EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR A SOUDNÍ EXEKUTOŘIEXEKUTORSKÁ KOMORA

Organizací sdružující soudní exekutory, je Exekutorská komora ČR sídlící v Brně, jejíž zřízení je legislativně zakotveno v zákoně č. 120/2001 Sb. Každý exekutor ČR je automaticky a povinně jejím členem ihned po svém jmenování. Nejvyšším orgánem komory je prezidium, v jejímž čele stojí prezidentka JUDr. Jana Tvrdková, viceprezident a další tři členové. Dále jsou pravomoce komory rozděleny do dalších sedmi komisí čítající vcelku 57 členů včetně jejich předsedů a místopředsedů. (www.ekcr.cz) Komora má současně, spolu s Ministerstvem spravedlnosti, dozorčí a kontrolní funkci nad všemi svými členy.

EXEKUTOR A EXEKUTORSKÁ ČINNOST
Soudní neboli soukromý exekutor musí, pro provozování své profese, splnit následující zákonem stanovené požadavky:

- mít ukončené právnické vzdělání na VŠ
- být způsobilý k právním úkonům a bezúhonný
- mít 3 letou praxi (jako exekutor, notář, soudce či právník atd.)
- složit profesní exekutorskou zkoušku
- složit slib a být jmenován ministrem spravedlnosti ČR do daného exekutorského úřadu

Zároveň exekutor musí jednat nezávisle na základě pověření a požadavků klienta a na základě pravomocného soudního rozhodnutí. Z tohoto titulu je tedy exekutor dle zákona považován za veřejného činitele vykonávajícího „vůli soudu“. A ačkoliv jsou exekutoři jmenováni pro určitý správní obvod okresnho soudu, v němž musí mít své sídlo, mohou provádět exekuce na celém území ČR.
Za primární náplň práce exekutora se považuje exekuční činnost, kterou se rozumí:
„nucený výkon soudního či jiného tzv. exekučního titulu, ukládající buď povinnost zaplatit, nebo nějakou nepeněžitou povinnost (například vyklidit byt)“. 
Jinými slovy předmětem činnosti exekutora je vymáhat na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu to, co dle zákona jeho klientovi náleží a co dlužník nebyl schopen za předem daných podmínek uhradit a splnit. Exekučními tituly jsou v tomto případě především soudní rozhodnutí příslušného soudu, ať už v občanskoprávním (např. rozsudek, platební rozkaz) nebo trestním řízení, rozhodčí nález nebo také rozhodnuí správních a samosprávních úřadů, která nabyla právní moci. Exekutor však kromě exekuční činnosti může vykonávat další aktivity, jako např. vedení exekutorských zápisů, úschova finančního, movitého a dalšího majetku v rámci daného řízení a dobrovolné dražby (zákon č. 26/2000 Sb.). V neposlední řadě může exekutor poskytovat doplňkové právní poradenství svému klientovi.


LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA
Činnost soudních exekutorů je regulována, stejně jako fungování Komory exekutorů, zákonem č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti ze dne 28. února. Dalšími zákony a vyhláškami vztahujícími se k této problematice jsou dále např:

- zákon č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád)
- zákon č. 119/2001 Sb.
- vyhláška č. 37/1992 Sb. o postupech při výkonu exekuční činnosti
- vyhláška č. 330/2001 Sb. o odměně a náhradách soudního exekutora
- vyhláška č. 418/2001 b. o postupech při výkonu exekuční činnosti a další.
(www.ekcr.cz)


EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ
Exekutor vykonává svoji činnost na základě rozhodnutí a nařízení soudu. Soudem, který rozhoduje o usnesení o nařízení exekuce je okresní soud v okrese, kde má dlužník své trvalé bydliště. V právnické terminologii jsou obě protistrany označovány jako oprávněný a povinný, přičemž oprávněným je věřitel neboli ten, kdo má nárok na určitý typ plnění ze strany povinného (dlužníka). Nejprve je zjištěn a zablokován majetek dlužníka a až poté je dlužník písemně vyzván k zaplacení či uhrazení vyčísleného závazku respektive jeho zálohy a exekučních nákladů. Tzv. zablokování je jakousi pojistkou exekutora proti snaze dlužníka schovat, prodat či přepsat majetek na někoho jiného. Dlužník se po obdržení usnesení o nařízení exekuce může odvolat, a pokud se tedy dlužník odvolá, celá věc je dále postoupena soudu krajskému. Pokud i přesto soud potvrdí původní rozhodnutí a usnesení se tak stane pravomocným, je už dále pouze na exekutorovi, jak bude postupovat a jaký způsob exekuce zvolí. (www.exekuce.cz) Poté, co byla exekuce pravomocně nařízena, se zabavený majetek může prodat buď v dražbě nebo, se souhlasem všech zúčastněných stran, může dlužník svůj majetek prodat sám, avšak pouze za znalcem určenou cenu. Hodnota dluhu, kterou je dlužník povinen uhradit je opět uvedena v soudním rozhodnutí respektive v usnesení o nařízení exekuce. Tvoří ji především „základ dluhu, úroky z prodlení a náklady nalézacího řízení (tvořeny soudním poplatkem a náhradou za právní zastoupení věřitele)“.  Pokud se stane, že je na dlužníka uvaleno více exekucí, bude nejprve uspokojena ta pohledávka, na jejíž exekuci bylo vydáno usnesení o nařízení exekuce historicky nejdříve.

V rámci výkonu rozhodnutí a exekučního řízení musí být exekutorovy poskytnuty všechny potřebné informace vedoucí k zajištění dlužné částky či majetku. V tomto případě mají tuto povinnost všechny orgány státní správy i orgány samosprávní, Policie ČR, advokáti, notáři, zdravotní pojišťovny, banky a další subjekty. Další informace o stavu majetku jsou dále získávány z katastru nemovitostí, z centrální evidence motorových vozidel, finančních úřadů atd. (www.exekuce.cz)

Exekuce může být provedena několika způsoby. Pokud se jedná o exekuci, která přikazuje zaplatit peněžitou částku, lze ji provést:
• „srážkami ze mzdy či ostatních příjmů
• přikázáním pohledávky
• prodejem movitých věcí a nemovitostí
• prodejem podniku
• zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech“

Právě tehdy, jedná-li se o vykonání exekuce formou srážek ze mzdy, musí exekutor zjistit zaměstnavatele respektive toho, kdo dlužníkovi mzdu vyplácí. Tyto informace poskytne zdravotní pojišťovna. Poté vyzve exekutor písemně zaměstnavatele, aby mu poskytl informace potřebné k exekučnímu řízení a ten je povinen mu je bezodkladně sdělit. V případě, že se nejedná o uspokojení finanční pohledávky, neboli o exekuci na nepeněžitá plnění lze dle povahy věci exekuci provést „vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci nebo provedením prací a výkonů“.


ODMĚNA EXEKUTORA
Exekutor vykonává svou činnost za úplatu a ve většině případů je jeho odměna stanovena procentním podílem z vymáhané částky či hodnoty. Dle vyhlášky č. 330/2001, pokud exekutor vymáhá finanční částku o hodnotě nižší jak 3 000 000 Kč, náleží mu odměna ve výši 15% z tohoto základu. Pokud částka tuto hranici přesáhne, odměna činí 10% základu až do výše 40 000 000 Kč, dále 5% do 50 000 000 Kč a 1% z přebývající částky do 250 000 000 Kč základu. Většinou se vymáhané sumy v takovýchto relacích nepohybují, nejméně však smí odměna exekutora činit 3000 Kč.


Pokud se exekutor rozhodne vykonat exekuci jinou formou, např. odebráním věci, je v tomto případě odměna určena 15% podílem hodnoty odebrané věci nebo souboru věcí, nejméně však 2000 Kč. Odlišně jsou stanoveny i odměny za provedení exekuce vyklizením, kdy tato odměna činí 10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, byt nebo místnost. Mimojiné má exekutor nárok, v souvislosti s výkonem jeho aktivit, na náhradu hotových výdajů paušální částkou 3 500 Kč. Tato částka obsahuje předvším cestovní výdaje, poštovné, opisy, fotokopie, telekomunikační poplatky a další. Zároveň si exekutor účtuje náhradu promeškaného času, a to 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu. (www.ekcr.cz)


SOUKROMÝ VS STÁTNÍ EXEKUTOR
Mezi soukromými a státními exekutory existuje několik zásadních rozdílů. Věřitel má na výběr, zda-li se rozhodne postoupit pohledávku soukromému exekutorovi nebo provést exekuci prostřednictvím soudu. Jednou ze zásadních výhod a rozdílů je to, že pokud si klient vybere soukromého exekutora, soud má v tomto případě danou 15ti denní lhůtu pro vydání usnesení o nařízení exekuce, na základě něhož soukromý exekutor může pravomocně vykonat exekuci. Kdežto pokud bychom se s návrhem obrátili přímo na soud jako takový, lhůta pro nařízení soudního výkonu není stanovena, a proto se dá očekávat, že v tomto případě bude mít celý proces mnohem delšího trvání, než v případě výkonu soukromým exekutorem. Dalším rozdílem je, že soudní (soukromí) exekutoři nejsou placeni státem a za svoji činnost jsou plně odpovědní, přičemž za ni odpovídají celým svým majetkem.(www.eupraha8.cz) Tím, že jsou soukromí exekutoři placeni na základě dluhů, které vymůžou, jsou i více motivováni k rychlejšímu a úspěšnějšímu průběhu, dalo by se tedy tvrdit, že je jejich činnost, na rozdíl od těch státních, efektivnější.


EXEKUCE V ČÍSLECH
Podle statistických údajů, je úspěšnost exekutorů při výkonu jejich činnosti zhruba 60-70%, zároveň se úspěšnost snižuje tím víc čím je hodnota dluhu vyšší (největší úspěšnost u dluhů nižších než 100 000 Kč). Úspěšnost ovlivňuje i stáří dluhu, přičemž čím je dluh starší, tím je hůře vymahatelný a naopak. (Kroupa, 2008) Na základě údajů zveřejněných Exekutorskou komorou a Ministerstvem spravedlnosti, počet nařízených exekucí v loňském roce vzrostl na 718 000. Průběh a vývoj stavu exekucí v České republice v letech 2001 – 2008 můžete vidět v níže uvedené tabulce.

Tabulka 1 Nařízené exekuce v průběhu let 2001-2008
Rok Nařízené exekuce
2001 4 302
2002 57 954
2003 132 469
2004 177 060
2005 270 480
2006 309 457
2007 427 800
2008 554 128
Celkem 1 933 650

Zdroj: Statistika exekucí za jednotlivé roky 2001-2008 [online]. [cit.2010-04-01]. Dostupné z: <http://www.ekcr.cz/statistiky/87-statistiky?w=>


SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

KROUPA, J.(2008), Vztah soukromých exekutorů a veřejné správy [online]. [cit.2010-04-02]. Dostupné z: < http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2003/0102/pril_ex.html>

O exekucích [online]. [cit.2010-04-02]. Dostupné z: <http://www.exekuce.cz/o-exekucich.htm>

Orgány exekutorské komory [online]. [cit.2010-04-02]. Dostupné z: <http://www.ekcr.cz/organy-komory/86-organy-exekutorske-komory?w=>

Soukromé exekuce [online]. [cit.2010-04-01]. Dostupné z: <http://www.eupraha8.cz/soukrome-exekuce.html>


SEZNAM CITACÍ

Soukromé exekuce [online]. [cit.2010-04-01]. Dostupné z: <http://www.eupraha8.cz/soukrome-exekuce.html>

2Pro dlužníky [online]. [cit.2010-04-01]. Dostupné z: <http://www.eupraha8.cz/pro-dluzniky.html>

3Exekuční řád v aktuálním znění [online]. [cit.2010-04-01]. Dostupné z: <http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad>

Statistika exekucí za jednotlivé roky 2001-2008 [online]. [cit.2010-04-01]. Dostupné z: <http://www.ekcr.cz/statistiky/87-statistiky?w=>


ZDROJ PŘÍLOH
Návrh na nařízení exekuce [online]. [cit.2010-04-02]. Dostupné z: <www.exekutor.net/soubory_db/predpisy/prilohy/ 1.doc >


 
Příloha

  Exekutorský úřad Plzeň – jih
soudní exekutor JUDr. Jiří Doležal, MBA
  Jablonského 7, 326 00 PlzeňNÁVRH NA NAŘÍZENÍ EXEKUCE

Oprávněný(á): .................................................................

Povinný(á): .....................................................................


Návrh na nařízení exekuce pro ....................................... Kč s příslušenstvím.


Na základě exekučního titulu -............................... č. j. ..............................., ze dne ......................., který vydal ............................... soud ..............................., a který nabyl právní moci dne ......................., a je vykonatelný dne ......................., byla povinnému uložena povinnost spočívající v zaplacení pohledávky ve výši ............................... s příslušenstvím.


* Dne ....................... bylo povinným zaplaceno ............................... .
* Povinný do dne podání tohoto návrhu dobrovolně nesplnil ani část výše uvedené povinnosti podle výše uvedeného exekučního titulu.
* nehodící vymažte / škrtněte

Navrhuji proto, aby soud rozhodl t a k t o :

I. Soud nařizuje exekuci podle pravomocného a vykonatelného exekučního titulu
............................... č. j. ..............................., ze dne ......................., který vydal
............................... soud ..............................., a který nabyl právní moci dne
......................., a je vykonatelný dne ......................., k vymožení pohledávky
ve výši ............................... s příslušenstvím a k vymožení povinnosti nahradit
soudnímu exekutorovi pověřenému k provedení exekuce náklady exekuce.

II. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Jiří Doležal, MBA,
Exekutorský úřad Plzeň -jih, se sídlem Jablonského 7, 326 00 Plzeň.

Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle zákona číslo 120/2001 Sb.

V ............................... dne .......................

................................................................................
jméno, příjmení, podpis
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM