KVALITA ZÁSOB ZBOŽÍ
Co je to zboží?
Zboží je přírodní produkt nebo průmyslový výrobek, který je určen k prodeji. Zboží jsou i služby. Zbožový sortiment se dělí na sortiment potravinářského zboží a na sortiment průmyslového zboží. Zbožový sortiment je soubor zboží na trhu. Úkolem zboží je uspokojovat lidské potřeby a tím odstranit pocit nedostatku. Tento pocit nedostatku je subjektivní čili každý člověk má jiné potřeby.
Ovšem potřeby se primárně dělí na potřeby zbytné a nezbytné. Potřeby zbytné (sekundární) jsou uspokojeny zbožím které není důležité pro život (např. návštěva kina). Potřeby nezbytné (primární) musí být uspokojeny, jedná se o potraviny, oděv, bydlení.
Kvalita zboží je porovnání užitných vlastností, které jsou měřitelné – například hmotnost a neměřitelné – módnost, estetičnost. Užitné vlastnosti chápeme z hlediska užitnosti zboží pro jednotlivého spotřebitele a upotřebitelnosti zboží pro širší okruh zákazníků.
Rozeznáváme čtyři činitele podmiňující kvalitu zboží:
1. suroviny, mezi které patří materiály a látky, ze kterých je zboží vyrobeno
2. technologický proces, jenž dodává materiálu podobu hotového výrobku
3. konstrukce zboží, která souvisí s tvarovým řešením a vhodnou kombinací materiálu
4. výtvarná činnost pro dodání estetičnosti
K hodnocení kvality zboží se mohou používat různé způsoby a hlediska, např. subjektivní hodnocení je čistě smyslového rázu tzn. že subjekt (jedinec) používá k hodnocení zboží své smysly (zrak, chuť, hmat, atd.). Dále jedinec zkoumá zda není výrobek morálně opotřebován čili jestli je výrobek moderní. Toto hodnocení je nenáročné na čas a finance ale je velice nepřesné. Dále objektivní hodnocení zboží je založeno na zkoumaní zboží např. z hlediska chemického složení které je možné zjistit jen v laboratořích na speciálních přístrojích. Toto hodnocení je přesné a jeho výsledky se již mohou porovnávat s normami.
Přistupme tedy k hodnocení kvality zboží na Českém trhu toto hodnocení je však založeno na subjektivních názorech jelikož nemám k dispozici přístroje pro objektivní zkoumání jeho vlastností.
Na českém trhu je sortiment i kvalita zboží srovnatelná s okolními zeměmi. Po roce 1989 se kvalita zboží začala razantně zvyšovat, pak došlo k menšímu útlumu. Před vstupem do EU se firmy musí snažit kvalitu zvyšovat, aby odolaly zahraniční konkurenci. Je jisté že v mnoha ohledech Česká republika produkuje (v jistých odvětvích) i znatelně kvalitnější zboží než okolní státy. Ovšem zboží na našem trhu netvoří jen tuzemské produkty ale i zahraniční jejichž kvalita je dobrá. Je nutné uvědomit si, že díky normám a atestům má stejné možnosti uchytit se stejně kvalitní respektive nekvalitní výrobek.
Kvalita potravinářského zboží je u nás velice vysoká i sortiment je dost široký. Šíře sortimentu nebyla sice vždy tak veliká, ale i na dřívější poměry byla uspokojující. Pokud uvážíme že potraviny kupuje 100% obyvatelstva, dalo by se říci, že nekvalitní výrobek se nemůže na trhu udržet, avšak nikdo nekupuje vše. U potravin je také velice subjektivní posouzení kvality jelikož každý má jinou chuť, ovšem lze najít i objektivnější způsoby posouzení kvality. Nebo zcela objektivní způsoby jako například hodnocení České Obchodní Inspekce které by se dalo považovat za nejobjektivnější a nejkvalitnější.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM