ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ KOMORA1. Založení stomatologické komory

V roce 1990 vznikla Lékařská komora stomatologů jako společenská organizace s dobrovolným členstvím. Po několika měsících se k ní přihlásila většina zubních lékařů. Potvrdil se tak jejich zájem o členství ve stavovské organizaci, která by navazovala na spolkové tradice českých zubních lékařů, násilně přerušené v minulém období.

Česká stomatologická komora (dále jen ČSK) byla ustavena na základě zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, sjezdem delegátů konaným dne 22. září 1991 v Praze jako nástupnická organizace Lékařské komory stomatologů.

2. Co je Česká stomatologická komora?

Česká stomatologická komora:
a) Je nezávislou, samosprávnou, nepolitickou, stavovskou organizací sdružující zubní lékaře zejména za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání.

b) Má povinné členství, stanovuje podmínky k výkonu soukromé stomatologické praxe a potvrzuje splnění podmínek k výkonu povolání zubního lékaře.

c) Řeší stížnosti a vykonává disciplinární pravomoc vůči svým členům.

d) Je budována na územním principu. Základním organizačním článkem je oblastní komora s vlastní samosprávou, kterých je v současnosti 61.

e) Hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného každoročně sněmem České stomatologické komory.

f) Pro zajištění své činnosti zřizuje sekretariáty oblastních komor a v Praze, sídle komory, Kancelář České stomatologické komory.

g) Pro zvyšování odbornosti svých členů provozuje vzdělávací středisko.

h) S ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami vyjednává způsob úhrad a ceny zubní péče hrazené z prostředků zdravotního pojištění.

i) Je řádným členem FDI – World Dental Federation (Světová federace zubních lékařů), ERO (European Regional Organisation of FDI), CED (Council of European Dentists), ADEE (Association for Dental Education in Europe) a CEDCO (Council of European Chief Dental Officers).

j) Vydává časopis LKS, který rozesílá zdarma všem svým členům.


 

3. Seznam členů

Česká stomatologická komora zveřejňuje seznam všech zubních lékařů v České republice s povinnými údaji dle zákona č. 220/1991 Sb., ve znění zákona č. 111/2007 Sb., který je průběžně aktualizován dle změn ohlášených zubními lékaři.

Seznam je dostupný na internetových stránách http://www.dent.cz/index.php.

Zveřejnění seznamu členů je službou veřejnosti pro vyhledávání zubních lékařů dle jména, obce a druhu poskytované zdravotní péče.

V seznamu členů má v současné době vedeno cca 8000 zubních lékařů.4. Výroční zprávy

Česká stomatologická komora pravidelně vydává výroční zprávu formou Ročenky ČSK.
Jejím prostřednictvím se může veřejnost seznámit s činností organizace sdružující všechny zubní lékaře, kteří vykonávají svou praxi na území České republiky.

Každé vydání ročenky obsahuje kromě hodnocení uplynulého roku základní údaje o Komoře, kontakty, statistické údaje o počtu zubních lékařů, jejich věkové struktuře a odbornosti včetně členění podle krajů, informace o počtu stížností a informace o vzdělávání členů Komory.5. Vzdělávání členů komory

Podle zákona má každý člen právo využívat pomoci České stomatologické komory v oblasti dalšího vzdělávání. Pro zajištění tohoto úkolu zřizuje komora Vzdělávací středisko České stomatologické komory.

Vzdělávací středisko ČSK vytváří nabídku vzdělávání; organizuje a vykonává dohled nad průběhem vzdělávání členů Komory v rámci:
  1. popromoční praxe a vzdělávání absolventů
  2. celoživotního vzdělávání členů Komory


POPROMOČNÍ PRAXE A VZDĚLÁVÁNÍ ABSOLVENTŮ
Organizačně zařazuje absolventy do popromoční praxe. Pořádá speciální vzdělávací akce pro absolventy, dohlíží nad průběhem popromoční praxe. Ověřuje splnění podmínek pro úspěšné zakončení popromoční praxe (organizuje profesní zkoušky).


CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
a) vzdělávací akce
Pořádá vzdělávací akce. Vede seznamy vzdělávacích akcí jiných pořadatelů zařazených do kreditního systému Komory. Organizačně zajišťuje zařazování akcí do kategorií a zveřejňování údajů o akcích.

b) pracoviště pověřená pro praktickou výuku
Hodnotí a předkládá představenstvu Komory žádosti o pověření pracoviště pro praktickou výuku. Vede seznam pověřených pracovišť.

c) odborné přípravy praktických zubních lékařů pro vybranou péči
Organizačně zařazuje zubní lékaře do odborné přípravy pro získání Osvědčení odbornosti praktického zubního lékaře z parodontologie, stomatologické chirurgie nebo dětské stomatologie. Dohlíží nad průběhem odborné přípravy a spolupracuje s klinikami při obsazování stáží. Hodnotí splnění podmínek pro vydání Osvědčení.

d) kreditní systém
Zapisuje účast na vzdělávacích akcích do karty vzdělávání člena. Hodnotí splnění podmínek pro vydání Osvědčení.6. Časopis LKS a supplement Dentální tým


Časopis České stomatologické komory LKS (ISSN 1210-3381) je měsíčník, který ČSK vydává jako svůj odborný a stavovský časopis. Je distribuován zdarma zubním lékařům v České republice (8500 kusů), zubním lékařům – členům Slovenské komory zubních lékařů (3000 kusů), dále dle aktuálního adresáře studentům posledních dvou ročníků oboru stomatologie, respektive zubního lékařství, dentálním hygienistkám, odborným zdravotnickým školám, firmám, českým a zahraničním předplatitelům.

Supplement Dentální tým (ISSN 1803-6929) je určen k prohloubení vzájemné informovanosti a odborné spolupráce mezi všemi členy dentálního týmu (zubní lékaři, zubní technici, dentální hygienistky, sestry apod.).

Celkový tištěný náklad LKS je 13 000 kusů.
Celkový tištěný náklad LKS se suplementem Dentální tým je 15 000 kusů.
7. Řešení stížností

Zákon České národní rady č. 220/1991 Sb., dává komorám oprávnění řešit stížnosti na výkon povolání svých členů a ukládat disciplinární opatření v případě, že člen komor nevykonává své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor. Dojde-li občan - pacient k názoru, že při návštěvě u zubního lékaře nastal takový případ, má právo podat stížnost.

Přijetí a postup řešení takové stížnosti upravuje Disciplinární řád České stomatologické komory:

- Stížnost musí mít písemnou formu s uvedeným jménem a kontaktní adresou stěžovatele.
- Stížnost jsou povinny přijmout všechny orgány Komory a zaměstnanci úřadu Komory.
- Jako první řeší stížnost revizní komise místně příslušné Oblastní stomatologické komory a proto je výhodné podávat stížnost přímo jejím členům.
- průběhu projednávání stížnosti je stěžovatel informován.
- Zjistí-li revizní komise a následně čestná rada komory, že stížnost byla oprávněná a skutečně došlo k porušení povinností, je zubnímu lékaři uloženo disciplinární opatření.

Disciplinární řízení podle disciplinárního řádu ČSK nezná pojem „poškozeného", tedy osoby, které byla způsobena škoda. Přesto je ve většině případů pacient - stěžovatel přesvědčen, že mu poskytovatel zdravotní péče škodu způsobil.

I když v závěru disciplinární řízení je shledáno pochybení lékaře, neznamená to, že je tím automaticky deklarována odpovědnost lékaře za škodu, vzniklou vadným poskytnutím zdravotní péče. Případnou škodu a další náhrady musí stěžovatel vymáhat přímo na lékaři, a pokud je ten dobrovolně neuzná a nenahradí, nemůže postižený pacient postupovat jinak, než žádat náhradu prostřednictvím příslušného soudu.

Proto je samozřejmé, že revizní komise oblastní komory v rámci šetření stížnosti vede lékaře k tomu, aby oprávněné požadavky stěžovatele nahradil, a pokud se tak stane, předejde se zbytečným a nákladným soudním sporům.

Takové „smírčí" působení revizní komise oblastní komory přispívá k oboustranně výhodnému řešení a ukončení projednávání stížnosti na půdě komory.8. Partneři ČLK

1. UniCredit Bank
2. Kooperativa
3. ČSOB


9. Zdroje

Česká stomatologická komora [online].G2 Studio s. r. o., 2007 [cit. 2010-03-23]. Dostupné z WWW: <www.dent.cz>.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM