OBALY V OBCHODĚ


1. Co je to vlastně obal?
Obal je definován, jako libovolný výrobek z jakéhokoli materiálu, který je určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci výrobků určených pro spotřebitele (občana) nebo pro jiného konečného uživatele. Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) se vztahuje na všechny druhy obalů -  prodejní;  skupinové;  přepravní i průmyslové.

A, mezi prodejní obaly patří:
- měkké plasty; pevné duté plasty; pevné duté plasty nad 5l; vlnitá lepenka; papír; sklo;
  kovy Fe; kovy Al, kovy nad 5l; nápojové kartony; kombinované materiály; dřevo; textil; jiné

B, mezi skupinové obaly patří:
- plasty; vlnitá lepenka; papír; Fe kovy; Al kovy; kombinované materiály; dřevo; textil; jiné

C, mezi přepravní obaly patří:
- plasty; vlnitá lepenka; papír; Fe kovy; Al kovy; kombinované materiály; dřevo; textil; jiné

D, mezi průmyslové obaly patří:
- plasty; vlnitá lepenka; papír; sklo; Fe kovy; Al kovy; kombinované materiály; dřevo; textil, 
  jiné

Kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal:


Kritérium č. 1
Výrobek, který odpovídá definici obalu v § 2 písm. a) a zároveň plní nebo může plnit i jinou funkci než funkci obalu, se považuje za obal pouze tehdy, pokud
a) není nedílnou součástí jiného výrobku,
b) není nezbytný k tomu, aby uzavíral, nesl nebo uchovávala tento výrobek po dobu jeho životnosti a
c) nejsou všechny části určeny k tomu, aby byly společně používány, spotřebovány nebo odstraněny.

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 1
Obal =) krabice na cukrovinky, fóliový přebal kolem pouzdra na CD
Obalem není =) květináč určený pro celou dobu života rostliny; pouzdra, kufříky a kazety na nástroje a nářadí; čajové sáčky; voskové vrstvy na sýrech; střívka uzenin


Kritérium č. 2
Předměty navržené a určené k tomu, aby byly plněny v místě prodeje, se považují za obaly, pokud plní funkci obalu.

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 2
Obal=) odnosné pytle a tašky z papíru nebo z plastu; jednorázové talíře a kelímky; přilnavé fólie; sendvičové sáčky; hliníková fólie
Obalem není=) míchadlo; jednorázové příbory
Kritérium č. 3
Pomocné prvky, které jsou zavěšené přímo na výrobku nebo jsou k výrobku připevněné a plní funkci obalu, se považují za obal pouze tehdy, pokud
a) nejsou nedílnou součástí tohoto výrobku a
b) nejsou-li všechny části určeny k tomu, aby byly společně spotřebovány nebo odstraněny.

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 3
Obal=) etikety, štítky a visačky, které jsou přímo zavěšené na výrobku nebo jsou k výrobku připevněné; součásti obalu a pomocné prvky začleněné v obalu, které se považují za části obalu, v němž jsou začleněny; kartáč řasenky, který je součástí uzávěru řasenky; samolepící etikety, které jsou nalepeny na jiné části obalu; sponky, spony, svorky; smršťovací etikety z plastu; dávkovač, který je součástí uzávěru nádoby s čistícími prostředky.



Jak by měl být označen obalový materiál?
Značení obalového materiálu doporučuje norma ČSN 770052-2. Výrobce se může rozhodnout pro jiný způsob jednoduchého a srozumitelného značení. Pokud je to možné, je lépe dodržovat normu a předejít tak možným sporům se státními úřady.
Značení a uvádění informace pro spotřebitele o způsobu nakládání s obaly kontrolují Česká obchodní inspekce a Česká inspekce životního prostředí.



Hlavní povinnosti týkající se obalů:
 Omezit objem těžkých kovů v obalech
 Informovat spotřebitele, jak naložit s použitým obalem dle ČSN 770053
 Označit obaly údaji o materiálu, z něhož jsou vyrobeny dle ČSN 770052-2
 Zapsat firmu do Seznamu osob uvádějících obaly na trh či do oběhu nebo uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
 Vést evidenci obalů uvedených na trh nebo do oběhu
 Zajistit samostatně využití a recyklaci určitého hmotnostního procenta obalů vámi uvedených na trh nebo uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
 Vytvořit samostatně systém, pomocí něhož může spotřebitel bezplatně vrátit použitý obal zpět vaší společnosti k využití, nebo uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
 Pokud uvádíte obal nebo obalový prostředek na trh, musíte na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci zda obal či obalový prostředek splňuje požadavky §3 a 4 tj. prevence, obsah těžkých kovů a nebezpečných látek a využitelnost. Dále o tomto musíte průkazně informovat své odběratele. Již nemusíte na každý obal či obalový prostředek vystavit zvlášť jedno prohlášení, ale stačí informovat své odběratele.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM