„KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI“


1. Objasnění základních pojmů

1.1 Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci
Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci je „právnická osoba registrovaná ministerstvem vnitra České republiky ze dne 29. 6. 1994 pod čj. II/s-OS/1-24923/94-R.“ Komora sestává z osob, které se zabývají řízením ekonomických subjektů v problémových situacích, nebo v době insolvence a to jak po teoretické stránce, tak i po stránce praktické. Konkrétně se jedná o „správce majetku, likvidátory, správce konkurzních a vyrovnacích podstat, opatrovníky organizací, profesionální zástupce věřitelů ve věřitelském výboru, poradce pro krizové řízení či pro otázky insolvence a další osoby vykonávajících jinou správu majetku, či osoby, které zastávají srovnatelné funkce podle cizího práva“ [4].

1.2 Krizové řízení
Krizové řízení je souborem činností, které slouží tomu, aby se v  případě potenciální krize nedostal ekonomický subjekt do situace, ve které by byla ohrožena jeho integrita a ekonomická stabilita. V případě, že k takové „problémové“ situaci dojde, zaměřuje se krizové řízení na minimalizaci dopadů problému na danou fyzickou, či právnickou osobu a mnohdy na samotné „přežití“ ekonomického subjektu [3]. 
V současné době ekonomické krize, byla řada společností donucena radikálně omezit náklady a ve většině případů zahájit krizové řízení. Některé společnosti, které se krizovému řízení a návrhům krizových plánů a alternativ věnovaly již „před krizí“, současné globální ekonomické změny bez větších problémů „ustály“. Na druhé straně je zde řada ekonomických subjektů, které na hospodářskou krizi nebyly vůbec připraveny a ta je tak dovedla do stavu insolvence, či ke krachu.


1.3 Insolvence
Insolvence neboli úpadek je stav, ve které dochází k tomu, že určitý ekonomický subjekt není schopen plnit své závazky, dochází u něj k trvalé nelikviditě. Jinými slovy, jeho
splatné dluhy jsou vyšší než realizovatelná hodnota aktiv [1]. Do této situace se mohou dostat právnické i fyzické osoby, bez ohledu na to, zda jsou podnikatelsky činné.
V případě insolvence je s danou osobou (fyzickou, či právnickou) zahájeno insolvenční řízení, které vede ke čtyřem možným řešením – ke konkursu, reorganizaci, oddlužení nebo k řešení zvláštními způsoby, jak podrobně popisuje následující schéma.

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI
Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR vznikla v červnu roku 1994. V době, kdy se v České republice řídilo úpadkové právo podle právního řádu z dob Rakouska -Uherska a zkušenosti s insolvenčními procesy byly díky čtyřicetiletému období politického i ekonomického vakua prakticky na nulové úrovni [5].


1.4 Stanovení základních cílů
Základní cíle komory byly pevně stanoveny již při jejím založení v roce 1994 a v téměř nezměněné formě přetrvávají do dnes. Účelem založení bylo sdružení lidí s podobným zaměřením a vytvoření organizace s dostatečným vzděláním a odpovídajícími kompetencemi v oblasti krizového řízení a insolvence [5].

1) Zvyšování odborné úrovně sdružených profesí (jakými jsou správce majetku, likvidátor, správce konkurzní a vyrovnací podstaty a poradce pro otázky krizového řízení).
2) Vytváření základny pro integritu postupů, metodologie a dopracování potřebné legislativy pro krizová a insolvenční řízení
3) Hájení a zastupování zájmů svých členů vně KSKŘI a vytváření příznivých podmínek pro vnitřní spolupráci mezi jednotlivými členy
4) Vytváření podmínek pro vnitřní spolupráci mezi jednotlivými členy, s českými státními orgány a dalšími profesními organizacemi v České republice i v zahraničí [4]. 

1.5 Kroky v procesu vytváření komory
Po té, co byly stanoveny základní cíle a účel komory došlo k sestavení vnitřních předpisů a stanov, disciplinárního, příspěvkového, volebního, atestačního řádem a etického kodexu, které tak vytvořily základ pro fungující orgán.

Na základě volebního a atestačního řádu byl zvolen prezident komory, členové představenstva. Byla sestavena dozorčí rada, poradní orgány a disciplinární a smírčí komise.
V dalším kroku byly vybrány pracovní komise zaměřené na jednotlivé problematické oblasti krizového a insolventního řízení. Především bylo nutné zajistit vzdělávací programy sdružených profesí, řešit legislativně právní problematiku, otázky likvidací, pohledávek, informatiky a zahraničních vztahů [5].
Již rok po svém založení se KSKŘI ČR stala se členem mezinárodní organizace sdružující profesní komory INSOL International. INSOL je nadnárodní organizace zabývající se otázkami insolvence sdružující odborníky z celého světa, kteří se specializují na restrukturalizaci, insolvenci a změny v řízení podniků. Mimo jiné spolupracuje INSOL velmi úzce s OSN [7].

V témže roce se KSKŘI stala „součástí vyhlášky MSp ČR č. 471/1991 Sb., jako jeden ze subjektů, který mohl doporučit své členy k zapsání do seznamů konkurzních správců.“ Odbornost svých členů mohla komora garantovat díky kvalifikačním zkouškám před odbornou komisí, které musel každý konkurzní správce splnit. 
KSKŘI postupně vybudovala funkční sekretariát a začala vydávat komorový Bulletin. „V roce 1999 zřídila své organizační složky, a to územní sekce, jejichž přirozený střed je situován okolo krajských soud“ [5]


1.6 Etický kodex
Základním stavebním kamenem organizace, jakou je KSKŘI je bezesporu etický kodex, zajišťující profesionální kvalifikaci v očích veřejnosti. Etický kodex KSKŘI obsahuje normy chování, které mají především chránit veřejnost a zajistit vhodné jednání a vzájemný respekt mezi členy komory a zároveň umožnit kontrolu a zajistit profesionalitu jejich činností.
Etický kodex je dostupný široké veřejnosti na webových stránkách komory. Jsou v něm pevně stanovena pravidla, jimiž se každý člen komory musí bezpodmínečně řídit. Patří sem ve stručnosti vzorná reprezentace Komory, čestné plnění profesionálních závazků, diskrétnost v oblasti důvěrných informací týkajících se komory, eliminace konfliktu střetu zájmů, objektivita, profesionalita a neúplatnost členů a dodržování platných zákonů [4].


1.7 Činnosti KSKŘI ČR
Hlavní činností, kterou se KSKŘI zabývá je zvyšování kvalifikace svých členů, za tímto účelem komora pořádá celou řadu jednodenních i vícedenních seminářů a konferencí, vydává bulletin a řadu dalších odborných publikací a zároveň soustavně pracuje na myšlence univerzálního systému vzdělávání účastníků úpadkových procesů. Díky grantům z Evropské unie již KSKŘI realizovala tři vzdělávací projekty. Třetí z nich probíhá v současné době a jeho cílem je vyškolení a přeškolení  insolvenčních správců a zavedení nového zákona z roku 2007 o úpadku a způsobech jeho řešení do praxe [5]. 
KSKŘI je činná v i zahraničí, jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, je KSKŘI součástí profesní komory INSOL International. V současné době sdružuje INSOL 40 členských asociací z celého světa s více než 9 000 odborníky. Mimo to, je KSKŘI členem evropské odnože INSOL International - INSOL EUROPE sdružující odborníky z Evropy. V rámci těchto organizací získávají členové komory širší poznatky a podklady o vývoji úpadkových řízení a s nimi spojené legislativy [7].

Členové KSKŘI se také účastní a pořádá řadu odborných i společenských konferencí a sympozií na mezinárodní úrovni. V Praze se za dobu působnosti KSKŘI konala již dvě sympozia, první již v roce 1996, druhé v roce 2004. KSKŘI rovněž zastupuje Českou republiku v jednáních týkajících se řešení úpadku a ochrany věřitelů s nadnárodními  institucemi, jako jsou Mezinárodní měnový fond, či Světová banka [4].
Další oblastí, kterou se KSKŘI zabývá je otázka legislativy a metodiky pro konkurzní a likvidační řízení, hlavní snahou komory je v současné době sjednocení jejich agendy. „V rámci svých odborných komisí, pro členskou základnu zpracovala metodiku likvidací a metodiku likvidací nařízených soudem, včetně seminářů k těmto tématům.“ Každý člen KSKŘI vykonávající funkci správce podstaty, insolvenčního správce, správce podniku či likvidátora je povinně pojištěn na profesní odpovědnost. Je to jeden z principů jak minimalizovat následky např. nezákonné exekuce, proti kterým se snaží komora tvrdě bojovat.

KSKŘI je aktivním členem „iniciace „Prohlášení k nezákonným exekucím“, ke kterému se připojila Asociace občanských poraden, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků a Iridicum Remedium“ [5].
„Komora mimo jiné vyvinula několikaletou snahu o změnu § 150 zákona o DPH, kdy si stát, prostřednictvím finančních úřadů ponechával přednostně peníze z přeplatků DPH na úhradu svých pohledávek vůči podnikům v konkurzním řízení, vzniklých v době před vyhlášením konkurzu a svým zvýhodňováním před ostatními věřiteli účinně bránil možnosti využít institut reorganizace podniků“. Od roku 2000 se KSKŘI snažila prosadit „zákonné zřízení Komory správců“ založené na myšlence, že každý správce úpadkového řízení by musel být povinně členem určité komory. Tento návrh byl však po řadě jednání v roce 2007 ministerstvem spravedlnosti zamítnut [5].

Představenstvo KSKŘI zveřejňuje každoročně na valné hromadě zásadní body, na které se v průběhu daného roku musí zaměřit. Pro rok 2009 si komora stanovila 4 základní cíle, jejichž potřeba byla vyvolána situací panující v úpadkovém, legislativním, ekonomickém a právním prostřední České republiky, ale také ekonomickou krizí:

1) Informovat veřejnost o nezákonných exekucích uvalených na insolvenční správce, porušování základních lidských práv v této oblasti a možnosti obrany.
2) Zhodnocení výsledků analýz úpadkových procesů a předložení těchto výsledků příslušným orgánům.
3) Úzká spolupráce s ministerstvem spravedlnosti ČR především v oblasti odměňování správců úpadkových řízení.
4) „Zabývat se problémy likvidací z rozhodnutí soudu s cílem změnit současnou legislativu“ [6].


1.8 Členství v KSKŘI
„KSKŘI je založena na důsledně demokratických principech, je politicky neutrální a nevyvíjí žádnou politickou činnost“. Členství v KSKŘI je dobrovolné a členové pracují v orgánech komory bez nároku na honorář [5].

Existují tři způsoby, jak se stát členem komory a z nich vyplývající tři formy členství: řádné, atestované a čestné. Všichni členové musí souhlasit s etickým kodexem komory a zavázat se k jeho dodržování, řádní a atestovaní členové musí platit členské příspěvky, čestní členové mají členské příspěvky nepovinné. O přijetí nového členy rozhoduje představenstvo  KSKŘI.
Řádným členem komory se může stát fyzická osoba, která minimálně po dobu jednoho roku vykonávala některou z profesí spojených s úpadkovým řízením (např. likvidátor, správce majetkové podstaty, poradce pro krizové řízení apod.). Tito členové musí mít ukončené minimálně středoškolské vzdělání, neomezenou způsobilost k právním úkonům a nesmí mít v trestním rejstříku zápis majetkové povahy.
Atestovanými členy mohou být právnické osoby řádně zapsané v obchodním rejstříku, které jsou solventní, a není s nimi vedeno žádné řízení směřující k jejich rozpuštění. Tyto právnické osoby musí prokazatelně minimálně jeden rok podnikat v oblastech souvisejících s činností komory, jako je krizové řízení, likvidace aj. a v posledních třech letech na ně nebyla uvalena sankce za porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Čestným členem komory se mohou stát fyzické osoby, které se věnují vědecké, publikační či pedagogické činnosti, nebo vykonávají funkci soudce, nebo státního úředníka v oblasti zaměření KSKŘI. Čestným členem se může stát i jiná osoba, jejíž kvality a schopnosti mohou být pro komoru přínosem [4].


2. Závěr
Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR je právnická osoba, která sdružuje osoby zabývající se insolvenčním a krizovým řízením. Jejím cílem je soustavně zvyšovat odbornou úroveň profesí správce majetku, likvidátorů, správců konkurzní a vyrovnací podstaty, a poradců pro otázky krizového řízení. KSKŘI současně působí v oblasti legislativy a úzce spolupracuje s ministerstvem spravedlnosti. Hlavním cílem Komory je zprůhlednění insolvenčních řízení a zamezení nezákonných exekucí.
KSKŘI se také angažuje v mezinárodních organizacích INSOL International a INSOL Europe, díky čemuž může sledovat a následovat zahraniční trendy a vytvářet moderní základnu pro integritu postupů a rozvoj metodologie v oblasti úpadkového řízení České republice.
Přestože je Komora nestrannou samostatnou organizací, výsledky její činnosti často závisí především na vstřícnosti a otevřenosti vlády ke spolupráci se jejími insolvenčními správci, a to jak v otázce legislativy, vymahatelnosti práva, tak i v organizačních záležitostech.
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

[1] BUSINESS CENTER. Insolvence. Slovník pojmů [online]. 2010 [cit. 2010-4-3]. Dostupný z WWW: <http://business.center.cz/business/pojmy/p387-insolvence.aspx>
[2] BUSINESSINFO. Insolvence - úpadek a způsoby jeho řešení. Oficiální portál pro podnikání a export [online]. 2010 [cit. 2010-4-3]. Dostupný z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/insolvence-upadek-opu/1000818/47945/>
[3] FREE MANAGEMENT LIBRARY. Crisis Management. A complete integrated online library for nonprofits and for-profits [online]. 2010 [cit. 2010-4-5]. Dostupný z WWW: < managementhelp.org/crisis/crisis.htm>
[4] KSKŘI. Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice [online]. 2005 [cit. 2010-4-5]. Dostupný z WWW: < http://www.kskri.cz/index.php?a=2>
[5] LINHARTOVÁ, P. Komoře specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR je 15 let. Konkursní noviny [online]. 2009 [cit. 2010-4-5]. Dostupný z WWW: <http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=2117>
[6] MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Konkursní noviny - Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v roce 2009. Justice – oficiální server českého soudnictví [online]. 2010 [cit. 2010-4-5]. Dostupný z WWW: <http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?k=224&o=7&j=17&d=302337>
[7] ŽÁK, L. Insol – Kdy? Co? Proč?. Insolvence - Takové nezávazné povídání o insolvenci podniků, firem a osob [online]. 2010 [cit. 2010-4-5]. Dostupný z WWW: <http://www.insolvence.cz/doma/INSOL.htm>
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM