NÁKLADY OBCHODNÍCH ORGANIZACÍ

Náklady představují jednu z nejsledovanějších oblastí podniku. Jejich výše má významný vliv na hospodaření a výsledky firmy, proto je nutné zasadit se o jejich snižování, či udržení v optimální výši.
Náklady = peněžní vyjádření spotřeby výrobních faktorů -  majetku, práce a cizích výkonů.
Členění nákladů:
Dle ekonomické teorie:
○ Explicitní náklady – skutečně vynakládané na nákup potřebných výrobních faktorů na trhu.
○ Implicitní náklady – náklady ztracené příležitosti, které představují ušlý příjem z výrobních faktorů ve vlastnictví majitelů firmy.
Druhové členění – vychází ze spotřeby výrobních faktorů:
- Náklady na vynaloženou práci (mzdy, sociální náklady)
- Náklady na spotřebu hmotných prostředků (spotřeba materiálu, energie)
- Náklady na spotřebu a použití prací a služeb cizích subjektů (dopravné, externí opravy)
- Náklady odpovídající bezprostřední peněžní úhradě (úroky, pojistné)
Účelové členění:
1. Náklady (přímé) jednicové – náklady spotřebované na jednotku výkonu, lze je přímo připočítat určitému nákladovému středisku, souvisejí s výrobou určitého druhu výrobku, jsou obsaženy přímo ve výrobě (základní materiál, mzdy výrobních pracovníků)
2. Náklady (nepřímé) režijní  – ostatní náklady vyvolané výrobou výrobku, nelze je propočítat přímo, ale jen prostřednictvím režijní přirážky ke zvolené rozvrhové základně (např. režie materiálová, výrobní, správní, odbytová…)
Dle závislosti na změnách objemu výroby:
 Variabilní náklady – mění se se změnami objemu výroby a to buď proporcionálně, progresivně nebo degresivně (jednicové mzdy, materiál…)
 Fixní náklady – zůstávají na stejné úrovni bez ohledu na měnící se objem výroby  v krátkém období. V dlouhodobém horizontu se stávájí variabilními (odpisy, nájemné, úroky …)
Dle původu spotřebovaných vstupů:
 Externí (prvotní) náklady – spotřebované vstupy pocházející z okolí podniku
 Interní (druhotné) náklady – vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů
Účetní členění:
• Provozní – zahrnují nákladové položky, které souvisejí bezprostředně s podnikatelskou činností, patří sem:
o Spotřebované nákupy – nakupovaný materiál, energie, zboží
o Služby – opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci a ostatní
o Osobní náklady – mzdy, odměny, zákonné sociální náklady a pojištění
o Daně a poplatky – daň silniční, z nemovitostí, ostatní daně a poplatky
o Jiné provozní náklady – prodaný materiál, dary, manka a škody, odpisy pohledávek, smluvní pokuty a penále…
o Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti
• Finanční  - představují náklady na operace charakteru finančních transakcí, zahrnují:
o Finanční náklady – úroky, kursové ztráty, náklady z finančního majetku, manka a škody na finančním majetku
o Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti – změna stavu rezerv a opravných položek
• Mimořádné – zachycují náklady na operace, které jsou vzhledem k běžné činnosti podniku neobvyklé či mimořádné, jsou to především:
o Škody, náklady na změnu metody, změna stavu rezerv a opravných položek, ostatní mimořádné náklady
• Daně z příjmů, rezerva na daň z příjmů, převody nákladů, a to:
o Daně z příjmů z běžné i mimořádné činnosti, převody podílu na výsledku hospodaření společníků, převody provozních a finančních nákladů

Nejčastějšími náklady obchodu jsou:
1) Nájemné – fixní náklad, jen v případě, že obchodní jednotka nevlastní obchodní prostory, či výrobní stroje…
2) Dodavatelské faktury – za nákup materiálu, zboží, přepravné, balné, celní poplatky (v případě dovozu zboží či materiálu ze zemí mimo EU), náklady na uskladnění, propagace zboží – reklama, marketing, inzerce…
3) Mzdy – zaměstnanců, majitelů podniku
4) Spotřeba režijního materiálu – kancelářské potřeby, pohonné hmoty…
5) Služby související s provozem obchodu či kanceláří – energie, poštovné, telefonní poplatky…
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM