JAKOST ZBOŽÍJakost zboží je souhrn užitných vlastností, které podmiňují jeho schopnost uspokojovat stanovené potřeby v souladu s jeho určením. Jakost je širší pojem než pouhá shoda s požadavky norem, protože i výrobky bez vady mohou být pro nízkou užitnou hodnotu neprodejné. Na trhu je řada dobrých konkurenčních výrobků s téměř shodným vlastnostmi. Výrobek vysoké jakosti musí spotřebiteli přinést překvapivě nový užitek (třeba jen psychologický). K tomu je třeba analyzovat i životní  styl uživatele, dbát na ochranu jeho zdraví a celého životního prostředí. Jakost výrobku je výsledkem rovnováhy mezi potřebami členů společnosti a možností společnosti tyto potřeby uspokojit. Je odrazem společenské úrovně, která se projevuje v životním  názoru, ve výchově i v pracovní morálce. Úroveň těchto požadavků je rozdílná na různých trzích s ohledem na místní poměry, konzumní zvyklosti a způsob života. Ve vyspělé společnosti se jakost z boží stala kritériem ekonomického rozhodování, protože na ní závisí hospodářský úspěch výrobců i odběratelů.

Řízení jakosti zboží

Řízení jakosti probíhá ve všech průmyslově vyspělých zemích. Státy vytvářejí zvláštní instituce, zákony, ale i cenové, celní a daňové podmínky, aby výroba probíhala na vysoké technické a ekonomické úrovni s dobrým odbytem zboží. Státy zasahovaly do řízení jakosti původně k podpoře obchodu, později přibyla ochrana zdraví a životního prostředí a ochrana dobrého jména národní výroby ( v Japonsku je licence kvality podmínkou vývozu.) Aby výrobky splňovaly zákony o bezpečnosti spotřebitele, o odpovědnosti za zboží a o ochraně životního prostředí dnes platí ve všech vyspělých státech), musí být přesně vymezeny v závazných předpisech parametry,musí být zkoušeny a objektivními měřítky hodnoceny. Odstraňování věcných překážek mezinárodní výměny zboží je mezi vyspělými táty složitější než zrušení ochranných cel. Vyžaduje jednak sjednocení technických norem a předpisů, jednak vzájemné uznání výsledků zkoušek.

V České republice je péče o jakost podřízena programu standardizace, který zahrnuje technickou normalizaci, státní zkušebnictví a metrologii (soustavu měření). Řídicím orgánem ve státní správě je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Výkonnou funkci vykonávají Český normalizační institut a Český institut pro akreditaci. Jejich činnost dává našim výrobcům možnost rychlého přizpůsobení náročným světovým trhům. V zemích Evropské unie se prosadil jednotný systém řízení jakost založený na mezinárodních normách ISO řady 9000 až 9004. Řízení jakosti se zde netýká jen zboží. Zasahuje již do předvýrobní etapy, pokračuje přes výrobu, montáž, prodej, uvedení do provozu, údržbu až po dispozice pro likvidaci výrobku, když skončí doba jeho životnosti.

Ukazatelé jakosti

Ukazatelé jakosti se rozdělují podle složitosti na  jednoduché, složené a složené s faktorem času.

jednoduché (vyjadřují jednoznačně určitou stránku jakosti, například konzistence, barva apod.),

složené (charakterizují stránku jakosti souhrnněji, například prací schopnost, zdravotní nezávadnost) 

složené s faktorem času (vyjadřují vlastnost v návaznosti na časový úsek, například životnost).

Měření jakosti zboží  - subjektivní a objektivní

Subjektivní metody (smyslové neboli senzorické tj. zrakem, čichem, chutí, hmatem a sluchem). Dokonalejší subjektivní metodou je tzv. senzorická (organoleptická) analýza.

Objektivní metody měření jakosti zboží se používají měřicí přístroje a normalizované postupy zjišťování (opakovatelnosti výsledků). Objektivním metodám se říká laboratorní zkoušky. Podle svého principu se dělí na:

chemické (například metody vážkové analýzy),
fyzikální (například mechanické zkoušky),
fyzikálně chemické (například kolorimetrie),
biologické, mikrobiologické atd.

Příklady:

Jakost chemických výrobků

O jakosti základních a speciálních chemických látek a značkových chemických přípravků rozhoduje čistota, funkční vlastnosti a forma zpracování. Hlavním jakostním ukazatelem chemických látek je čistota. Státní norma zařazuje chemikálie do čtyř skupin.

Jednotlivé chemické látky se vyrábějí jen v těch stupních, které jsou požadovány výrobou, laboratořemi a trhem.
U zboží nejvyšší čistoty (skupiny I. a II.) se čistota udává v certifikátu buď obsahem nečistot v procentech, nebo kvalitativním zjištěním přítomnosti znečišťující látky.
U technických chemických látek (skupiny III. a IV.) je hlavním ukazatelem obsah základní látky v procentech, podle něhož se třídí jednotlivé druhy jakosti.
Pro značkové chemické přípravky je hlavním ukazatelem jakosti obsah účinné látky nebo přímo funkční vlastnosti. Jakost se kontroluje chemickým rozborem zkoušeného výrobku, a to kvantitativní analýzou, při které se využívá moderních, rychlých a přesných metod poskytujících o výsledku záznam.

Jakost řeziva

Hodnotné řezivo má zdravou přirozenou barvu, široké jádro, málo suků, trhlin, smolných dutin, zabarvených, nakažených a vyhnilých míst. Není napadeno hmyzem. Má rovná hustá a jemná vlákna což usnadňuje obrábění a není pokroucené. Jehličnaté i listnaté řezivo má 4 jakostní třídy označované barvou na čelní ploše. I – červená, II – modrá, III – zelená, IV – černá. Rozměry řeziva se udávají v pořadí, tloušťka x šířka x délka. Tloušťka a šířka se uvádějí v mm, délka v cm.


Seznam zdrojů

Cvrček, K. Chalupný, V. Kynčl, J. Zbožíznalství II. pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 2., nově upr. vyd.
Praha, Nakladatelství fortuna 2002. 208 s. ISBN 80-7168-612-3

Cvrček, K. Beránek, J. Eisenreich, K. Florian, S. Zbožíznalství I. pro obchodní akademie a obchodní školy. 3. čes. vyd.
Praha, Fortuna soukromé pedagogické nakladatelství 1995. 200. ISBN 80-7168-279-9

Otázky k závěrečným zkouškám a studijní materiály.
[online] [26. 05. 2007, cit. 30. 03. 2009]
Dostupné z:  <http://www.zaverky.estranky.cz/clanky/prumyslove-zbozi-zapisy-do-sesitu/6_-hodina-jakost-zbozi >

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM