STATISTICKÉ VÝKAZY V OBCHODĚ

1.  Sledování údajů na makroúrovni

1. 1. Zpracovatel statistik:
Český statistický úřad zpracovává získané údaje od ekonomických subjektů, zabezpečuje ochranu těchto údajů.

1. 2. Smysl a obsah výkazů:
Sledování ekonomické aktivity subjektů, získávání informací pro výpočet ukazatelů a indexů tržeb za zboží a jejich struktury a dalších makroukazatelů (HDP, inflace). Výstupy jsou určeny veřejnosti, ekonomickým organizacím, státním orgánům, zahraničním společnostem  nebo pro splění požadavků Evropské unie (čerpání dotací). Slouží i jako základ pro tvorbu hospodářské politiky státu (vliv na vývoj infrastruktury, ochrana životního prostředí). Podstatou není samotný sběr informací, ale poskytování výstupu ostatním organizacím, které je využívají pro své rozhodování.

1. 3. Metody zjišťování údajů
Z větší části se využívá metoda výběrového zjišťování. Vychází se z Registru ekonomických subjektů, respondenti jsou vybírání na základě matematicko-statistických metod. Za účelem zajištění kvality výsledku zjišťování jsou jednotky do skupin sortovány tak, aby si byly co nejvíce podobné. Hlediskem třídění jsou převažující činnost, počet zaměstnanců, obrat firmy či výše aktiv. Skupiny jsou každoročně vytvářeny znovu.

1. 4. Způsob zjišťování údajů
Subjekty vyplňují dotazník , kde poskytují informace o tržbách za zboží, výrobky a služby, o jejich výši a struktuře. Dále poskytují data o počtu zaměstnanců a jejich mzdách.

1. 5. Pravidelnost sledování
Výsledky jsou sledovány měsíčně, termín pro předání dotazníků je do 15. dne v měsíci navazujícím na dané období.
1. 6. Sezónní očisťování
V některých odvětvích dochází k mimořádným výkyvům (např. období dovolené, vánoční nákupy). Pro sledování dlouhodobého vývoje a pro účely meziměsíčního srovnání je vhodné tyto výkyvy očišťovat pomocí matematických modelů, kdy dojde k oddělení tržeb způsobených daným výkyvem.

1. 7. Zpětné opravy
Společně se zpracováním dat za předešlý měsíc dojde k revizi dat za již zpracovaný a publikovaný předcházející měsíc.

1. 8. Jednotky mající zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku,  mající převažující činnost v oblasti prodeje a služeb zahrnuté do výběrové skupiny pro sledování. Jsou povinné poskytovat informace včas, pravdivě a úplně.

1. 9. Měsíční indexy v oblasti maloobchodu
Jsou sledovány tržby z prodeje výrobků a služeb bez DPH.

1. 10. Publikace indexů
a) v rychlých informacích Českého statistického úřadu za maloobchod a služby.
b) v časových řadách na internetu Českého statistického úřadu.

1. 11. Typy indexů
a) meziroční index – podíl tržeb sledovaného období a tržeb za období předešlého roku.
b) bazický index – podíl tržeb daného období k průměrným tržbám základního roku.
V jednotlivých odvětvích slouží k analýze vývoje tržeb a jejich predikci v následných obdobích.
1. 12. Základní finanční ukazatele
Veškeré finanční ukazatele jsou udávány v běžných cenách.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců – jsou zahrnuti všichni zaměstnanci mající pracovní poměr k zaměstnavateli (nezávisle na státní příslušnosti).

Průměrný evidenční počet pracovníků – mimo zaměstnance zahrnuje ukazatel i počet majitelů firem.

Mzdy – peněžité nebo materiální plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci.

Průměrná měsíční mzda v Kč – dostane se jako podíl Mezd v daném měsíci a Průměrného počtu zaměstnanců.

Tržby celkem – veškeré tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb.

Výkony – představují obchodní marži (rozdíl mezi tržbami za zboží a náklady na ně vynaložené, tržby za prodej vlastních výrobku a služeb, změnu stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby a aktivaci).

Výkonová spotřeba – jedná se o nakoupený a spotřebovaný materiál, energii a hodnotu nakoupených služeb.

Účetní přidaná hodnota – rozdíl mezi výkonem a výkonovou spotřebou.

2. Údaje pro sledování na mikroúrovni
Nabízejí je komerční organizace provádějící průzkumy pomocí statistických technik a slouží jako podklady pro individuální rozhodnutí firem.

Zaměřuje se na sledování trhu, tržního podílu, průměrných cen, může se jednat i o detailní kategorie.
Dále sledují chování spotřebitelů, upřednostňování značkových výrobků. Získané informace využívají organizace pro svá rozhodnutí např. při tvorbě cen, zaměření na cílovou skupinu zákazníků či ovlivňování tržního podílu.

Zdroj: internetové stránky czso.cz
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM