TRŽNÍ ŘÁD OBCE


Tržní řád obce má formu obecně závazné vyhlášky, je vydáván starostou obce a řídí
se Živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb.), popř. dalšími zákony, které mění
a doplňují Živnostenský zákon (např. č. 280/1997 Sb., č. 356/1999 Sb., č.167/2004 Sb.)

Obce svým tržním řádem stanovují především:
• Podmínky organizace trhů,
• místa určená k provozování tržišť,
• podmínky získání oprávnění k prodeji,
• povolený sortiment zboží a služeb,
• podmínky prodeje,
• kdo je provozovatelem tržišť a jaké má povinnosti,
• provozní doby tržišť,
• poplatky,
• kontrolní mechanismy dodržování tržního řádu.

Povinnosti provozovatele tržišť, jak je stanoví předpis č. 16/2005 hlavního města Prahy (jde
o modelový příklad, povinnosti provozovatele tržišť), se mohou lišit podle konkrétních potřeb a dispozic obce.


Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti

1. Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržnicích, tržištích, trzích  a tržních místech  jsou všechny zúčastněné osoby (provozovatelé, prodávající a poskytovatelé služeb) povinny:
a) Dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,
b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, celoročně schůdnost, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor,
c) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů,
d) prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými nepříznivými vlivy (prach, vlhko, kouř a podobně),
e) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu,
f) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již očištěné a zbavené zavadlých částí,
g) k prodeji a nabídce  zboží a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, nezdržovat se v uličkách před stánky bezdůvodně a neumísťovat tam nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod zákazníků,
h) osobními vozidly zde parkovat pouze v prostoru určeném provozovatelem v souladu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích.

2. Pro restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa platí odstavec 1 písm. a) až e).

Pravidla, která musí dodržet provozovatel tržnice, tržiště, trhu a tržního místa
k zajištění jejich řádného provozu

1. Provozovatel tržnice, tržiště nebo trhu je povinen:
a) Umístit tento tržní řád a plánek tržnice nebo tržiště s číselným nebo obdobným označením prodejního zařízení na vhodném, trvale viditelném místě,
b) dohlížet na dodržování tržního řádu zúčastněnými osobami,
c) přidělit  prodejcům a poskytovatelům služeb prodejní zařízení nebo  konkrétní místa a vést o přidělení evidenci a uchovávat ji nejméně po dobu pěti let,
d) zajistit provádění pravidelného úklidu zařízení a všech prostor a průběžné deratizace,
e) určit prostor pro odkládání odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádob
pro jednotlivé druhy a kategorie odpadů, zajistit pravidelný odvoz a využití nebo odstranění těchto odpadů,
f) zajistit dostatečný počet sběrných nádob na odpad od zákazníků včetně pravidelného svozu a odstranění tohoto odpadu,
g) vyčlenit dle místních možností prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje
a po skončení prodeje,
h) časově vymezit vjezd motorových vozidel do prostor tržnice i tržiště,
i) zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo přidělená konkrétní místa,
j) zajistit pro prodejce a poskytovatele služeb možnost používání hygienického zařízení (záchod, tekoucí voda k umytí rukou), při prodeji potravin v rozsahu upraveném zvláštními předpisy,
k) umožnit prodej hub nebo jiných přírodních plodin určených  ministerstvem zdravotnictví  jen osobám držícím osvědčení o tom, že prokázaly základní znalosti takových plodin před zkušební komisí, kterou ustavuje orgán ochrany veřejného zdraví,
l) pokud mají být na tržnici či tržišti prodávána živá zvířata a živočišné produkty, vymezit v rámci tržnice nebo tržiště místo, splňující  veterinární  podmínky pro jejich  prodej,
m) dochází-li zde k prodeji také jinými osobami než podnikateli nebo jejich zaměstnanci (tak zvané burzy, bleší trhy a podobně), oddělit jasně taková místa
od ostatních, sloužících k podnikání.

2. Pro provozovatele tržního místa platí odstavec 1 písm. b), g), i) a k).
3. Provozovatel může k zajištění provozu tržnice, tržiště, trhu  a tržního místa  určit fyzickou osobu - správce.


Tržní řád obce je mimo jiné nástrojem k regulaci:
• Provozování prostituce a prodeje pornografie,
• prodeje alkoholu a tabákových výrobků,
• prodeje zábavné pyrotechniky, zbraní, střeliva a výbušnin,
• prodeje a provozování dalších živností, které podléhají zvláštnímu režimu nebo jsou v rozporu s obecně závaznými předpisy.

Použité zdroje:

Tržní řád Hlavního města Prahy
http://magistrat.praha-mesto.cz/default.aspx?id=22322&ido=5246&sh=-752944296

Tržní řád města Přerov
http://www.mu-prerov.cz/redakce/tisk.php?lanG=cs&clanek=368&slozka=750&

Tržní řád obce Velvary
http://www.velvary.cz/trzni-rad.html

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM