ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍKNázvosloví a právní úprava

Právně upravuje provozování živnosti zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání.

Živnost  - je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,
na vlastní odpovědnost na základě živnostenského oprávnění za účelem dosažení zisku. Živnosti rozdělujeme na ohlašovací (jsou provozovány na základě ohlášení) a koncesované (provozované na základě koncese, např. dopravní společnosti, pohřební služby, cestovní kanceláře atd.)

Ohlašovací živnosti dělíme dále pak na:
• Řemeslné živnosti – podmínkou provozování je obvykle výuční list či několikaletá praxe (vyjmenovány jsou v příloze 1 živnostenského zákona, např. zedníci, řezníci, klempíři apod.).
• Vázané živnosti – podnikatel musí prokázat svoji odbornou způsobilost, kterou stanoví speciální předpisy (vyjmenovány jsou v příloze 2 živnostenského zákona,
např. geologické práce, účetní a daňoví poradci, projektanti atd.).
• Volné živnosti – pro jejich provozování není potřeba odborná způsobilost ani koncese.

Všeobecné podmínky provozování živnosti
• Dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost.

Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady v rozsahu stanoveném odstavci 2 až 5 a krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném odstavci
3 a 4. Živnostenský úřad České republiky do tohoto informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností.

Do rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn:
a) U fyzické osoby jméno, příjmení, státní občanství, bydliště, u zahraniční fyzické osoby též místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, identifikační číslo, popřípadě obchodní firma a místo podnikání,
u odpovědného zástupce jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, a u zahraniční osoby též označení a adresu organizační složky podniku umístěné v České republice
a u vedoucího organizační složky podniku umístěné v České republice jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození; u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo a u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy,
u odpovědného zástupce a u vedoucího organizační složky podniku zahraniční osoby jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a dále označení a adresa organizační složky podniku umístěné v České republice,
b) předmět podnikání,
c) druh živnosti,
d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována včetně údajů o zahájení a ukončení provozování živnosti v nich, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
e) doba platnosti živnostenského oprávnění,
f) datum vzniku živnostenského oprávnění,
g) datum zahájení provozování živnosti,
h) pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
i) datum zániku živnostenského oprávnění,
j) datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4,
k) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o zrušení úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu,
l) vstup právnické osoby do likvidace,
m) překážky provozování živnosti podle § 8,
n) přehled o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut, 38c) Zákon
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.,
o) další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění (§ 45 odst. 2 písm. e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4).

Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 2 písm. n) a rodných čísel, které živnostenský úřad sděluje pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě:
a) Podnikateli výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3,
b) úplný výpis, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 3,
c) částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 3,
d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

Živnostenský úřad poskytuje údaje z rejstříku orgánům uvedeným v § 48 v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup anebo prostřednictvím příslušné adresy centrálního registru. Při předávání údajů podle § 45a odst. 4 se postupuje obdobně.

Údaje vedené v rejstříku s výjimkou údajů uvedených v odstavci 2 písm. n) a rodných čísel Živnostenský úřad České republiky zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům. V rozsahu podle věty první se z rejstříku vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu.

Ministerstvo vnitra poskytuje Živnostenskému úřadu České republiky pro potřeby vedení rejstříku z informačního systému evidence obyvatel:
a) U občanů České republiky, kteří jsou podnikateli, odpovědnými zástupci, vedoucími organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice, statutárními orgány nebo jejich členy, údaje:
• Jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
• datum a místo narození,
• rodné číslo,
• státní občanství,
• adresa místa trvalého pobytu,
• datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky,
• datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
• den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.
b) U cizinců vedených v informačním systému evidence obyvatel, kteří jsou subjekty oprávněnými provozovat živnost podle § 5, nebo kteří jsou odpovědnými zástupci, vedoucími organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice, statutárními orgány nebo jejich členy, údaje:
• Jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
• datum a místo narození,
• rodné číslo,
• státní občanství,
• druh a adresa místa pobytu,
• datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát,
na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
• den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen jako den úmrtí.
Tyto údaje jsou poskytovány v elektronické podobě umožňující dálkový přístup a jsou využívány v informačním systému rejstříku pro výkon činností stanovených zákonem živnostenským úřadům.
Modifié le: lundi 27 janvier 2014, 11:57