PŘEKÁŽKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI – V OBCHODĚ

Každý, kdo chce podnikat, musí splňovat určité podmínky, které jsou stanoveny zákonem.
Některým fyzickým a právnickým osobám však zákon provozování živnosti neumožňuje. Jedná se o podnikatele, kterým se v minulosti v byznysu příliš nedařilo. Zákon v této souvislosti hovoří o tzv. překážkách provozování živnosti.


VYMEZENÍ NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

• Úpadek a hrozící úpadek –
Dlužník je v úpadku, jestliže má:
a) více věřitelů a
b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
c) tyto závazky není schopen plnit.
Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže:
a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo
b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo
c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí exekucí, nebo
d) nesplnil povinnost předložit seznamy (seznam majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek), kterou mu uložil insolvenční soud.
O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

• Konkurs – způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o  prohlášení  konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví.jinak.

• Insolvenční řízení – soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící 
                          úpadek a způsob jeho řešení.

• Insolvenční návrh – podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení.
Insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání (obecné náležitosti: z podání musí být patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno) obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců.
- Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem.
- Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem.
- Je-li navrhovatelem stát, musí insolvenční návrh obsahovat označení příslušné organizační složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje.

V insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny:
-  rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek,
- skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník,
dále musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

• Majetková podstata – majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů.
Majetkovou podstatu tvoří zejména:
 peněžní prostředky,
 věci movité a nemovité,
 podnik,
 soubor věcí a věci hromadné,
 vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů,
 akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva,
 obchodní podíl,
 dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných a pohledávek, které dosud nejsou splatné,
 dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
 další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu.
Majetkovou podstatu tvoří dále i příslušenství, přírůstky, plody a užitky majetku.
Zpeněžení majetkové podstaty – převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů. Za zpeněžení se považuje i využití bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti či úplatné postoupení dlužníkových pohledávek.

Procesní subjekty
• Insolvenční soud – soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.
• Dlužník – osoba, která se nachází v úpadku.
• Věřitelé – věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.
• Insolvenční správce – zabývá se správou majetkové podstaty, kterou se rozumí   
          činnost (i právní úkony a opatření), směřující k tomu, aby
a) nedocházelo ke znehodnocení majetkové podstaty, zejména aby nedošlo k odstranění, zničení, poškození nebo odcizení majetku, který do ní náleží,
b) majetek náležející do majetkové podstaty byl využíván v souladu se svým určením, pokud tomu nebrání jiné okolnosti,
c) se majetková podstata rozmnožila, lze-li takovou činnost rozumně očekávat se zřetelem ke stavu majetkové podstaty a obvyklým obchodním příležitostem,
d) byly vymoženy pohledávky dlužníka včetně plnění z neplatných a neúčinných právních úkonů.
• Věřitelský výbor – zde jsou zastoupeny všechny skupiny věřitelů podle povahy jejich   
      pohledávek.

PŘEKÁŽKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI 
upravené Živnostenským zákonem – Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání


1)  Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, ode dne
a) prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v době běhu lhůty - smlouvu může insolvenční správce uzavřít jen se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru,
b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování podniku nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování podniku.

2)  Živnost dále nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu, že majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

3)  Fyzická nebo právnická osoba nemůže provozovat živnost po dobu 3 let, pokud byl vůči ní zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Živnostenský úřad může prominout překážku 2) a 3), jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné plnění povinnosti při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků.

4)  V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, provádět úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.

5)  Byl-li fyzické osobě uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti (a tento zákaz stále trvá), nemůže provozovat živnost ve stejném nebo příbuzném oboru. Jedná-li se o živnost volnou, nemůže tato osoba provozovat činnosti v rámci živnosti volné, na kterou se vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu; provozování ostatních činností v rámci živnosti volné zůstává nedotčeno.

6)  Živnost nemůže provozovat podnikatel, kterému bylo zrušeno živnostenské oprávnění.
Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování činnosti pozastavit:
- jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené
rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy,
- na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky
vůči státu,
- jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky (to neplatí, pokud
podnikatel oznámil přerušení  provozování živnosti).
Podnikatel může ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Žádost o udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

POUŽITÉ ZDROJE
[1] Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) [cit. 28. 3. 2009]
Dostupné z:
<http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/1991/455991/Sb_455991_------_.php>
[2] Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) [cit. 28. 3. 2009]
Dostupné z:
<http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2006/182006/Sb_182006_------_.php>
[3] Překážky v podnikání [cit. 29. 3. 2009]  Dostupné z:
<http://www.podnikatel.cz/zivnosti/zivnostnici/podminky-a-prekazky-podnikani/>
[4] Živnostenský zákon v kostce [cit. 29. 3. 2009] Dostupné z:
<http://cms.unihostostrava.cz/www/cl-671805/1-aktuality/4154-zivnostensky-zakon-v-kostce/>
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM