EVIDENCE ZÁSOB ZBOŽÍ


Zásoby

• zásoby můžeme mít nakoupené nebo vytvořené vlastní činností
• do zásob patří vše, co firma nezařadí do dlouhodobého majetku (Použití delší než rok a cena pod 40000Kč)
• oběžný majetek má obíhat. Materiál musíme proměnit ve výrobky a ty prodat,
tak získáme další peníze a koloběh se může opakovat. Samozřejmě, peníze na začátku
koloběhu by měly být menší než na konci = zisk firmy.

Členění zásob

a) materiál (účtová skupina 11)
• základní materiál, pomocné a provozovací látky, náhradní díly, vratné obaly, drobný hmotný majetek
b) zásoby vlastní výroby (účtová skupina 12)
• nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zvířata
c) zboží (účtová skupina 13)
• zahrnují se sem movité věci, které ÚJ nakupuje za účelem dalšího prodeje
• patří do aktiv (přírůstky MD, úbytky DAL)

Zásady zásobování

• nakupujeme jen to co opravdu potřebujeme - předzásobování vede ke ztrátám,
ale malá zásoba vede ke krizové situaci a výroba stojí
• zvažujte náklady související s pořízením zásob
• nejlepší je znát co nejpřesnější znalost objemu výroby, který je firma schopna na trhu prodat
• zásoby udržujeme na takové úrovni, aby zabezpečily plynulý chod výroby a celkové náklady s nimi spojené byly co nejmenší. Pokud to splňuje označíme ji jako zásobu optimální.

Řízení zásob

• způsobů řízení zásob je více, klasickým a osvědčeným způsobem je metoda ABC, tato metoda využívá rozdílného přístupu k různým druhům zásob, kterých může být
v některých podnicích až stovky i tisíce druhů
• dosti často asi 10% druhů představuje v podniku kolem 80% hodnoty zásob. Tato skupina by se označila jako skupina A.
Charakteristika jednotlivých skupin
A. Skupina, zahrnuje základní suroviny, které firma nezbytně potřebuje pro svou výrobu
a utratí za ně hodně peněz
B. Skupina, zde stačí stanovit a hlídat minimální skladový limit
C. Skupina ostatní materiál Zásoby jsou největší ale objemem spotřeby je pro firmu nejméně významná

Oceňování zásob

• účetní jednotka zpravidla nakupuje zásoby od nejrůznějších dodavatelů
• každý dodavatel má jinou cenu - jiná pořizovací cena - z tohoto důvodu je potřeba užít nějakou z metod

Metoda oceňování v pořizovacích cenách
• pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (přeprava, provize, clo, pojistné, vlastní náklady na zpracování materiálu)
• na sklad převezmeme zásoby v pořizovacích cenách a v pořizovacích cenách je také vyskladňujeme
• používáme, když máme málo zboží, málo dodavatelů a dodávek

Metoda FIFO
• vydáváme zboží z nejstarší dodávky (první do skladu, první ze skladu)

Metoda LIFO
• u nás je tato metoda zakázána - neoprávněně se zvyšují náklady a tím se snižuje základ daně (poslední do skladu, první ze skladu)

Metoda průměrných cen
Několik možností :
• je možné spočítat průměr z poslední zásoby - používá se po celý měsíc (např.)
• při výdeji do spotřeby se spočítá vážený aritmetický průměr (vypočítáme cenu
      při každém výdeji) ze všech předchozích dodávek:
(cena za 1 jednotku * počet) + (cena za 1 jednotku * počet) * ...
počet jednotek (ze všech dodávek)
Metoda stálých cen (pevných skladových cen)
• účetní jednotka si určí pro každý druh materiálu nebo zboží tzv. stálou cenu a za tuto cenu materiál nebo zboží přebírána sklad a i za tuto cenu vyskladňuje
• rozdíl mezi PC a pevnou cenu - cenový rozdíl a sleduje se na analytickém účtu materiál (zboží)
• při výdeji do spotřeby se zásoby vyskladňují v pevných cenách a cenový rozdíl
      se zaúčtuje tzv.  průměrným procentem

průměrné % = Počáteční zůstatek CR + Přírůstek CR * 100
Počáteční zůstatek zásob + přírůstek zásob

CR na úbytek zásob = Úbytek zásob * průměrné %
      100

Vlastní náklady
• u zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, které se k této činnosti vztahuje. Finanční náklady související s použitím cizích zdrojů (úroky), mohou být zahrnuty do vlastních nákladů pouze tehdy, spadají-li do období jejich vytváření. (nedokončená výroba, výrobky)
• zásoby pořízené bezplatně, přebytky zjištěné při inventarizaci, odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby se ocení dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty.

Evidence a doklady

1. Dodací list - jde s dodávkou pro kontrolu co za zboží posílá
2. Faktura - daňový doklad - předává se většinou prvnímu dopravci nebo při převzetí zboží. Pokud jde o nového nebo nespolehlivého odběratele lze vydat tzv. zálohovou fakturu,
kdy zaplatí dříve
= vydaný dodavatelem
3. Příjemka - doklad evidující přijaté zboží
4. Skladní karta - evidence pohybu zásoby v určitém čase
5. Výdejka - výdej zboží se skladu do výroby
6. Kniha došlých faktur - přehled o vzniklých závazcích firmy a o datu a způsobu uhrazování faktur. Vhodné urychlení při inventurách.
7. příkaz k úhradě i výdajový pokladní doklad
= vystavené odběratelem

Zásoby se evidují na skladových kartách. Doklady - příjemka, převodka, výdejka.
Příjemka - slouží při přijetí materiálu (zboží) na sklad. Vede se pro každý druh majetku (zboží) zvlášť.
Výdejka - slouží při výdeji materiálu (zboží) ze skladu. Vede se také pro každý druh zvlášť.
Převodka - vede se při převodu nedokončené výroby na výrobky.

Způsoby evidence zásob

způsob A
• mohou používat všechny účetní jednotky
111/321    112/111    112/501

způsob B
• mohou používat ÚJ, které nemusí mít účetní závěrku zkontrolovanou auditorem
• používají hlavně drobní podnikatelé, kteří vedou podvojné účetnictví
principy:
• na majetkových účtech se účtuje pouze při roční uzávěrce
• v průběhu účetního období se všechny složky PC nakup. materiálu účtují přímo
do nákladů
• při tomto způsobu účtování musí být vedena přesná a dochvilná skladová evidence
501/321
501/622
na konci roku
PS  501/112  KS  112/501

Evidence zásob vlastní výroby

nedokončená výroba
přírůstek 121/611
přebytek 121/688
úbytek 611/121
manko 582/121
polotovary
přírůstek 122/612
úbytek 612/122
výrobky
123/613
613/123

Evidence zásob zboží

pořízení zboží 131/321
zboží na skladě 132/131
prodané zboží 504/132
tržby za zboží 311/604
podle způsobu B - jako u materiálu, místo 131 použijeme účet 504, neúčtujeme příjemky
a výdejky
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM