PŘÍJEM ZBOŽÍ V OBCHODĚ

Příjem zboží je logistický proces, při kterém dodavatel splňuje svůj dodavatelský závazek a předává kupujícímu / odběrateli zboží za smluvně dohodnutou cenu. Dodavatel zasílá zboží (vlastní dopravou, prostřednictvím veřejného přepravce) popř. si pro zboží dojede odběratel. Příjem zboží má dvě fáze – odběr zboží a přejímku zboží. Odběratel je při přejímání povinen zkontrolovat, zda přebírané zboží odpovídá smlouvě - to se děje během přejímky.

Fyzická přejímka je kontrola nakoupených zásob po stránce:
•      kvantitativní (spočítáme, zvážíme, změříme či jinak kvantitativně zhodnotíme dodaná množství a zkontrolujeme s průvodními doklady - především s Dodacím listem).
•      kvalitativní (kontrolujeme, zda dodávka odpovídá dohodnuté jakosti). Většinou se v praxi setkáme se statistickou přejímkou, kdy podle předem stanovené metodiky kontrolujeme pouze část dodávky a podle výsledků této kontroly usuzujeme na kvalitu celé dodávky (pokud z palety součástek zkontroluji 20 náhodně vybraných a z nich 18 bude vadných, mohu prohlásit celou paletu za vadnou a chtít po dodavateli např. nové bezvadné plnění). Druhý způsobem vedle statistické přejímky je namátková přejímka, kdy není předem stanoven rozsah ani měřítko posouzení dodávky (vychází ze zkušeností pracovníka).
Kromě fyzického toku nás zajímá i informační tok spojený se zásobováním. O všech pohybech zboží (zásob) musí existovat písemné zápisy (doklady, počítačová evidence).

Dodavatel vystaví:
Dodací list - jde fyzicky s dodávkou (veze ho přepravce zboží) k odběrateli, kterému slouží pro přejímku zboží.
Fakturu - daňový doklad - tento doklad nemusí jít s dodávkou, může být zaslán například poštou. Je to účetní doklad a na základě něj je zboží uhrazeno.

Odběratel vystaví:
Příjemku - příjemka je doklad vystavený ve skladu odběratele a spolu se skladní kartou a výdejkou se vztahuje ke skladovému hospodářství. Na jednu příjemku můžeme přijmout na sklad větší množství druhů zboží, je to doklad multidruhový. Příjemka slouží jednorázově pro jedno přijetí (rozlišuj příjemka x přejímka = proces kontroly a přijímání zboží na sklad).

Skladní kartu - jestli daný druh zboží ještě nebyl přijímán na sklad, vystaví skladní kartu novou. Pokud už určitý druh zboží byl někdy na skladě a je evidován na existující skladní kartě, pak pouze připíše na tuto kartu zvýšení stavu zásob. Je to tedy doklad jednodruhový, který slouží ve skladě dlouhodobě.
Odběratel  zapíše do Knihy došlých faktur přijetí nové faktury.
K uhrazení faktury vystaví Příkaz k úhradě (při platbě z účtu u banky) nebo Výdajový pokladní doklad (platba v hotovosti).

Nejrozšířenější metodou automatické identifikace jsou čárové kódy. Skládají se z tmavých čar a světlých mezer, ve kterých jsou zakódovány různé informace (číslo artiklu, číslo výrobce, cena, hmotnost, skladové informace, jméno osoby atd.). Ke čtení a dekódování čárového kódu slouží snímače, které na principu světla dokáží převést informace v podobě čísel a znaků do počítače či jiného zařízení, kde lze s těmito informacemi dále pracovat. Toto výrazně pomáhá odběrateli při odběru a uskladnění zboží.


Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM