PROVOZOVNA PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Provozovnou se podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon) konkrétně podle § 17 rozumí prostor, v němž je živnost provozována.
Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna.

Provozovny lze dělit na:
• Provozovny oznamované živnostenskému úřadu.
• Mobilní provozovny.
• Automaty nebo obdobná zařízení.

1) Provozovny oznamované živnostenskému úřadu
Charakteristické znaky:
• Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu,
• živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny a pokud je provozovna v bytě, má podnikatel k ní souhlas vlastníka, není-li podnikatel sám vlastníkem bytu,
• provozovna způsobilá (zkolaudovaná) podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu – stavební zákon),
• označení:
o Trvale a zvenčí viditelně obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem,
o při prodeji zboží a poskytování služeb také – jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou, kategorií a třídou ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování,
o při uzavření – předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření.
Tyto provozovny se oznamují živnostenskému úřadu a zapisují se do živnostenského rejstříku

2) Mobilní provozovna
• je provozovna, která je přemístitelná a je umístěna na jednom místě po dobu maximálně tří měsíců,
• na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny,
• provozovna způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon),
• označení:
o Trvale a zvenčí viditelně obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem,
o údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby,
o při prodeji zboží a poskytování služeb – označena jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny.
Mobilní provozovny se nezapisují do živnostenského rejstříku


3) Automat nebo obdobná zařízení
• Prodávání zboží nebo poskytování služeb nevyžadující koncesi,
• nesmí být umožněno získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy,
• označení:
o Trvale a zvenčí viditelně označena firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem,
o označena údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.
Automaty se nezapisují do živnostenského rejstříku

Další povinnosti při zřízení provozoven
• Zajistit osobu se znalostí českého (slovenského) jazyka v provozovnách, kde dochází
k prodeji zboží, poskytování služeb spotřebitelům.
• Vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby.
• Zajistit, aby v provozovně byly k dispozici doklady prokazující způsob nabytí zboží nebo materiálu.
• Dodržovat povinnosti stanovené živnostenským zákonem u použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí (nákup, přijímání do zástavy, zprostředkování nákupu či přijmutí
do zástavy) — zejména se týká provozu zastaváren a bazarů.

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM