INVENTARIZACE ZÁSOB ZBOŽÍ


Pravidla inventarizace upravuje  § 29 a 30 zákona o účetnictví. Účetní jednotky – obchody při inventarizace zjišťují skutečný stav zásob a ověřují  zda tento stav odpovídá jejich účetnictví.
Pokud ne, vznikají inventarizační rozdíly (manko a přebytek), dále zjišťují, zda s přihlédnutím  k předvídatelným rizikům  a možným ztrátám jsou zásoby správně oceněny.

1. 0.  Proces inventarizace zásob
Proces inventarizace zásob lze rozčlenit do pěti na sebe navazujících etap.
1. etapa
Zjištění skutečného stavu zásob fyzickou inventurou.
2. etapa
Vyhotovení inventurních soupisů osvědčující skutečný stav jednotlivých samostatně evidovaných  složek zásob.
      3 .  etapa
            Porovnání zjištěných skutečných stavů se sestavy podle účetnictví (skladová evidence)
            a vyčíslení inventarizačních rozdílů (mank a přebytků).
      4.  etapa
            Vypořádání inventarizačních rozdílů.
5. etapa
Zhodnocení  aktuálního stavu zásob.


1.1. Zjištění skutečného stavu zásob
Skutečný stav zásob se podle § 30 odst. 1 zákona o účetnictví zjišťuje fyzickou inventurou.
Fyzická inventura
předpokládá přístup členů inventarizační komise k zásobám. Členy inventarizace určuje firma vnitřním předpisem (předseda inventarizační komise a ostatní členové)
Je prováděna: vážením, měřením,počítáním, u vybraných druhů zásob je možný i technický propočet, apod..
V žádném případě by při fyzické inventuře nemělo být využíváno odhadu množství, takovéto
zjištění skutečnosti není průkazné. Nedůsledná a pouze formálně provedená inventarizace má za následek,že celá inventarizace bude pouze přesným vyjádřením nepřesných čísel a ostatní údajů o stavu zásob. V praxi se lze někdy setkat s takto formálním přístupem k inventuře s odůvodněním ,že pracovníci provádějící inventuru nejsou schopni skutečný stav zásob  správně spočítat, zejména při velkém obratu zásob.
V dnešní době se stále více využívá čárových kódů,které usnadňují práci se zbožím, jejím prodejem,evidencí a následnou inventarizací.  S použitím čárových kódů  můžeme rozlišit jednotlivé druhy zásob  podle různých kritérií,které nám usnadní přehlednost inventarizace,
nemluvně o rychlosti pořízení dat (zjištění stavu zásob).


1.2. Inventurní soupis
Stavy zásob jsou při inventarizaci zaznamenány na inventurních soupisech.
Průkazné inventurní soupisy obsahují náležitosti §30 odst. 2 zákona o účetnictví.
Náležitosti inventurního soupisu:
a) skutečnosti podle odstavce 1 tak, aby bylo možno zásoby jednoznačně určit,
b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a) a podpisový záznam osoby odpovědné  za provedení inventarizace,
c) způsob zjišťování  skutečných stavů,
d) ocenění zásob  k okamžiku ukončení inventury i pro účely podle § 26 odst. 3 zákona o účetnictví,
e) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.

Při provádění průběžné inventarizace  je možné nahradit inventurní soupis jiným  průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury. Také z těchto záznamů však musí být zřejmé, jak a kdy inventarizace probíhala a jakým způsobem byly vyúčtovány případné inventarizační rozdíly. Tímto záznamem však nebude pouhý zápis či poznámka o provedené  inventuře na kartách zásob.
Inventurní soupisy také nelze zaměňovat např. se soupisem majetkové podstaty podle §217 a náhled. insolventního zákona, i když tento soupis vychází z údajů dlužníka.

Inventarizace zboží v prodejnách v prodejních cenách
Pokud je zboží na prodejně vedeno pouze v prodejních cenách tzv. „kontrola korunou“ je potřeba upravit inventurní soupis o částku obchodní marže a DPH, tak aby se fyzický stav zboží uváděl v pořizovacích cenách.


1.3. Inventarizační rozdíly
Vznikají porovnáním skutečných stavů jednotlivých druhů zásob (zjištěné fyzickou inventurou a zaznamenáním v inventurních soupisech) s účetním stavem těchto zásob.
Pokud se při tomto porovnání zjistí rozdíl, je třeba ho vyčíslit v jednotkách množství i v penězích.
Druhy inventarizačních rozdílů:
a) manko : pokud je skutečný stav zásob nižší než stav v účetnictví,
b) přebytek: pokud je skutečný stav zásob vyšší než stav v účetnictví
Manka a přebytky zásob lze vzájemně vyrovnávat pouze tehdy, jedná-li  se manka a přebytky zásob , které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně  neúmyslnou záměnou  jednotlivých vzájemně zaměnitelných druhů zásob, např. v důsledku různých rozměrů zaměnitelného zboží  nebo podobného balení zásob.
Příklad:
Záměnu lze provést např. u manka 4 ks pneumatik Barum s přebytkem 4ks pneumatik Michaelin.
Záměnu nelze samozřejmě provést např. u manka 5 ks televizorů s přebytkem 5ks kuchyňských robotů.


1.4. Zhodnocení aktuálního stavu zásob

Poškození či znehodnocení zásob
Při inventarizaci zásob se vedle fyzické inventury zjišťuje i to, zda nebyly zásoby poškozeny nebo znehodnoceny, pokud se zjistí trvalé poškození, v důsledku kterého dochází buď k částečnému snížení jejich hodnoty nebo k úplné likvidaci, jde o snížení ocenění zboží trvalého charakteru.
Užitná hodnota
Při inventarizaci zásob se zjišťuje jejich užitná hodnota, která se porovnává s jejich oceněním  v účetnictví.
Pokud mají např. zásoby vyšší kvalitativní parametry než vyjadřuje účetní ocenění (latentní, skryté přírůstky zásob), tyto přírůstky se nepromítají do účetnictví tj. v jejich důsledku se jejich hodnota nezvyšuje.
Pokud se zjistí latentní úbytky hodnoty zásob, je nutno je analyzovat  a pokud jde o přechodný charakter úbytku, je třeba vytvořit opravnou položku k hodnotě zásob.


2.0. Termíny inventarizace
Musí se uskutečnit alespoň jednou za každé účetní období.
Inventarizace zásob je : -    periodická,
- průběžná.

Periodická inventarizace
je prováděna  ke dni sestavení účetní závěrky.
Pokud to není možné, lze ji provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období. Přitom se musí prokázat stav
zásob ke konci rozvahového dne stavy fyzické inventury opravenými o přírůstky a úbytky.
A to, za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, popřípadě za dobu od začátku následujícího účetního období do okamžiku ukončení fyzické inventury v prvním měsíci tohoto účetního období.

Průběžná inventarizace
je prováděna kdykoliv v průběhu  účetního období.
Může být provedena pouze u zásob, u nichž je evidence vedena podle druhů, podle míst jejich uložení a nebo hmotně odpovědných osob.
Podmínky pro inventarizaci:
a) dle druhů : evidence zásob dle položek skladové evidence nebo skladových karet,
b) dle místa uložení: je přehledné resp. oddělené uložení zásob, výhodou je umístění zásob  např. v regálových buňkách,místem uložení může být i maloobchodní prodejna,
c) dle odpovědných osob: pokud existuje více odpovědných osob,které hospodaří se zásobami např. vedoucí jednotlivých prodejen po celé republice.


3.0. Prokázání provedené inventarizace
Doba, po kterou má účetní jednotka povinnost prokázat provedení inventarizace v případě kontroly je 5 let po jejím provedení. Po tuto dobu je třeba archivovat zejména inventurní soupisy.


Příloha: Inventarizační zápis


Zdroje: Zákon o účetnictví
            Publikace daně a účetnictví vydaná pro rok 2008
            Publikace poradce vydaná pro rok 2009 Příloha :


                                    Inventarizační zápis
                          o provedení inventury zboží  ke dni  31. 12. 2008


na inventárním úseku: prodejna  EBN elektro  Brno

Inventuru zahájena: 29.12.2008      v  07.30 hod.

Inventura ukončena: 29.12.2008      v 17.30 hod.

Odpovědná osoba: Novák Jan

Členové inventarizační komise: 
předseda: Horáček  Stanislav
členové:                                                  Kulhavá Irena
                                                            Valentová Anna
Horalová  Jana


Ocenění majetku: 6.420.082,00 Kč

Obsah inventarizačního zápisu:

Inventura byla provedena fyzickým způsobem, tzn. kontrolou zboží  umístěného ve skladu  s porovnám se stavem účetním.  Reálná cena je nižší než-li účetní,a tak byla na částku  23.525,00 Kč vytvořena opravná položkaVýsledek inventarizace :

Zjištěný stav fyzický: 6.443.607,00  Kč
Zjištěný stav účetní : 6.422.850,20  Kč
Inventurní rozdíly – manko: -    57.218,80  Kč
Inventurní rozdíly – přebytek: +  36.462,00  Kč
Manko po zápočtu: -    27.102,00  Kč
Přebytek po zápočtu: +    8.320,00  Kč
Příloha: inventurní soupis ND
zápočet inventurních rozdílů

Podpisy členů IK:

Předseda: .......................................................

Členové: .......................................................

.......................................................   
V Brně 30 12. 2008
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM