Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

R

Racionalizace (OM)

rozumové zdůvodnění a ospravedlnění určitého chování, kt. by jinak bylo nepřípustné, tabu (stylizace, přikrášlování) Př. chození pozdě, kyselé hrozny

Racionální

rozumový, založený na rozumu

Radikální

zásadní, rázný, nekompromisní

Realizace

uskutečňování

Reflex

odpověď organismu na vnější n. vnitřní podnět; dělí se na jednoduché a složité, koordinované a nekoordinované, podmíněné a nepodmíněné, orientační aj.

Reflexivní

bezděčný, vztahující se k reflexu (viz)

Reflexní

bezděčný, neuvědomělý, mimovolní

Regrese

návrat na předchozí etapu vývoje

Regulace

řízení

Remise

dočasné vymizení projevů nemoci

Represe (OM)

také potlačení, suprese (původně pojem Herbarta) v psychoanal. OM dobrovolného přesunu nepřijatelného chovní, myšlenek, přání a impulsů z vědomí na jeho okraj (někdy synonymum pro vytěsnění)

Reprezentace mentální

MR jako mapování, jež je případem strukturování systému okolí subjektu prostřednictvím symbolického systému (obrazu, představy, abstraktních idejí) uložených buď v paměti (dispoziční MR) nebo je součástí proudu uvědomovaných informací (aktuální MR). MR je procesem i výsledkem, jímž se uskutečňuje (zvědomuje , zpřítomňuje) zastupovací (odkazovací) funkce určitého znaku i znaková fce těch psychických obsahů, prostřednictvím nichž subjekt odkazuje na určitou vnější nebo vnitřní danost, znamená reflektovat fci symbolických procesů, prostřednictvím nichž je MR ustavena (Sedláková 1999).

Revers

písemné prohlášení souhlasu či nesouhlasu pacienta s léčbou, operací, umístěním v nemocnici n. propuštěním. (Nejčastěji změna léčby na vlastní žádost)

Rigidita

tupost, opak myšlenkové pružnosti (flexibility), strnulost postojů, neschopnost změny názoru

Rituál

obřad, u nutkavé neurózy sled úkonů

Rivalita

soupeření mezi dvěma n. více jedinci, skupinami či institucemi se snahou získat tytéž n. větší výhody než druhá strana

Ř

Řízené učení

záměrné učení, které je z vnějšku nějakým způsobem regulováno či organizováno.

R

Rousseau

Jean Jacques (1712 – 1778)
Emil, čili o výchově – výchovný román – popisuje své výchovné principy a metody, které autor používá při výchově.
  • Hlavní tezí je, že člověk je od přírody dobrý – posláním výchovy je zabránit, aby společnost zkazila člověka.
  • Hlásal tzv.pedagogický naturalismu– návrat k přirozenosti - součástí toho bylo odmítání některých praktik v tehdejší společnosti.
  • Respektování vývoje a růstu dítěte
    JJR vypracoval jakousi koncepci vývoje dítěte – tedy kdy je dobré pěstovat co (fyzické schopnosti, rozum, smysly apod.)