ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA - ČD CARGO

1. Zápis v obchodním rejstříku
1.1  Název řetězce a jeho právní forma
Spisová značka: B 12844 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Název subjektu: ČD Cargo, a.s.
IČO: 28196678
DIČ: CZ281 96 678
Právní forma: Akciová společnost
Den zápisu: 01.12.2007

1.2  Sídlo řetězce v České republice
Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody 1222, PSČ 110 15
Zapsáno: 1.prosince 2007,
Vymazáno: 2.července 2008

Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00
Zapsáno: 2.července 2008  [1]

1.3  Vlastník řetězce
České dráhy, a.s.
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
DIČ: 709 94 226
Zapsáno: 1.prosince 2007
Akciová společnost 100% vlastněná ČD, a.s.  [1]


1.4 Základní kapitál řetězce
Výše základního kapitálu ČD Cargo, a. s., činila do 5. ledna 2010 částku 8 800 000 000 Kč a byla zcela splacena. Od té doby je zapsán základní kapitál ve výši 8 494 000 000 Kč, který je také 100% splacen.  Základní kapitál je rozložen na 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 84 940 000 Kč. Převoditelnost akcií společnosti je omezena. K převodu jedné nebo více akcií je nezbytný souhlas správní rady společnosti. Základní kapitál společnosti byl tvořen nepeněžitým vkladem části podniku, tzn. souborem nemovitých a movitých věcí, nehmotným majetkem, pohledávkami, finančním majetkem, zásobami a závazky, včetně zaměstnanců, a s tím souvisejícími právy a povinnostmi části podniku České dráhy, a. s. [1]


1.5 Předmět činnosti ve vztahu k obchodu
Hlavním předmětem činnosti společnosti ČD Cargo je:
• Provozování drážní dopravy.
• Provozování dráhy - vlečky.
• Provozování celních skladů.
• Skladování zboží a manipulace s nákladem.
• Silniční motorová doprava nákladní.
• Zasilatelství.
• Činnosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí.
Svým zákazníkům poskytují služby nákladní dopravy. Denně přepravuje po železniční síti cca 25 tis. vozů ložených nejrůznějším zbožím.

Společnost ČD Cargo, a. s. poskytuje železniční přepravu zboží s komplexem souvisejících služeb. Cílem společnosti je zlepšovat svou vedoucí pozici a být hybnou silou na trhu železniční nákladní dopravy v České republice i ve středoevropském regionu. Hlavní podnikání je železniční přeprava zboží a dále se dělí podle charakteru zbožových toků na:
• vnitrostátní;
• vývozní;
• dovozní;
• tranzitní.

Na základě předchozího členění je vhodné, s ohledem na kapacitní požadavky, nároky na dopravní prostředky, náročnost na provozní technologie či speciální péči se zásilkou, členit hlavní činnosti komoditně, tj. podle charakteru přepravovaného zboží:
• přeprava pevných paliv;
• přeprava rud, kovů a strojírenských výrobků;
• přeprava chemických výrobků a kapalných paliv;
• přeprava stavebnin;
• přeprava dřeva a papíru;
• přeprava potravin a zemědělských výrobků;
• kombinovaná přeprava ;
• intermodálních přepravních jednotek, zejména kontejnerů;
• automotive;
• přeprava ostatních nezařazených komodit. [2]


2. Strategie obchodního řetězce
2.1  Historie řetězce na území České republiky
České dráhy jsou pokračovatelem více než stošedesátileté tradice železniční dopravy na území Čech, Moravy a Slezska. Historické milníky jejího vývoje obsahují nejedno prvenství:
• 1828 - První koněspřežná železnice  na evropském kontinentě České Budějovice - Linec byla vybudována Františkem Gerstnerem a jeho pokračovateli zejména za účelem dovozu soli z Lince do Čech.

• 1839 - Prvníparostrojní železnice na  nynějším území České republiky Vídeň - Břeclav byla vybudována jako první část spojnice hlavního města tehdejší monarchie s průmyslovými oblastmi na severní Moravě, Horním Slezsku a Haliči.

• 1903 - První normálněrozchodná elektrifikovaná trať  ve střední Evropě místní trať Tábor – Bechyně, dílo českého elektrotechnika Františka Křižíka.

• 1918 - Vznik Československých státních drah (ČSD). ČSD existovaly v letech 1918 – 1992 s přerušením mezi roky 1939 až 1945, kdy na českém uzemí existovaly takzvané Českomoravské dráhy (ČMD) a na Slovensku Slovenské železnice (SŽ).

• 1991 - Na síti ČSD zahájen provoz vlaků evropské prestižní sítě EuroCity (EC).

• 1993 - Vznik Českých drah (ČD) po rozpadu ČSFR.

• 1993 - Zahájení modernizace páteřních tratí - železničních koridorů.

• 1994 - Zahájení přeprav kamionů po železnici na trati Lovosice - Drážďany
Tyto přepravy byly ukončeny v roce 2004, mj. v souvislosti se vstupem České republiky do EU. V roce 2006 na ně však navázaly pravidelné přepravy silničních návěsů a výměnných nástaveb v relaci Lovosice – Hamburk. 
• 2003 - Vznik společnosti České dráhy, a. s.

• 2007 - Vznik společnosti ČD Cargo, a. s. [3]

2.2.  Vize a mise řetězce
Budoucnost společnosti ČD Cargo, a. s., je spojena s investicemi do infrastruktury podporujícími napojování průmyslových areálů na železniční dopravu, s výstavbou terminálů kombinované dopravy a logistických center. Během následujících dvou let nasadí ČD Cargo, a. s., do provozu více než 1 450 nových nebo modernizovaných železničních nákladních vozů.

Podnikání ČD Cargo, a. s., přispívá k naplňování cílů dopravní politiky ČR v oblasti snižování vlivu dopravy na životní prostředí. Jednotný vnitřní trh Evropské unie a otevírání trhu mezinárodní železniční dopravy je pro ČD Cargo, a.s., podnětem pro hledání nových podnikatelských příležitostí. Objemem dopravy se ČD Cargo, a. s., řadí mezi deset nejvýznamnějších železničních podniků v Evropě a svými výkony mezi největších pět v Evropské unii. Strategickým cílem společnosti je zlepšovat svou vedoucí pozici a být hybnou silou na trhu železniční nákladní dopravy v České republice i ve středoevropském regionu.

Strategie ČD Cargo:
Přesun více zboží ze silnice na železnici
• Spoluprací s autodopravci a speditéry;
• Podporou kombinované dopravy;
• Výstavbou logistických center;
• Obnovou nebo výstavbou terminálů.
Větší zaměření na služby v mezinárodní přepravě
• Orientace na oblast automotive;
• Orientace na kombinovanou dopravu.
Zlepšení nabídky komplexních služeb včetně logistiky
• Nabídka nových logistických vlaků;
• Výstavba logistických center;
• Zlepšování systému přeprav jednotlivých zásilek. [4]

Společnost svých cílů dosahuje orientací na zákazníka a snaží se zjednodušovat používání svých služeb. Důležité jsou také investice do obnovy vozového parku a snaží se nasazovat do provozu moderní kolejová vozidla, dále investují do obnovy nádražních budov. Snaží se dlouhodobě snižovat provozní náklady na jednotku výkonu. [2]

2.3.  Obchodní značky řetězce
Řetězec je dceřinou společností ČD, nemá proto žádné další obchodní značky.

2.4.  ISO 9001:2000
Certifikát kvality vystavený dne 16. února 2007 pro České dráhy, a. s., Odbor nákladní dopravy a přepravy, byl převeden na společnost ČD Cargo, a. s. dne 19. března 2008. Datum platnosti původně vydaného certifikátu se jeho převedením nemění. Certifikát kvality byl vystaven společností Moody International, s. r. o.

Oborem certifikace je obchodní činnost v oblasti železniční nákladní dopravy a přepravy a realizace služeb v oblasti železniční nákladní dopravy a přepravy.

Kontrolní dohledové audity již plně probíhají v režii ČD Cargo, a. s.  Zavedením a dalším rozvojem systému řízení kvality deklaruje management společnosti zájem:
• prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky
zákazníka i požadavky legislativních předpisů,
• klást důraz na prozákaznické chování a zvyšovat spokojenost zákazníka,
• vytvářet pozitivní a motivující pracovní prostředí pro své zaměstnance,
• zlepšovat svůj systém řízení včetně systému řízení kvality,
• vyhovět podmínkám výběrových řízení svých odběratelů,
• zvýšit svou konkurenceschopnost,
• při řízení kvality uplatňovat procesní systém řízení.

Dalšími zásadními důvody pro zavedení systému řízení kvality jsou zjednodušení interních procesů a činností, tvorba přiměřeného zisku, snižování nákladů a v maximální možné míře zvýšení kvality produktu. [5]

2.5  Značky kvality
Členství v organizacích
ČD Cargo, a. s., je od svého založení intenzivně zapojeno se svou mateřskou společností ČD do činnosti mezinárodních organizací.. Je čelenem v Mezinárodní železniční unii (UIC), Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností (CER),
Organizaci pro spolupráci železnic (OSŽD), Foru Train Europe (FTE) a Mezinárodním komitétu pro železniční dopravu (CIT). U organizací, které mají přímý vztah k nákladní dopravě, jako je Mezinárodní svaz tariférů (IVT), Intercontainer/Interfrigo (ICF), Evropský paletový pool (EPP) a Interunit, je plánován převod členství pouze na ČDC.

Ekologie
Skupina ČD patří při ochraně životního prostředí k těm subjektům, které se nezříkají své zodpovědnosti a aktivně vystupují v zájmu ochrany přírody a krajiny. Oblast životního prostředí je v ČD Cargo, a. s., koncipována tak, aby nebyly zpřetrhány dobře fungující vazby s Odborem životního prostředí Generálního ředitelství ČD disponujícím odborníky z oblasti ekologie a železniční dopravy


3. Zaměstnanci řetězce

3.1  Složení zaměstnanců řetězce
Vrcholové vedení
• Ing. Josef Bazala
Generální ředitel
• Ing. Václav Andrýsek
Výkonný ředitel
• Ing. Rodan Šenekl
Obchodní ředitel
• Ing. Oldřich Mazánek
Provozní ředitel
• Ing. Bogdan Heczko
Finanční ředitel [6]
Představenstvo
• Ing. Josef Bazala
Předseda představenstva
• Ing. Václav Andrýsek
Člen představenstva
• Ing. Rodan Šenekl
Člen představenstva
• Ing. Bogdan Heczko
Člen představenstva [7]
Dozorčí rada
• Mgr. Oldřich Vojíř, Ph. D.
Předseda dozorčí rady
• Ing. Libor Joukl
Člen dozorčí rady
• Ing. Michal Nebeský
Člen dozorčí rady
• Radek Nekola
Člen dozorčí rady
• Jindřich Nohal
Člen dozorčí rady
• MUDr. Milan Špaček
Člen dozorčí rady [8]
Správní rada
• Ing. Petr Žaluda
Předseda správní rady
• Mgr. Roman Boček, MBA
Člen správní rady
• Mgr. Petr Vlasák
Člen správní rady [8]
Výbor pro audit
• Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D.
Předseda výboru pro audit
• Ing. Libor Joukl
Člen výboru pro audit
• Ing. Miroslav Zámečník
Člen výboru pro audit [9]


Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané (počet osob) v roce 2008 byl 11 394, v roce 2007  11 807. [2]

3.2  Benefity zaměstnanců
3.2.1  Zaměstnanecká In-karta
In-karta je bezkontaktní čipová karta, vzhledem a velikostí připomínající standardní bankovní platební kartu. Do čipu karty lze pomocí speciální čtečky zapisovat a číst data. To umožňuje využít kartu k evidenci docházky, jako elektronickou jízdenku, elektronickou peněženku apod. [11]
Aplikace na zaměstnanecké In-kartě
Držitelé zaměstnanecké In-karty si mohou na svoji kartu dokoupit doplatek do 1. třídy nebo slevu Rail plus. Zároveň můžete svoji zaměstnaneckou In-kartu využívat jako elektronickou peněženku. Na zaměstnaneckou In-kartu nebo In-kartu/Rail plus je možné dokoupit časový doplatek do 1. třídy, a to týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční. [11]
Sleva Rail plus
Na zaměstnaneckou In-kartu je možné dokoupit i slevu Rail plus za 900 Kč s platností 3 roky a využívat všechny její výhody. Po zakoupení slevy Rail plus je vystavena nová zaměstnanecká In-karta/Rail plus. [11]
Elektronická peněženka na In-kartě
Pro nákup jízdních dokladů můžete využít i svoji zaměstnaneckou In-kartu, kterou vložením peněz proměníte v elektronickou peněženku. [11]
Bonusový program SphereCard
In-karty, jejichž platnost končí před 30.6.2011 a byly vyrobeny před 1.7.2008, nesou na lícní straně logo SphereCard. Tyto In-karty lze využívat k čerpání slev v rámci věrnostního systému SphereCard. Při  předložení In-karty s logem SphereCard ve vybraných obchodech získáte slevu na váš nákup. Výše slevy a způsob jejich získání závisí vždy na obchodních podmínkách jednotlivých partnerů SphereCard. [11]

3.2.2  Stravování
ČD Cargo umožňuje poskytování stravování vlastním zaměstnancům a důchodcům (bývalým zaměstnancům).

Vedoucí jednotky organizační struktury umožní stravování svým zaměstnancům níže uvedeným způsobem:
• podáváním teplé stravy, kterou zajišťuje lokální dodavatel,
• dovozem stravy,
• hluboce mraženou stravou,
• poukázkami na jídlo v nominální hodnotě 60,-Kč. [10]

3.2.3  Kondiční pobyty
Kondiční pobyty poskytované zaměstnavatelem jsou určeny pro zaměstnance ČD Cargo, kteří vykonávají těžkou fyzickou práci s jednostranným zatížením a nefyziologickým průběhem zatížení během směny nebo vykonávají práci charakterizovanou vysokou neuropsychickou zátěží a splňují podmínku, že odpracovali nepřetržité nejméně 20 let u ČD Cargo (ČD) a z toho nejméně 10 let působili ve vybraných povoláních a v době nároku na kondiční pobyt některé z těchto povolání vykonávají. [10]

3.3  Odbory v obchodním řetězci
Odborové organizace a ČD Cargo,a. s.  se zavazují, že budou plně respektovat vzájemné postavení a pravomoci vyplývající z platných právních předpisu a této PKS, že se budou vzájemně informovat na informačních schůzkách, konaných podle potřeb.
Odborové organizace předem informují zaměstnavatele o termínech svých jednání na pololetí dopředu. Jednání se konají nejméně jedenkrát v intervalu nejméně 35 kalendářních dnů, není-li dohodnuto jinak. Zaměstnavatel předkládá materiály k projednání nebo informaci odborovému orgánu způsobem a v termínech uvedených.
ČD Cargo poskytne čtvrtletně odborovým organizacím souhrnné ekonomické informací o činnosti železniční dopravy (Zpráva o hospodaření ČD Cargo, a. s.). Dále pak veškeré interní normy a vnitroorganizační opatření v těch případech, kdy se k nim odborové organizace na základě právních předpisů vyjadřují. [10]

Seznam odborových organizací ČD Cargo,a. s.:
OSZ - Odborový svaz železničářů
FSČR – Federace strojvůdců České republiky
FVČ – Federace vlakových čet
UŽZ – Unie železničních zaměstnanců
FŽ ČR – Federace železničářů
SOSaD – Svaz odborářů služeb a dopravy [10]4. Provozovny obchodního řetězce

4.1  Počet provozoven
128 nákladních pokladen v železniční stanici, 9 provozních jednotek a 3 střediska opravy kolejových vozidel


Kontaktní místa ČD Cargo,a. s.:
Benešov u Prahy
Beroun
Blatno u Jesenice
Blažovice
Bohumín
Český Těšín
České Velenice
České Budějovice
Česká Třebová
Česká Lípa hlavní nádraží
Čáslav
Březno u Chomutova
Březnice
Břeclav
Bruntál
Brno-Maloměřice
Děčín hlavní nádraží
Děčín východ
Dobrovice
Domažlice
Frýdek-Místek
Havlíčkův Brod
Heřmanův Městec
Hněvice
Hodonín
Horažďovice předměstí
Horní Dvořiště
Hradec Králové hlavní nádraží
Hranice na Moravě
Cheb
Chlumec nad Cidlinou
Choceň
Chomutov
Chrudim
Jaroměř
Jestřebí
Jihlava
Jindřichův Hradec
Kadaň-Prunéřov
Kájov
Karlovy Vary
Kladno-Dubí
Klatovy
Kojetín
Kolín
Kralupy nad Vltavou
Krnov
Kroměříž
Kyjov
Letohrad
Lhotka nad Bečvou
Liberec
Lípa nad Dřevnicí
Lipová Lázně
Lískovec u Frýdku
Louky nad Olší
Louny 
Lovosice
Mělník Labe
Meziměstí
Mladá Boleslav hlavní nádraží
Mladá Boleslav město
Most nové nádraží
Náchod
Neratovice
Nové Sedlo u Lokte
Nučice
Nymburk hlavní nádraží
Oldřichov u Duchcova
Olomouc hlavní nádraží
Opava východ
Ostrava hlavní nádraží
Ostrava-Kunčice
Ostroměř
Otrokovice
Pardubice hlavní nádraží
Pardubice-Rosice nad Labem
Paskov
Petrovice u Karviné
Písek
Planá u Mariánských Lázní
Plzeň hlavní nádraží
Počerady
Praha-Hostivař
Praha-Libeň
Praha-Malešice
Praha-Radotín
Praha-Uhříněves
Praha-Vršovice
Praha-Žižkov
Prostějov hlavní nádraží
Protivín
Přerov
Příbram
Ptení
Rakovník
Rokycany
Rybniště
Řečany nad Labem
Slatiňany
Sokolov
Solnice
Strakonice
Středokluky
Studénka
Svitavy
Světec
Tábor
Teplice v Čechách
Trutnov hlavní nádraží
Třebušice
Třinec
Turnov
Týniště nad Orlicí
Ústí nad Labem sever
Ústí nad Labem západ
Ústí nad Labem-Střekov
Valašské Meziříčí
Velká Bystřice
Veselí nad Lužnicí
Veselí nad Moravou
Volary
Vratimov
Vrchlabí
Vsetín
Zábřeh na Moravě
Znojmo
Ždírec nad Doubravou

[12]

Provozní jednotky a Střediska oprav kolejových vozidel ČD Cargo:
Provozní jednotky:
Plzeň
Ústí nad Labem
Praha
Nymburk
České Budějovice
Česká Třebová
Brno
Olomouc
Ostrava

Střediska oprav kolejových vozidel:
Ústí nad Labem
České Budějovice
Ostrava  [12]


4.2  Typ provozoven
Existuje více typů provozoven ČD Cargo. Po celé České republice je 128 nákladních pokladen sloužících pro nakládání věcí k přepravě, dále je u nás 9 provozních jednotek a 3 střediska oprav kolejových. [12]

4.3  Prodejní doba
Provozní doba terminálu Lovosice:
Po – Pá 6 – 22 hod.
So 6 – 16 hod. [13]

4.4  Nabízené služby
4.4.1  Přeprava komodit
4.4.1.1  Železo a strojírenské výrobky
S přepravou železa a strojírenských výrobků má společnost ČD Caego bohaté zkušenosti. Přepravuje jak surovou rudu, tak samotné železo, ocel, neželezné kovy a výrobky z nich. Firma je schopna zajistit také transport velkých strojů jako jsou turbíny, čerpadla, kompresory či parní kotle.
Přepravované druhy zboží:
Rudy železné a jejich koncentráty, atd. železo, ocel, neželezné kovy a výrobky z nich, železný šrot, stroje. [14]

4.4.1.2  Stavebniny
Při přepravě stavebnin a nerostných surovin používaných ve stavebnictví má železnice nezastupitelné místo. Ročně se ve vozech ČD Cargo přemístí z místa na místo bezmála 10 milionů tun stavebních materiálů, především hromadných substrátů.
Přepravované druhy zboží:
Vápence, vápno a cement,s třešní tašky, cihly, tvárnice, výrobky z betonu, obklady a dlažby, panely a v neposlední řadě betonová pražce na obnovu železniční sítě. Dále se jedná o přepravu písků a štěrků. [14]

4.4.1.3  Chemické výrobky a kapalná paliva
Společnost má dlouholeté zkušenosti s transportem chemických výrobků a kapalných paliv. Specializuje se na přepravu celé škály surovin, polotovarů a produktů, které svým obsahem ovlivňují všechny průmyslové oblasti a zasahují do každodenního života jednotlivců. Nejdůležitější přepravovanou surovinou je ropa a všechny chemické výrobky z ní vyrobené. [14]
Přepravované druhy zboží:
Škála přepravovaných chemických surovin, výrobků a kapalných paliv je velmi rozsáhlá.
Patří sem ropa, oleje, benziny, nafta, plyny, hnojiva, kyseliny, chloridy, oxidy, hydroxidy, sírany, uhlovodíky, fenoly, vazelína, vosk, asfalt, plastové výrobky, fólie, léky, vitamíny, hormony, očkovací látky, vata, obvazy, barvy, pryskyřice, parfémy, laky na vlasy, mýdlo, tělové krémy, lepidla, zápalky, želatina, pojidla, prací prostředky, insekticidy, fungicidy, herbicidy, kaučuk, pneumatiky. [14]

4.4.1.4  Dřevo a papírenské výrobky
Pro přepravu dřeva a papírenských výrobků firma nabízí velmi výhodné podmínky. Ročně přemístí více než 5 milionů tun tohoto zboží. Zajišťujeme vnitrostátní i mezinárodní přepravu dřevěné štěpky, surového dřeva, řeziva, dřevěného nábytku i jeho částí, celulózy a papírenských výrobků. [14]

4.4.1.5  Potravinářské a zemědělské výrobky
ČD Cargo, a.s. zajišťuje přepravu potravin a zemědělských výrobků ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě. Jako doplňkovou službu vypracovává analýzy přepravních potřeb a navrhuje možné řešení včetně cenové nabídky. Dle vašich potřeb jsme schopni sestavit individuální jízdní řád. U dlouhodobých projektů garantujeme cenovou stabilitu. [14]
Přepravované druhy zboží:
Mezi potraviny a zemědělské výrobky přepravované ČD Cargo, a.s. patří potraviny a oleje, cukrová řepa a řízky, melasa, brambory, obiloviny, semena a odpady v potravinářském průmyslu, ostatní zboží rostlinného a živočišného původu. [14]

4.4.1.6  Černé a hnědé uhlí
Přeprava uhlí patří ke hlavním činnostem nákladní přepravy ČD Cargo, a.s. Na celkové přepravě se podílí asi 30%. V roce 2008 to představovalo 22,4 mil. tun tohoto substrátu, a to ve vnitrostátní dopravě, dovozu a vývozu.
Nemalou část tvoří přeprava v režimu tranzit. Velký objem přepravy černého a hnědého uhlí souvisí s intenzivní těžbou této nerostné suroviny v České republice - hnědého uhlí v severočeské pánvi a černého uhlí v ostravsko-karvinské pánvi.
Velká část přeprav hnědého uhlí směřuje do elektráren firmy ČEZ, a. s., zbylá část je určena pro menší odběratele a pro slovenské teplárny.
Uhlí z ostravsko-karvinské pánve zabezpečuje provoz energetických a hutních gigantů nejen u nás, ale i v cizině (Rakousko, Německo, Maďarsko, Slovensko). [14]

4.4.1.7  Automotive
Hnacím motorem naší ekonomiky a exportu je v posledních letech výroba  automobilů. ČD Cargo, a.s. realizuje dlouhodobě přepravu hotových i rozložených osobních a nákladních automobilů, karosérií, autodílů a motorů, popř. dalšího příslušenství k motorovým vozidlům. Přeprava hotových automobilů po železnici představuje objem v rozsahu cca.
70 % výroby. Jsme schopni realizovat přepravy jednotlivě i v přímých ucelených vlacích. [14]

4.4.1.8  Ostatní komodity

4.4.2  Vlečkové služby
Pro úpravu přepravně právních vztahů při uspokojování přepravních potřeb v oblasti přepravy vozových zásilek z/na vlečky (vzájemná odevzdávka vozů, přechod vozidel, technologie provozu, sledování pobytu na vlečkách, místní převozy) jsou Českými drahami vydány jednotné obchodně přepravní podmínky pro vlečky. [15]

Podmínky:
Pokud má vlastník vlečky zájem na ní provozovat drážní dopravu s ČD Cargo, musí být vydáno platné úřední povolení pro danou vlečku.
Provozovatel vlečky musí zajistit:
• uzavření smlouvy o styku vzájemně zaústěných drah s provozovateli sousedících drah;
• uzavření smlouvy o provozování drážní dopravy na vlečce se všemi provozovateli drážní dopravy na vlečce. [15]
Vlastník vlečky musí také s ČD Cargo uzavřít smlouvu o obchodních a přepravních podmínkách na vlečce – tato smlouva specifikuje konkrétní přístavbu a odsun vozů včetně jejich předávky a cenu za prováděné úkony. [15]

4.4.3  Přeprava vozových zásilek
4.4.3.1  Systémové vlaky
Systémové vlaky jsou speciálním produktem ČD cargo pro přepravu konvenčních vozových zásilek. Přinášejí rychlé spojení s možností doplňování zásilek v nácestných stanicích. Je v nich přepravováno zboží od více odesílatelů nebo pro více příjemců. Využít je proto mohou všichni zákazníkům, kteří nemají dostatek zátěže do ucelených vlaků. [16]
Praktický příklad:
Princip těchto vlaků je možné dobře vysvětlit na příkladu systémového vlaku ADRIA, který spojuje Ostravsko s přístavem Rijeka. Na této trase bylo pravidelně přepravováno velké množství zboží vyráběného v severomoravských a polských hutích.
Toto zboží bylo k přepravě původně podáváno jako jednotlivé vozové zásilky, ty byly navíc často směrovány z České republiky přes Čadcu do Žiliny. Byla to zdlouhavá a neefektivní přeprava. Systémový vlak ADRIA soustředil tyto zásilky do jednoho celku. Výrazně se tak snížily náklady a zkrátila se doba přepravy na současných cca 45 hodin.
Ve spolupráci s firmou RND s.r.o. je vlak po celé trase sledován a zákazník může obdržet průběžné informace o pohybu svých zásilek. Největším přínosem jsou výhodnější cenové podmínky. [16]

4.4.3.2  Jednotlivé vozy
Přeprava nákladu jednotlivými vozy je vhodným řešením pro zákazníka, který požaduje přepravu menšího objemu zboží. Na přepravu těchto vozových zásilek je použit jeden vůz nebo skupina několika železničních vozů (maximálně pěti). Tyto vozy jsou od odesílatele k příjemci dopravovány běžnou cestou.
To znamená, že jsou na své cestě řazeny postupně v několika vlacích za sebou. Od odesílatele jsou svezeny manipulačním vlakem do nejbližší seřaďovací stanice. Odtud jsou dále odeslány dálkovým vlakem do seřaďovací stanice nejblíže příjemci, a k němu rozvezeny opět místním vlakem. [16]

4.4.3.3  Ucelené vlaky
Ucelené vlaky představují nejvhodnější způsob přepravy pro objemnější zásilky. Jsou řazeny z vozů přepravujících pouze jednu zásilku a jedou přímo od odesílatele k příjemci bez jakýchkoli řadicích prací. Doba jízdy zásilky se tak výrazně zkracuje a díky zjednodušené manipulaci je přeprava ucelenými vlaky podstatně cenově výhodnější.
Jedinou podmínkou pro využití této formy dopravy je tedy dostatečná velikost zásilky, která ucelený vlak naplní. [16]

4.4.4  Intermodální přeprava
Intermodální neboli kombinovaná přeprava zboží v jednom jediném přepravním prostředku nebo silničním vozidle. Převážná část trasy se uskutečňuje po železnici, vnitrozemskou vodní cestou nebo po moři bez manipulace se samotným zbožím, přičemž svoz a rozvoz probíhá zpravidla po silnici. [17]

Typy dopravních systémů:
Kombinovaná doprava má dva základní typy přepravních systémů, a to kombinovanou dopravu nedoprovázenou a doprovázenou.
Kombinovaná doprava doprovázená je přeprava silničních vozidel na soupravách tvořených speciálními nízkopodlažními železničními vozy.
Kombinovaná doprava nedoprovázená je přeprava prováděná pomocí velkých kontejnerů, výměnných nástaveb a návěsů. [17]

Zajištění přepravy
ČD Cargo, a. s. zajišťuje přepravy v kombinované dopravě po celé Evropě ve spolupráci s ostatními železničními podniky od nabídky ceny za celou trasu až po řešení technologie přepravy a sledování kvality. Zásilky v ucelených vlacích jsou dodávány s přesností na hodinu. [17]

4.4.5  Údržba a opravy kolejových vozidel
Údržbu a opravy kolejových vozidel ve společnosti ČD Cargo, a.s. zajišťuje Odbor údržby a oprav kolejových vozidel.
Jeho hlavní náplní jsou činnosti spojené s kolejovými vozidly, zejména zajištění údržby a opravy hnacích vozidel a nákladních vagonů, zlepšování stavu a vybavení hnacích vozidel v souladu s požadovanými standardy bezpečnosti zajištění schvalovacího řízení pro nová a modernizovaná kolejová vozidla.
Vlastní údržba a opravy železničních kolejových vozidel jsou prováděny v jednotlivých opravnách kolejových vozidel, které jsou soustředěny do Středisek oprav kolejových vozidel (SOKV Ostrava, SOKV Ústí nad Labem, SOKV České Budějovice).
SOKV provádějí nejen údržbu a opravy kolejových vozidel ČD Cargo, ale i opravy kolejových vozidel externích zákazníků a další služby dle technologického vybavení pracovišť. [18]

4.4.6  Terminály
Kontejnerové terminály slouží zejména k tvorbě ucelených vlaků kombinované dopravy jak ve vnitrostátní, tak zejména v mezinárodní dopravě. Výhodou ucelených vlaků je vyšší rychlost a bezpečnost přepravy. Prostřednictvím jediné manipulační jednotky umožňují také jednodušší manipulaci se zbožím na jednom místě.
Pro urychlení přepravy jsou minimalizovány pobyty vlaků kombinované dopravy v pohraničních stanicích na několik minut a lokomotivy se během přepravy nepřepřahají. [19]

Překladiště
K manipulaci s velkými kontejnery a výměnnými nástavbami používají operátoři zabývající se přepravou kontejnerů překladiště – kontejnerové terminály. [19]

Největší kontejnerové terminály jsou
• Lovosice
• Praha Uhříněves
• Praha Žižkov
• Mělník
• Lípa nad Dřevnicí [19]5. Hospodářské výsledky řetězce
5.1  Maloobchodní obrat řetězce

Za první pololetí roku 2009 přepravilo Cargo o 32 % méně zboží než v loňském roce. Celkové tržby dosáhly 6,9 mld. Kč a díky obchodním a protikrizovým opatřením poklesl meziročně pouze o 24 %. Na meziroční pokles výkonů nákladní železniční dopravy má vliv menší poptávka po přepravních službách zejména v oblasti přepravy železa a strojírenských výrobků a černého uhlí a koksu. Předpoklad zvýšení přepravních objemů v důsledku zavedení „šrotovného“ v sousedních zemích byl také nižší než se původně předpokládalo. Ve druhém pololetí však společnost předpokládá již mírný nárůst přeprav v hlavních oblastech výkonů (přeprava železa, uhlí, stavebnin či chemických výrobků) [20]


6. Postavení a ocenění řetězce
6.1  Postavení řetězce v TOP 10, TOP 100
Společnosti ČD Cargo, a. s. náleží podle tržeb za rok 2008 37. místo v žebříčku
Czech Top 100. Tržby činily 17 197 254 tis. Kč, pro srovnání první v žebříčku, Škoda auto a. s. měla tržby ve výši 200 182 000 tis. Kč [21]

6.2  Získaná ocenění – Prodejce roku atd.
Společnost ČD Cargo neobdržela po dobu svoji existence žádné významné ocenění.


Vztah řetězce s okolím
7.1.  Vztah s okolím řetězce
7.1.1  Tiskopisy
Motion Cargo
Palubní revue ČD Cargo, a. s. Motion Cargo je nabízena bezplatně na palubách vlaků, manažerům, poslancům a hejtmanům. která přináší informace. Je určena pro zpříjemnění cest expresními vlaky ČD vyšší kvality – EuroCity, InterCity a SuperCity Pendolino. Dále zprostředkuje řadu informací o nabídce služeb ČD Cargo, a.s. Je dvojjazyčná: česko-anglická. [22] 
Bulletin ČD Cargo
Speciál ČD Cargo
Výroční zprávy

7.1.2  Veřejné akce
Kalendář akcí
• 4.11.-6.11.2009
Konference ČD Cargo
Špindlerův Mlýn
• 14.9.-18.9.2009
5. mezinárodní veletrh Transport a Logistika
Výstaviště – Brno
ČD Cargo, a. s. jako jeden z pěti největších železničních přepravců EU, představil své služby z oblasti dopravy a logistiky, jako je přeprava široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přeprava kontejnerů a kamionových návěsů, přeprava mimořádných a nadrozměrných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další.
• 16.6. -18. 6. 2009
Czech Raildays 2009
Ostrava
Společnost ČD Cargo zde prezentovala své produkty a služby v rámci společné expozice Českých drah.
• 12.5. -15.5.2009
Transport Logistic
Nové výstaviště Mnichov
• 21.4.- 24.4.2009
TransRussia
Expocentre, Moskva [23]

7.2.  Vztah s územní samosprávou (městem, krajem), školami
7.2.1  Spolupráce se středními školami
ČD Cargo, a.s., od počátku svého vzniku navázalo úzkou spolupráci se středními školami. Výsledkem této spolupráce je 14 partnerských škol, které se smluvně zavázali k úzké spolupráci při přípravě studentů, kteří tak získávají větší možnost uplatnit se na trhu práce po ukončení studia.
Stát se studentem jedné z těchto smluvních škol přináší výhody ke studiu. ČD Cargo, a. s., pro studenty těchto škol zajišťuje na pravidelné praxe na různých typech provozních pracovišť a nabízí studentům zajímavý program, který v sobě obsahuje mnohé benefity. Motivační program je zajímavý již pro žáky základních škol, kteří se rozhodují, na kterou školu půjdou studovat. Dlouhodobá strategie společnosti je totiž zaměřena na podporu studentů již od samého počátku studia. Díky programu tak student může získat finanční příspěvek ke studiu a další bonusy. Účast v motivačním programu je ale vázána na pokračování spolupráce se studentem i po ukončení studia. Student po ukončení studia musí nastoupit na jednu z předem vybraných profesí ve společnosti na určitou dobu. V motivačním programu jsou podporovány především pracovní pozice strojvedoucí a vozmistr Zástupci škol a ČD Cargo, a. s. spolu jednají o potřebách studentů při praxích a představitelé ČD Cargo, a. s., seznamují zástupce škol se změnami a novými dokumenty, které souvisí s přípravou studentů na budoucí povolání.
Pro školní rok 2010/2011 je měsíční příspěvek pro nové žáky v motivačním programu 2 500,-Kč. [24]

7.2.2  Spolupráce s vysokými školami
Díky účasti na krátkodobých a dlouhodobých pracovních stážích v různých jednotkách organizační struktury ČD Cargo, a. s., se v současné době navazuje spolupráce s vybranými vysokými školami. Stejně jako je tomu u středních škol společnost
ČD Cargo, a.s., chce pro úzkou spolupráci získávat smluvní partnerské školy. Studenti těchto škol tak budou mít možnost získat zkušenosti v oblastech činnosti společnosti.
Spolupráce s vysokými školami není zaměřena pouze na vysoké školy s dopravním zaměřením. S ohledem na rozsah činností, které se ve společnosti realizují, chce společnost nabídnout možnost získání zkušeností i studentům v dalších oblastech, jako např. technické, ekonomické, marketingové, personální a dalších.
Spolupráce se školami může být pro studenty přínosná i v době ukončování studia. Mají nejen možnost získat témata na své bakalářské nebo diplomové práce, ale hlavně mohou zúčastnit výběrového řízení do absolventského trainee programu „Nadějné mládí v ČD Cargo“. [25]

7.2.3  Trainee program "Nadějné mládí v ČD Cargo"
Trainee program "Nadějné mládí v ČD Cargo" je šestiměsíční program pro absolventy vysokých škol, který dává příležitost uchazečům z různých oblastí vzdělání zapojit se do dění ve společnosti.
Uchazeč má možnost dokázat své schopnosti a dovednosti v průběhu jednoho dne v assessment centru, ve kterém se seznámí se základními informacemi o společnosti. Uchazeči s nejlepšími výsledky z assessment centra se zúčastní trainee programu „Nadějné mládí v ČD Cargo“. [26]
V současné době nejsou v rámci Trainee programu nabízeny žádné pozice. Další kolo výběru se předpokládá na červen 2010.
Cílem Trainee programu je seznámit účastníka programu s činností společnosti a připravit jej na výkon na vybraném pracovním místě. [26]

7.3  Vztah s obyvatelstvem
ČD Cargo podporovala:
Český paralympijský tým na olympiádě v Pekingu,
projekt v boji s rakovinou (Nadace pro výzkum rakoviny),
projekt pomoci lidem trpícím kožními nemocemi (DebRA ČR),
projekt Běhu naděje proti rakovině. [2]

Aktivně pak podpořili i turnaje stolního tenisu vozíčkářů Olpa cup, dětský tábor v Čekyni, tenisový turnaj čtyřher „Turnaj Strýčka Jedličky“, jehož výnos jde na podporu Jedličkova ústavu. Kromě toho se ČD Cargo, a. s., podílelo velkou měrou na podpoře významných historických výročí vybraných železničních tratí v ČR (např. 150 let Ústecko-teplické dráhy, 100 let dráhy Karlovy Vary – Mariánské Lázně nebo 150 let tzv. Kladensko-nučické dráhy). [2]

Preventivní vlak
K nejvýznamnějším osvětovým akcím můžeme zařadit projekt Preventivní vlak realizovaný společně s ČD. Přednášky a besedy na téma nebezpečí úrazů elektrickým proudem, chůze po kolejích nebo vyskakování a naskakování do vlaku měly velkou odezvu jak u žáků samotných, tak i u pedagogů. Akce se zúčastnilo přes 4 000 žáků základních a středních škol v Liberci, České Lípě, Děčíně, Ústí nad Labem, Olomouci, Přerově, Hradci Králové, Pardubicích a v Chrudimi. [2]

7.4  Vztah s neziskovými organizacemi
K charitativním akcím lze zařadit i zajištění přeprav pro občanské sdružení Diakonie Broumov. Pro toto charitativní sdružení ČD Cargo v roce 2008 přepravili téměř 500 vozů s šatstvem a dalším zbožím. [2]

7. Zajímavosti uveřejněné o řetězci

Odboráře Duška platí firma ČD Cargo
Železniční odborář Jaromír Dušek, který na sebe strhnul mediální pozornost svými výroky o homosexuálech údajně ovládajících ministerstvo dopravy a České dráhy, není jen předsedou Svazu odborářů služeb a dopravy (Sosad). Je také zaměstnancem společnosti ČD Cargo, stoprocentní dcery Českých drah. Objevily se i nepotvrzené informace, že Dušek je poradcem generálního ředitele ČD Cargo Josefa Bazaly. To ale firma jednoznačně odmítá. Otázkou je, co přesně dnes Dušek v ČD Cargo dělá.  Obvyklé je, že několik málo odborářů (v závislosti na počtu jejich členů ve firmě) je plně či částečně uvolněno pro odborovou činnost. Obvyklý poměr  je 1:600 (jeden uvolněný na šest set členů).  Vzhledem k nízkému celkovému počtu členů Sosad, by tento svaz měl v ČD Cargo reprezentovat maximálně jeden člověk, který nedělá nic jiného než odborovou činnost.  Zda je jím právě Jaromír Dušek, se týdeníku Ekonom přes veškerou snahu nepodařilo zjistit.  Sám Dušek na otázky nereagoval. Duškův zaměstnanecký poměr k ČD Cargo může ale vysvětlovat, proč je k této dceřiné firmě ČD, zabezpečující nákladní dopravu, podstatně méně kritický  než k mateřským Českým drahám.  [27]

Seznam použité literatury

[1] Obchodní rejstřík [online]. Stránky ministerstva spravedlnosti [cit. 2010-04-01]. Dostupný z WWW: <http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchSubject>.

[2] Výroční zpráva [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-05]. Dostupný z WWW: <http://www.cdcargo.cz/cd-cargo/profil-spolecnosti/vyrocni-zpravy/-4103/>

[3] Historie [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-05]  . Dostupný z WWW: <http://www.cdcargo.cz/cd-cargo/profil-spolecnosti/historie/-75/>

[4] Strategie ČD Cargo [online]. Stránky Evropské ekonomické a sociální komise
[cit. 2010-04-05]. Dostupný z WWW: <http://www.eesc.europa.eu/sections/ten/events/transport/2009-04-28-competitive-freight/Mr-Rodan-Senekl-Czech-Railways-Cargo-cs.pdf>

[5] ISO [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-05]  . Dostupný z WWW: <http://www.cdcargo.cz/cd-cargo/profil-spolecnosti/iso-9001/-76/>

[6] Vrcholové vedení [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-05]  . Dostupný z WWW: <http://www.cdcargo.cz/cd-cargo/vedeni-spolecnosti/vrcholove-vedeni/-79/>

[7] Představenstvo [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-05]  . Dostupný z WWW: <http://www.cdcargo.cz/cd-cargo/vedeni-spolecnosti/predstavenstvo/-77/>
[8] Dozorčí a správní rada [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-05]  . Dostupný z WWW: <http://www.cdcargo.cz/cd-cargo/vedeni-spolecnosti/dozorci-a-spravni-rada/-78/>

[9] Výbor pro audit [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-05]. Dostupný z WWW: <http://www.cdcargo.cz/cd-cargo/vedeni-spolecnosti/vybor-pro-audit/-5523/>
[10] Kolektivní smlouva [online]. Stránky OSŽ [cit. 2010-04-05]. Dostupný z WWW: <http://www.osz.org/index.php?option=com_remository&Itemid=77&func=startdown&id=113>

[11] Zaměstnanecká In-karta [online]. Stránky skupiny České dráhy [cit. 2010-04-05]. Dostupný z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/kariera/zamestnanecka-in-karta/-5173/>

[12] Seznam stanic [online]. Stránky ČD Cargo. Dostupný z WWW: [cit. 2010-04-05] <http://tr6.datis.cdrail.cz/>

[13] Terminál Lovosice [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-05]. Dostupný z WWW: <http://www.cdcargo.cz/produkty-a-sluzby/intermodalni-preprava/terminaly-lovosice/-103/>

[14] Přeprava komodit [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-05]. Dostupný z WWW: <http://www.cdcargo.cz/produkty-a-sluzby/preprava-komodit/zelezo-a-strojirenske-vyrobky/-39/>

[15] Vlečkové služby [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-05]. Dostupný z WWW: <http://www.cdcargo.cz/produkty-a-sluzby/vleckove-sluzby/-47/>

[16] Přeprava vozových zásilek [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-05]. Dostupný z WWW: <http://www.cdcargo.cz/produkty-a-sluzby/preprava-vozovych-zasilek/systemove-vlaky/-48/>

[17] Intermodální přeprava [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-05]. Dostupný z WWW:  <http://www.cdcargo.cz/produkty-a-sluzby/intermodalni-preprava/-51/>

[18] Údržba a opravy kolejových vozidel [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-07]. Dostupný z WWW:  <http://www.cdcargo.cz/produkty-a-sluzby/udrzba-a-opravy-kv/-3358/>

[19] Terminály [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-07]. Dostupný z WWW: <http://www.cdcargo.cz/produkty-a-sluzby/intermodalni-preprava/terminaly/-52/>
[20] Pololetní zprávy [online]. Stránky skupiny České dráhy [cit. 2010-04-07]  . Dostupný z WWW: <http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/fakta-a-cisla/vyrocni-zpravy/-3251/>

[21] Czech Top 100 [online]. Stránky Hospodářských novin [cit. 2010-04-08]. Dostupný z WWW: <http://ekonomika.ihned.cz/c1-37472510-czech-top-100-tretine-nejvyznamnejsich-firem-klesly-trzby>

[22] Motion Cargo [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-07]. Dostupný z WWW: <http://www.cdcargo.cz/informacni-servis/motion-cargo/-241/>

[23] Kalendář akcí [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-07]. Dostupný z WWW: <http://www.cdcargo.cz/cs/informacni-servis/kalendar-akci/default.htm>

[24] Spolupráce se středními školami [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-07]. Dostupný z WWW:
<http://www.cdcargo.cz/kariera/student-ss/spoluprace-se-skolami/-2852/>

[25] Spolupráce se vysokými školami [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-07]. Dostupný z WWW:
<http://www.cdcargo.cz/kariera/student-vs/spoluprace-se-skolami/-2854/>

[26] Trainee program [online]. Stránky ČD Cargo [cit. 2010-04-07]. Dostupný z WWW: <http://www.cdcargo.cz/kariera/trainee-program/-3015/>

[27] Odboráře Duška platí ČD Cargo [online]. Stránky časopisu Ekonom
[cit. 2010-04-08]. Dostupný z WWW:
<http://ekonom.ihned.cz/c1-41095360-ekonom-odborare-duska-plati-firma-cd-cargo>Seznam použitých zkratek

atd. a tak dále
apod. a podobně
a.s. akciová společnost
ČD České Dráhy
IČO indetifikační číslo osoby
DIČ daňové identifikační číslo
Kč koruna česká
tis. tisíc
tzv. tak zvaně
PSČ poštovní směrovací číslo
ČSD Československých státních drah
ČMD Českomoravské dráhy
SŽ Slovenské železnice
EC EuroCity
EU Evropská unie
s.r.o. společnost s ručením omezeným
pozn. poznámka
OSZ Odborový svaz železničářů
FSČR Federace strojvůdců České republiky
FVČ Federace vlakových čet
UŽZ Unie železničních zaměstnanců
FŽ ČR Federace železničářů
SOSaD Svaz odborářů služeb a dopravy
mil. milion
SOKV středisko opravy kolejových vozidel
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM