovatel, tedy Česká spořitelna.

Další pomoc
Charita ČR
Česká spořitelna spolupracuje s Charitou ČR od roku 2001 v roli generálního partnera. Spoluúčast se promítá každoročně do finančního zajištění průběhu „Tříkrálové sbírky“, která se koná vždy v období kolem vánoc a svátku Tří králů.
Život 90
Česká spořitelna zahájila spolupráci s Životem 90 v roce 1992, kdy podpořila televizní vysílání pro seniory, a v následujících letech pak opakovaně přispívala na rekonstrukci   a posléze i na vybavení Domu seniorů Portus. V roce 2004 roli partnera převzala Nadace České spořitelny, která v letech 2004 – 2007 přispívala na rozšíření služby tísňové péče AREÍON. Finanční podpora v roce 2008 byla určena na zřízení a provozování speciálního internetového portálu určeného seniorům.
Nadační fond Klausových
Cílem projektu „Senioři komunikují“ je podpořit vzdělávání seniorů v oblasti ovládání    a užívání osobních počítačů, mobilních telefonů a platebních karet. Projekt se zaměřuje  na tu skupinu seniorů, která doposud neměla možnost a příležitost se blíže seznámit     se zmíněnými moderními komunikačními prostředky, a snaží se je naučit jejich používání alespoň v základních funkcích.
V prvním běhu projektu v roce 2007 tak zasedlo do „školních lavic“ více než tisíc  studentů – seniorů. Díky velkému zájmu ze strany seniorů se bude konat v roce 2008    o polovinu více kurzů než loni.
Podpora seniorů a snaha zvýšit kvalitu jejich života a vzdělávání představují pro Nadaci České spořitelny významný pilíř jejích aktivit.
Palata – Domov pro zrakově postižené
Historie Palaty je od jejího otevření 25. listopadu 1893 svázána s právními předchůdci České spořitelny – tehdejší Spořitelna Česká v Praze se o financování Palaty, včetně základní částky nutné k pořízení nemovitosti pro zřízení ústavu, starala s krátkými přestávkami až do r. 1945. Spolupráce byla obnovena po r. 1989. Nadace České spořitelny převzala od České spořitelny spolupráci s Palatou v roce 2006.
Sananim
Nadace České spořitelny v roce 2004 převzala generální partnerství sdružení SANANIM po České spořitelně, která s ním spolupracovala po dobu čtyř let. Nadace zejména přispěla na rekonstrukci terapeutického centra v Karlově, jež se zaměřuje na prevenci a léčbu mladistvých a matek s dětmi. V současnosti právě matky nemají možnost léčby společně  se svými dětmi, což bylo důvodem rozšíření kapacity komunity právě o tuto specifickou skupinu. Mezi další finančně podpořené projekty patří např.: vybavení Doléčovacího centra, Denního stacionáře a Café Therapy v Praze a terapeutické komunity v Karlově.
Drop In
Nadace České spořitelny podporuje projekt Mobil Street (mobilní terénní služby), který  je zaměřen na navazování nových kontaktů, poradenství a minimalizaci zdravotních    a sociálních rizik u populace zasažené návykovými látkami nealkoholového typu.  Speciální vozidlo slouží jako mobilní ambulance pro výjezdy v Praze a okolí za účelem poskytování základního servisu – výměna injekčních stříkaček, distribuce potřebného zdravotnického materiálu a základního ošetření, poradenství. Hlavním smyslem     je minimalizovat riziko přenosu infekčních onemocnění (HIV-AIDS, různé typy hepatitid) mezi uživateli drog a následně i na ostatní populaci, motivovat a působit na chování    a jednání uživatelů drog.
Nadace VIA
Nadace České spořitelny je od roku 2006 generálním partnerem grantového programu Nadace VIA "Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí". Generální partnerství  nadace převzala po České spořitelně, která podpořila jeho první dva ročníky.  Cílem projektu   je obnova či přeměna nepoužívaných nebo zarostlých prostranství ve veřejné prostory, které mohou používat všechny věkové kategorie. Ve vybraných místech tak domácí neziskové organizace – s technickou a finanční podporou Nadace VIA – vylepšují životní prostředí své obce nebo města. Program zároveň výrazně přispívá k oživení zájmu místních obyvatel o domácí dění, protože je aktivně zapojuje do všech fází plánování    i obnovy či výstavby.
Nadace Partnerství
Nadace Partnerství je nezisková organizace, která pomáhá pečovat o životní prostředí, stimuluje udržitelný rozvoj a mezisektorovou spolupráci a podporuje účast občanů     na věcech veřejných. Nadace dosahuje svých cílů mj. udělováním grantů, organizováním stáží, školení, seminářů a jiných vzdělávacích modulů, vydáváním publikací, zprostředkováváním informací a kontaktů z oblasti životního prostředí i vlastními programy.
V roce 2004 se Nadace České spořitelny stala partnerem Nadace Partnerství a generálním partnerem jednoho z jejích programů „Zelené stezky – Greenways“, když úspěšná několikaletá spolupráce byla již předtím navázána mezi Nadací Partnerství a Českou spořitelnou.
Zelené stezky - Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Cílem  je zlepšení kvality života obyvatel měst i obcí se zaměřením na bezpečnou dopravu, šetrnou turistiku, ochranu přírodního a kulturního dědictví a zdravého životního stylu.
Český svaz ochránců přírody
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní organizace v České republice, která od roku 1979 sdružuje lidi se zájmem o přírodu a ochranu životního prostředí. Posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova  a podpora trvale udržitelného života.ČSOP úzce spolupracuje se státními a samosprávními úřady, školami a jinými nevládními organizacemi.
Nadace České spořitelny navázala v roce 2006 na úspěšnou několikaletou spolupráci ČSOP s Českou spořitelnou a až do současnosti podporuje v roli generálního partnera projekt Národní sítě stanic pro handicapované živočichy. Jedná se o stanice první pomoci, jejichž hlavním úkolem je zabezpečit první a rychlou odbornou pomoc všem nalezeným  a dočasně handicapovaným živočichům a umožnit jejich další plnohodnotný návrat    do přírody.
Česká spořitelna je Zelená firma
Tím, že jsme se zapojili do projektu „Zelená firma“, umožňujeme našim zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií čímž výrazně rozšiřujeme své aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.
Cílem projektu „Zelená firma“ je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů vysloužilých elektrospotřebičů. Ty obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů.
Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností mohou zaměstnanci odkládat do boxu, který  je umístěn ve vybraných budovách naší banky.
Zapojením se do projektu „Zelená firma“ dokazujeme ekologické myšlení, a to jak směrem k zaměstnancům, tak i směrem k veřejnosti. Jedná se o další krok k našemu dlouhodobému cíli - snižovat zatížení životního prostředí. Zároveň nabízíme zaměstnancům benefit    v podobě možnosti recyklace drobného „domácího“ elektroodpadu.
Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.
Sponzoring
Česká spořitelna sponzorovala nebo sponzoruje také mnoho kulturních a sportovních akcí, ale také vzdělání a vědu. Jedná se například o:
• Pražské jaro,
• Smetanova Litomyšl,
• Colours of Ostrava,
• Rock for People,
• Kolo pro život,
• Český atletický svaz,
• Česká fotbalová reprezentace,
• Eurorebus aneb škola hrou s Českou spořitelnou,
• Česká manažerská asociace,
• atd. 
Zdroje:
[1] Česká spořitelna a.s.[online]. [cit. 2010-04-09]. Dostupný z WWW: <http://www.csas.cz/banka/menu/cs/banka/nav10020_profil_eb>
[2] Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit. 2010-04-09]. Dostupný z WWW: <http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz>
[3] Česká spořitelna a.s.[online]. [cit. 2010-04-09]. Dostupný z WWW:
< http://www.csas.cz/banka/menu/cs/banka/nav10002_profil>
[4] Česká spořitelna a.s. [online]. [cit. 2010-04-09]. Dostupný z WWW: <http://csas.jobs.cz/o-nas/mise-vize-hodnoty/?sourcebrand=jobs.cz&source=jobs&trackingBrand=csas.jobs.cz>
[5] Česká spořitelna a.s. [online]. [cit. 2010-04-09]. Dostupný z WWW: <http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/zprava_spolecenska_odpovednost_2008.pdf>
[6] Česká spořitelna a.s. [online].  [cit. 2010-04-09]. Dostupný z WWW:
<http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=branches&search_type=business_places>
[7] Banky.cz [online]. [cit. 2010-04-10]. Dostupný z WWW:
<http://www.banky.cz/ceska-sporitelna>
[8] Česká spořitelna a.s. [online]. [cit. 2010-04-10]. Dostupný z WWW:
<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/2009_IFRS.pdf>
[9] Česká spořitelna a.s. [online]. [cit. 2010-04-10]. Dostupný z WWW:
<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/FY_2007_results.pdf>
[10] Česká spořitelna a.s. [online]. [cit. 2010-04-11]. Dostupný z WWW:
<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/2009_IFRS.pdf>
[11] Česká spořitelna a.s. [online]. [cit. 2010-04-11]. Dostupný z WWW:
<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_823.xml>
[12] Banka roku [online]. [cit. 2010-04-11]. Dostupný z WWW:
< http://www.bankaroku.cz/>
[13] Česká spořitelna a.s. [online]. [cit. 2010-04-12]. Dostupný z WWW:
<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/zprava_spolecenska_odpovednost_2008.pdf>
[14] Česká spořitelna a.s. [online]. [cit. 2010-04-12]: <http://www.erstebank.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=documentpage&navid=cs/banka/nav10409_csr_sponzoring&version=text>

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM