POJIŠTĚNÍ OBCHODNÍ FIRMY


1. Možnosti krytí podnikatelských rizik

Jak už bylo zmíněno, pokud chce v dnešní době podnikatel uspět, musí  schopen řešit negativní události, které mohou vzniknout.
Způsobů řešení těchto událostí je několik. Mezi  nejzákladnější způsoby řešení patří: samopojištění a komerční pojištění. Existují sice i další možnosti, ale ty případě obchodu potravinami nemají smysl ( dohoda o vzájemné  pomoci mezi podniky, vytváření společných finančních zdrojů (fondů)).

Samopojištění

Jedná se o vytvoření předpokladů, že je podnik schopen řešit vzniklé škody z vlastních zdrojů. Vlastními zdroji je myslí vlastní prostředky, úvěr, nebo kombinace předchozích dvou možností. Výhodou  je, že se podnikatelský subjekt snaží  snižovat a více kontrolovat možnosti vzniku rizika. Nevýhodou je, že kapitál nemůže podnikatelský subjekt využít, stanovená částka nemusí zcela pokrýt náklady, kumulativní malé škody mohou v součtu velké škody, které mohou způsobit zánik subjektu.

Komerční pojištění

Pojištění je organizovaná, efektivní forma vytváření finančních rezerv, které se tvoří z pojistného. Pojištění neodstraňuje riziko, ani ho na sebe nepřejímá. Pojišťovna se pouze zavazuje, že v případě pojistné události vyplatí  pojistné plnění buď v peněžní nebo naturální.Je nutné rozlišovat rizika podle toho, zda jsou pojistitelná nebo nepojistitelná.

Pojistitelná rizika musí splňovat následující kritéria:

 identifikovatelnost – musí se jednoznačně stanovit příčina události,
 vyčíslitelnost – 
 ekonomická přijatelnost rizik – pojišťovny přijme pouze takové riziko, které ji nezpůsobí ztrátu,
 nahodilost projevu rizika – jedna z nejdůležitějších podmínek, nemůžeme mít jistotu, že se stane negativní událost.

Z hlediska financování  dělíme pojištění na:
 komerční
 sociální.

Z hlediska  právního:

Zdroj: Vlastní zpracování

Zákonné pojištění je takové pojištění, u kterého pojistný vztah vzniká na základě právního předpisu a pojistná smlouva se neuzavírá. Právní předpis přesně stanovuje podmínky pro vznik, včetně pojišťovny, výšku pojistného, pojistné podmínky. Nezaplacením  pojistného se porušuje zákon, ale pojištění nezaniká.
Povinně smluvní pojištění je takové pojištění, které také stanovuje zákon, ale záleží na osobě pojistníka, jakou pojišťovny zvolí pro uzavření pojištění.
Dobrovolně smluvní pojištění je uzavřeno na základě dobrovolného souhlasu pojišťovny  a pojištěného. Pojistný vztah vzniká uzavřením pojistné smlouvy.

2. Komerční pojištění
Na českém pojistném trhu existuje velké množství pojistných produktů, které může podnikatelský subjekt sjednat. Jednotlivé druhy pojištění jsem rozdělila do následujících částí.Zdroj: Vlastní zpracování


3. Majetková pojištění

Majetková pojištění tvoří největší část pojištění. Pod tímto pojištěním se skrývá několik druhů pojištění, které by měl mít uzavřený podnikatelský subjekt. Do tohoto pojištění spadají jak věci movité, tak nemovité či zájmy. Zájmy se rozumí  pohledávky, úvěry či vklady.
Za nemovitou věc se považují pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Ostatní věci jsou chápány jako movité. Jedná se o věci, které jsou ve vlastnictví  pojištěné osoby nebo s nimi má právo hospodařit.

V případě prodejny s potravinami se jedná o nebytový prostory prodejny, místo pro zaparkování, zařízení prodejny, služební motorová vozidla, pokud nějaké vlastní.

V tomto pojištění se obvykle objevují tzv. obecné výluky z pojištění. Jedná se o následující rizika:
 válečné události, jiné ozbrojené  konflikty a vnitrostátní nepokoje a s nim spojené vojenské , policejní a úřední opatření,
 vzpoura, povstání, stávky,
 teroristické útoky a jiné násilné jednání, které je motivováno  politicky, sociálně, ideologicky či nábožensky.

Pro sjednání jednotlivých pojištění musí zajistit podnikatelský subjekt podklady, které jsou důležité pro sjednání  pojištění. Při pojištění majetku musí být připraveny následující materiály:
- výpis z obchodního rejstříku, nebo výpis ze živnostenského listu , nebo koncesní listina nebo jiný dokument vymezující právní subjektivitu podnikatele
- náčrtek stavby, kde se prodejna nachází
- znalecký posudek nebo jiný dokument, který oceňuje danou věci – provádí ho znalci, nebo firmy, které se zabývají s oceňováním nemovitých nebo movitých věcí
- požární zpráva
- seznam movitých věcí
- přehled o požadovaných pojistných krytích na jednotlivá  pojistná rizika
- stručný výpis z výroční zprávy o solventnosti klienta, výsledcích o hospodaření, počtu zaměstnanců
- doklad o škodním průběhu v požadovaných rizicích za poslední období atd.

3.1. Živelní pojištění

Pro tyto předměty se sjednává obvykle živelní pojištění. Mezi základní živelní rizika patří tzv. FLEXA. Tento pojem je zkrácen z 4 anglických slov:
 fire (oheň),
 lightning (přímý úder blesku ),
 explosion (výbuch) a
 aircraft falling (pád letadla) – podmínkou, že letadlo spadne i s posádkou

Tyto čtyři základní rizika jsou nejčastějšími zdroji rizik. Jsou považovány za základ pojistné ochrany.
Další rizika, proti kterým se lze připojistit jsou:
 povodeň a záplava
 vichřice  nebo krupobití
 sesouvání půdy, zřízení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin
 zemětřesení – v České republice nemá toto připojištění moc velký význam, jelikož se naše území nachází v oblasti, kde nedochází k těmto událostem.
 náraz dopravního prostředku.
Tyto vyjmenované rizika jsou označována jako ostatní živelná rizika.

Rozdíl mezi povodní a záplavou.
Povodeň  je zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylil z břehů vodních toků nebo nádrží, nebo tyto břehy a hráze protrhla, nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku.
Záplava je vytvoření souvislé ucelené vodní plochy, na které bude voda delší dobu stát, popřípadě po ní proudit a způsobí škody na pojištěných věcech.

3.2. Pojištění budov a staveb
Každý podnikatelský subjekt, musí mít nějaké prostory, které má vyhrazené k podnikání. A právě toto pojištění kryje škody, které mohou nastat v těchto prostorách. V případě obchodu potravin se jedná o nebytové prostory.
Sjednává se většinou na živelní  rizika, nebo lze se pojistit na více rizik. Záleží, k jakému využití slouží daný prostor. Riziko je ovlivněna z několika hledisek. Zkoumá se použití stavebních materiálů, vybavení, počet podlaží apod. Pomocí nich se pak určují sazby.  Pojišťuje se na novou hodnotu. Pojistnou částku stanovuje pojistitel podobě s pojištěným nebo pojištěný. Pokud pojistnou částku stanovuje pojištěný, tak pouze na vlastní zodpovědnost. Pojišťovna tím eliminuje riziko, že by se klient mohu špatně odhadnout skutečnou hodnotu.
K tomuto pojištění lze většinou sjednat ještě následující rizika:
 vodovodní,
 odcizení,
 vandalismus.

Pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodního zařízení
Podmínkou pro výplatu je voda, která uniká z vodovodního zařízení nebo z nádrže, jiná kapalina nebo pára, která uniká z topení, voda unikající z odváděcího zařízení  apod. Toto pojištění má právě důležitý význam pro ochrany zásob, pro pojištění skladů, ale i samotného obchodu.

Pojištění  pro  případ odcizení
Lze je nutno rozlišovat tři základní pojmy: krádež, loupež, vloupání. Podmínkou je, že pachatel musí překonat překážky a opatření, které chrání majetek přes odcizením. V
Aby mohla pojišťovna vyplatit pojistné plnění nesmí být nalezen pachatel. V případě, že policie zatkne pachatele, pojišťovna nic nevyplácí a vzniklou škodu musí pachatel zaplatit sám.

Pojištění  proti vandalismu
Jedná se o úmyslné poškození nebo zničení věci.


3.3.Pojištění elektronických zařízení

Toto pojištění je určeno pro veškerá zařízení, jejichž podstatu  tvoří elektronický nebo elektrotechnické  vybavení. Mezi zařízení patří např. zabezpečovací technika, výpočetní technika, pokladny, přístroj na krájení sýrů či salámů, váhy,  kancelářská technika (telefon, fax, kopírka, tiskárny, scanner apod.).
Obvykle se toto pojištění sjednává pro případ poškození nebo zničení věci nahodilou událostí, kromě výluk, které jsou uvedeny z pojistných podmínkách. Z pojištěn jsou vyloučeny škody, které byly způsobeny například následkem trvalého vlivu provozu nebo postupné stárnutí  věci, trvalé působení vlhkosti, chemických, teplotních, mechanických a elektrických vlivů.

3.4. Pojištění chladírenských zařízení

Zde se rozlišuje, zda se jedná o:
 chladírenská zařízení – provozní teplota dosahuje nad 0 °C, jsou určena pouze  k přechodnému uskladnění uložených věcí  před prodejem. V případě ztráty funkčnosti chladícího  zařízení dochází velmi rychle ke zvýšení teploty a znehodnocení věcí
 mrazící zařízení – provozní teplota je vždy pod 0 °C, pro případ dlouhodobého zamrazení bývá min. – 18 °C a více. V případě ztráty funkčnosti se zvyšuje teploty pomaleji.

Pojištění se sjednává pro případ:
 znehodnocení,
 poškození,
 zničení

Podmínkou pro uznání pojistné události je, že k ní došlo v důsledku přerušení chladícího nebo mrazícího účinku, kromě výluk. Pojišťuje se na první riziko.


3.5. Pojištění skel, výloh, neonových trubic, markýz

Toto pojištění lze sjednat na zničení či poškození okenních skel, které jsou pevně osazená nebo zasazená ve vnějším plášti budovy, výlohových skel, která jsou součástí vnějšího obvodového pláště a výloh uvnitř budovy. Dále se předmětem pojištění i skleněné dveře,  pulty, stěny, mramorové  a jiné kamenné desky umístěné uvnitř budov.
Pojistné plnění je vyplaceno došlo-li  k  rozbití, prasknutí nebo bylo poškozeno tak, že je nutná jeho výměna.  Vyloučeny jsou například škody, které byly způsobeny rozbitím vzniklé instalací, montáži, demontáži, přepravě či dopravě. Další výluka je výrobní vada skla.

3.6. Pojištění zásob

Výše pojistného se stanoví podle rizika, které se do pojištění přibírá. Dalším hlediskem je  stav zásob, nebo charakter zásob. Pojišťuje se z pravidla na první riziko. Pojistná částka je striktní  hranicí pojistného plnění za určité  období.
U většiny pojištění je nutné vždy nastudovat podrobně pojistné podmínky, zjistit si všechny výluky.

3.7. Pojištění úvěru

Podstatou pojištění je riziko nezaplacení úvěru  dlužníkem. Jsou kryta pouze ta rizika, která jsou dohodnuta ve smlouvě, např. obecné pojištění platební neschopnosti, či  proti vyhlášení konkurzu apod. U těchto pojištění se vyžaduje poměrně velká spoluúčast.

3.8. Pojištění peněz

Jak již z názvu vyplývá, předmětem jsou peníze,  ceniny (známky, kolky, telefonní karty). Pojistné plnění se vyplácí v případech, kdy jsou splněny podmínky. Jedná se například o peníze posílané poštou, peníze, které přenáší zaměstnanec z obchodu do banky apod.
Mezi výluky patří např. manko způsobené  chybou  nebo omylem, pokud je klíč od trezoru zanechán na místě, kde nemám být apod.

3.9. Havarijní pojištění  motorových vozidel

Pojištění  kryje škody, které vzniknou v případě poškození, zničení nebo odcizení vozidla. Většinou se toto pojištění vztahuje na tyto rizika:
 živelní
 odcizení – ukradení vozidla nebo části, pokud pachatel vnikl do vozidla jiným způsobem než obvyklým, pojišťovna plní i když došlo jen k poškození  (vandalismus)
 havarijní –jedná se rozbití nárazem, kolize.

Je možné ale uzavřít další připojištění :
čelní sklo, stojní, asistenčních služeb, úrazové připojištění osob cestujících v motorovém vozidle, pojištění právní ochrany, šomážní apod.

Asistenční služby
Většinou už jsou součástí pojistné smlouvy. Kryjí dodatečné výdaje spojené s nehodou nebo porucho vozidla či s jeho ukradením ( náklady na odtažení, atd.).

Úrazové připojištění osob cestujících v motorovém vozidle
Je podobné klasickému úrazovému pojištění. Jsou zde zahrnuty buď všichni nebo jen řidič, někdy bývá zabudováno u v základní nabídce.


3.10. Pojištění přerušení provozu (šomážní pojištění)

Toto pojištění se sjednává pro případ, kdy dojde k pojistné události, jejíž následkem nemůže podnikatel dále provozovat svou činnost. Dochází k přerušení činnosti.

Přerušení  provozu následkem požáru
Aby byly splněny požadavky pojišťovny, musí přerušení nastat jako následek  pojištěné věcné škody a věcná škoda se musí vztahovat na věc sloužící provozu. Poslední podmínkou je, že ke věcné škodě musí dojít na místě pojištění. Hrazen je ušlý zisk a stále náklady. Obecně se vztahuje na rizika FLEXA, rozšířený živel a je možné si připojistit i další rizika.
Lze říci, že pojištění trvá až do odstranění výsledků škody způsobené přerušením provozu.

Jiné  technické šomážní pojištění

Vztahuje se na škody způsobené následkem technických zařízení.

Kontingentové šomážní pojištění

Jedná se o škodu, která vznikla v důsledku toho, že dodavatel není schopen dodávat. Sem by se řadilo  přerušení elektrického proudu, plynu, vody apod.


Obecně se pojištění přerušení provozu sjednává, pro  „přežití podniku“ po dobu přerušení provozu. Přestože je provoz přerušen, vznikají náklady, které se musí hradit. Jedná se například o fixní náklady – mzdy, pojistné, nájemné apod., služby účetní firmy, daňového poradce. Proto se sjednává toto pojištění.


4. Odpovědnostní pojištění

Další skupina  pojištění,  kterým se může podnikatelský subjekt chránit, je uzavření odpovědnostních pojištění. V České republice se rozlišují  3 velké skupiny tohoto pojištění:
 odpovědnostní pojištění za škodu způsobenou provozem motorového vozidla,
 odpovědnostní pojištění zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání,
 obecná odpovědnostní pojištění.

Vztahuje se na škody, které byly způsobeny pojištěným na majetku  a zdraví. Pokud je sjednáno toto pojištění, pojištěný už nemusí zaplatit škody v případě, že by škodu, kterou způsobil, je oblasti pojistné ochrany.

4.1. Odpovědnostní pojištění za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

Podnikatel potřebuje k provozu také automobil. Ať už se jedná o osobní automobil, který slouží k podnikatelským účelům, nákladní automobil. Zde je potřeba sjednat odpovědnostní pojištění z provozu motorových vozidel.
Toto pojištění je povinné smluvní (do roku 1993 se jednalo o zákonné pojištění). V současné době si může podnikatel zvolit z nabídek pojišŤoven.  V případě, že zanikne smlouva, je nutno do 15 dnů uzavřít novou smlouvu, jinak se musí odevzdat státní poznávací značka.
Toto pojištění se vztahuje na škody, které jsem způsobila jiné osobě.


4.2. Odpovědnostní pojištění organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Jedná se o jediné  zákonné  pojištění. Musí ho mít uzavřen  podnikatelský subjekt, který má alespoň jednoho zaměstnance. Výše tohoto pojištění si vypočítává sám zaměstnavatel. Jedná se souhrn vyměřovacích základů pro sociální pojištění x sazba.
Platba tohoto pojištění je na počátku čtvrtletí. Zákon stanovuje, která pojišťovna ho bude vybírat. Jedná se o jediné pojištění, u kterého se nesjednává pojistná smlouva.
Pojištění nezaniká při neplacení pojistného. Vzniká ze zákona a neuzavírá se smlouva.

4.3. Obecná odpovědností za škodu

Do tohoto pojištění spadá hned několik pojištění, zmíněna jsou pouze ta, která mají smysl pro obchod potravin.
Pro sjednání  pojištění odpovědnosti za škodu jsou  důležité následující materiály:
- výpis z výroční zprávy o obratu firmy za poslední účetní rok,
- přehled o počtu a profesní struktuře zaměstnanců,
- doklady o vlastnictví majetku,
- a další.Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

Vztahuje se jak na prostory prodejny, tak i prostranství, které si náleží. Ty to prostor před prodejnou, schodiště, pokud se prodejna nachází  jiném patře než přízemí. Tato pojištění se váže i na osoby, které byl pověřeny majitelem (pojištěným) k čistění a údržbou chodníků, schodišť apod.
Není pojištěna  škoda, která je způsobena realizací prací, jenž jsou prováděny dodavatelsky. Např. oprava chodníků najatou firmou.

Odpovědnostní pojištění za škody z provozní podnikatelské činnosti

Jedná se o objektivní škodu, což znamená, že se mi může zprostit pouze tehdy, pokud dokáže , že škoda byla způsobena  vlastním jednáním poškozeného nebo neodvratitelnou událostí – např. živelní událost. V ostatních případech je zodpovědný. Proto je toto pojištění velice důležité.  Jedná se například – zákazník si roztrhne bundu o regál, regál spadne na zákazníka, zákazník sklouzne na kluzké podlaze apod.
Základním parametrem pro stanovení výše pojistného je charakter činnosti a její dosavadní škodní průběh. Výše lze ovlivnit spoluúčastí.Odpovědnostní pojištění za výrobek

Tento druh pojištění nabývá stále většího významu. Prodávající už většinou vyžadují toto pojištění, aby bylo uzavřeno výrobce. Nechtějí, aby na ně přecházelo riziko, které může nastat. Zvláště v Americe se vyžaduje.

Odpovědnostní pojištění z povolání

Toto pojištění nemá nic společného s podnikatelským subjektem. Sjednávají ho zaměstnanci, aby byli pojištění, kdyby způsobili zaměstnavateli nějakou škodu.


5. Pojištění právní ochrany

Cílem tohoto pojištění je  krytí nákladů spojené  s právními úkony a náklady, které jsou spojeny  s prosazením požadavků na náhrad škod. V případě, že hrozí nebo již bylo zahájeno soudní řízení, se nemusí klient starat o soudní náklady. Tyto náklady tvoří náklady na právníka, soudy, soudního poradce, vykonavatel, náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a náklady hrazené přímo protistraně.
Podnikatel může si zvolit pojištění právní ochrany motorového vozidla, pokud využívá automobil,  pojištění právní ochrany podnikatelů.

5.1. Pojištění právní ochrany podnikatelů

Pokud podnikatel toto pojištění sjedná, pak jsou pojištěnými osobami:
 podnikatel, který uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu (osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku)
 osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění,
 fyzická osoba, která je s pojistníkem v pracovněprávním vztahu, ale pojištění se vztahuje pouze na pracovní dobu.

Tito uvedené osoby, jsou pojištěny na podnikatelskou činnost, která je uvedena v pojistné smlouvě. Právo na plnění vzniká pouze jen tehdy, pokud k pojistné události došlo  v souvislosti  s výkonem podnikatelské činnosti.
    Pojistitelnost konkrétního podnikatele se posuzuje podle vykonávané podnikatelské činnosti.  Pro stanovení výše pojistného se bere  v úvahu více hledisek. Jedná se například o druh podnikatelské činnosti, počet zaměstnanců, podle podlahové plochy pojišťované nemovitosti.

5.2. Pojištění právní ochrany  vlastníka motorového vozidla

Pojištěným je vlastník, držitel/provozovatel a řidič vozidla uvedeného v pojistné smlouvě a dále osoby spolucestující v tomto vozidle.
Pojištěnými osobami jsou : vlastník vozidla, tak celá posádka vozidla, pokud je oprávněna toto vozidlo užívat. Pojištěné osoby mají právo na právní ochranu pouze při událostech, které jim vzniknou v souvislosti s pojištěným vozidlem.
Nevztahuje na události, které nastaly při řízení vozidla bez platného osvědčení o technickém průkazu, při řízení bez příslušného platného řidičského oprávnění, při řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, při aktivní účasti na motoristických sportovních závodech včetně tréninkových jízd, při uplatňování nároků na náhradu škody na podnikatelsky přepravovaném nákladu a při sporech o náhradu škody, kterou třetí osoba uplatňuje vůči pojištěné osobě.

6. Sociální a zdravotní pojištění

Dalšími pojištění, jenž musí odvádět podnikatel je zákonné sociální a zdravotní pojištění. Zákon stanovuje, že celková hodnota je 35% z hrubých mezd zaměstnanců (9% zdravotní a 26% sociální). Tyto pojištění zvyšují náklady na provoz. Je nutno rozlišovat, že se nejedná o sociální a zdravotní pojištění, které jsou strhována zaměstnancům ze mzdy. Zaměstnanci odvádí podle zákona 12,5% z hrubých mezd. Z toho 8% připadá na sociální pojištění a 4,5% na zdravotní pojištění.7. Motivace zaměstnanců

Pod názvem motivace zaměstnanců jsou zařazena pojištění, na které může zaměstnavatel přispívat zaměstnancům.. V současnosti lze se jedná o životní pojištění a penzijní připojištění. Jak životní pojištění, tak i penzijní připojištění získávají na významu v dnešním životě. Skrývají  výhody.
V prvé řadě se jedná o spoření na stáří a dále pak si lze určitou částku odečíst ze základu daně při výpočtu z daně z příjmů. Tyto přesně sestavená pojištění odpovídání legislativě a část prostředků si může zaměstnanec odečíst ze základu daně.
Zaměstnavatel využívá tento sty motivace, protože z částky, kterou přispívá zaměstnancům, nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění. Další výhodou je, že tyto náklady jsou daňově uznatelné do výše 8000 Kč na jednoho zaměstnance za rok.


9.Závěr
Možnosti, jak se může podnikatelský subjekt chránit před negativními událostmi je opravdu mnoho.  Na českém pojistném trhu se zabývá  pojištěním pro podnikatele více komerčních pojišťoven.  Tato práce jen  stručně poukazuje na jednotlivé pojištění, která by mohl mít uzavřeny podnikatelský subjekt. Jednotlivá pojištění jsou jen stručně vysvětlena.
Při uzavírání by měla osoba, která pojištění uzavírá, pořádně si nechat vysvětlit, která rizika spadají do kterého pojištění. Nebát se proto zeptat, pokud něco nepochopí, od toho jsou tu  pojišťovací agenti, makléři. Nelze sjednat pojištění, aniž bychom prostudovali pojistné podmínky.  Někdy se muže podnikatelský subjekt divit, proč ne dané pojištění nevztahuje na pojistnou událost. Pokud tato situace nastane, tak je to problém pojistníka, který si zřejmě nepřečetl pojistné podmínky.
Posledná zmena: pondelok, 27 januára 2014, 11:57