OCHRANA ZÁSOB ZBOŽÍ PROTI HODAVCŮM, HMYZU APOD.Deratizace
Deratizace je soubor opatření, která směřují k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců. Jedná se o opatření jak preventivní, tak především chemické metody hubení hlodavců.
Tyto využívají rodenticídních nástrah. V závislosti na biologii hlodavců se doporučuje provést v daných objektech minimálně 2 zásahy ročně v obdobích jaro a podzim. V tomto intervalu se pak provádí průběžné servisní kontroly, které zahrnují:
• základní rozmístění deratizačních nástrah v uzamykatelných boxech či klasických plastových staniček dle deratizačního schématu a systému HACCP,
• rozmístění živolovných odchytových pastí uvnitř skladovacích prostor, zvláště u vstupů do budov a spojovacích prostorů (lávky, chodby),
• průzkum venkovních ploch v okolí objektů a provádění externí deratizace rozsypáním do nor.

Přípravky používané při provádění deratizace jsou následující:
• antikoagulanty – granulované, zrnové, pevné formulace, pasty, speciálně upravené do vlhka.
• fumiganty – fosforovodík (PH 3), který se používá pro venkovní plochy.

Desinsekce
Desinsekce je obor, který se zabývá metodami a prostředky hubení hmyzu. V komunální oblasti pak jde zejména o tzv. synantropní druhy, žijící v blízkosti člověka. Ty se řadí v zoologickém systému do kmene členovců a jejich hubení má především význam hygienický (proti přenášení některých chorob) a také hospodářský (proti škodám uskladněných surovinách, výrobcích apod).
Přehled nejdůležitějších škůdců, proti nimž je desinsekce namířena je následující:
• členovci navštěvující a konzumující potraviny s vývojem mimo tato místa – švábi, mravenci, cvrčci, rybenky, pisivky, mnohonožky, vosy apod.
• členovci vyvíjející se uvnitř potravin a organických zbytků - brouci (pilousi, korovníci, potemníci, červotoči, vrtavci, lesáci, kožojedi, hlodníci), motýli (zavíječi, makadlovky, moli), dvoukřídlí (mouchy).

V rámci kontroly dezinsekce a monitoringu škůdců je nutné provádět:
• pravidelné měsíční kontroly výskytu lezoucího a létajícího hmyzu,
• monitoring výskytu lezoucího hmyzu na lepových a feromonových lapačích,
• monitoring a kontrola výskytu létajícího hmyzu (skladištních motýlů) na závěsných lapačích.

Chemické metody dezinsekce mají nejširší uplatnění za pomocí aplikace různých druhů insekticidů. Pro úspěšnou asanaci objektu je důležité zvolit vhodnou formu technologie a přípravku v závislosti na druhu škůdce a výši napadení létajícím či lezoucím hmyzem. Pro hubení se používá následující technologie:
• postřiky – motorové a ruční postřikovače,
• aerosoly – termomechanické, dýmovnice,
• aplikace tuhých látek – poprašky, pasty,
• plynování (fumigace) – bomby, tablety

Insekticidní přípravky se dělí podle mechanismu vstupu do těla hmyzu na následující skupiny:
• kontaktní (dotykové) – postřiky,
• požerové (nástrahové) – popraše a gely,
• respirační (vstupující dýchacími cestami) – aerosoly (páry) a plyny.

Insekticidní přípravky se dále dělí podle typu účinné látky na sloučeniny:
• anorganické – např. kyselina boritá,
• přírodní látky rostlinného původu,
• syntetické produkty – pyrethroidy, organofosfáty, karbamáty,
• fumiganty - methylbromid, fosforovodík, kyanovovdík,
• mikroskopické preparáty,
• nepovolené skupiny – DDT, HCH, chemosterilanty.

Desinfekce
Desinfekce je soubor opatření vedoucí ke zneškodňování choroboplodných (patogenních) nebo jinak škodlivých mikroorganismů na živých či neživých materiálech pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavé osobě či zvířeti. Z pohledu terciálního sektoru se používají hlavně v chladících a mrazících boxech, v lékárnách, nemocnicích, hotelech a restauracích.
Přípravky používané při provádění desinfekce jsou chloraminy, virocidy apod.

HACCP
HACCP je standard integrované ochrany před škůdci. Cílem tohoto standardu je poskytnout přehled základních informací o hlodavcích, obtížném hmyzu a metodách jejich hubení.
Základní standard ochrany před škůdci vychází z tzv. programu HACCP (např. AOM Food Protection Committee, 1983). Program HACCP je zaměřen na objevení, identifikaci aktuálních nebo potenciálních problémů v potravinářském provozu. Jeho dalším cílem je na jedné straně zamezit přístupu škůdců do surovin a finálních produktů a na druhé straně co nejvíce omezit rezidua pesticidů ve finálním produktu.
Standard integrované ochrany před škůdci zahrnuje dva podprojekty:
• vlastní ochranné technologie – manipulace se substrátem, kontrola výskytu škůdců, plány nástrah a zásahů apod,
• externí ochranné technologie – zajišťované smluvními organizacemi.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM