ŘETĚZCE Z OBORU INFORMAČNÍCH TECHNOLOGÍÍ

1. Úvodní informace
1. 1. Informační technologie – definice
Informační technologie (anglicky information technology, zkratka IT) je věda, která se zabývá způsobem, jakým fungují počítače, respektive jakým způsobem funguje jejich hmotná část, tedy hardware. Zároveň je to také souhrnné označení pro tyto technologie. Informační technologií je každý elektronický přístroj schopný zpracovávat nějaké informace, tedy přijmout nějaká vstupní data, samostatně s nimi provést nějaké operace a vydat příslušná data výstupní. Obor informační technologie hledá nejefektivnější řešení, jak tyto technologie vytvořit, sestavit, propojit, zdokonalit, vynalézají nové a vytvářejí programy, které zajistí komunikaci s dalšími programy, které bude používat uživatel přístroje (aplikacemi nebo softwarem). Lidé, kteří pracují v oboru nebo se zajímají o obor informačních technologií se však zkráceně nazývají informatici stejně jako lidé, kteří se zabývají zpracováním informací, což vede k záměnám a zmatkům v pojmech informatika a informační technologie, ačkoli má každý jinou náplň.

1. 2. Informační společnost
Cesta k informační společnosti je podporována současnou technologickou revolucí, která je založena na vzájemném propojení informačních, komunikačních a masově-mediálních technologií. Jejím výsledkem je dramatické snížení prostorového a časového omezení a zvýšení přístupu k množství veřejných informací. Oproti předchozím technologickým vlnám je vliv propojených informačních, komunikačních a mediálních technologií charakterizován širokou plošností a vysokou rychlostí pronikání do všech oblastí společnosti. Změny se ve velmi krátké době dotknou prakticky veškerého průmyslu i služeb, veřejného i soukromého sektoru, celé společnosti v práci i mimo ni, vzdělávání i zábavy v každodenním životě. Informační společnost tak zásadně změní podnikání, veřejnou administrativu i život každého občana.

V polovině devadesátých let se začalo s budováním informačních dálnic s cílem v příštím desetiletí vybudovat globální informační infrastrukturu, která umožní masové propojení informačních zdrojů a prostředků zpracování informací do globální sítě. Slovo infrastruktura se obecně používá pro tradiční komunikace určené k cestování a k přenosu materiálu. V souvislosti se vzájemným splýváním komunikačních, informačních a mediálních technologií pak infrastruktura znamená prostředky a systémy podporující přenos jakékoli formy digitálně zpracovávaných dat. Systém globální informační infrastruktury umožní koordinovat činnosti lidí, procesy, techniku a technologii.

Nejvýznačnějším rysem informační společnosti je posun od závislosti na interních informačních systémech k systémům využívajících externí komunikace. Internet je konkrétním příkladem (prototypem) informační dálnice a důležitým nástrojem pro rozšíření nových služeb. Splývání informačních, komunikačních a masově-mediálních technologií vytvoří klíčový průmysl přicházejícího století.

V průběhu příštích deseti let lze očekávat postupný nástup nové éry informační společnosti, jejímž základním rysem bude vytvoření globální sítě umožňující nejen vzájemnou komunikaci, ale především poskytující velké množství dat. Povýšení infrastruktury z komunikační na informační úroveň bude dalším důležitým krokem směrem k informační společnosti. Globální informační infrastruktura umožňující propojení koncových uživatelů bez zprostředkovatelů je klíčem k vytváření a přenosu znalostí. Zároveň přináší malým i středním podnikům nové možnosti zapojení do globálních aktivit a bezprostředně nabízet své služby na globálním trhu.

1. 3.  ICT Unie
ICT UNIE je profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, dalších podnikatelských a vzdělávacích subjektů, jehož cílem je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií ve společnosti, včetně vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací v České republice, jako nezbytného předpokladu pro vytváření informační společnosti.

Sdružení navazuje ve své činnosti na cíle Sdružení pro informační společnost (SPIS) a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS).
Sdružení definuje, reprezentuje, odporuje a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské prostředí, které při respektování etických zásad podnikání povede k dlouhodobému rozvoji informační společnosti. Vzhledem k tomu, že rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací je založen na otevřené soutěži, je specifickým cílem Sdružení podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice.

ICTU má téměř osmdesát členů, prezidentem je Svatoslav Novák. Za dobu své existence SPIS a APVTS realizovaly řadu zajímavých projektů, uspořádaly spoustu společenských, diskusních a pracovních akcí, vydaly strategické dokumenty a mnoho stanovistek a připomínek k návrhům legislativních norem.

1. 4. Czech ICT Alliance
Czech ICT Alliance vznikla formálně v září 2005 pod záštitou agentury CzechTrade, vládní České agentury na podporu obchodu a od té doby zrealizovala několik klíčových zahraničních aktivit na podporu českého ICT exportu.

Nejvýznamnějším projektem je národní den v rámci veletrhu CeBIT se zaměřením na outsourcing.České firmy nabízí špičkově vzdělané a zkušené IT pracovníky se znalostí cizích jazyků. Česká republika zase kvalitní infrastrukturu a stabilní regulační a právní prostředí. Díky členství v EU a své pozici v srdci Evropy jsme pro ostatní partnery velice atraktivním spolupracovníkem.Hlavním cílem Aliance je využít těchto výhod České republiky a vybudovat silnou značku kvalitního českého ICT a také napomoci získat firmám konkrétní kontakty na potenciální zákazníky, jež přetvoří v úspěšně realizované projekty.


2. Zahraniční řetězce v oblasti IT
2. 1. MICROSOFT s.r.o.
Den zápisu do Obchodního rejstříku: 18. září 1992
Základní kapitál: 13 073 000 Kč
Sídlo: Vyskočilova 1461/2a, 140 00  Praha 4

Předmětem podnikání Společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky a poskytování software. Až do roku 2004 byla jediným společníkem Společnosti společnost Microsoft Corporation. Na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu ze zde 21. ledna 2004 převedla společnost Microsoft Corporation část svého obchodního podílu na společnost MSHC, LLC, CSC Services of  Nevada Inc. K 24. červnu 2005 došlo ke sloučení společnosti Microsoft Business Solutions Česká republika s.r.o se Společností, která se stala nástupnickou společností společnosti Microsoft Business Solutions Česká republika s.r.o.

Společnost Microsoft byla založena v roce 1975 a je nejvýznamnější světovou společností v oblasti softwaru, služeb a internetových technologií pro osobní a obchodní využití. Microsoft Corporation je celosvětově jednou z největších společností na základě tržní kapitalizace.

2. 2. Intel Czech Tradings
Den zápisu do Obchodního rejstříku: 13. září 1993
Základní kapitál: 318 674 000 Kč
Sídlo: Pobřežní 3, 186 00  Praha 8

Intel Czech Tradings. Inc je obchodní entitou zřízenou podle práva státu Califormia, mateřskou společností ICT je Intel International, Corp., USA. ICT je součástí jejího konsolidačního celku. ICT jako zřizovatel zřídil v roce 1993 v České republice organizační složku v souladu s českým právem. Předmětem činnosti je zprostředkování obchodů s komponenty informačních technologií, vyráběných Intel Corporation, a podpora jejich prodejů marketingovými aktivitami v oblasti Střední a Východní Evropy.

2. 3. Novell – Praha, s.r.o.
Den zápisu do Obchodního rejstříku: 9. listopadu 1994
Základní kapitál: 4 000 000 Kč
Sídlo: Na Žertvách 29/2247, 180 00  Praha 8
Společnost Novell byla založena v roce 1983. Centrála Novellu se nachází ve Walthamu, v americkém státě Massachuset. Klíčová střediska Novellu jsou v utažském Provu a německém Norimberku. Po celém světě zaměstnává Novell více než 4 100 lidí. Novell dodává své produkty a řešení zákazníkům z různých segmentů trhu, kteří oceňují vyspělá řešení pro datová centra, zabezpečení a řízení identit, řízení zdrojů, týmovou spolupráci i pracovní stanice. Předmětem podnikání společnosti je koupe zboží za účelem jeho dalšího prodeje, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, průzkum trhu, školení v oblasti software a služeb, marketingové služby, poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software a zpracování dat, služby databank a správa sítí

2. 4. IBM Česká republika, spol. s r.o.
Den zápisu do Obchodního rejstříku: 20. prosince 1990
Základní kapitál: 84 132 000 Kč
Sídlo: V Parku 2294/4, 148 00  Praha 4

Společnost IBM vznikla již v roce 1911. Dnešní podobu názvu – International Business Machines (IBM) – přijala společnost v roce 1925, a to v době rozšíření svých obchodních aktivit do Kanady a Evropy. V současnosti působí společnost IBM ve 170 zemích světa. V Československu založila IBM svoji pobočku poprvé v roce 1932 (znárodněna v roce 1948). IBM ČSFR se stala dvacátou společností IBM v Evropě 25. ledna 1991. Společnost IBM Česká republika, společnost s ručením omezeným, pobočka společnosti IBM World Trade Corporation na počátku roku 1993 po rozdělení Československa. IBM Česká republika má sídlo v Praze a pobočky v druhých dvou největších městech České republiky, Brně a Ostravě. Převažující činností IBM Česká republika je prodej širokého spektra IT technologií od serverů a systémů pro ukládání dat až po software a IT služby včetně konzultačních. K hlavním cílům IBM patří poskytování komplexních služeb systémového integrátora a prosazování výhod elektronického obchodu do každodenního života firem. IBM Česká republika využívá pro svou obchodní činnost i síť autorizovaných obchodních partnerů tzv. IBM Business Partners.

3. Tuzemské řetězce v oblasti IT
3. 1. ICZ a.s.
Den zápisu do Obchodního rejstříku: 21. července 1997
Základní kapitál: 154 869 000 Kč (154 869 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Akcie na jméno jsou převoditelné bez omezení.)
Sídlo: Hvězdova 1689/2a, 140 00  Praha 4
Certifikace dle norem ISO 9001, ISO 27001 a ISO 14001

ICZ patří mezi nejvýznamnější české firmy, které nabízejí integrovaná softwarová a síťová
řešení. Zákazníkům poskytuje služby na bázi širokého spektra platforem a technologií
včetně vývoje aplikací na zakázku a projektů v oblasti ochrany a bezpečnosti informací.
Zaměřuje se na oblast veřejné správy, zdravotnictví, telekomunikací, financí, logistiky,
průmyslu a služeb. Společnost ICZ poskytuje řešení pro elektronickou správu dokumentů,
její nabídka zahrnuje rovněž služby, servis a aplikace v oblasti hlasových komunikací. Společnost ICZ každým rokem potvrzuje, že patří ke stabilním firmám na trhu informačních technologií v České republice.

Pravidelně patří mezi „TOP 10 Systémových integrátorů“ a „Českých 100 nejlepších“ mezi něž se zařadila i v roce 2008. ICZ je prověřena Národním bezpečnostním úřadem pro styk s utajovanými informacemi do stupně utajení „Důvěrné“. ICZ a.s. má pobočky v Praze, Brně, Opavě a Českých Budějovicích.

3. 2. eD´system Czech, a.s.
Den zápisu do Obchodního rejstříku: 3. března 1993
Základní kapitál: 300 000 000 Kč (200 000 ks  kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  1 500,- Kč)
Sídlo: Novoveská 1262/95, Ostrava – Mariánské Hory

Společnost eD´ system Czech, a.s. je nejvýznamnějším distributorem výpočetní techniky působícím na českém trhu a výrazně se uplatňuje v celém regionu Česko – Slovensko – Polsko.  Firma má sídlo a centrálu v Ostravě a pobočky v Praze, Brně, Pardubicích a v Plzni. Společnost zastupuje na trhu v současnosti více než 60 nejvýznamnějších světových dodavatelů ICT, čímž pokrývá vyvážené portfolio ICT produktů a stala se tak nejvýznamnějším článkem řetězce v obchodě s výrobky informačních technologií v ČR. Navíc se stále významněji projevuje její vliv i v oblasti spotřební elektroniky a digitální techniky. Šíře produktů zahrnuje prakticky úplný sortiment trhu IT.  Společnost eD´system Czech se také pravidelně umisťuje v prestižním žebříčku Czech TOP 100 a je držitelem certifikátu ISO 9001:2001.

Kromě České republiky vyvíjí společnost obchodní aktivity také v okolních zemích. V roce 2005 byla založena dceřinná společnost eD´ system Slovakia, s.r.o. s centrálou v Bratislavě a o rok později další pobočka – eD´ system Poland Sp. z o.o. – s centrálou v Krakově. 1. února 2008 došlo k integraci společnosti eD' system Czech, a.s. s další distribuční společností, dvojkou na českém trhu – s BGS LEVI Czech a.s. Tato fúze dala vzniknou největšímu distribuční firmě ve střední Evropě s předpokládaným ročním kumulovaným obratem ve výši 20 miliard Kč. Logistické centrum je umístěno v Ostravě. Skladové plochy přesahují výměru 17.000 m2 a díky moderním technologiím automatizace logistiky a více než 100 pracovníkům může být během jediného dne odbaveno na 10.000 samostatných balíků a několik set palet se zbožím. Geografické umístění na hranicích s Polskem a Slovenskem umožňuje z těchto skladů obsluhovat také zákazníky v okolních zemích.


4. Seznam použitých zdrojů
(1) Wikipedie [online]. [cit. 2010-04-18]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_technologie

(2)  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity [online]. [cit. 2010-04-18]. Dostupný z WWW: <http://www.fi.muni.cz/~smid/INFPOL99.htm

(3) ICT Unie [online]. [cit. 2010-04-18]. Dostupný z WWW: <http://www.spis.cz/index.php

(4) Czech ITC Alliance [online]. [cit. 2010-04-18]. Dostupný z WWW: <http://www.czechict.cz/

(5) Microsoft Česká republika [online]. Microsoft, s.r.o. [cit. 2010-04-18]. Dostupný z WWW: <http://www.microsoft.com/cze/onas/profil/ms_profile.mspx

(6) Obchodní rejstřík a sbírka listin [online]. Microsoft, s.r.o. [cit. 2010-04-18]. Dostupný z WWW: <http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/getFile?listina.@slCis=100903540&listina.@rozliseni=pdf&listina.@klic=df94a5f16e60cc357c3b13dbb13e7097

(7) Obchodní rejstřík a sbírka listin [online]. ICZ a.s. [cit. 2010-04-18]. Dostupný z WWW: <http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/getFile?listina.@slCis=100923261&listina.@rozliseni=pdf&listina.@klic=52c0ccb0c045e5adcef12be2ef8be25a

(8) Obchodní rejstřík a sbírka listin [online]. Novell-Praha, s.r.o. [cit. 2010-04-19]. Dostupný z WWW: <http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=54806&sysinf.vypis.rozsah=aktualni&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=16e9980adbc97994366e37e4821ead89&sysinf.spis.@oddil=C&sysinf.spis.@vlozka=32681&sysinf.spis.@soud=M%ECstsk%FDm%20soudem%20v%20Praze&sysinf.platnost=19.04.2010

(9) Novell-Praha, s.r.o. [online]. Novell [cit. 2010-04-19]. Dostupný z WWW: <http://www.novell.cz/cs/o-spolecnosti/

(10) Obchodní rejstřík a sbírka listin [online]. IBM Česká republika, spol s r.o. [cit. 2010 04 19]. Dostupný z WWW: <http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/getFile?listina.@slCis=100937303&listina.@rozliseni=pdf&listina.@klic=877913e75235d272aaec57958b9f0a9e

(11) eD´ system Czech, a. s. [online]. eD´system Czech [cit. 2010-04-19]. Dostupný z WWW: < http://www.edcz.cz/main.aspx?cls=FiremniProfil

(12) Obchodní rejstřík a sbírka listin [online]. eD´system Czech, a.s. [cit. 2010-04-19]. Dostupný z WWW: <http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=512190&sysinf.vypis.rozsah=aktualni&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=22e21c824ffc65003e25d5326af57976&sysinf.spis.@oddil=B&sysinf.spis.@vlozka=2613&sysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Ostrav%EC&sysinf.platnost=19.04.2010
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM