Adler

Alfred, Adleriánská pedagogika
Původně Freudův žák, poté odmítl jeho tezi o sexu a nahradil ji tezí o sociálních vztazích jako základním motivačním činitelů.
  • Každá patologie pramení z poruchy tzv. pocitu sounáležitosti – to je schopnost identifikace se skupinou
  • Komplex méněcennosti a komplex nadřazenosti
    Komplex méněcennosti – vyvstává tehdy, když člověk stojí před nějakým problémem, kterého se obává a na který se necítí vybaven. Je vlastní všem lidem, i když to někteří dokáží vědomě zakrývat. Reakce může být pozitivní a negativní – pozitivní je postavení se problému, negativní je uhýbání z takové situace, neurotické symptomy a komplex nadřazenosti – tedy se stáhne ze situace, kde na to nemá a kompenzuje si to na půdě, kde si to může dovolit.
  • Podle Adlera je správná výchova taková, kde je potlačen komplex méněcennosti, je vedena v rovnostářském duchu a rozvíjí sebevědomí.
  • Přijímá metodu logických důsledků – chce dosáhnout toho, aby dítě mělo samo možnost poznat to, co udělá.

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů