ISO ZBOŽÍ V OBCHODĚISO jsou mezinárodní normy, jež vydává a reviduje Mezinárodní Organizace
pro Standardizaci (International Organization for Standardization) se sídlem ve švýcarské Ženevě. Tato organizace zastřešuje jednotlivé technické komise pověřené tvorbou norem
a vydává mezinárodní normy s označením ISO v anglickém, německém a francouzském jazyce. Z mezinárodních norem vychází evropské (označené jako EN ISO) a dále pak národní normy (u nás ČSN EN ISO).

Norem ISO je velká řada. Pokud podnik zveřejňuje, že je držitelem certifikátu, tak se většinou jedná o ISO 9000. To znamená, že systém řízení podniku je uspořádán tak, že splňuje požadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality jeho výrobků a služeb.
To znamená, že podnik dodává výrobky a služby v kvalitě přesně podle objednávky, nedochází k nedorozuměním mezi podnikem a jeho odběrateli apod. Zákazník je schopen rozpoznat kvalitu výrobku.

Norma ISO 9001:2000 (v ČR ISO 9001:2001) je výchozí norma pro zavádění a správu systému řízení jakosti. Přínosem zavedeného systému pak jsou: neustálé zlepšování
a spokojenost zákazníka, konkrétní finanční úspory, snížení počtu reklamací, zlepšení image, zjednodušení a zpřehlednění práce a informací, zodpovědností a pravomocí ve firmě, přínos tržní hodnoty jak ve vztahu k zákazníkovi, tak k dodavatelům atd.

Norma ISO 9001:2000 je univerzální, má všeobecný charakter a lze ji implementovat
ve všech sférách podnikání a typech firem. Může se jednat například o společnost výrobní, poskytující služby, servisní, poradenskou společnost, ale i o instituce veřejné správy, zdravotnická zařízení, vzdělávací instituce a mnoho dalších. Jejím základním požadavkem je zavést, dokumentovat, uplatňovat, udržovat a neustále zlepšovat systém managementu jakosti (QMS, též systém řízení jakosti - SŘJ).

Číslo 9001 je pořadové číslo, které přidělí institut ISO a číslo za dvojtečkou označuje rok vydání normy (revize). Aktuální a platná je revize z roku 2000. Do dvou let očekáváme vydání nové revize. V České republice vyšel český překlad této normy s ročním zpožděním. Proto norma vydaná v České republice nese označení ČSN EN ISO 9001:2001. Může se proto zdát, že česká norma je novější. Jedná se však o obsahově naprosto stejnou normu. Pouze
z důvodu překladu do českého jazyka je rok revize 2001.

ISO 14001 je norma, podle které se zavádí systém environmentálního managementu. (Environment = prostředí, ve kterém společnost provozuje své činnosti. Cílem zavedení systému environmentálního managementu je minimalizace dopadů činností firmy na životní prostředí. Zkratka EMS je zkratka pro „environmentální manažerský systém“ podle normy ISO 14001 podobně jako QMS je zkratka pro systém managementu jakosti podle normy ISO 9001). Poslední revize ISO 14001 je z roku 2004. Přesné označení normy je tedy ISO 14001:2004. V České republice je vydaná ČSN EN ISO 14001:2005.
Základním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence jeho znečišťování. Norma nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících
se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Základem je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Organizace sama si pak může určit, čím nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledat vhodné metody k postupnému snižování dopadů na životního prostředí.

Norma ISO 14000 má společné s normou ISO 9000 to, že požadavky obou norem  se týkají systému řízení a lze je aplikovat ve společnosti současně. ISO 9000 určuje požadavky
na kvalitu produkce, ISO 14000 určuje požadavky na chování firem k životnímu prostředí. Získáním certifikátu ISO 14000 je garantováno, že má firma svou výrobu pod kontrolou
z hlediska ohrožení životního prostředí a že výrobky nejsou zhotoveny na úkor okolní přírody.

Další důležitou normou je ISO TS 16949:2002. ISO TS je technická specifikace systému managementu jakosti pro oblast automobilového průmyslu. Obsahuje požadavky těchto norem: ISO 9001:2000 (mezinárodní), AVSQ (italská), EAQF (francouzská), QS-9000 (americká) a VDA 6.1 (německá) a plně je nahrazuje. Je založena na specifikacích zákazníka, které se stávají součástí systému managementu jakosti. Pro dodavatele do automobilového průmyslu je systém managementu jakosti dle ISO TS 16949:2002 naprostou nutností.

Zde jsou pro úplnost i další normy ISO: OHSAS 18001:2007 je norma, podle které se buduje a následně certifikuje systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). ISO 18001:2007 je norma, která se používá pro tvorbu systému managementu BOZP a která vychází ze specifikace OHSAS 18001:1999.
Norma ISO 27001 řeší osvědčeným způsobem bezpečnost informací s cílem řídit rizika
s touto problematikou související, ať už se jedná o technologie nebo prostory. Cílem je poskytnout doporučení, jak správně aplikovat ISO/EIC 17999 (v budoucnu 27002). ISO 17799 je norma stanovující základní požadavky na bezpečnost informačních systémů. Jedná se o ekvivalent původně vydané BS 7799.

Nejdůležitějším zbožím, které v obchodech denně kupujeme, jsou bezpochyby  potraviny. Této oblasti se týká systém managementu bezpečnosti potravin (FSMS) – ČSN EN ISO 22000.
Problematika bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin je v centru zájmu spotřebitelů již mnoho let a v návaznosti na potřeby sjednotit roztříštěný přístup k řízení bezpečnosti potravin byl vytvořen v rámci působnosti Mezinárodní organizace pro normalizaci standard orientovaný na celý řetězec subjektů, které podnikají s potravinami, od výrobců krmiv, prvovýrobců přes výrobce potravin, přepravce, provozovatele skladů, dodavatele, velkoobchody, maloprodejce a stravovací zařízení. Norma navazuje na zásady systému analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP) a kroky k jeho zavedení vypracované Komisí Codex Alimentarius a dále je rozvíjí, současně úzce navazuje na ČSN EN ISO 9001.

HACCP je systém řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin založený na prevenci. Poskytuje systematické metody pro analyzování výrobních zemědělských a potravinářských procesů, identifikaci všech možných nebezpečí, analýzu rizik, stanovení kritických kontrolních bodů nezbytných k zajištění kvality a nezávadnosti potravinářských produktů
a důsledné řízení a kontrolu těchto kritických bodů. HACCP je založen na Codexu Alimentarius, který byl vyvinut mezinárodními organizacemi: Organizací pro potraviny
a zemědělství Spojených národů (Food and Agricultural Organization of the United Nations) a Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organization).

Vzhledem k větším nárokům na systém managementu jakosti dodavatele a výrobce zdravotnických prostředků byla zpracována norma ČSN EN ISO 13485/13488:2001, která rozšířila požadavky normy ČSN EN ISO 9001:1995 (sterilizace, požadavky na technickou dokumentaci, sledovatelnost, atd.). V roce 2003 vyšla ČSN EN ISO 13485:2003, jako norma revidovaná, kdy její struktura odpovídá ČSN EN ISO 9001:2001 a obsahuje kritéria pro celý rozsah systému managementu jakosti pro zdravotnické prostředky. Certifikát podle normy ČSN EN ISO 13485:2003 se vztahuje na celý systém řízení organizace vyrábějící nebo dodávající zdravotnické prostředky a příslušné služby.
Do problematiky certifikace patří také ochrana veřejného zdraví v oblasti výrobků pro děti
do tří let. Tyto produkty musí splňovat přísné hygienické požadavky a požadavky
na zdravotní nezávadnost. Do působnosti spadají např.: hračky, obuv, kočárky, chodítka, vozítka, autosedačky, nosiče dětí, nábytek pro děti, přebalovací jednotky, postýlky, nádobí, vaničky, šidítka a ostatní doplňky pro kojence, ochranné prostředky, bezpečnostní postroje atd.

Je nutno dodat, že u některého zboží certifikace nestačí a že spotřebitel potřebuje podrobnější informace. Příkladem je označování textilních, oděvních a kožedělných výrobků, které jsou pro tyto účely značeny piktogramy. Z jednoduchého obrázku se spotřebitel dozví, že je výrobek zdravotně nezávadný, jaké užitné vlastnosti byly kontrolovány a pro jaký účel použití je výrobek doporučen. Tyto informace zjednoduší i roli prodejců. Piktogramy zdravotní nezávadnosti deklarují splnění požadavků vyhlášky Ministerstva zdravotnictví na výrobky
pro děti do tří let a volnějších limitů pro dospělé. Piktogramy dále deklarují splnění limitů
pro užitné vlastnosti, které jsou nejčastější příčinou reklamací. Pomocí piktogramů lze identifikovat i kategorie účelu použití podle vyvíjené aktivity (např. společenské, sportovní, pracovní oděvy atd.)
Hlavním cílem je zviditelnit na trhu ty výrobky, jejichž kvalita je kontrolována. Výrobce tak může získat konkurenční výhodu a upozornit na kvalitu svých výrobků různou kombinací piktogramů a to navíc bez jazykových bariér.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM