KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTKomanditní společnost je právnická osoba, která je kombinací osobní a kapitálové společnosti. V obchodním zákoníku ji nalezneme v §§ 93 - 104, nicméně v systematice obchodního zákoníku je chápána jako zvláštní případ veřejné obchodní společnosti, a tak se pro ni používá podpůrně také její úprava. Na právní postavení komandistů se pak používají ustanovení o společnosti s ručením omezeným.
V komanditní společnosti jsou vždy dva typy společníků:
komandisté - ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku 
komplementáři - ručí celým svým majetkem
Komanditní společnost se zakládá zásadně společenskou smlouvou (vždy musí být minimálně 2 zakladatelé – komandista a komplementář) v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. Zakladatelem mohou být fyzické i právnické osoby.
Společenská smlouva musí obsahovat:
a) firmu a sídlo společnosti
b) určení společníků
c) předmět podnikání
d) určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komandisté
e) výši vkladu každého komandisty.
Firma společnosti musí obsahovat označení "komanditní společnost", postačí však zkratka "kom. spol." nebo "k. s.".
Návrh na zápis komanditní společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni společníci a přikládá se k němu společenská smlouva.

Práva a povinnosti komplementářů:
- musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního předpisu
- jsou oprávnění k obchodnímu vedení společnosti
- jsou statutárním orgánem společnosti a mohou jednat jménem společnosti samostatně
Práva a povinnosti komandistů:
- vkládají do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však 5000 Kč
- mají právo nahlížet do účetních knih a dokladů a kontrolovat údaje a rovněž právo požadovat od komplementářů informace o všech záležitostech společnosti
- neplatí pro ně zákaz konkurence
- nejsou oprávněni ze společnosti vystoupit
- prohlášení konkursu na jejich majetek, zánik právnické osoby, která je komandistou, ani omezení způsobilosti k právním úkonům není důvodem pro zrušení společnosti
- prohlášením konkursu na majetek komandisty zaniká jeho účast ve společnosti
- smrtí komandisty se společnost neruší, jeho podíl se dědí

Způsob rozhodování
Kromě obchodních záležitostí rozhodují komplementáři společně s komandisty většinou hlasů. Při hlasování má každý společník jeden hlas. Ke změně společenské smlouvy je zapotřebí souhlasu všech společníků.

Rozdělení zisku a ztráty
Rozdělení zisku na část připadající společnosti a část připadající komplementářům se určí poměrem stanoveným ve společenské smlouvě, nebo se zisk mezi ně dělí na polovinu. Část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komandisty v poměru stanoveném ve společenské smlouvě, nebo v poměru splacených vkladů.
Komplementáři si rozdělí část zisku na ně připadající rovným dílem.
Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou komplementáři rovným dílem. Komandisté jsou povinni podílet se na úhradě ztráty, stanoví-li tak společenská smlouva. Na úhradu ztráty nejsou komandisté povinni vracet podíly na zisku, které již byly společností vyplaceny.

Zrušení a likvidace společnosti
Při zrušení společnosti s likvidací mají společníci nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Každý ze společníků má nárok na vrácení částky ve výši splaceného vkladu. Pokud likvidační zůstatek nestačí k tomuto vrácení, mají přednostní právo na vrácení komandisté. Zbytek likvidačního zůstatku, který zůstal po vrácení hodnoty vkladů, se rozdělí mezi společníky podle stejných zásad jako zisk.

Obchodní řetězce
Forma komanditní společnosti není mezi obchodními řetězci příliš rozšířená. Našla jsem pouze čtyři, které působí na našem území a mají toto právní postavení. Patří sem prodejci potravin a spotřebního zboží Globus a Norma, prodejce nábytku Sconto a prodejce spotřebního zboží Bauhaus.
(Ve třicátých letech minulého století bylo komanditní společností i Tesco, na našem území však nyní působí jako a.s.)

Název Vlastnictví
BAUHAUS,k.s. BAUHAUS- správa podniků, spol. s.r.o. (ČR); Bauhaus Depot GmbH (Rak.)
GLOBUS ČR,k.s. Globus Management s.r.o. (ČR); GLOBUS HOLDING GMBH&CO. (Něm.)
NORMA,k.s. Roth Manfred; NORMA CZ spol. s.r.o. (ČR)
SCONTO NÁBYTEK,k.s. 99,88% Möbel Walther AG (Něm.)


Posledná zmena: pondelok, 27 januára 2014, 11:57