ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
Česká komora architektů (dále jen ČKA) je samosprávním profesním sdružením. Její funkce je stanovena a upravována zákonem č. 360/1992 SB. O výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Je to subjekt veřejného práva se sídlem v Praze a s působností pro celou Českou republiku. Reprezentuje také profesi vůči zahraničí.

ČKA nese zodpovědnost profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR a jejich integraci evropských struktur. Sdružuje všechny architekty, autorizované urbanisty a autorizované projektanty územních systému ekologické stability.
Úkolem ČKA je autorizace architektů z ČR a je uznávacím orgánem pro architekty z Evropské unie a Švýcarska, kteří se rozhodli působit v ČR. Tyto osoby pro výkon povolání na území ČR také registruje.

Smyslem organizace je služba profesi, architektům, jejich klientům a veřejnosti. Brání zbytečnému nepodloženému omezování práv účastníků trhu, prosazuje konkrétní poměry na trhu s architektonickými službami.

Komora usiluje o legální a legitimní výkon všech funkcí jí svěřených, a to prostřednictvím svých volených představitelů. Svou činností na mezinárodním poli se ČKA zasazuje o rovnoprávné postavení českých architektů na světovém trhu a také tak napomáhá svou poměrně vyspělou profesní legislativou ostatním středoevropským a východoevropským zemím při ustavování profesních organizací sdružujících architekty.
K 30.6.2009 eviduje ČKA celkem 3244 autorizovaných architektů.

ČINNOSTI ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ

Česká komora architektů uděluje a odnímá autorizace architektů. Dále uznává a provádí registraci hostujících architektů.

ČKA vede seznamy autorizovaných a registrovaných architektů.
Vydává profesní předpisy (vnitřní řády a profesní dokumenty) a provádí disciplinární dohled nad řádným výkonem povolání včetně případného disciplinárního řízení.
Usiluje společně s vyhlašovateli architektonických soutěží o kvalitní a regulérní podmínky, spolupracuje s vyhlašovateli při zpracovávání soutěžních podmínek, jmenování soutěžních porot a podpoře jejich činnosti, podpoře činnosti odborných znalců, přezkušovatelů a auditorů soutěží. Dohlíží nad regulérností vyhlašovaných soutěží a zadávacích řízení v architektuře a urbanismu a k jejich regulérnosti se vyjadřuje.

Spolupracuje s Parlamentem, vládou a s ústředními orgány státní správy, zejména s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem kultury, na přípravě některých obecně závazných předpisů. Spolupracuje s dalšími orgány státní správy na všech úrovních a spolupracuje s orgány územní samosprávy krajů a obcí.

Také spolupracuje s ostatními profesními organizacemi, zejména s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a s Českým svazem stavebních inženýrů. Je členem SIA (Sdružení inženýrů a architektů – nevládní organizace ve výstavbě) a v jeho rámci spolupracuje s podnikatelskými svazy ve stavebnictví.

DÁLE SPOLUPRACUJE S MEZINÁRODNÍMI PROFESNÍMI INSTITUCEMI, ZEJMÉNA S:

- Evropskou radou architektů (ACE), které je členem,
- Mezinárodní unií architektů (UIA), jejíž národní sekci tvoří spolu s Obcí architektů,
- Národní radou výborů pro registraci architektů USA (NCARB), se kterou uzavřela bilaterální dohodu,
- IFLA (organizací sdružující zahradní a krajinné architekty).


ČKA spolupracuje s vysokými školami architektury – mimo jiné též na sbližování tuzemských standardů vzdělávání se standardy EU. Účastní se činnosti ve vědeckých a uměleckých radách, v komisích pro státní závěrečné zkoušky a diplomní řízení a pro řízení habilitační a profesorská; spolupracuje s Akreditační komisí vlády ČR a s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zajišťuje informační a tiskový servis pro architekty a veřejnost. S pomocí vlastního Nadačního fondu ARCUS i účastí na činnosti Nadace České architektury se podílí na podpoře činností a aktivit souvisejících s architekturou.

Dále zajišťuje akce v rámci celoživotního vzdělávání architektů. Uděluje od roku 2000 Poctu ČKA významným osobnostem v oboru architektury a urbanismu. Pořádá Přehlídku diplomových prací studentů škol architektury a spoluorganizuje přehlídku Nový domov a soutěže Dřevěný dům, Betonový dům a Úsporný dům.


AUTORIZAČNÍ, UZNÁVACÍ A REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ

K základním předpokladům autorizace patří občanství v ČR nebo státní příslušnost k některému státu EU, právní způsobilost, bezúhonnost, získání požadovaného architektonické vzdělání, nejméně tříletá odborná praxe a úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti, která je zaměřena na ověření schopnosti samostatně praktikovat a obeznámenosti s příslušnými právními předpisy. Poté architekt složí předepsaný slib.

Nad rámec tohoto standardu je ČKA oprávněna ve zdůvodněných případech uznat vzdělání příbuzné, popřípadě ve zvláště zdůvodněných případech a po delší úspěšné odborné praxi vzdělání promíjet; rovněž je oprávněna promíjet podmínku občanství.
Zároveň je ČKA oprávněna uznávat i zahraniční oprávnění architektů obdobná tuzemské autorizaci. Tohoto práva dosud ČKA využila pouze v případě reciproční dohody s americkým NCARB o vzájemném uznávání oprávnění architektů mezi ČR a USA, a to za podmínky spolupráce s "domácím“ oprávněným architektem.

Autorizační rada rozhoduje na podkladě vykonaného autorizačního řízení o udělení autorizace. Jmenuje zkušební komise, stanovuje obsah zkoušek a navrhuje autorizační řád. Autorizační rada také provádí registrační a uznávací řízení v případě občanů jiných členských států Evropské unie a Švýcarska.

ČKA NOVĚ UDĚLUJE AUTORIZACI PRO TYTO OBORY:

 architektura (dříve pozemní stavby)
 územní plánování
 krajinářská architektura

DISCIPLINÁRNÍ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ

Standard profesní etiky autorizovaných architektů stanoví Profesní a etický řád ČKA, který schvaluje valná hromada. Návrh na zahájení disciplinárního řízení v souladu se zákonem a podle Disciplinárního a smírčího řádu ČKA podává dozorčí rada, a to tehdy, dozví-li se o závažném nebo opakovaném porušení povinností autorizovaného architekta. V disciplinárním řízení pak Stavovský soud rozhodne o nevině či vině, popřípadě trestu. Proti jeho výroku je přípustné odvolání k představenstvu ČKA a v další instanci pak k obecnému soudu.
Smírčí řízení provádí Stavovský soud podle Disciplinárního a smírčího řádu, a to na návrh znesvářených autorizovaných architektů, popřípadě autorizovaného architekta anebo jiné osoby, která je ovšem ochotna podrobit se dobrovolně smírčímu řízení u ČKA.

KANCELÁŘ ČKA

- Kancelář ČKA představuje administrativní zázemí a kontaktní místo pro všechny činnosti ČKA.
- Vydává žadatelům informace o autorizačním řízení a přijímá jejich žádosti, připravuje podklady pro činnost zkušebních komisí a autorizační rady a fakticky vede seznam autorizovaných architektů.
- Vydává žadatelům informace o uznávání kvalifikace a provádění registrací a přijímá jejich žádosti, připravuje podklady pro činnost zkušebních komisí a autorizační rady a fakticky vede seznam registrovaných architektů usazených a hostujících.
- Přijímá veškeré podněty pro výkon disciplinárního dohledu nad profesní praxí dozorčí radou a připravuje podklady pro její činnost, stejně jako podklady pro Stavovský soud.
- Autorizovaným a registrovaným architektům, jakož i dalším zájemcům, poskytuje veškeré informace o profesních záležitostech, včetně právních konzultací a pomoci.
- Spolupůsobí při pojišťování autorizovaných osob v oblasti odpovědnosti za škody způsobené výkonem profese (profesní pojištění).
- Pro autorizované a registrované architekty vydává informační bulletin a další publikace a tisky, zejména obecné a profesní předpisy a podklady pro uzavírání smluvních vztahů a pro řádný výkon povolání.
- V rámci informačního servisu vede webové stránky ČKA www.cka.cc a rozesílá hromadně informace elektronickou formou; sdružuje, zpracovává a v rozsahu zákonného zmocnění zveřejňuje informace o autorizovaných a registrovaných osobách a o činnosti ČKA.
- Při pořádání soutěží poskytují členové pracovní skupiny pro soutěže konzultace vyhlašovatelům architektonických a urbanistických soutěží a napomáhají jim při sestavování regulérních soutěžních podmínek.
- Kromě pražského pracoviště má ČKA též kancelář-pobočku v Brně – pro snazší dosažitelnost z moravských regionů.


SAMOSPRÁVNÍ ORGÁNY ČKA 


- valná hromada
- představenstvo
- předseda
- dozorčí rada
- Stavovský soud
- autorizační rada
- regionální zástupciPRACOVNÍ SKUPINY ČKA 


- pro legislativu
- pro soutěže
- pro vzdělávání
- pro památkovou péči
- pro péči o přírodu a krajinu
- pro normy
- pro standardy výkonů a oceňování
- pro Grand Prix architektů
- pro letní olympijské hry
- pro politiky architektury
- pro program Zelená úsporámVALNÁ HROMADA

Nejvyšším orgánem ČKA je valná hromada, která je organizována každoročně pro všechny členy ČKA. Autorizovaní architekti jsou písemně pozváni na zasedání nejméně 21 dní před jeho termínem konání. Mají možnost vyjádřit se zde k vnitrokomorovým právním předpisům, předkládat návrhy na jejich změny a společně o nich rozhodovat.
Pouze valná hromada má "zákonodárnou" působnost a schvaluje následující vnitrokomorové řády:

- Jednací řád valné hromady ČKA,
- Organizační, jednací a volební řád ČKA,
- Profesní a etický řád ČKA,
- Soutěžní řád ČKA,
- Disciplinární a smírčí řád ČKA.


Výjimkou je pouze Autorizační řád ČKA, který na návrh představenstva ČKA schvaluje ministr pro místní rozvoj.

Valná hromada dále schvaluje
1. výroční zprávy jednotlivých orgánů,
2. rozpočet ČKA na příslušný rok,
3. volby do orgánů ČKA s výjimkou Autorizační rady.

Valná hromada dále bere na vědomí
1. zprávu o plnění usnesení z předešlé valné hromady,
2. zprávu o hospodaření ČKA předchozího roku, která obsahuje výrok nezávislého auditora,
3. další dokumenty, jejichž projednání a schválení si vyhradí.

Valná hromada přijímá závěrečné usnesení, z něhož vychází programové zaměření činnosti ČKA v příštím volebním období a které zavazuje členy orgánů ČKA k prosazování cílů a priorit v následujícím roce. Valná hromada ukládá voleným orgánům a Kanceláři úkoly.
ZDROJE

www.cka.cc
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM