OBCHODNÍ ORGANIZACE PODLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU V OBCHODĚ A JEJICH ZÁSTUPCI MEZI OBCHODNÍMI ŘETĚZCI1. Družstvo
Základní informace
„Družstvo je společenstvím neuzavřeného (předem nestanoveného) počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. Družstvo musí mít alespoň pět členů, to neplatí, jsou-li jeho členy alespoň dvě právnické osoby.

Právní úprava družstva vychází z obchodního zákoníku, konkrétně z § 221 a následujících. Každé družstvo je právnickou osobou a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva za jeho závazky v obecném případě neručí. Výjimka může být upravena pouze ve stanovách družstva, členská schůze poté může rozhodnout o určité výši uhrazovacích poplatků pro některé člena na krytí ztrát družstva.

Obchodní firma
Obchodní firma družstva musí obsahovat označení „družstvo“. Obchodní firma společnosti musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílná dodatek označující právní formu.

Základní kapitál
Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Stanovy určují výši základního kapitálu družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál). Zapisovaný základní kapitál musí činit nejméně 50 000 Kč.

Statutární orgán
Statutárním orgánem družstva je jeho představenstvo. Nejvyšším orgánem je členská schůze družstva. Ta může volit i odvolávat členy představenstva, rozhodovat o rozdělení a užití zisku nebo ztráty, rozhoduje o splynutí, přeměně, rozdělení nebo zrušení družstva.

Výhody družstva
- otevřenost pro další členy
- možno založit i pro nepodnikatelské účely
Nevýhody družstva
- minimální počet pěti zakladatelů (nebo dvou právnických osob)
- poměrně tvrdý zákaz konkurence“ 2


1.1. COOP Centrum družstvo

„COOP družstvo působí převážně v oblasti maloobchodního prodeje potravinářského zboží. Provozovny naleznete po celé České republice. Většina prodejen je umístěna ve vlastních nemovitostech. Část podnikání je uskutečňována formou velkoobchodní činnosti v několika centrech. Velkoobchody slouží nejen pro zásobování vlastních prodejen, ale dodávají zboží i cizím odběratelům.“3

„Tato společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 21. ledna 1994 pod obchodním názvem COOP Centrum družstvo a sídlem Praha 1, Na Poříčí 30, PSČ 110 00. Jak z názvu vyplývá právní formou této společnosti je družstvo. Jako předmět podnikání uvádí výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Statutárním orgánem této společnosti je představenstvo v čele s předsedou představenstva Jednota, spotřební družstvo Kroměříž a místopředsedou Jednota, družstvo spotřebitelů v Kaplici. Dalšími členy jsou například Jednota, obchodní a výrobní družstvo Havlíčkův Brod, Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, JEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce a další. Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 10 000 000 Kč. Základní členský vklad je 300 000 Kč.“ 4


2 Družstvo [online]. [cit. 19.3.2010]. Dostupné z: <http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/druzstvo/shrnuti.asp>
3 COOP Centrum družstvo [online].[cit. 19.3.2010]. Dostupné z: <http://www.co-op.cz/>
4 Výpis z obchodního rejstříku [online]. [cit.19.3.2010]. Dostupné z: <http://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx >
2. Veřejná obchodní společnost
Základní informace
„Veřejná obchodní společnost je osobní obchodní společnosti. Jedná se o nejednodušší typ obchodní společnosti, jejíž všichni společníci ručí celým svým majetkem společně a nerozdílně za závazky společnosti. Veřejnou obchodní společnost musí založit alespoň dva společníci, mohou to být i fyzické i právnické osoby.

Obchodní firma
Obchodní firma veřejné obchodní společnosti musí obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“, jež může být nahrazeno zkratkou „veř.obch.spol.“ nebo „v.o.s.“. obsahuje-li obchodní firma příjmení alespoň jednoho ze společníků, postačí dodatek „a spol“. přípustné je například obchodní jméno „Novák a spol.“. Obchodní firma společnosti musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu.

Základní kapitál
Společníci veřejné obchodní společnosti nejsou při jejím založení povinni skládat žádný základní kapitál. Případné vklady společníků mohou být zakotveny ve společenské smlouvě.

Statutární orgán
K jednání za společnost je oprávněn každý společník samostatně. Jednání jednotlivých společníků může být upraveno ve společenské smlouvě. Případná omezení vyplývající ze společenské smlouvy nemají účinek vůči třetím osobám, tzn. že třetí osoba se může plně dožadovat svých práv, jednala-li ve víře, že společník s kterým smlouvu uzavřela byla plně způsobilý k podpisu této smlouvy.

Zisk, hlasovací právo
V případě, že není poměr hlasovacích práv upraven ve společenské smlouvě odlišně, má každý společník při rozhodování o záležitostech společnosti jeden hlas. Obdobně není-li upraven podíl na zisku či ztrátě ve společenské smlouvě, mají všichni společníci rovný podíl na hospodaření společnosti.

Zákaz konkurence
Bez svolení ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob. Společenská smlouva může upravit zákaz konkurence jinak. V tomto směru je obchodní zákoník u veřejné obchodní společnosti poměrně tolerantní, dovoluje zákaz konkurence i omezit nižší míru. U konkurence snížit, ale pouze rozšířit.

Výhody společnosti
- není nutný základní kapitál společnosti
- osobní typ právnické osoby

Nevýhody společnosti
- jednotliví společníci ručí celým svým majetkem solidárně za závazky společnosti
- zákaz konkurence
- v případě úmrtí/zániku předposledního společníka automaticky zaniká celá v.o.s.“ 5


2.1. Kaufland Česká republika v.o.s.

„Skupina Kaufland patří k vedoucím potravinářským obchodům Německa. Provozuje přes 700 obchodů v Německu, České republice, Slovenské republice a také v Polsku, Chorvatsku, Rumunsku a Bulharsku. Společnost provozuje obchody pod názvem „Kaufland“, „KaufMarkt“ a „Handelshof“. Samoobslužné obchodní domy a spotřebitelské obchody disponují plochou od 2 500 do 12 000 m2.“ 6

„Tato společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 10. března 1997, pod obchodním názvem Kaufland Česká republika v.o.s. a se sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 25, PSČ 140 00. Jak již z názvu vyplývá právní formou společnosti je veřejná obchodní společnost. Předmětem podnikání je hostinská činnost, řeznictví a uzenářství, pekařství a cukrářství, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Statutárním orgánem společnosti jsou společníci Kaufland Tschechien Warenhandel GmbH, Kaufland Management ČR s.r.o.. K obchodnímu vedení společnosti je oprávněn a povinen každý společník. Jako prokurista zde vystupuje Vratislav Kozák, Jiří Mironidis, Jan Stupka a Ludvík Šrahol. K zastupování a podepisování jsou oprávněni vždy nejméně dva prokuristé společně. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.“ 7 


5 Veřejná obchodní společnost [online]. [cit. 19.3.2010]. Dostupné z:< http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/vos/shrnuti.asp>
6 Kaufland Česká republika v.o.s. [online]. [cit. 19.3.2010]. Dostupné z:<http://www.kaufland.cz/Site/Spolecnost/Kaufland_dnes/index.htm>
7 Výpis z obchodního rejstříku [online]. [cit.19.3.2010]. Dostupné z: <http://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx >

3. Komanditní společnost
Základní informace
„Komanditní společnost je kombinací osobní společnosti a kapitálové společnosti. Někteří její společníci (komplementáři) ručí za závazky celým svým (i osobním) majetkem, někteří společníci (komandisté) ručí za závazky společnosti pouze do výše nesplaceného vkladu.

Obchodní firma
Obchodní firma komanditní společnosti musí obsahovat označení „komanditní společnost“, postačí i zkratka „kom.spol.“ nebo „k.s.“. Obsahuje-li obchodní jméno společnosti jméno komandity, ručí tento komandita za závazky společnosti jako komplementář. Obchodní firma společnosti musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu.

Základní kapitál
Společníci komanditní společnosti nejsou při jejím založení povinni skládat žádné základní jmění. Případné vklady společníků mohou být zakotveny ve společenské smlouvě.

Statutární orgán
K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři.

Zákaz konkurence
Není-li ve společenské smlouvě uvedeno jinak, zákaz konkurence platí pouze pro komplementáře, nikoli pro komandisty.

Výhody společnosti
- není nutný základní kapitál společnosti
- komandisté nemají zákaz konkurence

Nevýhody společnosti
- jednotliví společníci ručí celým svým majetkem nerozdílně za závazky společnosti
- komandisté nemohou rozhodovat o obchodním vedení společnosti“ 8

3.1. BAUHAUS k.s.

„BAUHAUS patří jako zkušený a vedoucí podnik ve svém oboru s vysoce kvalifikovanými a vybranými specialisty pro dílnu, dům a zahradu, k nejvýznamnějším obchodním koncernům branže "Do-it-yourself." Tento úspěch je založen na podnikatelské odvaze a vyznačuje se výraznou dynamikou. S téměř 200 specializovanými centry pro dílnu, dům a zahradu ve 14-ti evropských zemích (Česká republika, Německo, Rakousko, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Island, Maďarsko, Norsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko) je BAUHAUS jeden z největších a nejúspěšnějších obchodních podniků na trhu v Evropě.“9

„Tato společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně dne 29. července 1993 pod obchodní název BAUHAUS k.s. se sídlem Brno, Strážní 7, PSČ 639 00. Jak již z názvu vyplývá právní forma této společnost je komanditní společnost. Předmětem podnikání je specializovaný maloobchod, velkoobchod, zprostředkování služeb, provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování.

Statutárním orgánem je zde komplementář BAUHAUS - správa podniků, spol. s r.o.. Dále jsou zde jednatelé Andreas Burger a Aleš Pacal. Za společnost jedná jednatel samostatně je-li jediným jednatelem. Je-li jmenováno více jednatelů, jsou vždy k jednání oprávněni dva z nich. Je-li udělena prokura, zastupuje společnost jednatel spolu s prokuristou. Podepisování za  společnost se uskutečňuje tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu podepisuje podle podpisového vzoru jednatel svým jménem prokuristé mimoto s dodatkem ppa. Jako prokurista společnosti vystupuje Mgr. Petr Kočí. Dále je zde veden komandista Bauhaus Depot GmbH, který vložil vklad ve výši 184 000 000 Kč. Tato společnost je společnost se zahraniční majetkovou účastí.“ 108 Komanditní společnost [online].[cit. 19.3.2010]. Dostupné z:< http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/ks/shrnuti.asp>
9 BAUHAUS k.s. [online].[cit. 19.3.2010]. Dostupné z:< http://www.bauhaus.cz/index.php?id=490>
10 Výpis z obchodního rejstříku [online]. [cit.19.3.2010]. Dostupné z: <http://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx >

4. Akciová společnost
Základní informace
„Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Akciová společnost je právní formou čistě kapitálové společnosti prakticky bez přítomnosti osobních prvků. Právní úprava akciové společnosti prakticky bez přítomnosti osobních prvků. Právní úprava akciové společnosti vychází z obchodního zákoníku. Obchodní zákoník definuje společný základ pro všechny obchodní společnosti v § 56 a následujících. Konkrétní úprava akciové společnosti je obsažena v § 154 a následujících.

Obchodní firma
Obchodní firma akciové společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost“, postačí i zkratka „akc.spol.“ nebo „a.s.“. Obchodní firma společnosti musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu.

Základní kapitál
Hodnota minimálního základního kapitálu akciové společnosti jsou 2 000 000 Kč. Horní hranice základního kapitálu není omezena. Základní kapitál je rozdělen na akcie. Akcie se upisují, tzn. že se nebídnou k prodeji „veřejnosti“. Majitel akcie je označován jako akcionář. Akcionář neruší za závazky společnosti.

Statutární orgán
Statutárním orgánem akciové společnosti je její představenstvo. Představenstvo je tvořeno svými členy, kteří společnosti navenek zastupují. Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku, zapisují se i veškeré změny představenstva. Členy představenstva volí i odvolává valná hromada akciové společnosti. Pro členy představenstva platí nevylučitelná zákaz konkurence.

Výhody společnosti
- poměrně solidní vnější dojem (velká společnost)
- čistě kapitálová společnost
Nevýhody společnosti
- vysoký základní kapitál 2 000 000 Kč
- poměrně složité zakládání i působení společnosti“ 11
4.1. ETA a.s.
„Společnost ETA vznikla už v roce 1943 a na českém trhu tak působí přes 65 let. Za tu dobu se stala jednou z největších českých značek na trhu. Spontánní znalost značky ETA mezi českými spotřebiteli dosahuje plných 96 %, přičemž v průměru téměř každá domácnost vlastní alespoň jeden výrobek značky ETA. Od roku 2007 je společnost ETA vlastněná investiční skupinou Benson Oak, která patří mezi nejstarší investiční společnosti v České republice. Od podzimu 2008 vystupuje s novým logem s moderní tváří.“ 12

„Tato společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové dne 31. července 2008 pod obchodní název firmy zní ETA a.s. a sídlem Hlinsko, Poličská 444, PSČ 539 01. Jak již z názvu vyplývá, právní formou společnosti je akciová společnost. Předmětem podnikání této firmy je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů.

Statutárním orgánem je zde představenstvo v čele s předsedou představenstva Jiří Pathym a dvěma dalšími členy Justinem Fancherem a Tomášem Fenclem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. Dále je zde dozorčí rada s předsedou Miloslavem Gregorem a členy Adamem Tomisem a Ivanem Mourem. Společnost má pouze jednoho akcionáře BENSON OAK CAPITAL COÖPERATIEF U.A., který vlastní 100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč. Základní kapitál společnosti činní 200 000 000 Kč.“ 13


11 Akciová společnost [online].[cit. 19.3.2010]. Dostupné z:< http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/as/shrnuti.asp>
12 ETA a.s. [online].[cit.19.3.2010]. Dostupné z:< http://eta.cz/o-spolecnosti>
13 Výpis z obchodního rejstříku [online]. [cit.19.3.2010]. Dostupné z: <http://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx >
5. Společnost s ručením omezeným
Základní informace
„Společnosti s ručením omezeným je nejednodušším typem kapitálových společností, přestože obsahuje mnoho prvků osobní společnosti. Společnost může mít od jednoho do padesáti společníků. Právní úprava společnosti s ručením omezeným vychází především z obchodního zákoníku. Obchodní zákoník definuje společná základ pro všechny obchodní společnosti v § 56 a následujících. Konkrétní úprava společnosti s ručením omezeným je vymezena v § 105 a následujících.

Základní kapitál
Minimální základní kapitál společnosti je 200 000 Kč. Výše vkladu může být pro jednotlivé společníky stanovena rozdílně, musí však být dělitelná na celé tisíce. Celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti.

Mají-li být poskytnuty nepeněžité vklady na splacení vkladu, musí být ve společenské smlouvě nebo v písemném prohlášení o zvýšení vkladu nebo v prohlášení o převzetí vkladu uveden předmět nepeněžitého vkladu a částka, kterou se započítává na vklad společníka.

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30%. Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň 100 000 Kč. Je-li společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní kapitál.

Ručení
Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zde došlo při velké novelizaci k 1. lednu 2001 k významné změně, která nebyla často podnikateli vůbec zaznamenána. Společníci již nyní neručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu, ale ručí solidárně do výše souhrnu všech nesplacených prostředků.

Obchodní firma
Obchodní firma společnosti s ručením omezeným musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, postačí však zkratka „spol. s.r.o.“ nebo „s.r.o.“. Obchodní firma společnosti musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí podle obchodního zákoníku rozdílný dodatek označující právní formu, přesto se i s takovými případy můžeme v praxi setkat.

Statutární orgán
Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská nebo stanovy jinak, takové omezení je však vůči třetím osobám neúčinné. Jednatel nesou veškerou právní odpovědnost za chod společnosti, vedení účetnictví, povinnosti vůči úřadům. Pro jednatele platí zákaz konkurence, který již nelze podle jedné novele obchodního zákoníku zmírnit.

Valná hromada
Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti jejího rozhodování spadají některé podstatné skutečnosti. Zejména se jedná o jmenování a odvolávání jednatelů, změny společenské smlouvy a stanov a schvalování účetní uzávěrky. Valná hromada může jmenovat i členy dozorčí rady, což je nepovinný, zřídkakdy zřizovaný orgán společnosti s ručením omezeným.“ 14


5.1. Ikea Česká republika s.r.o.

„Společnost IKEA vznikla ve Švédsku v roce 1943, kdy bylo zakladateli IKEA Ingvaru Kampradovi právě 17 let. Od té doby se z IKEA Group stala jedna z největších maloobchodních společností na světě s více jak 123 000 zaměstnanci ve 25 zemích/teritoriích a s ročními tržbami přesahujícími 21,5 miliardy eur. IKEA Group má 123 000 zaměstnanců, kteří pracují na různých pozicích v nákupu, distribuci, velkoobchodě, sortimentu, maloobchodě, podpůrných pozicích.“ 15

„Tato společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 1. záři 2003 pod obchodním názvem IKEA Česká republika, s.r.o. a sídlem Praha 5, Skandinávská 1/131, PSČ 155 00. Jak z názvu vyplývá, jedná se o společnost s ručením omezeným. Předmětem podnikání je hostinská činnost, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Statutárním orgánem jsou jednatelé Ing. Petr Micka a Andrew North. Jménem společnosti jednají vždy dva jednatelé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva jednatelé. Členy dozorčí rady jsou Lisa Ronlan Moog, Per Kaufmann a JUDr. Jiří Horák. Tato společnost má jediného společníka a tím je Ingka Holding Europe B.V. s vkladem 381 350 000 Kč. Celkový základní kapitál společnosti činí 381 350 000 Kč.“ 16


14 Společnost s ručením omezeným [online].[cit.19.3.2010].Dostupné z:<http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/shrnuti.aspx>
15 IKEA Česká republika s.r.o. [online].[cit.19.3.2010]. Dostupné z:< http://www.ikea.com/ms/cs_CZ/about_ikea/facts_and_figures/index.html>
16 Výpis z obchodního rejstříku [online]. [cit.19.3.2010]. Dostupné z: <http://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx >
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM