POJIŠTĚNÍ V OBCHODĚ

Podnikání je spjato s rizikem. Každý podnikatelský subjekt, který chce uspět v konkurenci musí být zabezpečen proti rizikům, které mohou nastat během provozu.

Členění rizika podle příčiny vzniku:
− rizika přírodní
− rizika vyvolaná lidským faktorem
• rizika technická (technické prostředky jsou dílem lidské činnosti)
• rizika vyvolaná lidmi

Členění rizika podle věcné náplně:
− rizika fyzických ztrát nebo poškození majetku a škod na zdraví
− rizika odpovědnosti za škodu
− rizika přerušení ekonomické činnosti
− rizika chyb v řízení a rizika nedbalosti
− rizika tržní
− rizika technická a technologická
− rizika politická a sociální
− rizika vyplývající z přírodního prostředí

Realizace rizika, tedy nastání události, která ohrožuje daný ekonomický subjekt vede ke vzniku škody.

Druhy škod:
− materiální – jsou bezprostřední hospodářské ztráty pro poškození v důsledku:
 věcných škod,
 škod v souvislosti se snížením nebo ztrátou příjmů,
 vzniku neplánovaných výdajů.
− nemateriální – působí nepřímo na majetek
 bolest po úrazu
 ztráta blízkého příbuzného

Mezi  nejzákladnější způsoby řešení škod patří: samopojištění a komerční pojištění.

Samopojištění
Jedná se o vytvoření předpokladů, že je podnik schopen řešit vzniklé škody z vlastních zdrojů. Vlastními zdroji se myslí vlastní prostředky, úvěr, nebo kombinace předchozích dvou možností. Výhodou  je, že se podnikatelský subjekt snaží  snižovat a více kontrolovat možnosti vzniku rizika. Nevýhodou je, že kapitál nemůže podnikatelský subjekt využít, stanovená částka nemusí zcela pokrýt náklady, kumulativní malé škody mohou v součtu být velké škody, které mohou způsobit zánik subjektu.

Komerční pojištění
Pojištění je organizovaná, efektivní forma vytváření finančních rezerv, které se tvoří z pojistného. Pojištění neodstraňuje riziko, ani ho na sebe nepřejímá. Pojišťovna se pouze zavazuje, že v případě pojistné události vyplatí  pojistné plnění buď v peněžní nebo naturální.Je nutné rozlišovat rizika podle toho, zda jsou pojistitelná nebo nepojistitelná.

Pojistitelná rizika musí splňovat následující kritéria:
− identifikovatelnost – musí se jednoznačně stanovit příčina události,
− vyčíslitelnost
− ekonomická přijatelnost rizik – pojišťovny přijme pouze takové riziko, které ji nezpůsobí ztrátu,
− nahodilost projevu rizika – jedna z nejdůležitějších podmínek, nemůžeme mít jistotu, že se stane negativní událost.

Z hlediska financování dělíme pojištění na:
− komerční,
− sociální.


Z hlediska právního dělíme pojištění:


Zákonné pojištění je takové pojištění, u kterého pojistný vztah vzniká na základě právního předpisu a pojistná smlouva se neuzavírá. Právní předpis přesně stanovuje podmínky pro vznik, včetně pojišťovny, výšku pojistného, pojistné podmínky. Nezaplacením  pojistného se porušuje zákon, ale pojištění nezaniká.
Povinně smluvní pojištění je takové pojištění, které také stanovuje zákon, ale záleží na osobě pojistníka, jakou pojišťovny zvolí pro uzavření pojištění.
Dobrovolně smluvní pojištění je uzavřeno na základě dobrovolného souhlasu pojišťovny  a pojištěného. Pojistný vztah vzniká uzavřením pojistné smlouvy.


Komerční pojištění
Na českém pojistném trhu existuje velké množství pojistných produktů, které může podnikatelský subjekt sjednat. Tyto produkty se mohou rozdělit do těchto skupin.


Pojištění podniků

Požární a živelní pojištění
Mezi základní živelní rizika patří oheň, přímý úder blesku, výbuch a pád letadla. Tyto rizika jsou považována za základ pojistné ochrany. Další rizika proti kterým se jde připojistit jsou povodeň a záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv půdu, zřícení skal, zemětřesení atd. Pojištěný má nárok na úhradu nákladů vynaložených na hašení požárů, na odklizení zbytků na zmírnění následků a na odvrácení škody.

Pojištění technická
Můžeme dělit:
a) pojištění strojní,
b) montážní pojištění – kryje všechna rizika spojená s montáží strojů a strojních zařízení,
c) stavební pojištění – kryje všechna rizika působící škody na stavebních dílech a materiálu po dobu výstavby,
d) pojištění elektronických zařízení.

Pojištění pro případ přerušení provozu
Toto pojištění se sjednává pro případ, kdy dojde k pojistné události, jejíž následkem nemůže podnikatel dále provozovat svou činnost. Dochází k přerušení činnosti.

Pojištění dopravní
Jedná se o pojištění pro případ poškození, zničení nebo ztráty věci při dopravě. Základním rizikem při dopravě je riziko havárie.

Pojištění havarijní
Pojištění kryje škody, které vzniknou v případě poškození, zničení nebo odcizení vozidla. Většinou se toto pojištění vztahuje na živelní rizika, odcizení, havárie, vandalství atd.

Pojištění proti odcizení
Lze je nutno rozlišovat tři základní pojmy: krádež, loupež, vloupání. Podmínkou je, že pachatel musí překonat překážky a opatření, které chrání majetek přes odcizením.
Aby mohla pojišťovna vyplatit pojistné plnění nesmí být nalezen pachatel. V případě, že policie zatkne pachatele, pojišťovna nic nevyplácí a vzniklou škodu musí pachatel zaplatit sám.

Pojištění skel
Považováno za vedlejší odvětví živelního pojištění. Pojistnou událostí je rozbití skla bez ohledu na příčinu. Výlukou je zde např. požár (došlo by k dvojitému plnění), válka, zemětřesení, a jiné.

Pojištění úvěrové
Podstatou pojištění je riziko nezaplacení úvěru  dlužníkem. Jsou kryta pouze ta rizika, která jsou dohodnuta ve smlouvě, např. obecné pojištění platební neschopnosti, či  proti vyhlášení konkurzu apod. U těchto pojištění se vyžaduje poměrně velká spoluúčast.

Pojištění právní ochrany
Cílem tohoto pojištění je  krytí nákladů spojených s právními úkony a náklady, které jsou spojeny  s prosazením požadavků na náhrad škod. V případě, že hrozí nebo již bylo zahájeno soudní řízení, se nemusí klient starat o soudní náklady. Tyto náklady tvoří náklady na právníka, soudy, soudního poradce, vykonavatel, náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a náklady hrazené přímo protistraně.


Pojištění specializovaných činností
Toto pojištění se týká např. pojištění zemědělských rizik.

Odpovědnostní pojištění
Obvykle dělíme na:
a) odpovědnostní pojištění za škody při provozu vozidel,
b) odpovědnostní pojištění při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
c) profesní odpovědnostní pojištění,
d) obecné odpovědnostní pojištění.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM