KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮKomora daňových poradců je samosprávná profesní organizace daňových poradců, která vznikla na základě zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Zmíněný zákon poskytl impuls k formování daňového poradenství v České republice, stanovil základní principy fungování Komory a postavení daňových poradců.

Daňové poradenství je dle tohoto zákona definováno jako:
poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Komora se od první chvíle své existence snaží aktivně naplňovat své poslání a podporovat daňové poradenství. Současně si je vědoma nové role, kterou má vůči veřejnosti ve vztahu ke svým členům. Zatímco v prvních letech bylo hlavní náplní činnosti zabezpečit zdárný průběh kvalifikačních zkoušek, a zajistit tak formování členské základy v souladu se všemi standardy, postupně se těžiště aktivit přesouvá do oblasti služeb vůči členům a budování celkového renomé profese. 

Tato instituce garantuje vysokou profesní úroveň daňového poradenství, na jehož řádný výkon také dohlíží. Komora koriguje činnost daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace, nabízí svým členům celou řadu různých služeb, chrání a prosazuje jejich zájmy a také se podílí na tvorbě vhodného prostředí pro práci daňových poradců.

Komorou jsou také pořádány kurzy pro veřejnost, zaměřené na daňovou problematiku. V tomto případě jde především o přípravné kurzy pro uchazeče o kvalifikační zkoušky nebo projekt Daňová akademie, který nabízí zájemcům aktuání informace z oblasti daní a účetnictví.

Komora získala významnou pozici v oblasti tvorby a aplikace daňové legislativy a je nedílnou součástí tohoto procesu. Důležité okamžiky ve vývoji Komory od jejího vzniku do roku 2008 shrnuje Tab. 1 . V mezinárodním měřítku si vybudovala a postupně upevnila vztahy s nejvýznamnějšími partnery v oboru.

VIZE

Komora daňových poradců České republiky chrání a porosazuje zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zajišťování jejich kvalifikace a profesionální úrovně a dohlíží na výkon daňového poradenství.

POSLÁNÍ

Posláním Komory daňových poradců České republiky je podporovat daňové poradenství, sdružovat daňové poradce, chránit a prosazovat jejich oprávněné zájmy, zabezpečovat odbornou úroveň daňového poradenství a provádět kvalifikační zkoušky uchazečů o profesi daňového poradce a jejich přípravu k této kvalifikační zkoušce.


TAB. 1 KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY V DATECH
1992                        1.12.1992 byl přijat Českou národní radou zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, díky kterému vznikla Komora se sídlem v Brně. Ministr financí jmenoval přípravný výbor, který do zvolení řádných orgánů Komory vykonával jejich činnost.
1993                          29.5. se konala ustanovující Valná hromada KDP ČR, na které byly přijaty první Stanovy a zvoleny orgány Komory. Rovněž vznikl Koordinační výbor, který 22.10. poprvé zasedal.
1994                            Komora se stala členem Mezinárodního výboru pro účetnictví a daňové právo ve střední a východní Evropě, byla přijata jako mimořádný člen C.F.E jako pozorovatel s možností se účastnit jednání stálého výboru.
1995                              Komora navazuje vzájemnou spolupráci s německými kolegy Datev eG z Norimberka a spouští své první samostatné webové stránky jako základní prvek kvalitní komunikace s veřejností.
1996                              Komora se více zapojuje do práce organizace C.F.E, která zasedá v Praze.
1997                          Komora schválila svůj první Etický kodex a spustila projekt dlouhodobého právního vzdělávání pro daňové poradce.
1998                            Komora se stala řádným členem C.F.E s možností vyjadřovat se k návrhům opatření a direktivám Evropské komise v oblasti daní. Počet daňových poradců dosáhl 3000. Bylo rozhodnuto o uspořádání certifikačního vzdělávání pro daňové poradce ve dvou stupních – Bilanční účetní a Účetní a daňový expert.
1999                              Vzniká nová koncepce základního komunikačního média Komory Bulletinu a konají se první Letní sportovní hry KDP ČR.
2000                              Založena servisní organizace pro daňové poradce pod názvem KDP-DATEV, družstvo. Vychází úspěšná publikace Komory „Závěrka v podvojném účetnictví“.
2001                            V září zasedalo Valné shromáždění C.F.E a další výbory v Obecním domě v Praze.
2002                              Poprvé vychází kompletní znění daňových zákonů v publikaci „Daňové zákony a účetnictví“.
2003                              Komora slaví deset let své existence.
2004                            V souvislosti se vstupem ČR do EU dochází k novelizaci zákona 523/1992 Sb..
2006                            Byl schválen nový Etický kodex KDP ČR, který vychází z evropských profesních standardů.
2007                            Komora má již více než 4000 členů. Další informace lze nalézt v příloze B.
2008                              Novela zákona č.523/1992 Sb. nově upravuje postavení právnických osob oprávněných vykonávat daňové poradenství a přináší také změnu systému kvalifikačních zkoušek daňových poradců. Novelizace odráží změnu zákona o správě daní a poplatků z předchozího roku, která pod pojem „daňový poradce“ zcela nově zařadila také právnické osoby oprávněné poskytovat daňové poradenství. Tímto krokem bylo umožněno takovým právnickým osobám, které nejsou členy Komory, zastupovat klienty v daňovém řízení ve stejném rozsahu, jako je zastupují daňoví poradci.DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Tato část popisuje daňové poradenství a také ty, kteří takovou službu mohou poskytovat, tedy daňové poradce. Daňové poradenství je upraveno v zákoně 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komore daňových poradců České republiky a také ve Stanovách zmíněné Komory.


KDO SE MŮŽE STÁT DAŇOVÝM PORADCEM

Daňovým poradcem se může stát fyzická osoba, která dosáhla vysokoškolského vzdělání, složila kvalifikační zkoušky a vyhovuje legislativním podmínkám pro členství v Komoře určeným §5 výše zmiňovaného zákona.
Cílem zkoušky je zjistit úroveň znalostí žadatelů potřebných k výkonu daňového poradenství, zejména z oboru finančního, správního, občanského a obchodního práva, financí, ekonomiky a účetnictví.


DAŇOVÝ PORADCE

Daňový poradce je fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradců. Tato osoba má oprávnění a povinnost chránit práva a zájmy svého klienta, jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a další prostředky pro klienta žádoucí, zachovávat profesní mlčenlivost a nést plnou odpovědnost za případné škody.
Komora nabízí svým členům řadu služeb v oblasti dalšího vzdělávání, organizuje školení a různá setkání. Daňoví poradci mají možnost prohlubovat své odborné znalosti díky programům kontinuálního profesního vzdělávání.

Jako daňový poradce může v ČR také působit státní příslušník členského státu EU nebo Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska či Islandu, pro které jsou podmínky poskytování daňového poradenství upravené jak zákonem 523/1992 Sb., tak také zákonem 18/2004 Sb., o uznání odborné kvalifikace. Oba tyto zákony upravují přístup těchto osob na český trh a proces uznání jejich odborné kvalifikace.

Státní příslušník některého z členských států Evropské unie může v České republice poskytovat daňové poradenství při splnění zákonných podmínek buď jako usazený daňový poradce nebo jako hostující daňový poradce, při čemž rozdíl mezi těmito 2 způsoby je v délce časového období, po které hodlá daňový poradce ze zemí EU poskytovat daňové poradenství v České republice. Hostující daňový poradce může poskytovat poradenství v ČR pouze dočasně nebo příležitostně, kdežto usazený daňový poradce může tuto činnost provozovat soustavně. Pro oba způsoby výkonu daňového poradenství jsou odlišné i podmínky jeho zahájení v ČR. Obě skupiny daňových poradců mají oprávnění v České republice užívat český titul daňového poradce a i hostující daňový poradce je tak daňovým poradcem ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků se všemi právy a povinnostmi.


ORGÁNY KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Důležitým rysem, který zajišťuje nezávislost a současně je předpokladem vysoké odborné úrovně, je samosprávnost Komory.

VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem Komory a zasedá zpravidla jedenkrát do roka. Právo účastnit se valné hromady, kde volí další orgány komory, mají všichni daňoví poradci. Člen Komory může písemně pověřit jiného člena Komory, aby ho na Valné hromadě zastupoval a hlasoval jeho jménem o projednávaných otázkách. Takto zastoupený člen se považuje za přítomného na Valné hromadě.

Do dalších orgánů může být zvolen pouze člen Komory a to na tříleté volební období. Valná hromada projednává a schvaluje zprávy o činnosti orgánů Komory, zprávu o hosporaření Komory, rozpočet, změny Stanov a Disciplinárního řádu,Volebního, Jednacího a hlasovacího řádu.  Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna více než polovina všech jejich členů.

PREZIDIUM

Prezidium řídí činnost Komory daňových poradců, skládá se z devíti členů a dvou náhradníků. V čele Prezidia stojí v tajné volbě zvolený prezident Komory. Prezident jedná jménem Komory, kterou zastupuje navenek. Dle kompetencí uvedených ve Stanovách tento orgán zejména:

a) svolává Valnou hromadu a navrhuje její program,
b) odpovídá za vedení seznamu daňových poradců a vydává osvědčení,
c) navrhuje Valné hromadě základní dokumenty Komory, zejména Stanovy a jejich změny,
d) jmenuje část členů zkušebních komisí podle zákona na dobu tří let a sestavuje jednotlivé zkušební komise,
e) organizuje a zabezpečuje kvalifikační zkoušky
f) po dohodě s Ministerstvem financí schvaluje Zkušební řád
g) spravuje majetek Komory a činí veškerá opatření nezbytná k zajištění činnosti Komory, zpracovává a předkládá návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření Valné hromadě,
h) řídí činnost Komory mezi Valnými hromadami,
i) rozhoduje o organizaci kanceláře a kontroluje její činnost,
j) zaujímá stanoviska ke stížnostem předloženým kanceláří Komory,
k) předkládá příslušným orgánům stanoviska Komory k právním úpravám, nebo jejich návrhům v oblasti daní a souvisejících předpisů,
l) ruší, pozastavuje, nebo mění rozhodnutí přijatá prezidentem nebo viceprezidentem


KOMORY MEZI SCHŮZEMI PREZIDIA. 


DOZORČÍ KOMISE

Nezávislým kontrolním orgánem Komory je Dozorčí komise složená z pěti členů a dvou náhradníků. Do činností Dozorčí komise spadá dohled nad naplňováním usnesení Valné hromady, kontrola činnosti Prezidia a kanceláře Komory, dohled nad řádným výkonem činnosti daňových poradců a kontrola hospodaření Komory. Tako komise má také právo nahlížet do veškerých dokladů Komory a vyžadovat potřebné informace od členů Prezidia.
Dozorčí komise se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Dozorčí komise volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. Předseda Dozorčí komise je oprávněn zúčastnit se schůze Prezidia s poradním hlasem.


DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Disciplinární komise je orgánem Komory, který provádí disciplinární řízení  a rozhoduje o disciplinárních opatřeních podle disciplinárního řádu. Disciplinárními opatřeními jsou podle § 12 zákona č. 523/1992 Sb., o výkonu daňového poradenství a KDP ČR:

a) písemné napomenutí,
b) pokutu až do výše 100 000 Kč,
c) pozastavení výkonu daňového poradenství až na dobu jednoho roku,
d) vyškrtnutí ze seznamu.

O uložení disciplinárního opatření rozhoduje disciplinární komise Komory v řízení zahájeném na návrh Dozorčí komise. Obecně je postavení Disciplinární komise charakterizováno ve stanovách Komory, v čl. 16. Průběh disciplinárního řízení, práva a povinnosti účastníků řízení a jednotlivé právní úkony, které přímo s tímto řízením souvisejí, upravuje podrobně disciplinární řád Komory.  Disciplinární komise má třináct členů a čtyři náhradníky, které volí Valná hromada.

ODBORNÉ KOLEGIUM

Odborné kolegium působí jako odborný poradní orgán Prezidia a Komory při řešení odborné daňové problematiky nebo v připomínkových řízeních u návrhů novel daňové legislativy, také analyzuje výkladové probémy při aplikaci daňových zákonů a navrhuje jejich řešení.

KOORDINAČNÍ VÝBOR

Koordinační výbor projednává výkladové problémy daňové a účetní legislativy. Byl ustanoven v roce 1993. Práce výboru se od počátku účastní zejména zástupci Komory a Ministerstva financí ČR. Jednání Koordinačního výboru se koná každý měsíc. Výsledky jsou pravidelně publikovány jak Ministerstvem financí, tak Komorou zejména na internetu a současně v Bulletinu Komory.


KANCELÁŘ KOMORY

Administrativní a hospodářskou činnosti Komory obstarává její kancelář se sídlem v Brně, v jejímž čele stojí tajemník Komory. Kancelář vede seznamy daňových poradců a právnických osob poskytujících daňové poradenství, také zajišťuje kvalifikační zkoušky, ale i jiné služby pro daňové porace. Další činnosti Kanceláře viz Obr. 1.

Obr. 1 Struktura činností Kanceláře Komory daňových poradců České republiky
Zdroj: Výroční zpráva [online]. Praha: Komora daňových poradců, 2008 [cit. 2010-03-10]. Dostupný z WWW: http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/annual_report_15_let_cz_low.pdf


PUBLIKAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOST KOMORY

Komora se snaží vytvářet vhodné prostředí pro činnost daňových poradců, k čemuž patří i poskytování důležitých informací v podobě publikací.
BULLETIN KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR

Bulletin vychází již od roku 1993 a v současné době i v elektronické podobě. Obsahuje odborné informace, metodické pokyny, názory odborníků na jednotlivé problémové oblasti, závěry jednání s Ministerstvem financí, také informace o připravovaných akcích a činnosti Prezidia.

ODBORNÉ PUBLIKACE

V rámci zvyšování profesní úrovně daňových poradců vydává Komora značnou řadu odborných publikací. Významnou publikací jsou dvakrát ročně vydávané „Daňové zákony a účetnictví“, které jsou souborem aktuálního znění daňových, účetních a dalších zákonů. Mezi vydávané publikace patří také Seznam daňových poradců, který je několikrát ročně aktualizován, avšak v současné době vychází pouze v elektronické podobě na webových stránkách KDP ČR. Mimo zmíněných titulů produkuje publikační činnost Komory nepřeberné množství knih, které je možné si přímo na portálu Komory objednat.


KOMUNIKAČNÍ ČINNOST

Komora provozuje v současné době dva internetové portály. První z nich (www.kdpcr.org) je určený pouze členům komory a druný (www.kdpcr.cz) slouží jak daňovým poradcům tak široké veřejnosti.

Portál obsahuje odborné informace určené daňovým poradcům. Je na něm umístěn přehled legislativy (sbírka zákonů, cenové věstníky, finanční zpravodaje), judikatura, desítky elektronizovaných titulů odborných časopisů s podrobným vyhledáváním v jednotlivých článcích, denně aktualizovaný monitoring článků z tisku, které se vztahují k daňové, účetní a právní problematice, právní rozbory a stanoviska, přednášky v elektronické podobě, příspěvky a závěry z jednání Koordinačního výboru. Kromě odborných informací portál obsahuje i organizační informace Komory.

ETICKÝ KODEX 

V oblasti daňového poradenství je dodoržování etických principů velmi důležité. Etický kodex Komory vychází jak z legislativní úpravy, ale také z principů profesní etiky, která je zakotvena v kodexu C.F.E. Conféderation Fiscale Européenne je organizace zastřešující daňové poradenství v Evropě. Kodex upravuje pravidla výkonu daňového poradenství a je založen na principu deklarování nezávislosti, odpovědnosti, péče a svědomitosti, mlčenlivosti při výkonu profese daňového poradce. Jeho cílem je stanovit etické požadavky a zajistit dodržování vysokého profesního a morálního standardu v oblasti daňového poradenství.

NEZÁVISLOST

Při plnění svých povinností musí daňový poradce vždy postupovat s plnou profesní nezávislostí . To se vztahuje jak na zastupování zájmů jeho klientů, tak na řešení střetu zájmů mezi daňovým poradcem, klientem, daňovou správou a dalšími zainteresovanými stranami.

ODPOVĚDNOST

a.) Daňový poradce vykonává daňové poradenství na svou vlastní odpovědnost. Odpovídá za svou práci a za práci svých zaměstnanců. Pokud je daňové poradenství poskytováno prostřednictvím právnické osoby, musí odpovědný daňový poradce zajistit, aby výkon a kontrolu nad výkonem daňového poradenství touto právnickou osobou zajišťoval daňový poradce.

b.) Riziko daňového poradce z výkonu daňového poradenství v souvislosti s odpovědností za škody způsobené jeho profesním pochybením, nedbalostí nebo vznikající z jakéhokoliv jiného právně vynutitelného nároku obdobné povahy musí být kryto odpovídajícím pojištěním jeho profesní odpovědnosti.


PÉČE A SVĚDOMITOST

Při výkonu své profese se musí daňový poradce řídit platnými právními předpisy, profesními pravidly a v jejich rámci pokyny klienta.
Tato zásada vyžaduje nezávislost při všech profesních úkonech a zejména vyžaduje objektivní přístup při posuzování určitého případu. Předtím, než daňový poradce přijme zakázku, měl by si pečlivě a podrobně prověřit, zda je schopen splnit požadované úkoly s náležitým zřetelem na své povinnosti a svou způsobilost.

MLČENLIVOST

Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na všechny informace, které daňovému poradci svěří jeho klient nebo s nimiž se seznámí během výkonu své profese. Daňový poradce musí zajistit dodržování mlčenlivosti každou osobou, které při výkonu daňového poradenství k takovým informacím poskytl přístup, především jeho zaměstnanci a spolupracovníky.

SLUČITELNÉ A NESLUČITELNÉ ČINNOSTI

Daňový poradce by měl provádět pouze takové činnosti, které jsou přípustné a slučitelné s jeho profesí a které neohrožují dodržování předpisů, jeho profesních povinností, etiky a vážnosti profese daňového poradce.

REKLAMA

Daňový poradce může poskytovat pouze pravdivé informace o svých profesních činnostech.

VZTAHY S PROFESNÍMI KOLEGY

Jednání poradce, které se dotýká ostatních daňových poradců, musí být v souladu s dobrými mravy a podporovat dobré vztahy s ostatními členy své profese.

ODMĚNA

Klient má právo na informace o výši odměny předtím, než daňový poradce pro něho zahájí svoji činnost. Odměna daňového poradce by měla zohledňovat stupeň jeho odpovědnosti, povahu a význam prováděných prací a čas, který je výkonu těchto prací věnován.

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Daňový poradce rozvíjí své profesní schopnosti a odborné znalosti po celou dobu výkonu daňového poradenství.

DISCIPLINÁRNÍ SANKCE

KDP ČR má právo uplatňovat disciplinární sankce za závažné porušení čestného závazku poradce dodržovat tento kodex.MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Od svého založení si Komora vytváří vazby s mezinárodními profesními organizacemi v Německu, Rakousku, Slovensku a dalších zemích. Do spolupráce s mezinárodní C.F.E vstoupila Komora v roce 1995 a o tři roky později se stala řádným členem s možností vyjadřovat se k návrhům a direktivám Evropské komise v oblasti daní. V roce 2001 hostila Praha zasedání Valného shromážění C.F.E. Významným okamžikem bylo také zvolení prezidenta Komory Jižího Nekováře viceprezidentem C.F.E.

Česká republika se také aktivně podílí na práci Mezinárodního výboru pro účetnictví a daňové právo ve střední a východní Evropě (CETAX). Ten byl z iniciativy rakouské komory daňových poradců a Institutu pro hosporářské právo ve střední a východní Evropě při Hospodářské univerzitě ve Vídni založen v roce 1994. Jeho cílem je detailně srovnávat daňové předpisy zúčastněných zemí.
SEZNAM LITERATURY

Citace
Disciplinární komise [online]. Praha: Komora daňových poradců, 2010 [cit. 2010-03-10]. Dostupný z WWW: <http://www.kdpcr.cz/Article.asp?nArticleID=8&nLanguageID=1>

Dozorčíí komise [online]. Praha: Komora daňových poradců, 2010 [cit. 2010-03-17]. Dostupný z WWW: <http://www.kdpcr.cz/Article.asp?nArticleID=7&nLanguageID=1>

Etický kodexKomory daňových poradců České republiky [online]. Praha: Komora daňových poradců, 2010 [cit. 2010-03-18]. Dostupný z WWW: <http://www.kdpcr.cz/default.asp?nDepartmentID=117&nLanguageID=1>


Prezidium [online]. Praha: Komora daňových poradců, 2010 [cit. 2010-03-17]. Dostupný z WWW: <http://www.kdpcr.cz/Article.asp?nArticleID=6&nLanguageID=1>

Valná hromadaa [online]. Praha: Komora daňových poradců, 2010 [cit. 2010-03-17]. Dostupný z WWW: <http://www.kdpcr.cz/Article.asp?nArticleID=5&nLanguageID=1>

Všeobecné informace pro zahraniční uchazeče z EU o výkon daňového poradenství v České republice [online]. Praha: Komora daňových poradců, 2010 [cit. 2010-03-17]. Dostupný z WWW: <http://www.kdpcr.cz/article.asp?nDepartmentID=139&nArticleID=1907&nLanguageID=1>

Výroční zpráva [online]. Praha: Komora daňových poradců, 2008 [cit. 2010-03-10]. Dostupný z WWW: <http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/annual_report_15_let_cz_low.pdf>

Zákon č.523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky [online]. Praha: Česká daňová správa, 2010 [cit. 2010-03-10]. Dostupný z WWW: <http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/182_3588.html>


Bibliografie
Výroční zpráva [online]. Praha: Komora daňových poradců, 2008 [cit. 2010-03-10]. Dostupný z WWW: <http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/annual_report_15_let_cz_low.pdf>

Zdroj: Výroční zpráva [online]. Praha: Komora daňových poradců, 2008 [cit. 2010-03-10]. Dostupný z WWW: <http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/annual_report_15_let_cz_low.pdf>


Obr. 2 Celkový počet daňových poradců v jednotlivých letech
Zdroj: Výroční zpráva [online]. Praha: Komora daňových poradců, 2008 [cit. 2010-03-10]. Dostupný z WWW: <http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/annual_report_15_let_cz_low.pdf>
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM