POŠTOVNÍ PRODUKTY PRO OBCHODNÍKY


Stručná charakteristika podniku

Česká pošta (dále jen ČP) je státní podnik se sídlem v Praze byl založen Ministerstvem hospodářství České republiky dne 1. ledna 1993. V současné době plní funkci zřizovatele ČP Ministerstvo vnitra. Činnosti související s poštovními službami a elektronickými komunikacemi spadají pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, na které zároveň přešla
i povinnost vydávat poštovní známky. Dohledem nad způsobem, jakým ČP zajišťuje základní poštovní služby byl od 1. dubna 2005 pověřen Český telekomunikační úřad. V rámci svých kompetencí stanoví, jaké služby musí držitel poštovní licence poskytovat a zároveň určuje jejich kvalitativní požadavky (týkají se např. hustoty obslužných míst, otvírací doby provozoven, rychlosti přepravy).
ČP je podnik, jehož existence je plně závislá na svých příjmech z prodeje služeb. Není financována ze státního rozpočtu. Musí vést účetnictví, platit daně, získávat a udržet si své zákazníky. Má zhruba 3500 kamenných poboček a dostupnost na celém území České republiky prostřednictvím motorizace. Tomu odpovídá škála poskytovaných služeb
a produktů.

Služby České pošty

Služby dělíme do několika skupin:
• Základními poštovními službami nazýváme tzv. klasické poštovní služby, které jsou spojeny s přemísťováním zásilek a peněz a pošta je poskytuje podle zákona č. 29/¬2000 Sb.
• Ostatní služby poskytuje pošta také podle zákona č. 29/¬2000 Sb. Tyto služby nejsou však podle zákona povinné, pošta je provozuje ze své vůle za účelem zisku. Jedná se například o službu zásilek EMS, Obchodní balík, Profi balík, Zásilkový balík, POSTFAX. Mimo režim zákona je poskytována služba Tisková zásilka a služba Roznáška informačních /propagačních materiálů.
• Do skupiny obstaravatelských služeb řadíme služby, které pošta zprostředkovává
pro cizí firmy. Patří sem např. důchodová služba, sázková služba, bankovní služby, SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva), Czech POINT¬. Dále obchodí činnost 
a služby pro Poštovní spořitelnu a Českou pojišťovnu.
• Kromě toho pošta nabízí i další služby jako je např. Postservis, Hybridní pošta, elektronické služby, maloobchodní prodej zboží aj. Sortiment se v čase mění, tak jak to vyžaduje poptávka na trhu služeb.

DRUHY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH ZÁSILEK

1) OBYČEJNÉ ZÁSILKY

Podání obyčejných zásilek pošta nestvrzuje a dodá je bez potvrzení příjemcům. Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu obyčejných zásilek pošta neodpovídá. Jako obyčejnou zásilku lze podat:• Obyčejné psaní – standard
Jeho obsah musí být v  zalepené obálce s vloženým obsahem nebo jej může tvořit nesložený kartonový lístek, korespondenční lístek nebo pohlednice.
a) Minimální hmotnost 2,5 g
b) Maximální hmotnost 50 g
c) Minimální rozměry 14 x 9 cm
d) Maximální rozměry 23,1 x 16,4 x 0,5 cm (formát obálek C6 a DL).

• Obyčejné psaní
Jeho obsah musí být v  uzavřené obálce nebo jej může tvořit nesložený kartonový lístek, který přesahuje maximální rozměry obyčejné psaní – standard. Za uzavřenou obálku se považuje
i kartonový obal splňující stanovené rozměry.
a) Minimální hmotnost 2,5 g
b) Maximální hmotnost 1 kg
c) Minimální rozměry 14 x 9 cm
d) Maximální rozměry 35,3 x 25 x 2 cm

• Obyčejný balík
a) Odpovědnost bez odpovědnosti
b) Maximální hmotnost 20 kg
c) Minimální rozměry 15 x 10,5 cm (svitek 15 cm délka, průměr 3,5 cm)
d) Maximální rozměry Žádný rozměr nesmí být větší než 240 cm. Součet délky, šířky a výšky nesmí být větší než 300 cm. Rozměry obyčejného balíku, který nemá pravoúhlý tvar se posuzují obdobně.

• Obyčejná slepecká zásilka
Obsahem mohou být pouze písemnosti pořízené hmatným písmem, zvláštní papíry
pro potřebu nevidomých za podmínky, že odesílatelem je zařízení pro nevidomé nebo zvukové záznamy pro osobní potřebu nevidomého za podmínky, že odesílatelem nebo adresátem je nevidomý nebo zařízení pro nevidomé.
a) Minimální rozměry 14 x 9 cm
b) Maximální hmotnost 7 kg
c) Maximální rozměry Žádný rozměr nesmí být větší než 60 cm; součet všech    jejích tří rozměrů nesmí přesahovat 90 cm

2) ZAPSANÉ ZÁSILKY

Jsou zásilky jejichž podání pošta stvrzuje a dodá je jen za podmínky, že příjemce jejich převzetí potvrdí. Za ztrátu pošta odpovídá u všech druhů zapsaných zásilek, za úbytek obsahu a poškození obsahu jen u těch druhů zásilek, v jejichž podmínkách je to uvedeno.

• Doporučená zásilka – standard
a) Minimální rozměry 14 x 9 cm
b) Maximální rozměry 23,1 x 16,4 x 0,5 cm
c) Minimální hmotnost 2,5 g
d) Maximální hmotnost 50 g• Doporučená zásilka
a) Maximální hmotnost 2 kg
b) Minimální rozměry 14 x 9 cm
c) Maximální rozměry Délka nesmí přesáhnout 50 cm a šířka 35 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 5 cm.

• Doporučená slepecká zásilka
Je obdobou doporučeného psaní, avšak obsahem mohou být pouze písemnosti pořízené hmatným písmem, zvláštní papíry pro potřebu nevidomých za podmínky, že odesílatelem je zařízení pro nevidomé nebo zvukové záznamy pro osobní potřebu nevidomého za podmínky, že odesílatelem nebo adresátem je nevidomý nebo zařízení pro nevidomé.
a) Minimální rozměry 14 x 9 cm
b) Maximální hmotnost 7 kg
c) Maximální rozměry Žádný rozměr nesmí být větší než 60 cm; součet všech    jejích tří rozměrů nesmí přesahovat 90 cm

• Cenné psaní
Obsahem mohou být i peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty. Na cenné psaní uvede odesílatel udanou cenu, kterou oceňuje vložený obsah. Udaná cena nesmí převýšit 1 000 000Kč a skutečnou hodnotu obsahu. Odesilatel musí použít zvláštní plastový obal, který je k dostání na všech pobočkách ČP. Maximální hmotnost jsou
2 kg.

• Cenný balík
Na cenném balíku uvede odesílatel udanou cenu, kterou oceňuje vložený obsah. Udaná cena nesmí převýšit 1 000 000Kč a skutečnou hodnotu obsahu. S udanou cenou do 10 000 Kč
se jedná o balík  s podací nálepkou „B“ při udané ceně nad 10 000 Kč se jedná o cenovku s podací nálepkou „V“. Jedná-li se o cenovku, kde je udaná cena nad 30 000Kč bez ohledu
na obsah musí mít všechny spoje obalu přelepeny lepící páskou. Rozměry a hmotnost jsou stejné jako u obyčejného balíku.

DRUHY POŠTOVNÍCH ZASILEK DO ZAHRANIČÍ

1) OBYČEJNÉ ZÁSILKY

Podání obyčejných zásilek pošta nestvrzuje a dodá je bez potvrzení příjemcům. Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu obyčejných zásilek pošta neodpovídá.

• Obyčejné psaní
Jeho obsah musí být v uzavřeném obalu nebo jej může tvořit nesložený kartonový lístek. Maximální hmotnost je 2 kg.

• Obyčejný tiskovinový pytel
Obsahem mohou být pouze noviny, časopisy, knihy a jiné obdobné písemnosti rozmnožené pomocí tisku. Obal může tvořit pouze pytel opatřený adresní vlaječkou a uzavřený pevným nenavazovaným motouzem. Maximální hmotnost je 30 kg.

• Obyčejná slepecká zásilka
Obsahem mohou být pouze písemnosti pořízené hmatným písmem, zvláštní papíry
pro potřebu nevidomých za podmínky, že odesílatelem je zařízení pro nevidomé nebo zvukové záznamy pro osobní potřebu nevidomého za podmínky, že odesílatelem nebo adresátem je nevidomý nebo zařízení pro nevidomé. Maximální hmotnost je 7 kg.

2) ZAPSANÉ ZÁSILKY

Jsou zásilky jejichž podání pošta stvrzuje a zahraniční provozovatel je dodá jen za podmínky, že dodání bude prokázáno písemným záznamem. Za ztrátu pošta odpovídá u všech druhů zapsaných zásilek, za úbytek obsahu a poškození obsahu jen u těch druhů zásilek, v jejichž podmínkách je to uvedeno.

• Doporučená zásilka
Polepuje se podací nálepkou s čárovým kódem. Obsah musí být v uzavřeném obalu, nebo jej muže tvořit nesložený kartonový lístek. Maximální hmotnost je 2 kg.

• Doporučený tiskovinový pytel
Obsah, obal i maximální hmotnost jsou stejné jako u obyčejného tiskovinového pytle, Zásilka se polepuje čárovým kódem.

• Doporučená slepecká zásilka
Obsah, obal i maximální hmotnost jsou stejné jako u obyčejné slepecké zásilky.

• Cenné psaní
Pošta příjme jen tehdy je-li to zahraničními podmínkami pro zemi určení povoleno.
Na zásilku musí odesilatel uvést udanou cenu, která nesmí převýšit nejvyšší přípustnou částku podle zahraničních podmínek. Cenné psaní musí být celně projednáno, celní projednání
se nevztahuje na zásilky do členských zemí Evropské unie.

• Standardní balík
Balík bez udané ceny. Obsahem nesmí být aktuální písemnost obsahující sdělení určité osobě. Maximální hmotnost a maximální rozměry nesmějí převýšit údaje uvedené v zahraničních podmínkách pro zemi určení.

• Cenný balík
Odesilatel si muže určit udanou cenu balíku, která nesmí převýšit nejvyšší přípustnou částku podle zahraničních podmínek.

Zásilky adresované do evropské země se označují nálepkou „Prioritaire“
Zásilky adresované do mimoevropské země lze podávat jako:
- Prioritně,
- ekonomicky, tato zásilka se nepřepravuje nejrychlejším způsobem.


OBSTARAVATELSKÉ SLUŽBY
1) POŠTOVNÍ SPOŘITELNA
Služby pro Poštovní spořitelnu jsou poskytovány jako obstaravatelská činnost. Vztahy
mezi Českou poštou, s.p. a Československou obchodní bankou jsou upraveny Smlouvou
o zajišťování bankovních služeb pro ČSOB, a.s.

NABÍZENÉ PRODUKTY:
• Postžiro - na každé poště
Popis: Účet platebního styku v Kč poskytující standardní sortiment nabízených služeb
a umožňující navázání služeb "nadstavbových". Je určen fyzickým osobám ke správě osobních či rodinných financí. V závislosti na věku, resp. rozsahu poskytovaných služeb je členěn na jednotlivé klientské programy: MINI, JUNIOR, KLASIK, PLUS, SENIOR
a HANDICAP.
• Postkonto - na každé poště
Popis: Běžný účet Postkonto je ideální pro pokrytí veškerých finančních potřeb neziskových organizací, klientů z municipální sféry, podnikatelů (živnostníků) a firem. K dispozici je
v rámci několika výhodných programů Ekonom, Max, Obec a Neziskový sektor.
• Eurokonto - na vybraných poštách
Popis: Eurokonto je účet platebního styku v měně EUR ve dvou modifikacích - pro fyzické osoby i právnické osoby a fyzické osoby podnikatele. Je určený pro hotovostní
i bezhotovostní platební styk, minimální počáteční vklad a minimální zůstatek je 30,- EUR.
• Elektronické bankovnictví - na každé poště
Popis: Elektronická obsluha účtu je rychlá, levná, ale hlavně je velmi pohodlná.
Ke komunikaci můžete využít všech moderních prostředků jako je počítač, mobilní či pevný telefon. Poštovní spořitelna nabízí následující služby elektronického bankovnictví: Max Internetbanking PS, Max Mobil PS a Max Phone PS.
• Eurogiro - na každé poště
Popis: Služba Eurogiro představuje velice jednoduchý způsob zasílání peněz do zahraničí.
V současné době umožňuje zasílat peníze do Německa, Rakouska, Slovenska, Švýcarska, Portugalska, Maďarska, Chorvatska, Lucemburska, Japonska, Belgie, Kanady, Rumunska, Řecka, Španělska, Turecka, Brazílie a samozřejmě přijímat peníze zasílané
z těchto zemí. Poštovní spořitelna neustále rozšiřuje počet spolupracujících zemí.
• Maxkarta - na každé poště
Popis: Díky čipové aplikaci je možno Maxkartu používat na obchodních místech Poštovní spořitelny mnoha způsoby. Maxkartou lze vybrat (i nadlimitní částky) či vložit finanční prostředky na účet, nebo podat jednorázový příkaz k úhradě. Na poštách lze navíc Maxkartou bezhotovostně platit složenky a peněžní poštovní poukázky. Maxkarta současně umožňuje hradit nákupy v obchodech, platit za služby a vybírat z bankomatů až do výše limitu karty stanoveného bankou a to nejen v České republice, ale i po celém světě.
• Kreditka Poštovní spořitelny - na každé poště
Popis: Kreditka Poštovní spořitelny je mezinárodní embosovaná platební karta, prostřednictvím které lze čerpat revolvingový úvěr. O poskytnutí Kreditky Poštovní spořitelny je možné požádat na vybraných pracovištích České pošty a pobočkách Poštovní spořitelny.
• Kreditka Elektron - na každé poště
Popis: Kreditka Elektron je mezinárodní neembosovaná platební karta, prostřednictvím které lze čerpat revolvingový úvěr. O poskytnutí Kreditky Elektron je možné požádat na vybraných pracovištích České pošty a pobočkách Poštovní spořitelny.
• Splátková karta - na každé poště
Popis Splátková karta je čipová neembosovaná MasterCard mezinárodní, prostřednictvím které lze čerpat revolvingový úvěr. O poskytnutí Splátkové karty je možné požádat na všech pracovištích České pošty a pobočkách Poštovní spořitelny.
• Vkladní knížky - na každé poště
Popis: Vkladní knížky jsou tradičním nástrojem, který je určen pro spoření finančních prostředků. Poštovní spořitelna nabízí Vkladní knížku s a bez výpovědní lhůty a Vkladní knížku dětskou.
• Spotřebitelský úvěr - na každé poště
Popis: Spotřebitelský úvěr je nabízen pro řešení osobních finančních potřeb jako účelový nebo neúčelový. Úvěry jsou určeny výhradně pro zletilé fyzické osoby s příjmem plynoucím ze zdrojů na území ČR. Klienti Poštovní spořitelny, kterým jsou připisovány příjmy
na postžirový účet nebo na osobní účet u ČSOB alespoň 3 měsíce, nemusí dokládat výši svých příjmů.
• Poštovní investiční program - na vybraných poštách
Popis: Investice jsou vhodným nástrojem k dosažení dlouhodobých přání a cílů. Jednoduchým způsobem jak efektivně investovat je Poštovní investiční program. Nabízí možnost investování v rámci následujících programů Konzervativní, Vyvážený, Růstový
a Dynamický.
• Poštovní investiční program – Zajištěný - na vybraných poštách
Popis: Program nabízí možnost dosažení zajímavých výnosů; výše zajištěného výnosu je vždy stanovena maximální a minimální hranicí která je vyhlašována prostřednictvím obchodních míst Poštovní spořitelny..
• Spořicí investiční účet - na vybraných poštách
Popis: Spořicí investiční účet je ideální, chcete-li střednědobě až dlouhodobě spořit
a současně investovat. Spořicí investiční účet patří do skupiny depozitních produktů a zároveň do produktů kolektivního investování - skládá se totiž ze dvou částí - spořicí a investiční.
Výše vložených peněžních prostředků při založení účtu je volitelná od 30 000 Kč (s tím,
že 20 000 Kč je umístěno ve spořicí části, 10 000 a více Kč jde do tzv. investiční části), nebo od 80 000 Kč (s tím, že 50 000 Kč je umístěno ve spořicí části, 30 000 a více Kč jde
do tzv. investiční části).
• Šekové poukázky - na každé poště
Popis: Poštovní spořitelna vydává šekové poukázky jako doklad pro výplatu hotovosti z účtu plátce, vedeného Poštovní spořitelnou nebo jinou bankou v ČR. Šeková poukázka je vhodným nástrojem pro výplaty dividend a jiných peněžitých plnění, kde z jakýchkoliv důvodů nelze využít bezhotovostní výplatu na účet. Šekovou poukázku lze použít též k výplatám hotovosti plátcem z České republiky příjemci ve Slovenské republice.
• Složenky - na každé poště
Popis: Poštovní spořitelna vydává složenku jako doklad pro platbu v hotovosti na účet příjemce, který je veden v Poštovní spořitelně. Složenku tedy můžete výhodně využít,
pro úhradu částky uvedenou na složence ve prospěch Vašeho účtu. Plátce, který obdrží poštou složenku má možnost provést úhradu složenky na libovolné poště. Po úhradě složenky je částka následně zúčtována ve prospěch Vašeho účtu.
• Poštovní termínovaný vklad - na vybraných poštách
Popis: Poštovní termínovaný vklad poskytuje výhodné zhodnocení volných peněžních prostředků uložených na předem sjednanou dobu. Produkt je určen fyzickým osobám tuzemcům i cizincům starším 18 let, fyzickým osobám podnikatelům a právnickým osobám. Založení a vedení poštovního termínovaného vkladu je zdarma, minimální výše vkladu je již od 5.000,-Kč.
• Hypoteční úvěr Poštovní spořitelny - na vybraných poštách 
Popis: Hypoteční úvěr Poštovní spořitelny řeší otázku bydlení (klasické účelové čerpání úvěru), případně umožňuje získat vysoký neúčelový hypoteční úvěr - prostřednictvím takzvané americké hypotéky. Díky tomuto modelu hypotéky si můžete půjčit v podstatě
na cokoliv. Úvěry jsou určeny výhradně pro fyzické osoby starší 18 let, občany ČR a SR
s trvalým pobytem na území ČR, s příjmem plynoucím ze zdrojů na území ČR.
• Povolené přečerpání k Postkontu - na vybraných poštách
Popis: Povolené přečerpání k Postkontu je určeno pro fyzické osoby podnikatele (s trvalým pobytem a místem podnikání v ČR) a slouží k financování provozních potřeb nebo na krytí přechodného nedostatku finančních prostředků. Výše limitu je od 20 tis. Kč do 500 tis. Kč a stanoví se na základě obchodního obratu nebo kreditního obratu na běžném účtu klienta. Výši limitu lze snižovat i zvyšovat. Čerpání a splácení úvěru je realizováno průběžně podle potřeb klienta výběrem z Postkonta a vkladem na něj..
• Malý podnikatelský úvěr – na vybraných poštách
Popis: Malý podnikatelský úvěr je určen pro fyzické osoby podnikatele, občany ČR s trvalým bydlištěm v ČR, kteří mohou požádat o poskytnutí úvěru v rozpětí 50 tisíc až 500 tisíc Kč. Čerpání úvěru je jednorázové, finanční prostředky jsou převedeny na postkonto žadatele. Splácení úvěru provádí banka pravidelně měsíčně inkasem z postkonta.
• Červené konto - na každé poště
Popis: Červené konto nabízí výhodnou formu spoření s nadprůměrným úročením. Jeho základní funkcí je zhodnocení dočasně volných finančních prostředků. Lze požádat o vydání platební karty VISA Classic k Červenému kontu.
• Vkladový účet na vzdělání - na každé poště
Popis : Účet je určen pro zajištění finančních prostředků pro studium majitelů účtů
na středních školách, vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Účet lze založit
do 21 let věku žadatele.
2) ČESKÁ POJIŠŤOVNA
NABÍZENÉ PRODUKTY:
• Životní pojištění SLUNÍČKO - na vybraných poštách
Kapitálové životní pojištění, které zajistí Vašim dětem maximální ochranu a zároveň peníze do začátku samostatného života. Spolu s dítětem mohou být pojištěni oba rodiče.
• KOMBInované vkladové pojištění - na vybraných poštách
Vkladové kapitálové životní pojištění (pojistné se platí naráz na začátku pojištění). Výhodné pro uložení volné finanční hotovosti.
• Kapitálové životní pojištění - na každé poště
Kapitálové životní pojištění. Díky možnosti pojištění na trojnásobek pojistné částky a celé řadě volitelných pojištění chrání v každé životní situaci.
• Pojištění domácnosti - na vybraných poštách
Příjemný pocit bezpečí domova. Často si ani neuvědomujeme, jak křehké toto bezpečí je.
I s běžným provozem domácnosti je spojena celá řada rizik. Pojištění domácnosti České pojišťovny ochrání Váš domov před katastrofami i před běžnými riziky, jako je třeba promáčený strop.
• Pojištění obytných budov a souvisejících staveb - na vybraných poštách
Bydlení ve vlastním domě patří k nejčastějším lidským snům. Ti, kterým se tento sen splnil, vědí, že dům nepřináší jen radost. Žádná budova není naprosto nedobytná pro zloděje, žádná neodolá rozběsněným živlům.
• Povinné ručení - na každé poště
Povinné ručení Vás chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody způsobené provozem vozidla.
3) SÁZKOVÁ SLUŽBA
Sázková služba je taktéž obstaravatelská činnost pošty vykonávaná na základě smluv s provozovateli loterií a jiných podobných her (Sazka, a.s., Terno, s.r.o.) za účelem obstarávání sázkových her, okamžitých loterií a neloterijních činností.
SÁZKOVÉ HRY (LOTERIE):
• SAZKA,
• SPORTKA,
• ŠŤASTNÝCH 10,
• ŠANCE,
• ŠANCE MILION,
• KENO,
• EUROMILIONY.

NELOTERIJNÍ ČINNOSTI:
• PRODEJ LOSŮ,
• DOBÍJENÍ PŘEDPLACENÝCH KARET TWIST, O2, VODAFONE,
• PRODEJ VSTUPENEK NA SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE,
• INTERNETOVÉ SÁZENÍ.
4) DŮCHODOVÁ SLUŽBA
Důchodovou službu pošty vykonávají na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi Českou poštou, s.p. a Českou správou sociálního zabezpečení. Důchodovou službou se rozumí opakované výplaty důchodů, automatizované vedení kmene důchodů v centru důchodové služby, jeho aktualizace, změny a doplňování z podnětu ČSSZ i jednotlivých pošt.
5) ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ SLUŽBA
Zákon č. 348/¬2005 Sb. O rozhlasových a televizních poplatcích ukládá České poště vést evidenci poplatníků a vybírat rozhlasové a televizní poplatky.
6) SOUSTŘEDĚNÉ INKASO PLATEB OBYVATELSTVA
Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) je činnost České pošty, s.p. pro právnické
a další osoby, ve prospěch jejichž účtů inkasuje platby od fyzických osob. Česká pošta obstarává SIPO na základě mandátních smluv uzavřených s příjemci plateb. Jedná
se např. o poplatky pro Český rozhlas a Českou televizi, nájemné, zálohy na odběr elektřiny, plynu a další. Příjemce plateb odpovídá jak za oprávněnost, tak za výši plateb předepsaných do SIPO. Za oprávněnost a výši rozhlasových a televizních poplatků předepsaných do SIPO odpovídá Česká pošta.

7) ČSOB PENZIJNÍ FOND STABILITA
Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Sjednávání návrhů smluv je prováděno
na základě smlouvy uzavřené mezi ČSOB Penzijním fondem Stabilita a.s. členem skupiny ČSOB a Českou poštou, s.p. Pošty zajišťují propagaci, poradenskou a informační činnost, přebírání návrhů smluv o penzijním připojištění od účastníků, jejich kontrolu a odesílání ČSOB PF Stabilita.
8) ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA (ČMSS)
Stavební spoření se státní podporou. Žádosti o uzavření smlouvy o stavebním spoření může na základě smlouvy mezi Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s. a Českou poštou s.p. sepisovat každý pracovník pošty. Doba spoření 6 let, možnost výhodného úvěru, výhodné úroční zůstatku.
9) CZECH POINT
Poskytované služby:
• Výpisy z katastru nemovitostí
Službu „Výpis z katastru nemovitostí České republiky“ nabízí Česká pošta od 1. 8. 2007
na kontaktních místech a internetových stránkách http://eshop.czechpoint.cz ve spolupráci
s Ministerstvem vnitra ČR v rámci projektu Czech POINT. Jedná se o ověřené výstupy
z informačního systému veřejné správy, poskytované dle §9 zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy. Údaje katastru nemovitostí spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).
• Výpisy z obchodního rejstříku

• Výpisy bodového hodnocení řidičů
Službu „Ověřený výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení“ nabízí Česká pošta, s. p., od 1. ledna 2009 na všech pobočkách, které disponují kontaktním místem veřejné správy Czech POINT. Řidiči mají touto cestou možnost zjistit stav svého bodového hodnocení. Na projektu Czech POINT spolupracuje Česká pošta, s. p., s Ministerstvem vnitra ČR. Výpis je poskytován dle novely zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
• Výpisy z rejstříku trestů
Službu „Vydávání výpisu z Rejstříku trestů“ nabízí od 1. 7. 2008 Česká pošta, s. p., v rámci spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR na projektu Czech POINT. Tato služba je k dispozici na všech poštách s logem CZECHPOINT, na přepážce označené jako kontaktní místo veřejné správy.  Výpis z Rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se výpis týká na základě písemné žádosti. Na základě úředně ověřené plné moci může za žadatele podat žádost i jiná osoba.

• Výpisy z živnostenského rejstříku
Službu „Výpis z živnostenského rejstříku České republiky“ nabízí Česká pošta od 1. 8. 2007 na kontaktních místech veřejné správy a internetových stránkách http://eshop.czechpoint.cz ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR v rámci projektu Czech POINT. Jedná se o ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy, poskytované dle §9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Údaje živnostenského rejstříku spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
PLATEBNÍ STYK POŠTOVNÍMI POUKÁZKAMI
DRUHY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH POUKÁZEK
• Poštovní poukázka A (hotovost - účet) je určena k poukázání peněžní částky na účet vedený bankou; odesílatel uhradí poukazovanou částku v hotovosti.
• Poštovní poukázka A – doklad V (hotovost - účet) je určena k poukazování peněžní částky na účet vedený bankou. Odesílatel hradí částku v hotovosti. Cenu za službu hradí majitel účtu, který má s ČP uzavřenou písemnou smlouvu o používání poštovních poukázek A – doklad V.
• Poštovní poukázka A – daňová složenka (hotovost - účet) je určena k poukazování peněžních částek fyzických i právnických osob na bankovní účty Finančních a Celních úřadů v ČR; cenu za službu hradí  adresát po dodání poukazovaných peněžních částek.
• Poštovní poukázka B (účet - hotovost) je určena k poukázání peněžní částky k výplatě v hotovosti; odesílatel uhradí poukazovanou peněžní částku bezhotovostním převodem z bankovního účtu.
• Poštovní poukázka C (hotovost - hotovost) je určena k poukázání peněžní částky k výplatě v hotovosti; odesílatel uhradí poukazovanou peněžní částku v hotovosti.
• Poštovní poukázka D (hotovost - hotovost) je určena k poukázání peněžní částky k výplatě v hotovosti ve lhůtě jednoho pracovního dne ode dne podání; odesílatel uhradí poukazovanou částku v hotovosti.
DRUHY MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH POUKÁZEK
Platby poštovními poukázkami může pošta přijmout pouze tehdy, je-li to zahraničními podmínkami dovoleno. Platby jsou přijímány pouze v hotovosti a v české měně.
Dodat poukázanou peněžní částku lze prostřednictvím těchto služeb:
• Mezinárodní poštovní poukázka Z/C určená k výplatě peněžních částek v hotovosti.
• Mezinárodní poštovní poukázka Z/A  určená k výplatě peněžních částek na účet
u banky.
WESTERN UNION 
Prostřednictvím služby WESTERN UNION je zajišťováno expresní provádění převodů peněžních částek do zahraničí a výplaty peněžních částek došlých ze zahraničí.Tyto převody lze provádět také v rámci České republiky. Převod peněžních částek mezi pracovišti WU zajišťujícími příjem a výplatu proběhne do několika minut. Tuto službu provádí Česká pošta, s.p. od 1.7. 2002, na základě Mandátní smlouvy s PES – Peněžní expresní service, s.r.o., který je agentem WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES, INC., v České republice.
OSTATNÍ SLUŽBY
Ostatní služby jsou služby, které Česká pošta podle zákona č. 29/2000 Sb. nemusí poskytovat na celém území státu. Poskytují se pouze na vybraných poštách.
• Expresní služba EMS – Vnitrostátní
Podáním této zásilky vzniká poště závazek dodat zásilku adresátovi, případně jinému příjemci, ve sjednaném časovém limitu. Zásilku pošta dodá nejpozději do 14.00 hodin následující den po dni podání zásilky.
a) Maximální hmotnost 20 kg
b) Minimální rozměry 15 x 10,5 cm
c) Maximální rozměry Žádný z rozměrů nesmí přesahovat 120 cm; součet délky, šířky a výšky u zásilek pravidelných tvarů nesmí být větší než 200 cm. Zásilky nepravidelných tvarů se posuzují obdobně.
• Expresní služba EMS – Zahraniční
Podáním zásilky vzniká poště závazek:
a) odeslat zásilku do zahraničí nejrychlejším způsobem,
b) zajistit, že zahraniční partner dodá zásilku adresátovi či jinému možnému příjemci po příchodu do země určení nejrychlejším možným způsobem.
Zásilka může být adresována jen do zemí a míst uvedených v příloze poštovních podmínek.
a) Maximální hmotnost 30 kg
b) Minimální rozměry 15 x 10,5 cm
c) Maximální rozměry stanoví zahraniční podmínky příslušné země
• Obchodní balík
Obchodní balík je určen k přepravě předmětů, jejichž hodnota nesmí přesáhnout 100.000 Kč, u odpovědních zásilek nejvýše 30. 000 Kč. Může být adresován do kteréhokoliv místa v ČR, podávat se může pouze na stanovených poštách nebo v místě dohodnutém s odesílatelem. Podáním Obchodního balíku vzniká poště závazek dodat jej adresátovi, případně jinému příjemci nejpozději následující pracovní den po dni podání.
a) Maximální hmotnost 30 kg (obal Obchodního balíku o hmotnosti nad 15 kg musí umožňovat manipulaci dvěma osobami).
b) Minimální rozměry 15 cm x 10,5 cm
c) Maximální rozměry Žádný z jeho rozměrů nesmí přesahovat 240 cm. Součet délky, šířky a výšky zásilky pravidelných tvarů nesmí být větší než 300 cm. Rozměry Obchodního balíku, který nemá pravoúhlý tvar, se posuzují obdobně.

• Obchodní balík na Slovensko
Obchodní balíky na Slovensko je možné podávat na vybraných poštách nebo v místě dohodnutém s odesílatelem. Podáním této zásilky vzniká závazek, odeslat ji na Slovensko nejrychlejším možným způsobem a zajistit, aby Slovenská pošta dodala Obchodní balík adresátovi, případně jinému příjemci nejpozději třetí pracovní den po dni podání.
a) Odpovědnost do 100 000 Kč
b) Maximální hmotnost Max. hmotnost: 30 kg (obal Obchodního balíku o hmotnosti nad 15 kg musí umožňovat manipulaci dvěma osobami).
c) Minimální rozměry 21,5 x 15,5 cm.
d) Maximální rozměry Žádný z jeho rozměrů nesmí přesahovat 200 cm. Součet délky, šířky a výšky Obchodního balíku pravidelných tvarů nesmí být větší než 300 cm. Obchodní balík nepravidelných tvarů nesmí mít součet dvou největších rozměrů větší než
300 cm.
• Profi balík
Profi balík je určen k přepravě předmětů pro zájemce, kteří uzavřou s poštou písemnou dohodu o pravidelném podávání Profi balíků. Hodnota přepravovaného zboží nesmí přesáhnout 100 000 Kč. Profi balík může být adresován do kteréhokoliv místa v ČR. Zásilka může být adresována pouze stálé a v denní době přístupné provozovny adresáta. Podáním Profi balíku vzniká poště závazek dodat ho adresátovi, případně jinému příjemci, následující pracovní den po dni podání. Hmotnost a rozměry Profi balíku jsou stejné jako u Obchodního balíku.
• Zásilkový balík
Zásilkové balíky lze podávat pouze na základě uzavřené písemné dohody. Hodnota vloženého obsahu nesmí převýšit skutečnou cenu zásilky, ani nesmí převýšit částku 5 000 Kč. Obal, uzávěra a vnitřní balení musí být přiměřené povaze obsahu, hmotnosti, délce přepravní cesty.
a) Maximální hmotnost 20 kg
b) Minimální rozměry 15 x 10,5 cm
c) Maximální rozměry Žádný z jejích rozměrů nesmí přesahovat 240 cm. Součet délky, šířky a výšky nesmí být větší než 300 cm. Zásilka nepravidelných tvarů nesmí mít součet dvou největších rozměrů větší než 300 cm.
• Obchodní psaní
Podáním zásilky pošta nestvrzuje a dodá ji bez toho, že by příjemce převzetí potvrdil. Obsahem zásilky mohou být pouze noviny, časopisy, knihy, brožury, katalogy, prospekty nebo tiskoviny výhradně reklamního charakteru. Součástí mohou být i drobné předměty nepatrné ceny. Jako Obchodní psaní je možné podávat i tzv. personifikované reklamy,
ve kterých je v textu vytištěno jméno či příjmení adresáta.  Tato služba je určena hromadným podavatelům, firmám, obchodním společnostem, vydavatelům periodického tisku a podobně.
a) Maximální hmotnost 1 kg
b) Minimální rozměry 14 x 9 cm
c) Maximální rozměry 35,3 x 25 x 2 cm (zásilka musí být upravena tak, aby bylo možné ji doručit do běžné domovní listovní schránky)
• Obchodní psaní do zahraničí
Podáním zásilky pošta nestvrzuje a dodá ji bez toho, že by příjemce převzetí potvrdil. Obsahem zásilky mohou být pouze noviny, časopisy, knihy, brožury, katalogy, prospekty nebo tiskoviny výhradně reklamního charakteru. Rozměry a povolená hmotnost zásilky jsou shodné jako u Obchodního psaní vnitrostátního.
• Tisková zásilka
Tato služba spočívá v distribuci novin a časopisů. Zásilky distribuované podle obchodních podmínek nejsou poštovními zásilkami ve smyslu Zákona o poštovních službách č. 29/¬2000 Sb. Současně je k této službě možné zajistit i kompletní správu kmene předplatného, balení
a svazkování Tiskové zásilky. Tuto službu zajišťuje Postservis Praha. Pokud pošta spravuje kmen předplatitelů, přijímá pro vydavatele časopisů také nové objednávky na předplacení tisku. Služba je určena právnickým osobám a těm fyzickým osobám, které provozují podnikatelskou činnost a je poskytována na základě „Smlouvy o distribuci tisku“.
• Roznáška informačních/propagačních materiálů (RIPM)
RIPM je službou prováděnou v rámci zprostředkovatelské činnosti ČP; informační/propagační materiály nejsou poštovními zásilkami ve smyslu ustanovení Zákona
o poštovních službách č. 29/¬2000 Sb. V rámci této služby je možné podávat informační materiál (materiál, který není reklamou, např. zpravodaj obecního úřadu) a propagační materiál (letáky, reklamní tiskoviny, katalogy, popř. ukázky zboží). Informační/¬propagační materiály jsou určeny do schránek domácností, firem, nájemcům poštovních přihrádek nebo do dodávacích schrán určené dodávací pošty. Minimální počet materiálů určených k doručení v obvodu jedné dodávací pošty je 40 kusů pro domácnosti a 20 kusů pro firmy a P.O.Boxy.
a) Maximální hmotnost 100 g
b) Minimální rozměry 5 x 9 cm
c) Maximální rozměry 35,3 x 25 x 2 cm
• Postfax
Je služba vnitrostátní i mezinárodní a spočívá v příjmu, přepravě a dodání všech druhů obrazového, psaného nebo tištěného materiálu po telekomunikační síti.
• Hybridní pošta
Jde o komplexní řešení firemní korespondence pro hromadné podavatele. Klient předá data
ke zpracování v elektronické podobě a Postservis je tiskne, obálkuje – tedy transformuje
do fyzické podoby. Vyrobené zásilky okamžitě předává k doručení. Klient může také předat dokumenty a Postservis zajistí jejich skenování a vyhodnocení, čímž je transformuje
do elektronické podoby. Jednoduše řečeno, jde o přeměnu zásilek z elektronické podoby
do fyzické a naopak. Do portfolia služeb patří i foliování do průhledných nebo barevných fólií s možností inkoustového potisku.
Hybridní pošta nabízí zpracování:
• Faktury, daňové doklady, upomínky (tisk, obálkování, rozeslání).
• Direkt-maily (tisk, obálkování, rozeslání).
• Výpisy z účtů bank, stavebních spořitelen a penzijních fondů.
• Poukázky A (tisk i s průvodními dopisy).
• Dotazníky (obílkování, rozeslání, vyhodnocení odpovědí).
• Velké i malé náklady časopisů a katalogů(foliování, adresní příprava, rozeslání).
• Brožury a katalogy (tisk a vazba).
• Pohlednice, pozvánky, blahopřání, vizitky (plnobarevný tisk, obálkování, rozeslání).

• PostShop
Na všech pobočkách jsou k dostání standardní, bezpečnostní a protinárazové obálky v různých rozměrech, obaly na balíky, formuláře, brožury, balicí a psací potřeby.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM