Vývoj poradenských systémů v závislosti na teoriích pedagogiky a psychologie

Celkový počet hodin prezenční výuky: 12
Počet kreditů celkem: 5
Odborný garant a vyučující : PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet za písemný test

Obsah:

  • Vznik a vývoj poradenství ve školství v ČR a ve světě: Počátky poradenství ve školství a jeho vývoj ve světovém kontextu v korelaci s vývojem těchto služeb v ČR. Významné osobnosti participující na vzniku poradenských služeb. Aktuální směry poradenství ve školství.
  • Výchovné poradenství v kontextu školských poradenských služeb: Participace VP na poskytování poradenských služeb. Informační, konzultační a metodická činnost VP ve škole dle druhu a typu školy jeho působení.
  • Výchovné poradenství a jeho vliv na systém práce ve škole: Smysl poradenských služeb ve škole. Kdy a jak využívat poradenské služby a poradce. Výběr a nároky na poradce. Jak spolupracovat s poradcem.
  • Poradenské teorie a poradenský proces s důrazem na poslední teoretické koncepty s důrazem na kognitivně behaviorální koncepce: Behavioristicky orientované přístupy. Podstata neobehavirismu a radikálního (sociálního) behaviorismu. Podstata sociálně-kognitivní teorie. Teorie alternativních konstruktů.

Distanční texty (Povinná literatura):
MICHALOVÁ, Z. – HAINOVÁ, H. Základy speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství. Liberec: TU v Liberci 2012
Elektronický modul Vývoj poradenských systémů zpracovaný v LMS Moodle obsahující dvě PowerPointové prezentace a test ke každé prezentaci.

Doporučená literatura:
Culley, S. – Bond, T. Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii. Praha: Portál, 2008
Lipovetsky, G. Soumrak povinnosti. Praha: Prostor, 1999
Kohoutek, R. Výchovné poradenství. Brno: MZLU 2008
DRAPELA, J., HRABAL,VL. (Eds.). Vybrané poradenské směry. Teorie a strategie. Praha: UK, 1995, upravená verze: Poradenské teorie a strategie. Praha: UK PedF, 2002.