KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH ČR, O.S.1. 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KOMOŘE CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH

Komora certifikovaných účetních je organizace, která sdružuje odborníky z oblasti účetnictví, kteří v této oblasti obdrželi certifikát . Účetní jsou certifikováni ve spolupráci s britskou společností ACCA, neboli The Association of Chartered Certified Accountants . Komora certifikovaných účetních je hospodářsky soběstačným občanským sdružením ., které bylo založeno na ustavujícím sněmu v Praze dne 13. dubna 1999 jako samostatná organizační složka Svazu účetních na principu samosprávné profesní organizace.  Za členství v Komoře se platí roční členské příspěvky dle charakteru členství .

1. 2 DEFINICE KOMORY CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH

Pro úplnost vysvětlení významu Komory certifikovaných účetních dále uvádím definici, která je čerpána z internetových stránek Komory: „Komora certifikovaných účetních České republiky je dobrovolná, nezávislá, samosprávná profesní organizace, jejímž posláním je zvyšování etické a odborné úrovně účetní profese a dosažení prestižního postavení účetních odborníků v České republice srovnatelného se zeměmi Evropské unie. Dlouhodobým cílem Komory je naplňování úlohy správce nezávislé účetní profese v České republice, garantujícího vysokou etickou a odbornou úroveň profesních účetních a plnícího závazky vůči relevantním mezinárodním organizacím.“ 1. 3 PRÁVA A POVINNOSTI KCÚ A PODMÍNKY ČLENSTVÍ V KCÚ

1. 3. 1 Hlavní dva úkoly uváděné na internetových stránkách KCÚ:
• přispění k rozvoji a zkvalitnění účetní profese v ČR,
• poskytování odborného a dalšího servisu svým členům.

1. 3. 2 Povinnosti Komory:
• vydávání certifikátů svým členům ,
• podpora členů Komory propagací významnosti udělených certifikátů a samotné Komory jako organizace,
• vydávání etických a jiných profesních norem, sledování jejich dodržování a trestání nedodržování ,
• zařizování možnosti kontinuálního vzdělávání a školení,
• poskytování adresného informačního servisu o aktualitách z účetního oboru,
• umožnění setkávání členů a vzájemné výměny odborných informací a zkušeností,
• poskytování odborného časopisu PROSPERITA zdarma na vyžádání,
• vydávání bulletinu,
• poskytování slev na vzdělávací akce v rámci systému KPV ,
• poskytování odborného poradenství a mnoho dalších.


Komora také poskytuje marketingové a jiné služby svým členům:
• možnost používání e-mailu ve tvaru jméno@komora-ucetnich.cz,
• možnost užívat logo Komory,
• prezentace právnických osob,
• pronájem plochy a možnost propagace na akcích Komory,
• vede seznamy certifikovaných účetních podle zvláštního předpisu,
• řeší stížnosti na činnost členů Komory a dalších osob zapsaných v seznamu,
• vede seznamy právnických osob podle zvláštního předpisu.1. 3. 3 PODMÍNKY ČLENSTVÍ:
• splnění kvalifikačních požadavků pro výkon profese účetního a splnění požadavků na praktické dovednosti a znalosti,
• souhlas s podmínkou celoživotního vzdělávání,
• přistoupení k dodržování etického kodexu Komory vycházejícího z etického kodexu IFAC,
• členové Komory musejí být zároveň členy členské organizace IFAC.


Členové po splnění podmínek členství získávají určité výhody:
• konkurenční výhodu na trhu práce,
• možnost mezinárodního uplatnění,
• příležitost vyššího profesního uplatnění.
• možnost volit či být volen do orgánů Komory (pokud není stanoveno jinak),
• při pověření možnost jednat jménem Komory či Svazu.
[5, 13, 16, 20]

2. ORGÁNY KOMORY CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH

Orgány Komory jsou:
- Sněm Komory,
- Výbor Komory,
- Disciplinární komise,
- Dozorčí komise.


2. 1 OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ORGÁNŮ KOMORY

Výbor Komory, disciplinární a dozorčí komise jsou orgány volené. Členové Komory, kteří mají certifikát „Účetní asistent“ mohou být zvolení pouze do výboru Komory, přičemž mohou být zvolení pouze dva. Členové těchto volených orgánů jsou voleni na období 4 let (pokud se nejedná o členy, kteří byli zvolení v doplňovacích volbách v průběhu funkčního období). U výboru Komory probíhá volba poloviny členů vždy po dvou letech funkčního období. Členové výboru mohou zastávat funkci nejvýše během dvou funkčních období po sobě následujících. Členové volených orgánů mohou být během funkčního období odvoláni pouze tím orgánem, který je zvolil. Členství ve volených orgánech může dále skončit vlastní rezignací  či ukončením členství v Komoře. Pokud některý člen orgánu Komory složí svůj mandát v průběhu funkčního období, musejí proběhnout při nejbližším zasedání doplňující volby. Členství v orgánech Komory je čestné a za výkon funkce v těchto orgánech přísluší členovi úhrada cestovních náhrad a odměna, jejíž výši schvaluje výbor Komory (v souvislosti s rozpočtem Komory). Členové všech orgánů Komory jsou povinni zachovávat mlčenlivost týkající se všech skutečností, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce a nesmí je zneužít k jakémukoli prospěchu svému či jiné osoby. Podrobnosti o průběhu voleb do orgánů Komory jsou stanoveny volebním řádem .
[16]

2. 2 JEDNOTLIVÉ ORGÁNY KOMORY

2. 2. 1 Sněm Komory

2. 2. 1. 1 Základní informace

Tento orgán je nejvyšším orgánem Komory. Sněm Komory může být svolán řádně či mimořádně. Řádný sněm svolává výbor Komory jednou ročně. V případě, že je potřeba svolat mimořádný sněm je svolán též výborem Komory na základě jeho vlastního usnesení nebo požádá-li o to alespoň 25 % členů Komory. Právo zúčastnit se sněmu Komory mají všichni její členové. Každý člen Komory může písemně pověřit jiného člena , aby ho na sněmu zastupoval a také jeho jménem hlasoval . Sněm je usnášeníschopný, účastní-li se ho nadpoloviční počet členů Komory evidovaných v Registrační knize členů.  Podrobnosti o svolání a jednání sněmu jsou stanoveny v jednacím řádu sněmu Komory. Sněm schvaluje hospodářský rozpočet  na kalendářní rok.2. 2. 1. 2 Hlavní úkoly sněmu

Mezi hlavní úkoly sněmu patří zejména:
• schvalování statutu Komory, etického kodexu , jednacího řádu sněmu, disciplinárního a volebního řádu Komory a dalších norem upravujících práva a povinnosti certifikovaných účetních,
• volba resp. odvolání členů volených orgánů před uplynutím volebního období,
• volba delegátů na sněm Svazu podle stanoveného klíče,
• schvalování kandidátů na členství v hlavním výboru a v revizní komisi Svazu,
• schvalování rozpočtu a výsledku hospodaření Komory,
• projednávání a schvalování zprávy o činnosti výboru Komory a zprávy disciplinární a dozorčí komise Komory,
• projednávání a schvalování dalších norem Komory,
• schvalování výše členských příspěvků,
• rozhodování o zániku Komory,
• usnášení se o dalších věcech náležejících do působnosti Komory, které si vyhradí,
• mezi jeho práva patří zrušení či změna rozhodnutí výboru. 2. 2. 2 Výbor Komory

2. 2. 2. 1 Základní informace

Tento orgán je orgánem výkonným, který řídí činnost Komory v období mezi dvěma sněmy. Za svoji činnost odpovídá sněmu. Výbor má šest členů, ze kterých volí předsedu, dva místopředsedy a další funkcionáře dle potřeby. K jednání jménem Komory jsou oprávněni statutární zástupci . Výbor rozhoduje ve všech záležitostech, pokud není tato činnost svěřena jinému orgánu Komory. V době mezi zasedáními výboru je jeho předseda oprávněn činit neodkladná rozhodnutí, které však musejí být projednána na nejbližším zasedání výboru. Jednání výboru sjednává jeho předseda. Pro uskutečnění jednání výboru je nezbytná přítomnost alespoň čtyř jeho členů. Mimořádná schůze výboru je svolána také předsedou a to na žádost nejméně tří členů výboru, nebo předsedy disciplinární či dozorčí komise Komory. Podrobnosti o svolání a jednání výboru jsou stanoveny v jednacím řádu Komory. Výbor Komory odpovídá za řádné hospodaření Komory v souladu s právními a interními předpisy.
[16, 19]


2. 2. 2. 2 Hlavní úkoly výboru

Mezi hlavní úkoly výboru patří:
• příprava podkladů pro jednání sněmu a zajišťování výkonu jeho usnesení,
• vypracování návrhu rozpočtu a odpovědnost za hospodaření Komory,
• vypracování návrhu norem Komory,
• rozhodování o odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise,
• zřizování výkonného útvaru nebo odborné rady Komory a jmenování jejich členů,
• předkládání příslušným orgánům stanoviska Komory k legislativním úpravám či jiným materiálům v oblasti účetnictví a souvisejících oborů,
• mezi jeho práva patří zrušení či upravení rozhodnutí učiněné statutárním zástupcem Komory v době mezi zasedáními výboru.


2. 2. 3 Disciplinární komise

Tento orgán sleduje dodržování etických a profesních norem, rozhoduje o tom, zda došlo k jejich porušení a také řeší případné stížnosti členů. Za svoji činnost odpovídá sněmu. Disciplinární komise má tři členy . Členové disciplinární komise si volí předsedu a místopředsedu. Předsedou komise může být pouze člen komory, který je zapsán v seznamu stupně „účetní expert“. Předseda či místopředseda mají při jednání výboru hlas poradní. Činnost komise upravuje disciplinární řád.
[10]

2. 2. 4 Dozorčí komise

Je kontrolním orgánem Komory, který dohlíží na plnění usnesení sněmu, kontroluje činnost výboru a kontroluje hospodaření Komory. Za svou činnost dozorčí komise odpovídá sněmu. Dozorčí komise má tři členy . Členové si zde také volí svého předsedu a místopředsedu. Aby bylo uskutečněno jednání dozorčí komise, je nutná přítomnost alespoň dvou jejích členů. Zástupce dozorčí komise se může účastnit jednání výboru Komory. Hlavním právem dozorčí komise je nahlížet do všech dokladů a dokumentů Komory a vyžadovat od všech členů výboru a zaměstnanců Komory potřebné informace.
[11]


2. 2. 5 Další orgány Komory.

Mezi orgány Komory také patří etická komise a pracovní skupiny. Dále potom přípravný výbor, který svoji funkci vykonává právě nyní, kdy v důsledku organizačních změn není prozatím jmenován řádný výbor.


2. 2. 6 Ostatní

2. 2. 5. 1 Kancelář

V sídle Komory se zřizuje kancelář, která zajišťuje činnost Komory po stránce administrativní a hospodářské. V čele kanceláře je tajemník, který je jmenován a odvoláván výborem Komory. Při jednání komory má tajemník rozhodující hlas a dále může jednat jménem Komory v rozsahu zmocnění, který je vydáno výborem Komory.

2. 2. 5. 2 Metodická rada

Metodická rada je zřízena výborem jako odborný poradní orgán Komory ve věcech účetnictví, daní, správy daní a dalších ekonomických oblastí. Členy metodické rady jmenuje výbor Komory. Rada má minimálně tři členy, které vede pověřený člen výboru Komory. Členství zaniká rezignací či odvoláním výborem Komory.
[7, 16, 19, 22]

3. SYSTÉM CERTIFIKACE ÚČETNÍCH A PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


3. 1 Systém certifikace účetních
Systém certifikace je realizován od roku 1997. Organizačně ho včetně výuky zajišťuje Institut certifikace účetních a. s. V roce 2008 byl systém certifikace upraven a nyní je dvoustupňový . Komora certifikovaných účetních zajišťuje vydávání certifikátů.

3. 2 Profesní vzdělávání
Systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV), byl zahájen v roce 2000. Nyní je nově vymezen, v souladu s Mezinárodním vzdělávacím standardem IES č. 7.
„Systém má dvě části, strukturovanou a nestrukturovanou, přičemž směrnice podrobně vymezuje, co která v sobě zahrnuje a jak se akce a aktivity (jednotlivé formy KPV) do obou částí započítávají. KPV je povinné pro všechny certifikované účetní, přičemž pro nově certifikované se povinnost KPV vztahuje od následujícího roku po roce, ve kterém obdrželi certifikát.
Systém zastřešuje Komora, která samozřejmě dohlíží i na jeho plnění. Témata KPV na konkrétní rok vyhlašuje výbor Komory. Systém je nastaven tak, že není omezen okruh institucí, u kterých lze konkrétní vzdělávací akce, v souladu s vyhlášenými tématy, absolvovat. Spolupracující — partnerské organizace Komory poskytují na akce KPV členům Komory cenové zvýhodnění.
Hlášení o plnění KPV se zasílá na Komoru do 31. ledna následujícího roku.
Směrnice samozřejmě řeší i výjimečné situace, např. když se nepodaří v daném roce naplnit stanovený rozsah vzdělávání (článek 6 odst. 2) nebo když certifikovaný účetní nemůže delší dobu vzdělávání v systému KPV absolvovat či začne vykonávat jinou profesi.“


[14, 17]
4. ZÁNIK KOMORY

O zániku Komory rozhoduje sněm. Před rozhodnutím o zániku sněm určí, na koho přejde majetek a závazky Komory po jejím zániku a určí způsob vypořádání. Rovněž určí osoby, které vypořádání provedou. Pokud sněm nerozhodne, přechází tato pravomoc na výbor Komory.
[16]

5. ZDROJE

[1] Firmy.cz Komora certifikovaných účetních (pobočka Praha-Vinohrady) [online]. [cit. 2010-03-25]. Dostupný z <http://www.firmy.cz/detail/2096270-komora-certifikovanych-ucetnich-praha-vinohrady.html>
[2] Institut svazu účetních a. s. Certifikace účetní profese v ČR [online]. [cit. 2010-03-25]. Dostupný z <http://www.suplzen.cz/docs/certifikace_us.pdf>
[3] KariéraWeb.cz ACCA a celoživotní vzdělávání [online]. [cit. 2010-03-26]. Dostupný z <http://kariera.ihned.cz/42-10047630-21496155-1-12847000-q00000_d-0a>
[4] KCÚ ČR Komora certifikovaných účetních ČR, občanské sdružení [online]. [cit. 2010-03-25]. Dostupný z <http://www.kcucr.cz/>
[5] KCÚ ČR Komora [online]. [cit. 2010-03-26]. Dostupný z <http://www.kcucr.cz/KOMORA>
[6] KCÚ ČR KPV [online]. [cit. 2010-03-27]. Dostupný z <http://www.kcucr.cz/KPV>
[7] KCÚ ČR Metodika [online]. [cit. 2010-03-27]. Dostupný z <http://www.kcucr.cz/METODIKA>
[8] KCÚ ČR Školení [online]. [cit. 2010-03-27]. Dostupný z <http://www.kcucr.cz/SKOLENI>
[9] Komora certifikovaných účetních ČR, občanské sdružení [online]. [cit. 2010-03-25]. Dostupný z <http://www.kcucr.cz/>
[10] Komora certifikovaných účetních Disciplinární komise [online]. [cit. 2010-03-28]. Dostupný z
<http://www.komora-ucetnich.cz/cze/informace-komory/organy/disciplinarni-komise>
[11] Komora certifikovaných účetních Dozorčí komise [online]. [cit. 2010-03-28]. Dostupný z <http://www.komora-ucetnich.cz/cze/informace-komory/organy/dozorci-komise>
[12] Komora certifikovaných účetních Etický kodex [online]. [cit. 2010-03-29]. Dostupný z <http://www.komora-ucetnich.cz/cze/informace-komory/normy/eticky-kodex>
[13] Komora certifikovaných účetních Komora se představuje [online]. [cit. 2010-03-26]. Dostupný z <http://www.komora-ucetnich.cz/cze/informace-komory/o-komore>
[14] Komora certifikovaných účetních Kontinuální profesní vzdělávání[online]. [cit. 2010-03-25]. Dostupný z
<http://www.komora-ucetnich.cz/cze/vzdelavani/kontinualni-profesni-vzdelavani/informace>
[15] Komora certifikovaných účetních Sněm Komory [online]. [cit. 2010-03-28]. Dostupný z <http://www.komora-ucetnich.cz/cze/informace-komory/organy/snem>
[16] Komora certifikovaných účetních Statut Komory certifikovaných účetních [online]. [cit. 2010-03-25]. Dostupný z
<http://www.komora-ucetnich.cz/cze/informace-komory/normy/statut>
[17] Komora certifikovaných účetních Systém certifikace účetních [online]. [cit. 2010-03-29]. Dostupný z <http://www.komora-ucetnich.cz/cze/system-certifikace/informace>
[18] Komora certifikovaných účetních Úplné znění směrnice č. 7/2006, kterou se stanoví systém kontinuálního vzdělávání, ve znění směrnice č. 9/2007. [online]. [cit. 2010-03-29]. Dostupný z
<http://www.komora-ucetnich.cz/cze/vzdelavani/kontinualni-profesni-vzdelavani/smernice>
[19] Komora certifikovaných účetních Výbor Komory [online]. [cit. 2010-03-28]. Dostupný z <http://www.komora-ucetnich.cz/cze/informace-komory/organy/vybor-komory>
[20] Podnikinfo.eu Komora certifikovaných účetních [online]. [cit. 2010-03-25]. Dostupný z <http://www.podnikinfo.eu/podnikinfo/ucetnictvi/komora.aspx?sekce=5&menu=1582>
[21] Účetnictví – Finance – Reality spol. s r.o. [online]. [cit. 2010-03-31]. Dostupný z <http://www.ufr.cz/logo_ucto.gif>
[22] Úvodní stránka Komory certifikovaných účetních [online]. [cit. 2010-03-29]. Dostupný z <http://www.komora-ucetnich.cz/cze/informace-komory>
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM