KORUPCE V OBCHODĚ


Co je korupce
Korupce je zneužití postavení  a svěřených pravomocí za účelem získání osobního prospěchu, je to příslib či poskytnutí  neoprávněné výhody v něčí prospěch za určitou formu odměny. Tato odměna může být finanční v podobě úplatku a nefinanční ve formě zvýhodňování  známých, případně úniky informací. 
Korupční jednání je transakce mezi dvěmi stranami. Jedna strana poptává odměnu za poskytnutí neoprávněné výhody druhé straně, jež tuto odměnu nabízí. Tyto strany svým jednáním poškozují ostatní (zákazníky, klienty, pacienty, daňové poplatníky). Korupce se vyskytuje v politice, veřejné správě i v hospodářství. Korupce přispívá ke zločinnosti (kuplířství, obchod s drogami, praní špinavých peněz, …).
Proces korupce má několik vývojových stádií. Při náhodné korupci dochází k drobnému úplatkářství a zapojují se do něj pouze určité osoby nebo malé skupiny. V tomto stadiu je velké odhalení korupčního jednání. Systematická korupce přímo narušuje právní řád a je  často kvůli velkým ziskům předmětem skandalizace. Systémová korupce je spojena s ekonomickými a politickými institucemi, kde se překračování zákonů stává nedílnou součástí společenských procesů.

Důsledky korupce
Negativními dopady korupce jsou správní delikty, protiprávní jednání, porušení povinností při správě cizího majetku, střety zájmů, podvody ve veřejných obchodních soutěžích, kartelové dohody, obcházení zákona. Dlouhodobě vysoká míra korupce poškozuje pověst země v zahraničí.
Korupce způsobuje neefektivitu a nižší tempo růstu HDP, dodatečné náklady investic a nejistotu investic. Korupce také podkopává legitimitu veřejných institucí, oslabuje důvěru v právní stát, má negativní vliv na investiční aktivity firmy, zvyšuje transakční náklady v podnikání, podkopává konkurenci a snižuje kvalitu produktů. Může dojít i k odlivu kapitálu ze země a k finanční nerovnováze, odchodu investorů, devalvaci měny, protože korupce ovlivňuje i  toky zahraničního kapitálu a může způsobit i finanční krizi v zemi.
Země s vyšší mírou korupce vykazují znatelnější zastoupení portfoliových investic a zahraničních bankovních úvěrů ve skladbě celkových kapitálových toků. Vytlačuje produktivní investice, zpomaluje ekonomický růst a poškozuje tržní rozhodování a konkurenci. Kvůli korupci rostou daně a dochází k daňovým únikům a k úpadku schopných firem.

Korupce v mezinárodním obchodě
Růst mezinárodního obchodu vytvořil mnoho příležitostí k úplatku. Výše úplatku je přímo úměrná důležitosti kontraktu. Souvisí s rozdílnou ochotou exportérů nabídnout úplatek. Exportující země mají částečnou odpovědnost za úroveň korupce v partnerské zemi. Většinou vnitřně méně zkorumpované země neuplácí ani vně a naopak zkorumpované uplácí i na zahraničních trzích. Ale např. Velká Británie a Německo jsou relativně „čisté země“, ale při aktivitách v zahraničí se nezdráhají uplácet.
Podle místa výskytu rozeznáváme  tři základní modely korupce. V Asii je důvěrně známým a společensky přijatelným kulturním i ekonomickým jevem, který úzce souvisí s fungováním státu. Politická moc v Africe je kupována nejvýznačnějšími ekonomickými klany, které si zajišťují svou existenci politickými prostředky. Ekonomika zde  klesá až na primitivní úroveň. Nejzákladnější potřeby obyvatelstva jsou zajišťovány jen proto, aby se předešlo zmatku. V Latinské Americe korupce  umožnila  kriminálním sektorům získat moc porovnatelnou s mocí státu. Tato moc je po řadu desetiletí spojena s mafií a prorůstá dovnitř státu.
Corruption Perception Index je žebříček o stupni korupce v jednotlivých zemích založený na výzkumech veřejného mínění. Používá se od roku 1995 ke srovnávání vnímání korupce. Čím vyšší je číslo indexu, tím méně je korupce vnímána.

Mezinárodní smlouvy řešící korupci:
Občanskoprávní úmluva o korupci – Civil Law Convention against Corruption
Trestně právní úmluva o korupci – Criminal Law Convention against Corruption
Meziamerická protikorupční úmluva – Inter-American Convention against Corruption
Úmluva OECD proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích – Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions
Úmluva Organizace spojených národů proti korupci – United Nation Convention against Corruption
Úmluva o boji proti korupci, vztahující se k úředníkům Evropských společenství nebo úředníkům členských zemí Evropské unie – Convention on the Fight against Corruption Involving Officials of the European Communities or Officials of Member States of the European Union 

Mezinárodní organizace bojující proti korupci
Státy proti korupci - GRECO
OSN - Organizace spojených národů (United Nations)
Rada Evropy
OLAF (Office de la Lutte Anti-Fraude) - Evropský úřad boje proti podvodům
SECI (South-East European Co-operation Initiative) - Iniciativa pro spolupráci v jihovýchodní Evropě
Evropská banka pro obnovu a rozvoj
Světová banka

Korupce v České republice
V České republice je korupce vnímána jako běžný způsob chování ve státní sféře i ve vztazích mezi soukromými subjekty. České trestní právo obsahuje tři skutkové podstaty korupčního jednání: přijímání úplatku, podplácení a nepřímé úplatkářství.
Nejrozšířenější formou  je uplácení. Úplatkem se rozumí určitá výhoda, která se dostává k tomu, kdo úplatek přijímá, či jiné osobě s jeho vědomím. Úplatek může mít majetkovou (finanční nebo materiální prospěch, protislužba) i nemajetkovou povahu. Pro posouzení trestného činu úplatkářství není stanovena dolní hranice hodnoty úplatku, ale je posuzována tzv. společenská nebezpečnost. Podplácení je samostatným trestným činem, kterého se dopustí ten, kdo jinému v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek. Nepřímé úplatkářství se dopouští osoba, která žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo za to, že tak již učinil. Dále ten, kdo z tohoto důvodu takový úplatek poskytne, nabídne nebo slíbí. Nejčastěji se podnikatelé setkávají s korupcí při kontaktu se státní správou a samosprávou, při  výběrových řízeních a veřejných soutěžích či státních zakázkách. V soukromé sféře především dochází ke korupci u nákupčích obchodních řetězců, zástupců velkých firem v oblasti nákupu a u likvidátorů pojistných událostí.
Nejběžnějším úplatkem jsou přímo vyplácené peníze případně ve  formě provize. Tyto vedlejší příjmy jsou často nazývány všimným, bonusem, příplatkem či příspěvkem na vánoční nákupy. Mohou však mít i jinou formu(např. darování automobilu, pozvání na dovolenou, pozemky za zajímavou cenu, láhev alkoholu,…).
Nyní v době internetu jsou již na internetu běžně k dispozici výsledky i průběh veřejných řízení. Usnesením vlády ze dne 25.10.2006 byla schválena „Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006-2011“. Provoz centrální bezplatné protikorupční telefonické linky byl zahájen v roce 2007.

Zákony související s korupční problematikou
140/1961 Sb., Trestní zákon
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
500/2004 Sb., správní řád
40/1964 Sb., Občanský zákoník
513/1991 Sb., Obchodní zákoník
159/2006 Sb., o střetu zájmů
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
182/2006 Sb., insolvenční zákon
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Nevládní neziskové organizace v ČR zabývající se korupcí
Transparency International  Česká republika, o. p. s. - nejrozšířenější světová organizace zabývající se bojem proti korupci.
Oživení, o. s.-  ve spolupráci s Koalicí občanských sdružení SOS Praha a za podpory Nadace OSF zabývá i tématem konfliktu zájmů a bojem proti korupci ve veřejné správě (včetně relevantní osvětové činnosti a přípravy legislativních změn) - program Bez korupce

Růžový panter, o. s. -  působí v oblasti práva, boje proti korupci, organizovanému zločinu a boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, monitoruje korupční prostor a snaží se o jeho systematické omezování
Ekologický právní servis, o. s. - nevládní, nezisková a nepolitická organizace právníků, hájící práva občanů a životního prostředí v České republice od roku 1995 právní cestou,  zabývá také tématem korupce a klientelismu.
Společnost přátel přírody, o. s.  - projekt "V srdci regionální korupce" se týká boje proti korupci v libereckém regionu. Jeho pilířem je pravidelně aktualizovaný web www.nasliberec.cz, poskytující mediální prezentaci jednotlivých kauz.

Transparency International
Transparency International je mezinárodní nezisková ozganizace bojující proti korupci. Je jedinou mezinárodní nevládní organizací zaměřenou na problematiku korupce a vytváří protikorupční programy. Vznikla roku 1993 v Německu. Má více jak 90 poboček, které řídí mezinárodní sekretariát sídlící v Berlíně a upozorňují na aktuální problémy a navrhují možnosti jejich řešení. Je klíčovým aktérem pořádání mezinárodních protikorupčních kongresů. Všechny pobočky pravidelně prochází procesem akreditace.

Transparency International ČR
Česká pobočka Transparency International sídlí v Praze, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívá k jejímu omezování. Její činnost je financována z grantů, které organizace získává z programů domácích i zahraničních státních i soukromých dárců. Přípravou a vedením projektů a vzdělávacích programů a  právním protikorupční poradenstvím se zabývá „Kancelář  Transparency International ČR“. Statutárním orgánem je správní rada a dozorčí rada je kontrolním orgánem. Na dodržování kodexu Transparency International dohlíží „Etická komise“

Seznam použité literatury
Transparency International ČR: www.transparency.cz
Transparency International: www.transparency.org
Hospodářská komora České republiky: www.komora.cz
Ministersto vnitra ČR: www.mvcr.cz
Wikipedie: cs.wikipedia.org
Wikipedia: en.wikipedia.org
Businessinfo: www.businessinfo.cz
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM