HMOTNÁ ODPOVĚDNOST ZA ZÁSOBY ZBOŽÍOdpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, (tedy za rozdíl mezi skutečným stavem a údaji účetní evidence), je zvláštním případem odpovědnosti za škodu na straně zaměstnance, která vzniká na základě sjednané dohody
o hmotné odpovědnosti.
Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná! Dohodu může uzavřít jen zaměstnanec, který dovršil 18. rok věku. Obsahem dohody je převzetí odpovědnosti za majetkové hodnoty svěřené zaměstnanci k obhospodařování (aby s nimi nakládal) jako jsou hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu a jiné hodnoty, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Musí jít
o hodnoty určené k oběhu a obratu.
Za hodnoty, které nejsou určeny do oběhu jako např. pracovní nástroje, pomůcky, ochranné pracovní prostředky apod., odpovídá zaměstnanec podle ustanovení o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Zaměstnanec, který odpovídá za schodek, je povinen případný schodek nahradit v plné výši.
Princip odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování je založen na předpokladu zavinění zaměstnance, tedy na odpovědnosti za výsledek. Při zjištění schodku na předmětech svěřených k vyúčtování, zaměstnavatel zavinění zaměstnance neprokazuje; jeho povinností je toliko prokázat, že vznikl schodek a že byla uzavřena platná dohoda o hmotné odpovědnosti. Předpoklad zavinění ale není nevyvratitelný. Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela, popřípadě zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění (např. živelní událost nebo protiprávní jednání třetí osoby - vykradení skladu apod.).
Dohoda o hmotné odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem odstoupení od této dohody. Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o hmotné odpovědnosti, může od ní odstoupit, je-li převáděn na jinou práci, zařazován na jiné pracoviště, překládán, nebo pokud zaměstnavatel v době do jednoho měsíce od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami. (Takovou závadou bude třeba skutečnost, že se svěřenými hodnotami mají možnost bez vědomí odpovědného zaměstnance nakládat i osoby bez hmotné
odpovědnosti – např. v nedostatečně zabezpečeném skladu. Taková skutečnost by současně byla i důvodem ke zproštění odpovědnosti při zjištění schodku).
Odstoupení od dohody je třeba zaměstnavateli oznámit písemně. Inventurní práce nejsou mezi zaměstnanci příliš oblíbené, ale mají-li sjednánu dohodu o hmotné odpovědnosti, jsou
i v jejich zájmu. Inventarizace se provádí při uzavření dohody o hmotné odpovědnosti,
při jejím zániku, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru.
V dohodách může být se zaměstnanci současně ujednáno, že budou-li pracovat na pracovišti
s více zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu o hmotné odpovědnosti, odpovídají s nimi
za schodek společně (pak jde o tzv. společnou neboli kolektivní hmotnou odpovědnost).
Jestliže zaměstnanec se společnou hmotnou odpovědností, jehož pracovní poměr skončil nebo který byl převeden na jinou práci nebo na jiné pracoviště nebo přeložen, nepožádá zároveň
o provedení inventarizace, odpovídá za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací
na jeho dřívějším pracovišti. Jestliže zaměstnanec, který je zařazován na pracoviště, kde pracují zaměstnanci se společnou hmotnou odpovědností, nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá, pokud od dohody o hmotné odpovědnosti neodstoupil, za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací.
Při určování podílu náhrady jednotlivých zaměstnanců, kteří odpovídají za schodek se jednotlivým zaměstnancům určí podíl náhrady podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků, přičemž výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné výši. Podíl náhrady nesmí u jednotlivých zaměstnanců (s výjimkou vedoucího a zástupce) přesáhnout částku rovnající se jejich průměrnému výdělku před vznikem škody. Neuhradí-li se takto určenými podíly celá škoda, jsou povinni uhradit zbytek právě vedoucí a jeho zástupce podle poměru svých dosažených hrubých výdělků. Zjistí-li se, že schodek nebo jeho část byla zaviněna některým ze společně odpovědných zaměstnanců, hradí schodek tento zaměstnanec podle míry svého zavinění. Zbývající část schodku hradí všichni společně odpovědní zaměstnanci podíly určenými podle výše uvedených zásad.

Dohoda o odpovědnosti
(hmotná odpovědnost)
(§ 252 ZP)

Společnost:            …………..…………..…………..
IČ:                …………..…………..…………..
DIČ: …………..…………..…………..
sídlem:            …………..…………..…………..
zastoupená:            ………..…………..…………......
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č. ...........
                                    (Dále jako "zaměstnavatel")
a

Zaměstnanec: ………..…………..………….....
Narozen:                  …………..…………..…………..
bytem:          …………..…………..…………..
                                    (dále jako "Zaměstnanec")

uzavírají dle zákoníku práce tuto
dohodu o odpovědnosti
I.
Dle pracovní smlouvy ze dne ………….. vykonává zaměstnanec práci u zaměstnavatele
ve funkci …………..…………... Místem výkonu práce je adresa zaměstnavatele. Předmětem této dohody je odpovědnost zaměstnance za hodnoty, za které se pro tuto smlouvu považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly v zaměstnaneckém poměru svěřeny, odpovídá za schodek vzniklý na těchto hodnotách a na svém pracovišti.
II.
Na základě této smlouvy zaměstnanec přebírá dnem ………….. odpovědnost za tyto hodnoty uvedené v přiloženém inventurním soupisu, které jsou nedílnou součástí této dohody. Celková hodnota je uvedena v soupisu. Zaměstnanec byl při inventarizaci a předání hodnot za které nese odpovědnost osobně přítomen a s výsledkem sepsaného inventarizačního soupisu
po vyslovení podpisu projeví  souhlas.

III.
Zaměstnanec se zavazuje, že učiní ze své strany vše potřebné k zabránění schodků
na svěřených hodnotách, včetně vedení potřebných evidencí a předkládání předepsaných výkazů zaměstnavateli. Zaměstnavatel se tímto zavazuje zajistit zaměstnanci takové pracovní podmínky, které budou splňovat vše pro řádné plnění povinností hmotně odpovědného zaměstnance.
IV.
Jestliže zaměstnanec zjistí, že se na pracovišti vyskytují závady, které mu brání v řádném plnění pracovních úkolů a ochrany hodnot svěřených k vyúčtování, je povinen takové závady neprodleně písemně oznámit zaměstnavateli nebo je zajistit a zabezpečit tak odvrácení případné hrozící škody. Zaměstnavatel je povinen na základě oznámení odpovědného zaměstnance takovou skutečnost neprodleně prošetřit a uvést věci do takového stavu, který bude bez závad v ohledu k reklamaci odpovědnosti zaměstnance.
V.
Zaměstnanec odpovídá za schodek, jestliže neprokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. Další podmínky odpovědnosti za případný schodek vyplývají z příslušných ustanovení zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
VI.
V případě odpovědnosti za schodek zaměstnance se nahrazuje skutečná škoda, a to v plné výši. Zaměstnavatel projedná výši požadované náhrady škody se zaměstnancem na základě zjištěných skutečností a oznámí mu ji zpravidla nejpozději do …….. dnů ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za tuto zaměstnanec odpovídá. Nutnou podmínkou pro vznik nároku celkové výše škody zaměstnavatelem od zaměstnance je prokazatelně vyčíslený schodek jako důkaz o pochybení zaměstnance.

VII.
Obě strany prohlašují, že v den podepsání této dohody o převzetí odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování neexistuje závad, pro které by mohlo být zaměstnanci bráněno v řádném plnění pracovních úkolů či povinností a v ochraně hodnot.
VIII.
Dohoda o odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem odstoupení
od této dohody. V obou případech bude provedena inventura svěřených hodnot a po řádném vyúčtování případných schodků. Tato dohoda byla sepsána ve ......... stejnopisech, oba mají platností originálu. Jeden exemplář převzal zaměstnavatel, druhý zaměstnanec. Neřešené se řídí platným právem České republiky. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, bez výhrad, opravdu a vážně a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své vlastnoruční podpisy.
Přílohy:    - inventurní soupis
Datum a místo: ………………………………….………
Podpisy: …………..…………..…………..………
…………..…………..…………..……….
Dohoda o společné odpovědnosti
(společná hmotná odpovědnost)
(§ 252 a § 254 ZP)
Zaměstnavatel:            …………..…………..…………..
IČ:                              …………..…………..…………..
DIČ: …………..…………..…………..
sídlem:                        …………..…………..…………..
zastoupená:                …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č. ...........
                                    (dále jako "zaměstnavatel")
a
dále uvedení zaměstnanci
1. ……..………………..…………, bytem ……..………………..………………
2. ……..………………..…………, bytem ……..………………..………………
      (dále jen "zaměstnanci")
uzavírají dle zákoníku práce tuto dohodu o společné odpovědnosti
Podle pracovních smluv vykonávají uvedení zaměstnanci práci pro zaměstnavatele ve skladu …………………… na adrese zaměstnavatele. Všichni tito zaměstnanci přebírají na základě této dohody o společné odpovědnosti hodnoty svěřené k vyúčtování a to na základě vstupní inventury, provedené  dnešním dnem.
Inventura se týká  ..........................................................................
Zaměstnanci přebírají odpovědnost za hodnoty, za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, odpovídá za schodek vzniklý na těchto hodnotách.
Inventarizace bude učiněno v případě zániku této dohody, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště nebo přeložení všech nebo jednotlivých společně odpovědných zaměstnanců, při změně ve funkci ..……………….. nebo jeho zástupce a na žádost kteréhokoliv ze společně odpovědných zaměstnanců, při změně v jejich kolektivu (přistupující odpovědná osoba), případně při odstoupení některého odpovědného zaměstnance od této dohody o odpovědnosti. I
Při určování výše měsíční náhrady odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců, kteří odpovídají za schodek společně se vychází z jejich hrubých výdělků zúčtovaných za dobu od předchozí inventury až do dne zjištění schodku. Všichni odpovědní zaměstnanci, kterých se tato dohoda týká schodek hradí jednou rukou nerozdílnou, tj. ve stejné výši.
Všichni odpovědní zaměstnanci pro případ schodku tímto svévolně vyslovují souhlas zaměstnavateli k provádění srážek ze mzdy ve výši max. .......... Kč a to v měsíčním intervalu do zaplacení poměrné části dluhu, který připadá na jednoho zaměstnance z celkového zjištěného schodku.
Zaměstnavatel je povinen vytvořit zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své povinnosti a vytvářet takové podmínky, aby byla ochrana svěřených hodnot zajištěna. Jestliže zaměstnanec zjistí, že tomu tak není, je povinen tuto skutečnost oznámit svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel neprodleně prošetří situaci a stav věci neprodleně napraví. Další podmínky odpovědnosti za případný schodek vyplývají z ustanovení zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
Tato dohoda byla sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom převzal zaměstnavatel a všichni hmotně odpovědní zaměstnanci. Na důkaz souhlasu a své pravé a svobodné vůle všichni zúčastnění připojují své vlastnoruční podpisy, opravdu, vážně a s obsahem smlouvy jsou bez výhrad.

Datum a místo: ......................................................

Podpisy: .......………………....………………..
            1 - ..………………....………………..
            2 - ..………………....………………..

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce
Část druhá
Pracovní poměr
Hlava osmá: Náhrada škody
Oddíl první: Předcházení škodám
§ 170
(1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li závady, je povinen učinit opatření k jejich odstranění.
(2) Zaměstnavatel je povinen soustavně kontrolovat, zda zaměstnanci plní své pracovní úkoly tak, aby nedocházelo ke škodám.
(3) K ochraně majetku zaměstnavatele je zaměstnavatel oprávněn provádět v nezbytném rozsahu kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí nebo odnášejí od zaměstnavatele, popřípadě prohlídky zaměstnanců. Bližší podmínky stanoví zaměstnavatel v pracovním řádu.
Při kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodrženy právní předpisy o ochraně osobní svobody 39) a nesmí být ponižována lidská důstojnost. Osobní prohlídky může provádět jen osoba stejného pohlaví.
§ 171
(1) Zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku ani k bezdůvodnému obohacení na úkor společnosti nebo jednotlivce. Hrozí-li škoda, je povinen na ni zaměstnanec upozornit vedoucí zaměstnance.
(2) Je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je zaměstnanec povinen zakročit; nemusí tak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance, popřípadě osoby sobě blízké.
(3) Zjistí-li zaměstnanec, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, je povinen oznámit závadu svému nadřízenému.
Oddíl druhý: Odpovědnost zaměstnance za škodu
§ 172 Obecná odpovědnost
(1) Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
(2) Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí.
(3) Zaměstnavatel je povinen prokázat zaměstnancovo zavinění s výjimkou případů uvedených v § 176 a 178.
§ 173 a 174
Zrušeny.
§ 175 Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody
Na zaměstnanci, který vědomě ani neupozornil vedoucího zaměstnance na hrozící škodu ani nezakročil proti hrozící škodě (§ 171), ačkoliv by tím bylo zabráněno bezprostřednímu vzniku škody, může zaměstnavatel požadovat, aby přispěl k úhradě škody v rozsahu přiměřeném okolnostem případu, pokud ji není možno uhradit jinak. Přitom se přihlédne zejména k tomu, co bránilo splnění povinnosti a jaký je společenský význam škody, jakož i k osobním
a majetkovým poměrům zaměstnance, který povinnost nesplnil. Výše náhrady škody nesmí však přesáhnout částku rovnající se trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.
Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat.
§ 176
(1) Převzal-li na základě dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnanec odpovědnost
za svěřené hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které je povinen vyúčtovat, odpovídá za vzniklý schodek. V dohodách může být se zaměstnanci současně ujednáno, že budou-li pracovat na pracovišti s více zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu
o hmotné odpovědnosti, odpovídají s nimi za schodek společně (společná hmotná odpovědnost).
(2) Dohoda o hmotné odpovědnosti musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.
(3) Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela, popřípadě zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.
(4) Ústřední orgány mohou stanovit pracovněprávním předpisem zásady pro vymezení okruhu prací, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti; se zaměstnanci vykonávajícími tyto práce je zaměstnavatel povinen dohodu uzavřít.
§ 177
(1) Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o hmotné odpovědnosti, může od ní odstoupit, je-li převáděn na jinou práci, zařazován na jiné pracoviště, překládán, nebo pokud zaměstnavatel
v době do jednoho měsíce od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady
v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami.
Při společné hmotné odpovědnosti může zaměstnanec od dohody také odstoupit, jestliže
na pracovišti je zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí, popřípadě jeho zástupce. Odstoupení musí být oznámeno zaměstnavateli písemně.
(2) Dohoda o hmotné odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem odstoupení od této dohody.
§ 178 Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
(1) Zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.
(2) Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela, popřípadě zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance
§ 178a
(1) Zaměstnanec, který je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, jen je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky.
(2) Zaměstnanec, který se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu v tomto stavu způsobenou.
(3) Za škodu odpovídá i zaměstnanec, který ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům.
§ 178b
(1) Zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal-li si přitom způsobem přiměřeným okolnostem.
(2) Zaměstnanec neodpovídá za škodu, která vyplývá z hospodářského rizika.
Rozsah náhrady škody
§ 179
(1) Zaměstnanec, který odpovídá za škodu podle § 172, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže škodu neodčiní uvedením v předešlý stav.
2) Výše náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena v opilosti, kterou si sám přivodil, nebo po zneužití jiných návykových látek.
(3) Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnavatel požadovat náhradu i jiné škody.
(4) Byla-li škoda způsobena také zaměstnavatelem, je zaměstnanec povinen hradit poměrnou část škody podle míry svého zavinění.
(5) Odpovídá-li zaměstnavateli za škodu několik zaměstnanců, je každý z nich povinen hradit poměrnou část škody podle míry svého zavinění.
§ 180
Při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškození.
§ 181
Zaměstnanec, který odpovídá za schodek (§ 176) nebo za ztrátu svěřených předmětů (§ 178), je povinen nahradit schodek nebo ztrátu v plné výši.
§ 182
(1) Při společné odpovědnosti za schodek se jednotlivým zaměstnancům určí podíl náhrady podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků, přičemž výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné výši.
(2) Podíl náhrady stanovený podle předchozího odstavce nesmí u jednotlivých zaměstnanců,
s výjimkou vedoucího a jeho zástupce, přesáhnout částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před vznikem škody. Neuhradí-li se takto určenými podíly celá škoda, jsou povinni uhradit zbytek vedoucí a jeho zástupce podle poměru svých dosažených hrubých výdělků.
(3) Zjistí-li se, že schodek nebo jeho část byla zaviněna některým ze společně odpovědných zaměstnanců, hradí schodek tento zaměstnanec podle míry svého zavinění. Zbývající část schodku hradí všichni společně odpovědní zaměstnanci podíly určenými podle předchozích odstavců.
§ 183
Z důvodů zvláštního zřetele hodných může soud náhradu škody přiměřeně snížit.
§ 184
(1) Zaměstnanec, který způsobil z nedbalosti zaměstnavateli škodu vyrobením zmetku (vadného výrobku), je povinen nahradit mu náklady vynaložené na materiál a mzdy, popřípadě na nutné opravy zmetku i stroje, jestliže jej při výrobě zmetku poškodil, a to až
do částky rovnající se polovině jeho průměrného měsíčního výdělku. Zaměstnanec tuto povinnost nemá, nebylo-li mu po oznámení závady uloženo zastavit práci.
(2) Škody způsobené v jednom kalendářním měsíci se po určení výše náhrady škody sčítají.
(3) Vznikl-li zmetek omluvitelnou chybou zaměstnance, který je jinak v práci svědomitý, může mu zaměstnavatel náhradu škody přiměřeně snížit. Výše náhrady musí však činit nejméně jednu třetinu skutečné škody, a přesahuje-li škoda polovinu průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, nejméně částku rovnající se jedné šestině jeho průměrného měsíčního výdělku.
(4) Byla-li škoda způsobena v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek, hradí se skutečná škoda. Ustanovení § 183 platí i zde.
(5) Podle předchozích odstavců se posuzuje také povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách
a stavebních pracích.
§ 185
(1) Výši požadované náhrady škody určuje zaměstnavatel; způsobil-li škodu vedoucí zaměstnanec, který je statutárním orgánem, popřípadě jeho zástupce, sám nebo společně
s podřízeným zaměstnancem, určí výši této náhrady nadřízený orgán.
(2) Zaměstnavatel projedná výši požadované náhrady škody se zaměstnancem a oznámí mu ji zpravidla nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že
za ni zaměstnanec odpovídá.
(3) Uzná-li zaměstnanec závazek nahradit škodu v určené výši a dohodne-li s ním zaměstnavatel způsob úhrady, je zaměstnavatel povinen uzavřít dohodu písemně, jinak je dohoda neplatná. Zvláštní písemné dohody není však třeba, jestliže již byla škoda uhrazena.
(4) Výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady, s výjimkou náhrady škody způsobené vyrobením zmetku nebo náhrady nepřesahující 1000 Kčs, je zaměstnavatel povinen projednat s příslušným odborovým orgánem. Způsobil-li škodu vedoucí zaměstnanec, který je statutárním orgánem, popřípadě jeho zástupce, sám nebo společně s podřízeným zaměstnancem, určí výši této náhrady nadřízený orgán po projednání s vyšším odborovým orgánem.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM