NÁKUP ZBOŽÍ OD MALOPĚSTITELŮ

1. Vymezení pojmu malopěstitel
Malopěstitel = drobný pěstitel = small grower.
Pěstitelství se zabývá rostlinnou výrobou. Pro činnost v oblasti živočišné výroby je používán pojem chovatelství.

1.1 Zakotvení malopěstitelství v českém právním systému
Malopěstitelství není považováno za podnikání. Živnostenský zákon ve všeobecných ustanoveních uvádí, že za živnost nelze považovat prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami (Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, § 3, odstavec 3, písm. f)).

V českých zákonech se dříve také objevoval pojem „samostatně hospodařící rolník“ (§ 12a zákona č. 219/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů – oba tyto zákony byly zrušeny zákonem č. 85/2004 Sb). Jednalo se o podnikatelskou fyzickou osobu, která provozovala zemědělskou činnost. V roce 2004 byla zákonem č. 85/2004 Sb. zavedena zvláštní forma podnikání s názvem „podnikání v zemědělství“. V případě fyzických osob tento pojem nahradil dříve platný pojem „samostatně hospodařící rolník“.

2. Zdanění příjmů malopěstitelů

2.1 Zařazení příjmů z malopěstitelské činnosti
Příjmy plynoucí malopěstitelům z prodeje nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků podléhají dani z příjmů. Jedná se o daň z příjmů fyzických osob. Příjem z malopěstitelské činnosti spadá mezi tzv. ostatní příjmy.

2.2 Osvobození od daně z příjmů
Příjmy malopěstitele jsou od daně z příjmů osvobozeny, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč (Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, § 10, odstavec 3, písm. a)).

3. Nákup a prodej ovoce a zeleniny
Požadavky na čerstvé ovoce a zeleninu stanovuje vyhláška č. 157/2003 Sb. Plodiny musí být celé, čerstvé, zdravé, bez známek hniloby a plísní, obsahující všechny základní části, ve stadiu technologické zralosti, očištěné a zbavené nežádoucích cizích příměsí.

3.1 Označování ovoce a zeleniny
Označování ovoce a zeleniny při prodeji upravuje vyhláška č. 324/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb. Dle evropských předpisů platných od září roku 2009 se z běžně pěstovaného ovoce a zeleniny v České republice do jakostních tříd zařazuje:
- jablka a hrušky,
- broskve a nektarinky,
- jahody,
- stolní hrozny révy vinné,
- salát,
- paprika,
- rajčata.
Tyto plodiny se musí při prodeji označovat jakostní třídou. Nezbytným údajem je také země původu. Krájené a řezané produkty musí nést označení „vhodné k přímému požití“ nebo „použití v kuchyni“. K některým druhům ovoce a zeleniny se vztahují speciální požadavky na označování. Například při prodeji brambor musí malopěstitel uvést odrůdu a varný typ.

4. Nákup a prodej hub
Podle § 3, odst. 8 zákona č. 110/1997 Sb., v platném znění, o potravinách a tabákových výrobcích musí osoby, jež houby pěstují, sbírají, uvádějí do oběhu nebo používají k další výrobě potravin, vlastnit osvědčení prokazující jejich znalost. Osoba musí úspěšně složit zkoušku ze znalosti hub. Příslušný doklad jí pak vydá hygienická stanice. Kromě odborné způsobilosti musí žadatel prokázat, že má v pořádku zrak (lékařskou zprávou). Osvědčení se vydává na dobu určitou, u osob starších 65 let musí být vždy po dvou letech obnoveno.

Je možno obchodovat pouze s některými druhy hub. Tyto houby se nazývají souhrnným názvem „tržní houby“. Tržní houby se dělí na houby volně rostoucí a houby pěstované.

4.1 Označování hub při prodeji
Při prodeji hub nesmí chybět tyto náležitosti:
- český název,
- datum sběru,
- doba použitelnosti,
- žampiony musí být označeny jakostní třídou.

4.2 Požadavky na jakost prodávaných hub
Tyto požadavky stanovuje vyhláška 157/2003 Sb. Houby musí být:
- pevné konzistence,
- dobře na sucho očištěné,
- bez cizích příměsí a nečistot.

Houby dále nesmějí být:
- přestárlé,
- plesnivé,
- zapařené,
- nadměrně vlhké.

Houba může být rozděleně maximálně jedním řezem a to takovým způsobem, že klobouk a třeň zůstanou spojeny. Vyjma klouzků není povoleno klobouky hub loupat.

U čerstvých hub je povolena perforace v maximálním rozsahu 10 % povrchu plochy řezu, přičemž jsou přípustné pouze tři otvory. Plodnice může být poškozena (z důvodu ulomení nebo požerku) nejvýše na dvou místech.

4.3 Skladování a přeprava hub

Čerstvé houby volně rostoucí – možno skladovat a přepravovat při teplotě v rozmezí od 0°C do 10°C, a to pouze v jedné vrstvě.
Čerstvé houby pěstované - možno skladovat a přepravovat při teplotě v rozmezí od 0°C do 6°C. V případě, že jsou balené pak je povoleno skladování a přeprava ve dvou vrstvách. U nebalených hub pak ve třech vrstvách.
Sušené houby - možno skladovat a přepravovat při teplotě maximálně 20°C. Relativní vlhkost nesmí překročit 65 %. Sušené houby lze prodávat pouze balené.

5. Nákup a prodej vajec

5.1 Označování vajec při prodeji
Na obale v které jsou vejce prodávána, musí být uvedeno:
- třída jakosti (třída A, třída B),
- datum minimální trvanlivosti,
- pokyny ke skladování,
- číslo třídírny,
- význam kódu producenta.

V případě, že je vejce prodáváno bez obalu, musí být uvedeno:
- třída jakosti (třída A, třída B),
- hmotnostní skupina (třída A: S, M, L, XL; třída B: vejce nespadající do třídy A),
- způsob chovu (klecový, na podestýlce, výběhový, ekologický),
- datum minimální trvanlivosti,
- význam kódu producenta.

5.2 Požadavky na jakost vajec
Skořápka musí být čistá, neporušená a nepoškozená. Žloutek má být žlutý a pevný, bílek se nesmí roztékat. Vejce nesmí uvnitř obsahovat žádná cizí tělesa (např. krevní skvrny).

5.3 Skladování vajec
Vejce se musí skladovat v suchém prostředí při stálé teplotě v rozmezí od 5°C do 18°C. Vejce nesmí být vystavena přímému slunci.

5.4 Prodej vajec v místě snášky
V některých případech dochází k prodeji a nákupu vajec přímo v místě snášky. Někdy se tento způsob označuje jako prodej ze dvora. V těchto podmínkách není vyžadováno označování vajec. Je však důležité, že vejce mohou být prodávána pouze konečným spotřebitelům. Vejce v tomto případě nepodléhají kontrole. Za kvalitu zodpovídá farmář (resp. chovatel).

Použité zdroje:

1. Státní zemědělská a potravinářská inspekce – Několik rad pro předvánoční nákup potravin [online]. [cit. 2010-04-07]. Dostupný z WWW: <http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1001191&nid=11342&chnum=2>.
2. Státní zemědělská a potravinářská inspekce – Když houby nerostou, dají se koupit aspoň žampiony [online]. [cit. 2010-04-07]. Dostupný z WWW: <http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1000472&docType=ART&nid=11327>.
3. iDNES.cz / Ekonomika – Vejce: vynikající i nepřijatelná [online]. [cit. 2010-04-08]. Dostupný z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/vejce-vynikajici-i-neprijatelna-dnv-/test.asp?c=A060407_473729_test_plz>.
4. Státní zemědělská a potravinářská inspekce – Jak by mělo vypadat kvalitní vejce [online]. [cit. 2010-04-08]. Dostupný z WWW: <http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1000249&docType=ART&nid=11327>.
5. Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.
6. Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.
7. Vyhláška č. 157/2003 Sb. kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM