VRATNÉ OBALY V OBCHODĚObaly

Záležitosti obalů a nakládání s nimi jsou přesně popsány v Zákoně o obalech č. 477/2001 Sb. Níže naleznete souhrn základních informací o obalech – vratných i nevratných.

Obalem je výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli. Jedná se například o láhve, sudy, přepravky, láhve na plyn, palety. Nakládání s těmito obaly a odpadů z nich dozorují státní instituce (MŽP, MPO, krajské hygienické stanice, ČOI, atd…)

Vratné obaly

Vratným obalem je obal, pro který existuje podle zákona o obalech zvláště pro něj vytvořený způsob vracení použitého obalu. Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou vratné, je povinna zajistit opakované použití těchto obalů.

Vratné zálohované obaly

U tohoto typu obalů je prováděcím právním předpisem stanovena výše zálohy. Dle něj je osoba, která uvádí na trh výrobky ve vratných zálohovaných obalech, povinna:
- označit tyto obaly jako vratné zálohované obaly
- vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto výkupu na nákup zboží
- zajistit, aby tyto vratné zálohované obaly byly v provozovně vykupovány po celou provozní dobu.

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM