CENA ZBOŽÍ V MALOOBCHODĚ

Vymezení ceny

Pro potřeby praxe cenu definuje zákon č. 526/90 Sb., o cenách, v platném znění jako peněžní částku sjednanou při nákupu a prodeji zboží (výrobků, výkonů, prací a služeb) nebo vytvořenou pro oceňování zboží, dalšího majetku a majetkových práv k jiným účelům (např. pro výpočet daně darovací). Cena se sjednává dohodou (smluvní cena), ke zboží vymezenému názvem, kvalitativními, dodacími a platebními podmínkami, resp. dalšími, o nichž jedna ze stran prohlásí, že jsou k uzavření kontraktu nezbytné. Dohoda o ceně vznikne také tím, že kupující zaplatí bezprostředně před převzetím, nebo po převzetí zboží cenu, ve výši požadované prodávajícím, např. při prodeji v obchodě. Pro občansko-právní vztahy je významné, že prodávající při prodeji zboží konečnému zákazníkovi musí označit zboží cenou platnou v momentě nabídky (prodeje), vždy s uvedením příslušné jednotky množství.


Druhy cen
- podle stanovitele:
a) volné – střet nabídky a poptávky
b) pevné
c) limitované
- podle toho, kdo ji používá:
a) vnitropodniková
b) prodejní cena výrobce = VPC + zisk
c) VO cena = prodejní cena výrobce + náklady a zisk VO
d) MO cena = VO cena + náklady a zisk MO


Struktura maloobchodní ceny

Struktura maloobchodní ceny vychází z nákupní ceny zboží. K ní obchod připočítává jednotlivé nákladové (provozní) položky, zisk a daň z přidané hodnoty. Celkové provozní náklady a zisk se označují jako maloobchodní přirážka.


Tvorba maloobchodní ceny – vlivy, kritéria, význam

Obchodní přirážka

Velikost obchodní přirážky významně ovlivňuje prodejní cenu zboží. Můžeme ji definovat jako částku napočítanou kumulativním způsobem jednotlivých nákladových položek obchodu a ziskové marže, nad nákupní cenu zboží. Často se pro obchodní přirážku používá označení obchodní rozpětí, nesprávně rabat. Obchodní rozpětí vyjadřuje rozdíl mezi nákupní cenou zboží a cenou prodejní. Hodnotově je stejně veliké jako obchodní přirážka. Rozdíl je v tom, že obchodní přirážka vzniká napočítáváním položek, zatímco rozpětí představuje rozdíl položek. Rabat je sleva z ceny.

Druhy obchodních přirážek

Teorie rozeznává individuální, základní, realizovanou a průměrnou obchodní přirážku.
Individuální přirážku obchod používá pro jednotlivé druhy zboží. Může být vyjádřena jako procento z nákladů nebo z maloobchodní ceny prodávaného zboží. Počítá se z následujících položek:
Cena nakoupeného zboží + obchodní přirážka = maloobchodní cena
Základní maloobchodní přirážka je stejná pro všechny druhy zboží prodávaného v obchodním řetězci. Ovlivňují ji jednotlivé provozní faktory. Jsou to především slevy a ztráty na zásobách, znehodnocené zboží. Počítá se:
náklady obchodu + zisk + redukční faktor * 100
čistý prodej + redukční faktor

Realizovaná obchodní přirážka

Je významná pro zjištění skutečné výše prodávaného sortimentu zboží. Přibližuje se k hrubému obchodnímu rozpětí. Při výpočtu se postupuje následovně:
čistý prodej - hrubé náklady na prodané zboží

Průměrná obchodní přirážka

Využívá se pro plánování v obchodních řetězcích. Získá se výpočtem všech obchodních přirážek účtovaných ke zboží určité klasifikace prodávaném v samostatném oddělení, případně ve všech prodejnách, patřících jednomu řetězci nebo za všechny prodeje uskutečněné za jedno období.

Z uvedených metod je zřejmé, že obchodníci maloobchodní přirážkou mohou stanovit libovolnou výši maloobchodní ceny, a tím dosáhnout neoprávněné zvýšení ceny. Tyto praktiky může ovlivnit jedině konkurence, abstrahujeme-li od speciálních obchodů, jako jsou butiky, rychlé občerstvení, non-stop bufety, večerní prodej nebo prodejny pro kutily. U sortimentu prodávaných potravin mají pro zákazníky zásadní význam údaje o základních jednotkových cenách.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM