Navegue por el glosario usando este índice.

Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS

Página:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Siguiente)
  TODAS

A

Abreakce

znovuprožití patogenních emočních zážitků, potlačených emocí, s odpovídajícím emočním doprovodem; cílem je uvolnění emočního napětí

Abstrakce

psych. činnost, pomocí níž jsou odkrývány podstatné vlastnosti předmětů n. vztahy mezi nimi; způsob myšlenkového postižení předmětu, jehož pomocí vymezujeme urč. stránku či vlastnost věcí, kt. bychom smyslově neodlišili; výledkem jsou pojmy, kt. nelze vnímat n. si představit

Abstraktní

zobecněný, vyvozený, nevázaný na určité případy

Abúzus

nadměrné požívání toxických látek (alkohol, káva, tabák. léky aj.) -bez návyku, s návykem, dále jednorázový, opakovaný, příležitostný, pravidelný, periodický

Adaptace

obecná vlastnost organismů přizpůsobovat se podmínkám, ve kt. existují; psychol. zahrnuje přizpůsobení se chování, vnímání, myšlení, postojů; poruchy chování jsou pak chápány jako ztroskotání adaptace

Adekvátní

přiměřený, odpovídající

Adjustace

vpravování se do nových životních situací, specif. případ adaptace; aktivita subjektu při vynaložení sil na překonání předchozího způsobu jednání

Adjuvantní

doplňková léčebná technika (psychofarmaka)

Adler

Alfred, Adleriánská pedagogika
Původně Freudův žák, poté odmítl jeho tezi o sexu a nahradil ji tezí o sociálních vztazích jako základním motivačním činitelů.
  • Každá patologie pramení z poruchy tzv. pocitu sounáležitosti – to je schopnost identifikace se skupinou
  • Komplex méněcennosti a komplex nadřazenosti
    Komplex méněcennosti – vyvstává tehdy, když člověk stojí před nějakým problémem, kterého se obává a na který se necítí vybaven. Je vlastní všem lidem, i když to někteří dokáží vědomě zakrývat. Reakce může být pozitivní a negativní – pozitivní je postavení se problému, negativní je uhýbání z takové situace, neurotické symptomy a komplex nadřazenosti – tedy se stáhne ze situace, kde na to nemá a kompenzuje si to na půdě, kde si to může dovolit.
  • Podle Adlera je správná výchova taková, kde je potlačen komplex méněcennosti, je vedena v rovnostářském duchu a rozvíjí sebevědomí.
  • Přijímá metodu logických důsledků – chce dosáhnout toho, aby dítě mělo samo možnost poznat to, co udělá.

Administrace

pokyny k testu vyhodnocování testu práce s testem 1h až několik let (Rorschachův test)

Afekt

silný, krátce probíhající citový stav (hněv, zděšení, radost, nadšení…), projevuje se zrychleným dýcháním a tepem, zčervenáním (stenický), zpomal. dechem a tepem, zblednutí (astenický)

Afektivita

emoční procesy duševního života; schopnost reagovat city a emocemi

Agování

vybití nevědomých emočních impulsů v jednání

Agravace

úmyslné zveličování příznaků nemoci

Aha-zážitek

zážitek dostavující se při vyřešení problému, pochopením vzájemných vztahů (vhled)

Altruismus

(A. Comte) nesobecký charakter mezilidských vztahů; projevuje se myšlením, cítěním a jednáním, které bere ohled na ost. lidi

Ambivalence

současný výskyt protichůdných tendencí v psych procesech

Ambiverze

současný výskyt extraverze a introverze u jednoho člověka

Anální

stadium vývoje anální: v psychoalnal. studium vývoje, kdy je vybíjení libida soustředěno na řitní oblast – potěšní z nucení na stolici, z vyměšování (sexualita infantilní) 1,5 do 3 let

Anamnéza

předchorobí, dg. metoda shromažďující všechny údaje a okolnosti, které vedly k nemoci


Página:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Siguiente)
  TODAS