Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Next)
  ALL

A

Absolutní práh

Jedná se o maximální (horní počitkový práh) a minimální (dolní počitkový práh) intenzity podnětu, která ještě vyvolá specifický počitek. Podněty nad a pod tímto prahem vedou k jinému charakteru počitků nebo je nevyvolají vůbec, přesto však ovlivňují psychiku i organismus jedince.

Abstraktní

zobecněný, vyvozený, nevázaný na určité případy

Adaptace

přizpůsobení

Adekvátní

přiměřený, odpovídající

Adolescence

druhá fáze období dospívání, trvá od 15 do 20 let

Aferentní

Dostředivý, centripetální. Jedná se o směr od periférie k centru. Cesta vzruchu vedená dostředivými nervovými drahami do ústředí v míše nebo mozku. Opakem je eferentní (viz slovník).

Aktivačně motivační vlastnosti

Vyjadřují, proč člověk provádí určitou činnost, proč se chová určitým způsobem. Vedou jak k činnosti, tak i k nečinnosti.

Alexitýmie

narušené porozumění a vyjádření vlastního emočního prožívání

Ambivalence

protichůdnost, protikladnost

Ambivalentní

protikladný

Amnézie

porucha paměti, výpadek paměti

Anální fáze

Podle psychoanalytické teorie jde o druhou z fází vývoje libida, která následuje po fázi orální. Nastupuje kolem 2. roku života, primárním místem pocitů slasti je anus, konečník (vypuzování a zadržování stolice)

Analytická psychologie

též Hlubinná psychologie. Částečně navazuje na psychoanalytickou teorii. Zdůrazňuje však vedle individuálního vědomí (a nevědomí) i existenci vědomí (a nevědomí) kolektivního, utvořeného historicky, přejatého od předků. Jeho obsahem jsou archetypy, nejstarší typické zkušenosti lidstva.

Analýza

rozbor; rozbor celku na jednotlivé části

Analyzátor

funkční jednotka vnímání, která zpracovává vnější a vnitřní vzruchy na počitky. Každý analyzátor se skládá: z periferní části, zde se nachází receptor (čidlo), v němž vyvolá podnět nervový vzruch; dále z aferentních (dostředivých) nervů a ze specifických center (ústředí) v kůře mozkové.

Činnost analyzátorů probíhá reflexně a tvoří fyziologický základ počitků. Podnět svým působením vyvolá v receptoru nervový impuls, tj. vzruch, který putuje dostředivými nervy a dráhami do jednotlivých oblastí mozku, kde se nachází ústředí analyzátorů. Zde vzniká korovou analýzou vzruchů počitek. Analyzátory lze rozdělit podleumístění receptorních zakončení na: vnější (exteroreceptory) a vnitřní (interoreceptory), které se dělí na další podskupiny – viz slovník.

Anticipace

předjímání, očekávání

Asimilace

splynutí

Asociace

vztah mezi duševními obsahy, např. mezi představami, pocity, pojmy, apod. viz též Volná asociace

Aspirace

úroveň cílů, o jejichž dosažení jedinec usiluje

Atraktivita

přitažlivost


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Next)
  ALL