NEVRATNÉ OBALY V OBCHODĚ


Nevratné obaly

Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit.

Názory odborné veřejnosti

Zálohy na nevratné obaly?

Potravinářská komora České republiky je znepokojena snahou Ministerstva životního prostředí ČR zavést zálohy na nevratné obaly, nejlépe po vzoru Německa, v době, kdy si český spotřebitel „vyšlapal cestičku ke svému kontejneru“ a kdy je Česká republika hodnocena ve sběru tříděného odpadu jako jedna z nejúspěšnějších zemí EU a jako druhá nejlepší v recyklaci plastů. Zálohy na nevratné obaly nikdy nemohou vést k používání vratných PET lahví a tím i k dosažení nižší ceny nápojů tak, jak tvrdí Ministerstvo životního prostředí ČR. Uskutečnění takového záměru by si vyžádalo investice v řádech desítek miliard korun a navrhovaný systém by měl negativní dopad především pro spotřebitele, obchod i výrobce a v konečném důsledku by mohl znamenat i významné omezení nabídky a kvality služeb zejména malými prodejci.

Vratné lahve vs. PET lahve

Evropská komise v rámci přípravy novelizace směrnice o obalech a obalových odpadech zpracovala studii nákladů a výhod, plynoucích z opakovaného použití a recyklace různých typů obalů a obalových materiálů. Studie konstatuje, že PET obaly jsou nejvhodnějším obalem na nápoje jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska ochrany životního prostředí. Současně konstatuje, že vratné obaly nejsou výhodnější než nevratné PET obaly. Hlavním důvodem je především zjištění, že i na krátké přepravní vzdálenosti je z hlediska životního prostředí užívání vratných skleněných obalů třikrát až čtyřikrát škodlivější. Součástí studie je i rozbor výhod a nevýhod vratných nápojových obalů z hlediska dopadů na životní prostředí. "Používání vratných obalů nemá být podporováno," uzavírá studie právě ve vztahu k nápojovým obalům.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM