ČESKÉ DRÁHY, A. S.

1. Zápis v obchodním rejstříku
Společnost České dráhy byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1. ledna 2003,
pod spisovou značkou B 8039 a je vedená u rejstříkového soudu v Praze, právní formou této společnosti je akciová společnost. Oficiálním názvem této společnosti je České dráhy, a. s. Bylo jí přiděleno identifikační číslo 70994226.
Sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222
110 15 Praha 1

Jediným akcionářem společnosti je Česká republika. Bylo vydáno 20 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000,- Kč. Akcie jsou v listinné podobě, neregistrované.
Jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem vlády České republiky.
Základní kapitál činí 20 000 000 000,- Kč, je splacený v celé výši. [20]

1.1 Předmět činnosti ve vztahu k obchodu
Hlavním předmětem činnosti Českých drah je provozování železniční dopravy, dráhy – vlečky, provoz regionální dopravy.  S tím je spojena přeprava osob a věcí na celostátních drahách, dále také úschova zavazadel. V souvislosti s provozováním železniční dopravy
je také nutné provozovat opravy železničních kolejových vozidel, jejich komponentů, provádění rekonstrukce, revize a zkoušek vozů.

Dalšími činnostmi jsou pronájem movitých věcí, bytových a nebytových prostor
bez poskytování jiných než základních služeb, hostinská činnost. Dále také pronájem reklamních ploch. Dalšími činnostmi jsou skladování zboží a manipulace s nákladem, nakládka vykládka vagonů a provozování celních skladů. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, výroba a rozvod tepla, projektová činnost ve výstavbě, provozování telekomunikačních zařízení, podnikání v oblasti nakládání s odpady, směnárenská činnost, ubytovací služby. Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu, provozování cestovní agentury. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních
a ekonomických poradců, účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Zprostředkování obchodu, výroba a rozvod tepelné energie, distribuce elektřiny. [20]


2. Strategie
České dráhy se dlouhodobě snaží být železničním dopravcem první volby pro cestující, objednatele i zákazníky nákladní dopravy. Dosahují toho tím, že se orientují na zákazníka
a snaží se zpříjemnit používání jejich služeb, investují do obnovy vozového parku a budov. Zavádí moderní technologie při prodeji jízdenek a při odbavování zákazníků, snaží
se snižovat provozní náklady na jednotku výkonu. [38]

2.1 Historie
Železniční doprava na území Čech, Moravy a Slezska má více jak stošedesátiletou tradici
a organizace České dráhy, a. s. na tuto tradici úspěšně navazuje. Státní podnik České dráhy vznikly 1. ledna 1993 potom, co se bývalé dráhy rozdělily na státní podnik České dráhy
a na Železnice Slovenskej republiky podle zákona č. 625/1992 Sb., o zániku státní organizace Československé státní dráhy, které vznikly v roce 1918. Rozdělením státní organizace vznikly tři nástupnické organizace, jednou z nich jsou České dráhy, a. s., druhá je státní organizace Správa železniční dopravní cesty, která hospodaří s majetkem státu a mimo jiné poskytuje železničním dopravcům přístup na dopravní cestu a zabezpečuje modernizaci dopravní infrastruktury. Třetí z nich je Drážní inspekce jako organizační složka určená pro zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí.

Roku 1994 začaly České dráhy s přepravou nákladních automobilů po železnici mezi Lovosicemi a Drážďanami. Důležitým datem v historii se stal 1. leden 1995, kdy vstoupil
v účinnost nový Zákon o dráhách, 266/1994 Sb., který zrušil monopolní postavení Českých drah. Roku 1997 proběhla stávka železničářů a v tomto roce také správní rada ČD schválila pronájem tří regionálních tratí v oblasti Jizerských hor. Dráha na tomto území se nazývala Jizerská dráha. Roku 2000 proběhla další stávka železničářů pod vedením odboráře Jaromíra Duška. Českým drahám se v roce 2005 podařilo obhájit exkluzivní postavení mezi 10 největšími evropskými železničními společnostmi. ČD Cargo a. s. vznikla jako dceřiná společnost Českých drah, a. s. v roce 2007, byla do ní převedena všechna nákladní doprava. Poslední důležitý datum je 1. červenec 2008, kdy přešla činnost provozování dráhy na celostátních a regionálních drahách z ČD na Správu železniční dopravní cesty. Spolu s tímto přechází na Správu železniční dopravní cesty asi 10 000 zaměstnanců
a movitý i nemovitý majetek. [5, 16]

2.2 Vize a mise
V dubnu roku 2009 prezentoval management Českých drah transformační program s názvem VIZE 2012, který má přinést úsporu nejméně 4 miliardy korun. Celý tento program si klade za cíl zvýšení spokojenosti zákazníků a celkový růst hodnoty firmy. Dělí se na 5 oblastí:
• Orientace na zákazníka.
• Vztahy s objednateli.
• Rozvoj komerčních aktivit.
• Zlepšení provozní efektivnosti.
• Moderní organizace a lidské zdroje. [37, 38]

2.3 ISO
České dráhy mají několik certifikátů norem ISO, jsou to:
• ISO 9001:2000 – Systém managementu jakosti – podle této normy probíhají certifikace systému jakosti. Hlavním přínosem normy je procesní přístup.
• ISO 14001:2004 – Systém environmentálního managementu - je mezinárodní norma pro systémy environmentálního managementu (EMS), která je v současné době tou nejrozšířenější EMS po celém světě.
• Certifikát managementu kvality ISO 9001:2000 pro činnost „Práce strojů
a mechanismů při stavbě a údržbě železničních tratí“
• ČSN ISO 9001:2001 – certifikát systému řízení jakosti dle mezinárodní normy [34]


2.4 Obchodní značky
In-karta přináší zákazníkům několik výhod, obvyklý zákazník zaplatí za cestování
s In-kartou o 25 % z ceny méně než zákazník, který tuto kartu nevlastní. Pokud ji vlastní dítě nebo důchodce, má jiné výhody oproti žákům a seniorům, kteří tuto průkazku nevlastní. Síťová jízdenka In-gold, která je aplikací na In-kartě dovoluje cestujícím jezdit ve vlacích 1. třídy. In-karta s rozšířením o Rail umožňuje cestujícím jezdit o mnoho levněji v mezinárodních vlacích. [17]

SONE+ je víkendová jízdenka, která umožňuje cestování vlakem po celé republice,
bez omezení počtu najetých kilometrů, jízdenka je přenosná a je platná celý jeden
den, v sobotu nebo v neděli. Na tuto jízdenku mohou jezdit až dva dospělí a tři děti, tato jízdenka je ideální pro rodiny s dětmi. [28]

REGIOnet je jízdenka, která umožňuje jednodenní cestování po celém kraji, bez omezení počtu najetých kilometrů kterýkoliv den v týdnu. [26]


3. Zaměstnanci
3.1 Složení zaměstnanců
Průměrný věk zaměstnanců Českých drah je 44,94 roku, to se pohybuje okolo průměrného aktivního věku. Nejdůležitějšími profesemi v provozu jsou strojvedoucí, výpravčí, vlakvedoucí a průvodčí osobní dopravy, dále to jsou posunovači, signalisti a osobní pokladní. Při výběru zaměstnanců se dráhy orientují na získávání mladých zaměstnanců. České dráhy podporují studium na dopravních školách, nabízejí stipendijní program ČéDes, který si klade za cíl přivést do společnosti mladé zaměstnance, a to hlavně
na pozice strojvedoucích a také výpravčích.

V roce 2009 zaměstnávaly České dráhy necelých 29 000 zaměstnanců. To je o 130 000 zaměstnanců méně, než bylo evidováno v roce 1989. K největšímu úbytku zaměstnanců došlo mezi lety 1991 a 1993. V těchto letech ubylo v Českých drahách přibližně 46 000 zaměstnanců. (Viz Příloha A) [23, 24]

3.2 Benefity zaměstnanců
Pro zaměstnance, kteří vykonávají těžkou fyzickou práci s jednostranným zatížením
a nefyziologickým průběhem zatížení během směny, nebo vykonávají práci charakterizovanou vysokou neuropsychickou zátěží, poskytují České dráhy kondiční pobyty. Zaměstnanci musí splnit podmínku odpracování nepřetržitě nejméně 20 let u ČD
a z toho nejméně 10 let ve vybraných zaměstnáních. Zaměstnanci jsou rozděleny do dvou kategorií podle toho, jakou práci vykonávají, ti pak mají nárok na kondiční pobyt
buď jednou za dva roky (např. traťový dispečer, strojvedoucí, strojmistr, posunovač atd.), nebo jednou za tři roky (např. výhybkář, vlakový revizor, atd.). Vždy je to na 12 dní plus jeden den na cestu. Zaměstnanci dostanou náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

ČD poskytují svým zaměstnancům jízdní a přepravní výhody. Zaměstnanci ČD a jejich nejbližší rodinný příslušníci (manžel, manželka, děti) mají své režijní jízdenky
tzv. In-karty, vlastní je víc jak sto tisíc lidí. Nový zákon o DPH platný od ledna 2010, firmám prodražil tento zaměstnanecký benefit. Norma stanovuje, že pokud firma prodá
své zboží či služby se slevou osobě blízké (tedy i zaměstnanci), musí odvést DPH z plné ceny, respektive z ceny obvyklé, kterou by zaplatil běžný zákazník. Dráhy v lednu přestaly svoje "režijky" na rok 2010 vydávat. Obvyklá cena režijní jízdenky je totiž 200 Kč,
za obvyklou celoroční jízdenku se považuje In-gold, která stojí přes dvacet tisíc korun,
ale obsahuje v sobě více služeb než běžná „režijka“. Odborové organizace plánovali kvůli této novele několikrát stávku, ale daňové zvýhodnění zaměstnanců ČD zatím zůstane zachováno.

Zaměstnanci, kteří dosáhli 50 let věku nebo prvně ukončují svůj pracovní poměr, kvůli odchodu do důchodu, dostávají mimořádnou odměnu 10 000,- Kč, po tom co před touto skutečností odpracovali 5 let.

České dráhy zajišťují svým zaměstnancům podávání teplé, nebo hluboce zmrazené stravy, pokud nelze poskytovat stravu touto formou, poskytují dráhy poukázky na jídlo v nominální hodnotě 60,- Kč.

Ze sociálního fondu České dráhy organizují pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,
ve spolupráci s odborovými organizacemi rekreace, tábory dětí a mládeže, léčebné ozdravné pobyty, sportovní a kulturní akce.

ČD přispívají zaměstnancům na penzijní připojištění a vybrané produkty životního pojištění v souladu s přijatou Koncepcí částečného řešení problematiky zákona
o důchodovém pojištění ze dne 9. 9. 2008. [18]

3.3 Odborové organizace
• Odborové sdružení železničářů je právním nástupcem Odborového sdružení železničářů, evidovaného s působností pro ČSFR dne 29. 8. 1990, a jeho právních předchůdců, zejména Odborového svazu pracovníků železniční, letecké a vodní doprav. [18, 21]
• Federace strojvůdců navazuje na tradici odborové organizace "Spolek strojvůdců
v Čechách" založený roku 1896 a "Federace lokomotivních čet", založený v roce 1968, za jejichž nástupkyni se Federace strojvůdců ČR považuje. [12, 18]
• Federace vlakových čet je odborová organizace sdružující průvodčí, vlakvedoucí, manipulanty, komandující a další provozní profese na železnici. [13, 18]
• Unie železničních zaměstnanců byla založena v roce 1896. Znovu byla registrována
u Ministerstva vnitra České republiky v roce 1991. [18, 36]
• Federace vozmistrů zastupuje členy, kteří jsou pracovníky Českých Drah,
ČD Cargo a jiných dceřiných společností při Českých Drahách, kteří se přímo podílejí na tvorbě dopravy, podle stanov Federace Vozmistrů [14, 18]
• Federace železničářů je nezávislá odborová organizace působící u akciové společnosti České dráhy, a. s. Byla založena dne 11. 12. 1990 a evidována
u Ministerstva vnitra jako sdružení "Federace posunovačů" v České Třebové.
[15, 18]
• Cech strojvůdců ČR [18]
• Svaz odborářů služeb a dopravy [18]4. Provozovny
4.1 Dceřiné společnosti
• ČD Cargo, a. s. – zajišťuje přepravy průmyslových a zemědělských komodit, surovin, paliv a pohonných hmot, zboží, kontejnerů a nadměrných nákladů. Vznikala 1. 12. 2007 [1]
• ČD Reality, a. s. – jejím cílem je zrealizovat obnovu železničních stanic. Vznikla
16. 11. 2004 [2]
• ČD - Telematika a. s. - poskytující širokou škálu služeb z oblasti telekomunikací
a informatiky se smluvně garantovanými parametry. [3]
• ČD travel, s. r. o., je cestovní kanceláří nejen pro zaměstnance Českých drah. Vznikla dne 1. 8. 2005 [4]
• Dopravní vzdělávací institut, a. s. je dceřinou společností Českých drah a.s., zabezpečující zejména podnikové vzdělávání zaměstnanců. Dopravní vzdělávací institut, a.s. byl založen 21. 09. 2005. [10]
• Společnost DPOV, a. s. působí v oblasti oprav a modernizací železničních kolejových vozidel.  Vznikla dne 1. 1. 2007. [11]
• Společnost RAILREKLAM, s. r. o. je orientovaná na využívání movitého
a nemovitého majetku Českých drah, a.s., k reklamním účelům. Založená byla
10. 8. 1991. [25]
• Traťová strojní společnost, a. s. se podílí na údržbě, modernizaci a výstavbě koridorů a ostatních tratí Českých drah, a.s. Vznikla 1. 1. 2005. [35]
• Výzkumný Ústav Železniční, a. s. je společností specializovanou na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví a expertní činnosti
pro železniční systémy a drážní dopravu. Vznikl 1. 7. 2005. [40]


4.2 Počet provozoven
České dráhy se dělí na pět výkonných jednotek tzv. Dep kolejových vozidel (DKV),
jsou to:
• Brno
• Česká Třebová
• Olomouc
• Plzeň
• Praha
Každá tato výkonná jednotka se dále dělí na provozní jednotky a ty potom na provozní pracoviště. [39]

DKV Brno se dělí na pět provozních jednotek, Brno – Maloměřice, Telč, Jihlavu, Znojmo
a Veselé nad Moravou. Tyto se dále dělí na provozní pracoviště. [6]

Depo kolejových vozidel Česká Třebová má provozní jednotky – Českou Třebovou, Trutnov, Liberec a Pardubice. Každá provozní jednotka má ještě svá provozní pracoviště. Např. pod provozní jednotku Liberec spadá provozní pracoviště Tanvald, Frýdlant, Turnov
a lanová dráha Horní Hanychov - Ještěd.

DKV Olomouc má provozní jednotky Krnov, Opavu a Šumperk. [7]

DKV Plzeň  má provozní jednotky Plzeň, Klatovy, Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Zdice,Rakovník a Lužnou u Rakovníka. [8]

Depo kolejových vozidel Praha se dělí na tři provozní jednotky a to, Odstavné nádraží jih, Praha-Vršovice a Kolín. [9]

4.3 Typy provozoven
České dráhy mají dva typy provozoven železniční stanice a zastávky. Stanici se často říká také nádraží, je určené k nástupu a výstupu lidí, nebo k nakládce a vykládce. Často mívá více kolejí a je ohraničeno návěstidly. Bývá tam výpravní budova s dopravní kanceláří
a samozřejmostí je výdejna jízdenek. Oproti tomu železniční zastávka je malá, většinou
jen s jednou kolejí a jedním nástupištěm, opatřená čekárnou nebo přístřeškem, nemá výpravní budovu a dopravní kancelář, některé ale mají výdejnu jízdenek.  (Viz Příloha B)

4.4 Prodejní doba
Železniční zastávky, které nemají výdejnu jízdenek, mají neomezený přístup na nástupiště. Lidé si musí jízdenky zakoupit ve vlaku od průvodčího a to mohou kdykoliv, když
jim určitý vlak jede. Železniční stanice mají omezený přístup na nástupiště, uzavírají
se v momentě, kdy odjede poslední noční vlak. Otevírají se před odjezdem prvního ranního vlaku.

4.5 Nabízené služby
Vlakové stanice obvykle zahrnují prodejnu lístků, nebo automat na prodej lístků, informace a úschovu zavazadel. Větší stanice často mívají rychlé občerstvení nebo restaurační zařízení, musejí mít záchody. Některé mívají i čekárny, často před nádražní budovou bývá stanoviště taxi nebo zastávky autobusů a tramvají. Některé také obsahují půjčovny jízdních kol nebo automobilů.


5 Hospodářské výsledky řetězce

Statistická ročenka ČD 2007 [online]. České dráhy [cit. 2010-04-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ceskedrahy.cz/assets/skupina-cd/fakta-a-cisla/statisticka-rocenka/cd_rocenka__2007.pdf>

Statistická ročenka ČD 2008 [online]. České dráhy [cit. 2010-04-11].
Dostupný z:
<http://www.ceskedrahy.cz/assets/skupina-cd/fakta-a-cisla/statisticka-rocenka/cd_statistic_2008_cz.pdf>)

České dráhy, a. s. zatím nezveřejňují informace po roce 2008. Byly dlouhodobě ve ztrátě,
až v roce 2008 se jim podařilo dostat se do plusových čísel. Výnosy od roku 2005 do roku 2008 vzrostly přibližně o 23 %. Výnosy na jednoho zaměstnance stouply o 44 %,
což je skoro o polovinu, je to dáno také tím, že od roku 2005 do roku 2008 se počet zaměstnanců snížil přibližně o polovinu. Struktura rozvahových účtů se nijak výrazně nemění. Celková aktiva a pasiva se za tyto čtyři roky změnila o 13 %.
České dráhy k 31. 12. 2007 investovaly 6 700,4 mil. Kč, z této sumy to bylo celých
3 283,3 mil. Kč do osobní železniční dopravy. [30, 31]


6 Postavení a ocenění řetězce
České dráhy si v roce 2007 udržely elitní postavení v rámci železničních dopravců v Evropské unii. Předběžné statistiky Mezinárodní železniční unie uvádí,
že je Skupina ČD na devátém místě v počtu cestujících. „České  dráhy přepravily 181,9 milionu cestujících, obsadily devátou příčku a zařadily  se v EU ke státům, které se blíží hranici 200 milionů cestujících za rok,“ říká Roman Štěrba, poradce ekonomického náměstka generálního ředitele Českých drah. V osobní  dopravě patří první příčka německému koncernu Deutsche Bahn, který přepravil celkově téměř  2 miliardy cestujících. Přes jednu miliardu přepravených cestujících vykázala pak  už jen francouzská SNCF (Société Nationale des Chemins de fer français, Francouzských státních drah). Desátou  příčku obsadily portugalské železnice, které přepravily o 50 milionů  cestujících méně než ČD.
České dráhy si v rámci států EU udržují také jedno  z předních míst v počtu cest vlakem, které připadají na jednoho  obyvatele. ,,Na jednoho občana včetně  seniorů a kojenců připadá přibližně 18 jízd vlakem za rok," uvádí Roman Štěrba. ,,To je jeden z nejlepších výsledků v celé evropské  pětadvacítce." [33]

6.1 Postavení řetězce TOP 10, TOP 100
České dráhy nepatří ani do TOP 10 ani do TOP 100.

6.2 Získaná ocenění
Dceřiná Společnost Českých drah ČD-Telematika získala ojedinělé ocenění udělované ACRI pod záštitou ministra dopravy Aleše Řebíčka za akci „Generální STOP“ v systému GSM-R v kategorii Akce roku. Výroční ceny ACRI byly předány 2. října 2007 společně
s udělením Zlatých medailí na 49. mezinárodním strojírenském veletrhu a 4. mezinárodním veletrhu dopravy a logistiky Transport a Logistika v Brně. Hlavním významem funkce „Generální STOP“ je zvýšení bezpečnosti na železničních tratích, vybavených rádiovým signálem  GSM-R. [32]
Další ocenění získala ČD-Telematika v soutěži Microsoft Awards 2008, kde si odnesla ocenění „Finalist“ v soutěžní kategorii „Státní správa a samospráva“ za projekt „Rezervační systém Českých drah ARES-3“. [19]
7. Vztahy s okolím
7.1 Vztah s územní samosprávou
Aby mohly České dráhy působit na území České republiky, musí mít uzavřeny smlouvy s jednotlivými kraji nebo s Ministerstvem dopravy. Pokud jde o krajské zajištění dopravy, uzavírají ČD smlouvy s kraji, kraj předepíše různá kriteria, která musí ČD dodržovat,
při nedodržení těchto kritérií jsou ČD pokutovány. Jestliže se jedná o rychlíkové spoje např. Liberec – Pardubice, smlouva se podepisuje s Ministerstvem dopravy, kritéria této dopravy mohou být, kvalita vozů nebo délka případného zpoždění, při nedodržení stanovených podmínek dostanou ČD pokutu.

7.2 Vztahy s obyvatelstvem
České dráhy poskytují velké množství slev pro různé skupiny obyvatel. Jsou to slevy
pro občany, kteří jsou držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, kde možnost jízdy zdarma má také ve 2. vozové třídě průvodce postižené osoby, samozřejmostí je bezplatný převoz invalidního vozíku osoby tělesně postižené. [42]

Dráhy také poskytují slevy pro žáky do 15 let, pro studenty a důchodce, platí
zde zvýhodněné jízdné, týdenní, měsíční. Slevu pro osoby, které cestují ve skupině. Nabízejí také zpáteční slevu, které může využít zákazník, který pojede po stejné trati
do 24 hodin zpátky po stejné trati. Další možností je zákaznické jízdné, pokud si cestující koupí In-kartu/Rail může po železnici cestovat se slevou 25 %. [41]

7.3 Vztah s neziskovými organizacemi
České dráhy v roce 2010 sníží náklady na marketing o dalších 100 milionů korun
na asi 250 milionů. Omezují spolupráci na kulturních a sportovních událostech, zcela ruší spolupráci na golfových utkáních. Omezí účast na výstavách, nebudou spolupracovat
na filmech ani s žádnými osobnostmi. [29]


8. Zajímavosti
V roce 2009 České dráhy utratily skoro půl miliardy korun za marketingové výdaje, řada zakázek při tom byla neprůhledná. Jen za milion letáků a reklamu zaplatily dráhy vydavatelství Grand Princ 130 mil. Kč. Zdeněk Žák, bývalý předseda dozorčí rady prohlásil, že tato částka je naprosto neadekvátní. [27]
Od 1. ledna 2010 mohou, podle nové směrnice, provozovatelé železničních tratí ve všech členských zemích EU otevřít trh s mezinárodní osobní železniční dopravou. Směrnice otevírá trh s mezinárodní osobní železniční dopravou. To umožňuje všem evropským provozovatelům železniční dopravy, kteří splňují předepsané podmínky, vstoupit na trh
ve všech 27 členských státech a provozovat osobní železniční dopravu mezi jednotlivými členskými státy. Evropská komise věří, že nová legislativa otevře železničním společnostem nové možnosti a omezí monopol tradičních státních přepravců. [22]


Seznam literatury
1. ČD-Cargo [online]. České dráhy, 2010 [2010-04-04]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/dcerine-spolecnosti/cd-cargo/-843/>
2. ČD-Reality [online]. České dráhy, 2010 [2010-04-04]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/dcerine-spolecnosti/cd-reality/-845/>
3. ČD-Telematika [online]. České dráhy, 2010 [2010-04-04]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/dcerine-spolecnosti/cd-telematika/-847/>
4. ČD-Travel [online]. České dráhy, 2010 [2010-04-04]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/dcerine-spolecnosti/cd-travel/-849/>
5. České dráhy [online]. Wikipedia, 2010 [cit. 2010-04-03]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/České_dráhy>
6. DKV Brno [online]. Wikipedia, 2010 [cit. 2010-04-08] Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Depo_kolejových_vozidel_Brno>
7. DKV Olomouc [online]. Wikipedia, 2010 [cit. 2010-04-08] Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/DKV_Olomouc>
8. DKV Plzeň [online]. Wikipedia, 2010 [cit. 2010-04-08] Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/DKV_Plzeň>
9. DKV Praha [online]. Wikipedia, 2010 [cit. 2010-04-08] Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/DKV_Praha>
10. Dopravní vzdělávací institut [online]. České dráhy, 2010 [2010-04-04]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/dcerine-spolecnosti/dopravni-vzdelavaci-institut/-851/>
11. DPOV [online]. České dráhy, 2010 [2010-04-04]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/dcerine-spolecnosti/dpov/-853/>
12. Federace strojvůdců [online]. 2010 [cit. 2010-03-29]. Dostupné z WWW: <http://www.fscr.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6>
13. Federace vlakových čet [online]. 2010 [cit. 2010-03-29]. Dostupné z WWW: <http://www.fvc.cz/popis.htm>
14. Federace vozmistrů [online] 2010 [cit. 2010-03-29]. Dostupné z WWW: <http://www.fvcr.cz/fv.htm>
15. Federace železničářů [online] 2010 [cit. 2010-03-29]. Dostupné z WWW: <http://www.federace.unas.cz/>
16. Historie v datech [online]. České dráhy, 2010 [cit. 2010-04-03]. Dostupný z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/historie/fistorie-v-datech/-702/>
17. In-karty [online]. České dráhy, 2010 [cit. 2010-04-11]. Dostupný z WWW: <http://www.cd.cz/vnitrostatni-cestovani/jizdenka/jizdne-a-slevy/-3588/>
18. Kolektivní smlouva [online]. Odborové sdružení železničářů, 2010 [cit. 2010-04-11]. Dostupné z WWW: <http://oszdepopraha.czweb.org/clanek_KS2010/PKS_CD_2010.pdf>
19. Ocenění  [online]. Sew eurodrive, 2008 [cit. 2010-04-10]. Dostupné z WWW: <http://www.techtydenik.cz/tech_zpravy.php?id=2505&part=48>
20. Obchodní rejstřík a sbírka listin [online]. Justice 2010 [cit. 2010-03-27]. Dostupný z WWW: <http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchResults&hledani.@typ=subjekt&hledani.format.typHledani=x*&hledani.podminka.subjekt=%c8esk%e9+dr%e1hy%2c+a.+s.+>
21. Odborové sdružení železničářů [online]. 2010 [cit. 2010-03-29]. Dostupné z WWW: <http://www.osz.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=53>
22. Osobní železniční doprava v EU [online]. 2010 [cit. 2010-03-08] Dostupné z WWW: <http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/4865D4CF-6F55-455B-B13B C8271E8824B2/0/OtevreniosdoprEU.rtf>
23. Personalistika [online]. České dráhy, 2010 [cit. 2010-04-11]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/personalistika/-776/>
24. Personalistika v číslech [online]. České dráhy, 2010 [cit. 2010-04-10]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/personalistika/personalistika-v-cislech/-778/>
25. RAILREKLAM [online]. České dráhy, 2010 [2010-04-04]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/dcerine-spolecnosti/railreklam/-858/>
26. REGIOnet [online]. České dráhy, 2010 [cit. 2010-04-11] Dostupný z WWW: <http://www.cd.cz/vnitrostatni-cestovani/jizdenka/jizdne-a-slevy/-3636/>
27. Reklama [online]. lidovky.cz, 2009 [cit. 2010-04-03]. Dostupné z WWW: <http://byznys.lidovky.cz/stamilionovy-tunel-ceske-drahy-zaplatily-za-reklamu-130-milionu-pvr-/lndoprava.asp?c=A090730_111820_ln_domov_glu>
28. SONE+ [online]. České dráhy, 2010 [cit. 2010-04-11]. Dostupný z WWW: <http://www.cd.cz/vnitrostatni-cestovani/jizdenka/jizdne-a-slevy/-3636/>
29. Sponzoring [online]. Ihned.cz, 2009 [cit. 2010-04-03]. Dostupné z WWW: <http://ekonomika.ihned.cz/c1-39655470-ceske-drahy-priskrti-sponzoring-podobne-budou-setrit-i-dalsi-velke-firmy>
30. Statistická ročenka ČD 2007 [online]. České dráhy [cit. 2010-04-11]. Dostupný z WWW:  <http://www.ceskedrahy.cz/assets/skupina-cd/fakta-a-cisla/statisticka-rocenka/cd_rocenka__2007.pdf>
31.  Statistická ročenka ČD 2008 [online]. České dráhy [cit. 2010-04-11]. Dostupný z: <http://www.ceskedrahy.cz/assets/skupina-cd/fakta-a-cisla/statisticka-rocenka/cd_statistic_2008_cz.pdf>
32. Tiskové centrum [online]. ČD-Telematika [cit. 2010-04-10]. Dostupné z WWW:  <http://www.cdt.cz/templates/clanek.aspx?art=558&col=212>
33. Tiskové zprávy [online]. České dráhy, 2010 [cit. 2010-04-10]. Dostupný z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-2248/>
34. Telematické služby [online]. České dráhy, 2010 [cit. 2010-03-27]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/nase-cinnost/telematicke-sluzby/-895/>
35. Traťová strojní společnost [online]. České dráhy, 2010 [2010-04-04]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/dcerine-spolecnosti/tss/-860/>
36. Unie železničních zaměstnanců [online]. 2010 [cit. 2010-03-29]. Dostupné z WWW: <http://www.uzz.cz/index.php?action=article&category=5&section=1>
37. Vize 2012 [online]. Dopravní web, 2009 [cit. 2010-04-03]. Dostupný z WWW: <http://dopravni.net/zeleznice/2919/ceske-drahy-predstavily-transformacni-program-vize-2012/>
38. Vize a strategie [online]. České dráhy, 2010 [cit. 2010-04-03]. Dostupný z WWW:  <http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/vize-a-strategie/-687/>
39. Výkonné jednotky [online]. České dráhy, 2010 [2010-04-08]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/assets/skupina-cd/organizacni-slozky/vykonne-jednotky/vykonne_jednoky12112008.pdf>
40. Výzkumný ústav železniční [online]. České dráhy, 2010 [2010-04-04]. Dostupné z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/dcerine-spolecnosti/vuz/-862/>
41. Zlevněné jízdné [online]. České dráhy, 2010 [cit. 2010-04-02]. Dostupné z WWW:
<http://www.cd.cz/scripts/detail.php?pgid=201>
42. Zlevněné jízdné ZTP, ZTP/P [online]. České dráhy, 2010 [cit. 2010-04-02]. Dostupné z WWW: <http://www.cd.cz/vnitrostatni-cestovani/jizdenka/jizdne-a-slevy/-3593/>

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM