Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Next)
  ALL

E

Epikríza

závěrečný posudek v chorobopisu po skončení krize choroby

Experiment

pokus; vědecká metoda, ve kt. jsou kontrolovány všechny proměnné tak, aby se ze změn daly vyvozovat kvantitativně vyjádřitelné závislosti; pravý e. musí být opakovatelný a ověřitelný; pro psychol. e.  se v současné vědecké literatuře razí termín kvazi-experiment k odlišení exaktnosti, kt. jsou schopny zachovávat přírodní vědy

Experimentovat

zkoušet

Extraverze

termín ozn. povahové rysy člověka, jako je společenskost, snadná soc. adaptace a kontakt s lidmi, záliba ve změnách a vzruš. situacích

F

Falický

symbolizující mužský pohlavní úd

Fenotyp

souhrn vnějších znaků a vlastností jedince; je tvořen vzájemným působením vrozených vloh (viz genotyp) a vlivů okolního svvěta v ontogenetickém vývoji jedince

Fiktivní

zdánlivý

Fixace

ustrnutí, ulpívání na určitém objektu nebo způsobu uspokojování potřeby           psychoanal. ustrnutí v jednom z vývojových stadií, protože přesun do dalšího by znamenal zvýšení úzkosti. -  FIXACE INFANTILNÍ: ustrnutí v análním období Þ -  charakter anální: Retenční (zadržující) egoista, uvařený v sobě, paličatý, dogmatický. lakomý, Expulsivní (vypouštěcí) poddajný , mírný, nepořádný, vztahovačný, velkorysý, oby sklon k obsesím (nutkavé myšlení), kompulzím (nutkavé pohyby nebo jednání), fobiím (úzkostí provázený chorobný strach z určité osoby, zvířete, situace) (TRIÁDA ANÁLNÍ: nutkavý smysl pro pořádek, lakota, tvrdohlavost)

Formální

vnějškový

Freud

Sigmund (1856 – 1939)

 • původně léčebná psychiatrická metoda
 • týkala se všech věd o člověku
 • tři vrstvy osobnost – ID, EGO, SUPEREGO
 • hlavním cílem osobnosti je ovládnout své pudy (ID) – nezbytné pro fungování společnosti.
 • Není možné pudy regulovat z vnějšku, když se to navíc přežene, vznikají neurózy.
 • Je potřeba řešit příčinu, nikoliv následek.

Frustrace

psychický stav vyvolaný překážkou na cestě k cíli, ohrožení, oddálení, znemožnění uspokojení urč. potřeby, překážka vnější, vnitřní(stydlivost, plachost, vina, výčitky svědomí Dollard: při agresi vždy frustrace Horneyová: frustrace vyplývá z konfliktu mezi egoismem a altruismem Frankl:  frustrace existenciální, uvědomění bezcílnosti smyslu života

G

Gambler

člověk závislý na hře

Gen

termín zavedený Johannesenem r. 1909 jako dědičný faktor; jednotka genetické informace pro urč. znak

Genotyp

soubor genetických informací organismu, souhrn rysů, kt. je jedinec schopen biologicky přenášet; informace jsou uloženy v chromozomech; na rozdíl od manifestní, somatické struktury, kterou se projevuje fenotyp (viz)

Gestalt

tvar, forma figura, struktura (Ch. von Ehrenfelds 1890) celek není jen pouhou sumou částí

Graffiti

sprejem nastříkané obrazce na zdech apod.

H

Hemisféra mozková

nejvyšší část nervové soustavy, skládá se z mozkové kůry a podkoří; vývoj začíná u savců; mozkové hemisféry mají hlavní význam pro regulaci chování

Herbart

Johann Fridrich (1776 – 1847) Německý psycholog a pedagog.
Jeho teorie ovlivnili celý svět – některé jeho myšlenky se přejímají dodnes.
Teorie byla založena na tom, že učitel může působit pouze na intelekt žáka.

Přesně stanovil postup vyučování :

 • Opakování
 • Výklad
 • Spojování nových představ se starými
 • Zobecnění
 • Procvičení
V současné době se Herbartismus považuje za učení přehnaně intelektuální, verbální a autoritářské.

Hypotetický

zatím neexistující, pouze předpokládaný

I

Iatrogenní

(iatropatogenie, iatropsychogenie) opak psychoterapie


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Next)
  ALL