ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORAČeská lékárnická komora je právnická osoba, založená jako samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky.

Tato instituce byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře na ustavujícím sjezdu v  září roku 1991.

Záměrem organizace je dohled nad členy komory. Jejich povolání by tak mělo být vykonáváno v souladu s jeho etikou, odborně  a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Česká lékarnická komora  dále zaručuje odbornost svých členů, potvrzuje zda byly splněny podmínky k výkonu lékárnického povolání, chrání profesní čest členů organizace, vede jejich seznam, poskytuje jim právní pomoc a dále posuzuje a hájí jejich práva a profesní zájmy.

Prezidentem České lékárnické komory je Mgr. Stanislav Havlíček 


1 Oprávnění České lékárnické komory

Tato organizace má právo účastnit se jednání při tvorbě cen léků, léčivých přípravků a sazebníků ostatních služeb jež lékárny poskytují. Účastní dále se výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví stanovuje  podmínky k výkonu soukromé praxe svých členů a k výkonu funkce odborných zástupců a je oprávněna vydávat osvědčení o splnění těchto podmínek.

Do působnosti komory dále spadá řešení stížností na výkon povolání svých členů., uplatňování disciplinární pravomoci. ČLK se může požadovat od svých členů doklady jež jsou určitým způsobem spojené s výkonem jejich povolání.

Co se týče vzdělávání lékárníků, organizace má oprávnění vyjadřovat se k jejich podmínkám a způsobu jakým bude jejich zvyšování kvalifikace probíhat. Dále je možné účastnit se  specializačních zkoušek a vydávat pro své členy  závazná stanoviska k odborným problémům, týkajících se poskytování zdravotní péče.


1. 1 Organizační struktura České lékárnické komory
Základním článkem komory jsou Okresní sdružení lékárníků, jež tvoří orgány:

Okresní shromáždění členů- jedná se o nejvyšší orgán okresního sdružení. Mezi jeho hlavní funkce patří volba předsedy okresního sdružení a dalších orgánů. Dále volí zástupce na sjezd delegátů, rozhoduje o sloučení okresního sdružení s jinými okresními sdruženími a o pozastavuje rozhodnutí orgánu okresního sdružení

Představenstvo okresního sdružení- tento řídící a výkonný orgán okresního sdružení má za úkol registraci nových členů a vedení seznamu členů okresního sdružení. Mezi další kompetence patří hospodaření s majetkem jež okresní sdružení svěřilo komoře a spolupráce s orgány státní správy a samosprávy

Čestná rada okresního sdružení- je zřízena za účelem vykonávání disciplinární pravomoci vůči členům okresního sdružení

Revizní komise okresního sdružení- jejím úkolem je kontrola činnosti okresního sdružení. Pokud je rozhodnutí představenstva v rozporu s právními předpisy, je oprávněna toto rozhodnutí pozastavit a dále může podat návrh na zahájení disciplinárního řízení.


V čele České lékárnické komory stojí centrální orgány, mezi něž patří:

Sjezd delegátů- jedná se o nejvyšší orgán komory, jeho úkolem je schvalování, změny a rušení organizačního, jednacího, volebního a disciplinárního řádu. Členové volí a odvolávají orgány komory, posuzují činnost orgánů komory, stanovují výši registračního poplatku a členských příspěvků a jejich rozdělování. Tento orgán také schvaluje rozpočet komory a výši náhrady za ztrátu času v důsledku výkonu funkcí v orgánech komory a dále zřizuje sociální fond, popřípadě jiné fondy komory

Představenstvo komory- jedná se  řídící a výkonný orgánem komory. Do jeho pravomocí spadá vedení seznamu členů, hospodaření s majetkem  a se sociálním fondem komory, rozhodování o pozastavených rozhodnutích orgánů komory a okresního shromáždění. Důležitou součástí jeho působnosti je svolávání sjezdu delegátů komory a schvalování členů komory do zkušebních a specializačních komisí.

Čestná rada komory- jejím úkolem je vykonávání disciplinární pravomoci vůči všem členům komory

Revizní komise komory- zřízena za účelem kontroly činnosti komory a případného pozastavení výkonu rozhodnutí orgánů komory

Prezident komory- zastupuje komoru navenek,on sám je zastupován viceprezidentem. Hlavní funkcí prezidenta komory je svolávání a řízení jednání představenstva komory

Členem této komory se může stát  absolvent vysokoškolského studia v oboru farmacie, který vykonává své povolání v lékárenském zařízení na území České republiky, musí být členem České lékárnické komory.

Počet členů k 31.12.2008: 7 665 
2. Aktuální problematika- vládní návrh novely zákona o léčivech

Česká lékařská komora a Česká lékárnická komora uspořádaly dne 8. 3. 2010 tiskovou konferenci, na níž daly najevo nesouhlas s vládním návrhem zákona. Obě komory jej chápou jako zásah do soukromí občanů.

Vláda ve snaze  zabránit zneužívání léků s pseudoefedrinem, který je využíván při výrobě výrobě pervitinu tuto novelu schválila, čímž způsobila, že od května roku 2010 byly některé léky obsahující danou látku dostupné pouze na předpis. Údaje o osobách, jež si tyto přípravky zakoupili byly skladovány v centrálním úložišti, což se stalo trnem v oku nejenom české lékárnické komoře ale i řadě dalším institucím.

Reakce České lékařské komory a České lékárnické komory tak přišla brzy. „Odmítáme se podílet na tvorbě databáze citlivých osobních údajů, které by měly být shromažďovány bez vědomí a bez souhlasu pacientů, za situace, kdy není jasný účel shromažďování těchto osobních údajů ani jejich ochrana před možným zneužitím. Nesouhlasíme s tím, aby jedinou možností, jak může pacient bránit shromažďování svých citlivých osobních údajů, bylo odmítání léčby. Nesouhlasíme s tím, aby zákon ukládal pod hrozbou sankcí zdravotnickým odborníkům povinnost předávat do této databáze data o pacientech.“

Tímto se obě komory shodují na tom, že léky obsahující látku pseudoefedrin by měly být dostupné pouze na předpis. Hájí se tím, že tato látka pouze tlumí příznaky nemoci a neléčí její podstatu a především je možné namísto těchto preparátů užít jiných dostupných léků. 

„Návrh novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech vnímáme jako pokus o prolomení povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, který krátí práva pacientů zaručená jim Listinou základních práv a svobod, a jako takový jej odmítáme.“

Státní ústav pro kontrolu léčiv rozesílá v posledních týdnech provozovatelům lékáren, které Ústavu neposkytují údaje o vydaných léčivých přípravcích  výzvy k nápravě tohoto stavu, kde navíc hrozí uložením pokuty až do výše 500.000,- Kč. 

Komora se však hájí a poukazuje na nezákonnost praktik Státního ústavu pro kontrolu léčiv není oprávněn ukládat provozovatelům lékáren povinnosti nad rámec zákona.

Jak celá záležitost dopadne ukáže čas, zda vyhraje státní byrokracie spolu se nepříliš profesionální snahou o snížení počtu drogově závislých, nebo vyhraje právo na ochranu soukromí, jež nám zaručuje Listina základních  práv a svobod...
Seznam.literatury

• http://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Informace-pro-verejnost/Otevreny-dopis-prezidenta-CLnK-rediteli-SUKL.aspx
• http://www.lekarnici.cz/O-CLnK/Ukoly-CLnK/Opravneni.aspx
• http://www.lekarnici.cz/O-CLnK/Kdo-je-CLK/Zakladni-informace.aspx
• http://www.lekarnici.cz/O-CLnK/Ukoly-CLnK/Cinnost-CLnK.aspx
• http://www.ct24.cz/domaci/83236-lekari-a-lekarnici-novela-zakona-o-lecivech-ohrozi-soukromi-pacientu/
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM