SVAZY V OBCHODĚ

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky (SOČR)
Je nezávislé, dobrovolné a otevřené sdružení reprezentující svazy, asociace, velké retailingové a distribuční společnosti, spotřební družstva, obchodní aliance a franchisingové sítě, malé a střední firmy obchodu, pohostinství, cestovního ruchu a dalších souvisejících služeb na českém trhu..

Je jedním z nejstarších podnikatelských svazů. Vznikl v únoru roku 1990, nejdříve jako součást unie zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a od roku 1997 působí jako samostatný podnikatelský svaz.

Členská základna SOČR je velmi různorodá. Jak z pohledu velikosti jednotlivých firem, tak z předmětu činnosti. Vzhledem k různorodosti členské základny se činnost  SOČR odvíjí především v jeho odborových sekcích, které jsou seskupené podle zájmových okruhů činnosti.

Jedná se o následující sekce:
- textil, obuv, kožená galanterie, kožešiny
- potravinářská
- průmyslové zboží
- nábytkářská
- železářská a hutní
- cestovní ruch a hotelové služby
- poradenství, reklama
- zahraniční obchod
- informační a technické vybavení obchodních firem a výstavnictví
- vzdělávání
- foto
- a gastro

Ve své činnosti se Svaz obchodu a cestovního ruchu zaměřuje především na:
- právní poradenství
- vyhledávání možností přístupu k potřebnému kapitálu, úvěrům
- organizování a pořádání odborných konferencí, seminářů a workshopů
- tvorbu a spolu vydavatelství řady odborných sborníků, manuálů a dalších pomůcek
- účast a propagaci obchodu na řadě veletrhů a výstav
- zprostředkování interní a mediální prezentace zájmů a potřeb svých individuálních a kolektivních členů
- organizaci Evropského dne obchodu v ČR
- spoluorganizaci největší konference v ČR k rozvoji obchodu „Retail Summit“
- připomínkové řízení při tvorbě a změnách právních norem souvisejících s harmonizací legislativy s EU
- podporu vytváření podmínek pro rozvoj zahraničně-obchodních styků
- zastoupení zaměstnavatele v obchodu při kolektivním vyjednávání s odborovými svazy, zejména při přípravě a uzavírání kolektivních smluv

Odborový svaz pracovníků obchodu
Je dobrovolná, samostatná a otevřená organizace, nezávislá na státních a hospodářských orgánech, politických stranách, společenských organizacích, hnutích a iniciativách. Je právnickou osobou a členem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Prosazuje zajištění a zlepšování pracovních, mzdových, profesních, materiálních, sociálních a kulturních zájmů a potřeb svých členů vůči státním orgánům, zaměstnavatelům, zaměstnavatelským svazům a sdružením. K tomu využívá především prostředků kolektivního vyjednávání a dvoustranných jednání. Pro své členy zajišťuje bezplatnou poradenskou činnost v otázkách pracovněprávních, mzdových, sociálních, zaměstnanosti, v problematice kolektivního vyjednávání a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Poskytuje bezplatnou právní pomoc a zastoupení před soudem v případech oprávněných zájmů členů a uplatňuje kontrolu odborů nad dodržováním pracovněprávních předpisů. Vede kolektivní vyjednávání se svazy zaměstnavatelů, s profesními sdruženími s cílem uzavřít Kolektivní smlouvu vyššího stupně tak, aby byly zajištěny nároky na důstojné a vyhovující pracovní podmínky, odpovídající mzdy a bezpečný výkon práce pro zaměstnance obchodních společností a poskytuje servis pro uzavírání KS na podnikové úrovni. Věnuje pozornost výchově a vzdělávání zástupců zaměstnanců a učňovské mládeži. Zastupuje 20 000 členů, kteří působí v činnostech tuzemských a nadnárodních obchodních společností, spotřebního družstevnictví a privátního sektoru. Je členem UNI, mezinárodní organizace sdružující odborové svazy obchodu, bankovnictví a pojišťovnictví z celého světa. Za pomoci UNI vede jednání o ustavování odborových organizací a uzavírání kolektivních smluv v nadnárodních společnostech, působících v naší zemi. Získává podrobné informace o pracovních, mzdových a sociálních podmínkách zaměstnávání v obchodě od partnerských odborových svazů v zahraničí a tyto následně poskytuje svým odborovým organizacím v nadnárodních společnostech

Svaz českých a moravských spotřebních družstev
Svaz českých a moravských spotřebních družstev je zájmové sdružení právnických osob.
Svaz je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Členská družstva a jiné sdružené právnické osoby neodpovídají za závazky svazu a svaz neodpovídá za závazky členů. Členstvím nevzniká majetkový podíl členů na majetku svazu.
Posláním svazu je spojovat a zastupovat česká a moravská spotřební družstva a pomáhat jim chránit a uplatňovat jejich oprávněné požadavky
Členy svazu je 59 českých a moravských spotřebních družstev

Svaz průmyslu a dopravy ČR
Je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice, je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů nejen v ČR, ale i v evropských a mezinárodních organizacích. Prosazuje, koordinuje a chrání zájmy členů v Radě hospodářské a sociální dohody, která je platformou pro jednání mezi vládou, zaměstnavateli a odbory o zásadních politických, hospodářských a sociálních otázkách. Prostřednictvím médií seznamuje širokou veřejnost s názory a stanovisky zaměstnavatelů a podnikatelů, organizuje jejich společná setkání a ovlivňuje veřejné mínění s ohledem na potřeby rozvoje hospodářství. V rámci kolektivního vyjednávání zastupuje ty své členy, kterými k tomu byl zmocněn. Účastí ve veřejné diskusi a předkládáním vlastních návrhů ovlivňuje politicko-hospodářská rozhodnutí v ekonomické a sociální oblasti, a to na národní i mezinárodní úrovni. Spolupracuje s ostatními zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními svazy, Hospodářskou komorou ČR a dalšími subjekty, se kterými ho spojují společné zájmy. Sleduje a vyhodnocuje světové trendy a rozvoj průmyslu v ČR, zejména kvalitu podnikatelského prostředí, a získané poznatky využívá k ovlivňování hospodářské politiky vlády. Koordinuje spolupráci svých členů, využívá jejich zkušeností a odborných znalostí pro formulování souhrnných stanovisek. Při individuálních jednáních svých členů v institucích EU jim poskytuje odbornou pomoc a zázemí a zajišťuje informační servis o přijatých a chystaných opatřeních prostřednictvím kanceláře CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace při EU). Organizačně zajišťuje navazování obchodně ekonomických vztahů mezi českými a zahraničními subjekty formou podnikatelských misí, konferencí, dvoustranných a vícestranných jednání a účastí svých členů na veletrzích, výstavách a odborných seminářích. Organizuje vzdělávací a poradenskou činnost, seznamuje své členy s informacemi, které jsou důležité pro jejich činnost.

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Svaz je samostatnou právnickou osobou, která je dobrovolnou, nezávislou, zájmovou a nepolitickou organizací, sdružující právnické a fyzické osoby, které realizují svoji podnikatelskou činnost v zemědělské výrobě, ve zpracování, obchodu a ve službách zemědělství. Svaz je organizací zaměstnavatelů – podnikatelů v zemědělství a z tohoto titulu vykonává všechny funkce s tím spojené, včetně kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně. Předmět činnosti svazu je hájit a prosazovat hospodářské, sociální a jiné zájmy svých členů, obstarávat a zabezpečovat pro ně informační a poradenský servis. Zastupuje své členy při jednání s Parlamentem a Vládou České republiky, s krajskými a obecními úřady všech stupňů, s dalšími státními orgány a institucemi. Je reprezentantem svých členů v Agrární komoře České republiky, v mezinárodních a jiných institucích. Prosazuje rovnoprávné podmínky podnikání v zemědělství vůči ostatním podnikatelským subjektům národního hospodářství, podporuje vznik a činnost odbytových a zpracovatelských družstev a společností a podílí se na všestranném rozvoji venkova. Svaz v zájmu své činnosti a na podporu svého poslání může též podnikat nebo vykonávat jinou vedlejší hospodářskou výdělečnou činnost, zejména zprostředkování obchodu a služeb pro své členy, nebo poskytování služeb ekonomického, organizačního a technického poradenství.

Závěr
Již od druhé poloviny devadesátých let minulého století se pro ekonomickou existenci nezávislého drobného a středního obchodu stávají vážnou hrozbou nové obchodní řetězce a velkokapacitní obchodní zařízení. V západních zemích, kde koncentrační procesy probíhaly dlouhé časové období, měl nezávislý obchod více času se přizpůsobit a hledat své místo na trhu. Zkušenosti ze zahraničí ukázaly, že účinnou metodou k uhájení ekonomické existence byla kooperace a sdružování, které částečně kompenzují ekonomický handicap drobného podnikání. Obdobný proces probíhá již nějakou dobu i v obchodě v České republice. Majitelé malých a středních podniků však mnohdy nejsou ochotni vzdát se suverenity, kterou si tak pracně budovali ve prospěch různých forem svazů, aliancí či kooperací. Stát si je tohoto faktu vědom a skrze svazy nabízí těmto subjektům řadu podpor, které by jim měly pomoci překonat konkurenční tlaky jak ze strany zahraničních firem, tak ze strany tuzemských obchodních řetězců.

Seznam použité literatury
Absolventské práce „Podpora malého a středního podnikání“ - Martin Záklasník (2002)
www.socr.cz
www.cmszp.cz
www.spcr.cz
www.scmsd.cz
www.ospo.cz
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM