VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI
Podle paragrafu 6 živnostenského zákona (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) jsou všeobecné podmínky provozování živnosti definovány následovně:
(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou:
a) dosažení věku 18 let,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost.
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, na který se nevztahuje ustanovení písmene a), jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen25a).
(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u zahraničních fyzických osob doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b). Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu25b). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

25a) Například § 60, 60a, 70 trestního zákona.
25b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.


Jak tedy získat živnostenský list a založit volnou živnost?
První věcí, kterou musíte mít, je Výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců. Požádat o něj můžete poštou, či osobní návštěvou instituce příznačně nazvané Rejstřík trestů. Osobní návštěva je samozřejmě nejrychlejší řešení.
Pokud se rozhodnete pro získání Výpisu poštou, je nutné zaslat ověřenou Žádost o výpis z rejstříku trestů. Toto ověření zajistíte na městském úřadě, obecním úřadě či nějakém podobném místě. K tomu budete potřebovat poštovní kolek v hodnotě Kč 50,-, rodný list (pokud nejdete např. na matriku v místě bydliště) a občanský průkaz. Po ověření Vám pracovníci daného úřadu danou žádost rádi odešlou. No a po dvou až třech týdnech se na v žádosti uvedené adrese můžete těšit na výpis z rejstříku trestů.

Dalším krokem je vyplnění formuláře Ohlášení živnosti pro fyzické osoby, které zanesete na Živnostenský úřad, a to nejlépe ve spádové oblasti vašeho bydliště. Za vyřízení zaplatíte správní poplatek Kč 1000,-, a pokud vám bude přát štěstí, váš živnostenský list si odnesete sebou domů. Jinak si na něj budete muset pár dní počkat.
Další kroky vás zavedou na Finanční úřad ve spádové oblasti vašeho trvalého bydliště, kde se musíte zaregistrovat. Je dobré si předem založit nějaké bankovní konto, které budete používat pro podnikání.
Na Finančním úřadě na vás vychrlí spoustu jistě zajímavých věcí, tedy např. jestli se chcete stát plátci DPH, jestli se chcete přihlásit k dani silniční, dani srážkové a zálohové apod. Je toho hodně a vy se musíte rozhodnout, pokud se chcete na Finančním úřadě ještě při této návštěvě zaregistrovat. Pokud se ovšem rozhodnete zaregistrovat, odnesete si z Finančního úřadu DIČ, které bude shodné s vaším rodným číslem s předponou CZ (např. CZ6765671212).
To ještě není vše. Do 8 dnů od data registrace na finančním úřadě se musíte zaregistrovat na VZP a na České správě sociálního zabezpečení. Naštěstí se tyhle dvě instituce dají obejít v jednom dni, pokud vás zrovinka někde nepotká velká fronta.

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM