ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI V OBCHODĚŽivnost je soustavná podnikatelská činnost provozovaná pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. V Česku provozování živností upravuje Živnostenský zákon.

Dělí se na:
 ohlašovací (řemeslné, vázané nebo volné),
 koncesované - jsou to živnosti, které jsou provozovány na základě koncese, kterou musí podnikatel, který je chce provozovat, získat. Jedná se například o pohřební službu, cestovní kancelář, ale také i např. o televizní či rozhlasové vysílání.


Podmínky provozování živnosti

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené Živnostenským zákonem. Tyto podmínky se dělí na všeobecné a zvláštní.

Všeobecné podmínky provozování živnosti:

fyzická osoba musí splnit v zásadě tři podmínky:
a) dosažení věku 18 let,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost.

Zvláštní podmínky provozování živnosti 

Zvláštními podmínkami provozování živnosti se rozumí odborná způsobilost, dokládaná u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných, a jiná způsobilost, dokládaná u koncesí. Odborná způsobilost se dokládá osvědčením o vzdělání, kvalifikaci a praxi. K jiné způsobilosti se vyjadřuje orgán spravující oblast předmětu žádané koncese. Živnostenskou činnost lze provozovat na základě živnostenského oprávnění. Oprávnění k provozování živnosti se prokazuje výpisem z živnostenského rejstříku.
Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, kterým je fyzická osoba splňující všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti.

Podle Živnostenského zákona:

(1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

(2) V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po vzniku živnostenského oprávnění se nepožaduje prokázání praxe u podnikatele, kterému trvá živnostenské oprávnění pro provozování dotčené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci odpovědného zástupce pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonávala již před touto změnou.

(3) Nelze-li odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným jedné fyzické osobě, lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným podnikateli příslušným odborným orgánem v souladu se zvláštními předpisy (Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů).

(4) Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“). Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

(5) Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie za podmínek, které stanoví § 7 odst. 5 uvedený v Hlavě II Živnostenského zákona.

(6) Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou v této příloze stanoveny. Zvláštní právní předpisy stanovující odbornou způsobilost fyzických osob pro výkon určité živnosti nejsou tímto ustanovením dotčeny. Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami; přitom je povinen dodržovat povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem.


Závěr

Na rozdíl od živnosti koncesované je na živnost ohlašovací právní nárok. Jsou-li tedy splněny podmínky stanovené zákonem, živnostenský úřad je povinen vydat podnikateli živnostenské oprávnění.


Zdroje
http://encyklopedie.seznam.cz
http://www.komora.cz
http://business.center.cz
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM