ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ V OBCHODĚ



1. Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání (živnost) je upraveno živnostenským zákonem (č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) a představuje specifickou oblast podnikání v oblasti výroby, obchodu a poskytování služeb. Provozovat jakoukoliv činnost, která má charakter živnosti lze pouze na základě získaného živnostenského oprávnění. Jiné druhy podnikatelské činnosti (činnosti vyloučené ze živnostenského zákona) vyplývají ze zvláštních právních předpisů. Jedná se např. o činnosti bank, advokátů, daňových poradců, tlumočníků, auditorů, lékařů, apod.

2. Definice živnosti dle živnostenského zákona
Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

3. Subjekty oprávněné provozovat živnost
- fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (bydlištěm se rozumí trvalý pobyt na území ČR),
- právnické osoby se sídlem na území ČR.
- fyzické osoby s bydlištěm mimo ČR,
- právnické osoby se sídlem mimo území ČR.

4. Podmínky provozování živnosti
Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, pokud splní podmínky stanovené zákonem. Živnostenský zákon stanoví základní podmínky potřebné pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské oprávnění) a podmínky, které je nutné dodržovat při zahájení i při vlastní podnikatelské činnosti.

4.1 Všeobecné podmínky provozování živnosti
a) dosažní věku 18 let,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost (prokazuje se výpisem z evidence Rejstříků trestů)

4.2 Zvláštní podmínky provozování živnosti
Odborná či jiná způsobilost - pro jednotlivé typy živností je jiná a potřebná je u všech živností s výjimkou ohlašovacích živností volných.

5. Dělení živností
5.1 Dělení dle živnostenského oprávnění
Základním kritériem členění živností je vznik živnostenského oprávnění. Podle tohoto kritéria dělíme živnosti na ohlašovací a koncesované.

Ohlašovací živnosti smějí být provozovány na základě ohlášení, pokud ohlašovatel splňuje stanovené podmínky pro danou živnost.

Ohlašovací živnosti dále dělíme na:
- řemeslné
- vázané
- volné

Živnosti řemeslné – podmínkou provozování je splnění všeobecných podmínek + odborná způsobilost. Odbornou způsobilostí může být např.: odborné vzdělání v oboru, odborné vzdělání v příbuzném oboru + 1 rok praxe, 6 let praxe v oboru apod.
Patří sem např.: pekařství, cukrářství, pivovarnictví, zlatnictví a klenotnictví, truhlářství, hostinská činnosti, kosmetické služby aj.

Živnosti vázané – podmínkou provozování je splnění všeobecných podmínek + odborná způsobilost. Tou může být např.:  ukončené odborné vzdělání nebo rekvalifikace, případně (je-li to požadováno) i určitá délka praxe.
Patří sem např.: zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků, oční optika, provozování autoškoly, masérské, rekondiční a regenerační služby aj.

Živnost volná je multiprofesní živnost. Sdružuje činnosti pro výrobu, obchod a služby, které nevyžadují odbornou způsobilost. K získání živnostenského oprávnění tedy stačí splnit všeobecné podmínky. V současné době místo původních 125 volných živností je pouze jedna volná živnost. Podnikatel pouze nahlásí obor činnosti, který chce v rámci své volné živnosti vykonávat. Seznam činností (celkem 80), které spadají pod volnou živnost je v příloze zákona. Mezi činnosti patří např.: ubytovací služby, velkoobchod a maloobchod, fotografické služby, překladatelská a tlumočnická činnost, výroba strojů a zařízení apod.

Živnosti koncesované – mohou být provozovány pouze na základě koncese. Koncesí se rozumí státní přivolení k provozování živnosti, přičemž na koncesi není žádný právní nárok ani při splnění všech všeobecných i zvláštních podmínek. Patří sem např.: vnitrozemská vodní doprava, provozování cestovní kanceláře, provozování pohřební služby, taxislužba apod.

5.2 Dělení podle předmětu podnikání
V souvislosti s rozsahem živnostenského oprávnění rozlišujeme živnosti podle předmětu podnikání na:
- obchodní,
- výrobní,
- poskytující služby.

Obchodní živnosti
V rámci těchto živností jsou podnikatelé oprávněni pronajímat zboží, zprostředkovávat koupi a prodej zboží, provádět na zboží drobné změny, montáž zboží dodaného zákazníkovi, provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží či provádět servis dodaného zboží.

Výrobní živnosti
V rámci těchto živností mohou podnikatelé vyrábět, prodávat a opravovat výrobky, dále mají právo nakupovat za účelem dalšího prodeje a prodávat výrobky i jiných výrobců, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní či pronajímat výrobky vlastní výroby i výrobky jiných výrobců stejného druhu.

Živnosti poskytující služby
Podnikatelé mohou vykonávat následující činnosti:
- opravu nebo údržbu věcí,
- přepravu osob nebo věcí,
- ubytování a hostinskou činnost,
- zastavárenskou činnost,
- jiné výkony a práce sloužící k uspokojování dalších potřeb.

6. Živnostenská oprávnění
6.1 Vznik živnostenského oprávnění
Podnikatel, který chce provozovat ohlašovací živnost či živnost koncesovanou, je povinen to ohlásit či podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu. Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise, které vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu.

U ohlašovacích živností vzniká oprávnění provozovat živnost dnem ohlášení, pokud splní ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem. Toto ovšem neplatí pro právnické osoby, které se zapisují do obchodního rejstříku. U těchto osob vzniká oprávnění až zápisem dané živnosti do obchodního rejstříku.
U koncesovaných živností vzniká živnostenské oprávnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Fyzická osoba může zároveň s ohlášením nebo s žádostí o koncesi na živnostenském úřadě:
- podat přihlášku k daňové registraci,
- oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti,
- podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění,
- podat oznámení o veřejném zdravotním pojištění.

Právnická osoba může s ohlášením nebo s žádostí o koncesi na živnostenském úřadě:
- podat přihlášku k daňové registraci,
- oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Pokud podnikatel splní všechny podmínky stanovené zákonem, pak provede živnostenský úřad u ohlašovacích živností do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a u koncesovaných živností do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

6.2 Zánik živnostenského oprávnění
Zánikem živnostenského oprávnění zaniká právo provozovat živnost.

Živnostenské oprávnění zaniká:
- smrtí podnikatele, pokud v živnosti nepokračují dědicové, správce dědictví či insolvenční správce,
- zánikem právnické osoby,
- uplynutím doby, bylo-li oprávnění omezeno na dobu určitou,
- výmazem zahraniční osoby nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku,
- stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
- rozhodnutím živnostenského úřadu (např. podnikatel již nesplňuje podmínky, nastanou-li překážky v provozování živnosti apod.).

7. Živnostenský rejstřík
- informační systém veřejné správy,
- správcem je Živnostenský úřad ČR,
- provozovateli jsou obecní a krajské živnostenské úřady,
- je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem (až na výjimky některých údajů, např. se nesdělují rodná čísla, ta pouze podnikateli či pokud tak stanoví zvláštní právní předpis)

8. Příklady některých živností z hlediska obsahové náplně
8.1 Velkoobchod a maloobchod
Jedná se o činnosti, které spadají do živnosti volné. Jsou to činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem dalšího prodeje (velkoobchod) a činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli (maloobchod). Náplní této činnosti je také obsluha a zabezpečování provozování čerpacích stanic a zajišťování drobných poradenských služeb k prodávanému sortimentu. Obsahem činnosti není např. nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, nemovitostí, střelných zbraní a střeliva, výbušnin, dále provozování čerpacích stanic na stlačený plyn (LPG) k pohonu motorových vozidel. Pokud tedy podnikatel provozující např. maloobchod s určitým zbožím chce navíc ještě v rámci své podnikatelské činnosti nakupovat a prodávat např. kulturní památky, potřebuje k tomu jiné oprávnění, neboť tato činnost je obsahem živnosti vázané, kde kromě podmínek všeobecných musí prokázat odbornou způsobilost. Pokud chce podnikatel např. nakupovat a prodávat zbraně, střeliva či výbušniny, pak musí žádat o koncesi, neboť tyto činnosti jsou v rámci živností koncesovaných.

8.2 Hostinská činnost
Jedná se o činnost, která spadá pod živnost řemeslnou. V rámci této živnosti může podnikatel připravovat a prodávat pokrmy a nápoje k bezprostřední spotřebě v provozovně, ve které jsou prodávány. Dále může poskytovat ubytování ve všech ubytovacích zařízeních. Pokud zůstane zachována povaha živnosti, může uskutečňovat prodej pomocí automatů (nápojové, občerstvovací), doplňkový prodej (např. tabákové výrobky, upomínkové předměty, apod.), může půjčovat noviny a časopisy, stolní společenské hry či hry provozovat (např. kulečník, bowling). Podnikatel tedy může v rámci hostinské činnosti např. prodávat tabákové výrobky, pokud je zachována povaha jeho živnosti. Ovšem pokud by chtěl např. vyrábět tabákové výrobky, je k tomu zapotřebí jiné oprávnění, protože zpracování tabáku a výroba finálních produktů určených ke kouření či šňupání je obsahem živnosti vázané, kde je zapotřebí splnit jinou odbornou způsobilost než pro hostinskou činnost.

8.3 Výroba zdravotnických prostředků
Je součástí živnosti volné. V rámci této živnosti může podnikatel vyrábět zdravotnické prostředky, masážní přístroje, injekční stříkačky, zrcadla, lékařská a veterinární zařízení (operační stoly, křesla zubařů, apod.). Nemůže ale vyrábět protézy, trupové a končetinové ortézy, brýle a kontaktní čočky, teploměry a jiná měřidla. Pokud se podnikatel zabývá výrobou zdravotnických potřeb v rámci volné živnosti a chtěl by navíc třeba ještě vyrábět např. protézy či ortézy, pak opět musí získat jiné oprávnění.Výroba sériově zhotovovaných protéz a ortéz je obsahem živnosti vázané, kde tedy kromě všeobecných podmínek musí podnikatel prokázat odbornou způsobilost. Obdobně je tomu i v případě oční optiky.

9. Použité zdroje

[1] HORZINKOVÁ, E., BĚHOUNEK, P. Aspekty živnostenského podnikání v praktických aplikacích. 1. vyd. Praha: VOX a.s., 2005. ISBN 80-86324-49-4

[2] Živnostenský zákon [cit. 25. 3. 2009] Dostupné z: <http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-455-1991-sb-o-zivnostenskem-podnikani-zivnostensky-zakon/plne-zneni/>

[3] Podnikání [cit. 25. 3. 2009] Dostupné z: <http://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-volne-vazane.php>

[4] Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností [cit. 25. 3. 2009] Dostupné z: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number2=94&PC_8411_number1=278&PC_8411_l=278/2008&PC_8411_ps=10 >
Modifié le: lundi 27 janvier 2014, 11:57